testovací server

Výběrová bibliografie K DĚJINÁM BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK na území Československa v letech 1918‒1991

Autoři: PhDr. David HUBENÝ, Ph.D. (Národní archiv) david.hubeny@nacr.cz, Mgr. Luboš KOKEŠ, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů – Národní knihovna ČR) lubos.kokes@ustrcr.cz

Jazyková korektura: Mgr. Ladislava KREMLIČKOVÁ / Odborná redakce: Mgr. Tomáš Bursík (Archiv bezpečnostních složek).

Za spolupráci autoři děkují Mgr. Juraji Kalinovi a PhDr. Jiřímu Mikulkovi

Vážené badatelky, vážení badatelé,

předložená výběrová bibliografie představuje výčet odborných publikací (monografií, studií, edicí dokumentů atd.), popř. memoárových či popularizačních prací k vývoji, fungování a metodám práce bezpečnostních složek na území Československa v letech 1918−1991 (s časovými přesahy). Do seznamu byly zařazeny také některé podstatné tituly zabývající se dějinami československé armády, vězeňství či justičních institucí, avšak primárně byla pozornost věnována bezpečnostním složkám. Nejde o vyčerpávající výčet všech titulů, ale o pomůcku pro základní orientaci v dané problematice zachycující stav k říjnu 2023. V závěru jsou uvedeny také odkazy na excerpované databáze a některé důležité internetové portály zabývající se problematikou československých bezpečnostních složek v období let 1918−1991.

Přejeme Vám mnoho (ne)jen badatelských úspěchů.
Mgr. Luboš Kokeš, Ph.D. – PhDr. David Hubený, Ph.D.

Dear researchers,

the presented selective bibliography introduces the list of professional publications (monographs, studies, editions of documents, etc.), memoirs and works of popularization concerning the development, functioning and the methods of the work of the security forces in the territory of Czechoslovakia in 1918‒1991. Some essential titles dealing with the history of the Czechoslovak army, the prison service or the judicial institutions were also included, but the attention was primarily focused on the security forces. It is not an exhaustive list of all the works but an aid for a basic orientation in the given issue, capturing the state to October 2023. At the end, there are also references to excerpt databases and some important web portals dealing with the issue of the Czechoslovak security forces in the period 1918‒1991.

We wish you many (not only) research achievements.
Mgr. Luboš Kokeš, PhD. – PhDr. David Hubený, PhD.

A

ABT, Michal. 70 let pražského poříčního oddělení. Almanach příspěvků VI. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011, s. 12–29.

Aby navždy zůstalo v paměti. Almanach příspěvků III. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2008, s. 411–431.

ADAM, Alfons. Porodnice Dětrichov u Moravské Třebové. Mezi pomocí těhotným dělnicím, rasovým výběrem a masovou vraždou. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, roč. 14, č. 1, s. 47–55.

ADAMEC, Jan. Slánský, Židé a mccarthismus. Pražský proces přispěl k vystřízlivění západních levicových židovských aktivistů. Paměť a dějiny. Revue pro studium totalitních režimů. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2022, roč. 16, č. 3, s. 39−54.

ADAMEC, Václav. Mýtus Koslowski. Kriminální rada brněnské řídící úřadovny Gestapa Otto Koslowski. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, roč. 8, č. 4, s. 76−89.

ADAMEC, Václav. Akce referátu II A brněnské řídící úřadovny Gestapa proti levicovému odboji na Moravě v letech 1939–1943. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, č. 28, s. 60‒95.

ADÁMEK, Jiří − KROUTIL, Milan − ZŘÍDKAVESELÝ, František. Brněnští občané v boji proti fašismu. Brno: Blok, 1981.

ALBRECHT, Josef – NAVARA, Luděk. Abeceda komunismu. Praha: Host, 2010.

ALTMAN, Jakub. Farář, socha, letáky, aneb jak se projevoval odboj proti totalitním režimům v Jivině. NOVÁKOVÁ, Tamara – DEVÁTÁ, Markéta – KOSTLÁN, Antonín, eds. Mezi Čechy a Němci, mezi vědou a životem. K poctě historičky Aleny Míškové. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. − Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020, s. 297−310.

ALTMAN, Karel – HLAVÁČEK, Jiří – WOHLMUTH, Petr. Každodenní interakce a rituály vojáků základní služby. HLAVÁČEK, Jiří, ed. Mezi pakárnou a službou vlasti. Základní vojenská služba (1968−2004) v aktérské reflexi. Praha: Academia, 2021, s. 77−124.

AMORT, Čestmír. SSSR a osvobození Československa. Praha: Svoboda, 1970.

AMORT, Čestmír. Úloha partyzánských organizátorských skupin v českých zemích v letech 1944−1945. Praha: Federální ÚV Čs. SPB, 1975.

ANDREAS, Petr. Od odpovědnosti ke kontrole. Cenzura za rané normalizace (září 1968–srpen 1969). Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2020, č. 3–4, s. 439–476.

ANDRŠ, Pavel. Rudoarmějec. ČELKO, Vojtech a kol., eds. Kamenná paměť mého kraje. Výběr prací středoškolských studentů ve 2. ročníku dějepisné soutěže EUstory. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2004, s. 73−81.

ANEV, Petr – BÍLÝ, Matěj, eds. Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921‒1989). 2 díly (A‒K, L‒Z). Praha: Academia – Ústav pro studium totalitních režimů, 2018.

ANGER, Jan. Mnichov 1938. Praha: Svoboda, 1988.

ANGER, Jan. K postavení armády v pluralitním systému předválečného Československa. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1990, roč. 39, č. 1, s. 84–106.

ANIKIN, Theodor. Letectvo a protiletadlová obrana měst. Praktické pojednání o vzdušných silách, rady a pokyny pro protiplynovou ochranu, masky, úkryty aj. Praha: [s.n.], 1935.

ANTOŠ, Zdeněk. Poznámky k některým rysům nacistického režimu v odtrženém pohraničí. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. IV., č. 2, 1966, s. 19–35.

ARBURG, Adrian von. Problematika návratu „neprávem odsunutých“ osob v projednávání ústředních státních orgánů. KOVAŘÍK, David – ARBURG, Adrian von – DVOŘÁK, Tomáš a kol. Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945. Brno: Matice moravská, 2010, s. 279−317.

ARBURG, Adrian von ‒ STANĚK, Tomáš, eds. Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945‒1951. Dokumenty z českých archivů. 2 díly. Středokluky: Zdeněk Susa, 2010‒2011.

ARENBERGEROVÁ, Helena. Tábor Valka u Norimberka. Diplomová práce. Praha: FF UK, 2006.

ARNOT, Michal. Počátky komunistické represe na Havlíčkobrodsku. Diplomová práce. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2002.

AUGUST, František – REES, David. Red Star Over Prague. London: The Sherwood Press, 1984.

AUGUST, František – BENEŠ, Jan. Ve znamení temna. Sovětská špionážní a podvratná činnost proti Československu v letech 1918−1969. Praha: Votobia, 2001.

 

B

BABÁL, Michal. Akcia B („Byty“) v Bratislave. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, roč. 5, č. 3, s. 22‒38.

BABÁL, Michal. Akcia B („Byty“) v Bratislave. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010, roč. 6, č. 2, s. 72‒84.

BABJÁK, Juraj: Obsadzovanie Slovenska a Podkarpatskej Rusi v rokoch 1918–1919 a vojna s Maďarskou republikou rád. KOBER, Jan – HOLUBEC, Stanislav (eds.). Počátky Československé republiky. Díl 2. Praha: Academia, 2022, s. 527–560.

BABKOVÁ, Teresa. Internace německého obyvatelstva během „divoké“ fáze nuceného vysídlení obyvatel německé národnosti, zrádců a kolaborantů z jihlavského jazykového ostrova očima pamětníků. JEDLIČKA, Jiří, ed. Češi a Němci na Vysočině: soužití, rozdělení, dialog, spolupráce: [sborník příspěvků z česko-rakouské odborné konference] = Tschechen und Deutsche in der Vysočina: Zusammenleben, Trennung, Dialog, Zusammenarbeit: [Sammelband mit Beiträgen aus der tschechisch-österreichischen Fachkonferenz. Havlíčkův Brod: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 2014, s. 313–344. 

BADIK, Vojtech. Prechodné ubytovanie vojska na Slovensku a Podk. Rusi. Turičanský Sv. Martin 1933. 

BADIK, Vojtech – STAŠIK, Andrej. Pravidlá policajného trestného pokračovania a trestného stopovania na Slovensku a Podkarpatskej Rus. Trenčín 1933.

BADIK, Vojtech. Úradní a odborní zástupcovia v policajnom trestnom pokračovaní na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. Veřejná správa: časopis pro správní právo a správní vědu. Praha: Orbis, 1936, roč. 6, s. 277–282.

BACHER, Dieter. Obraz nepřítele. Americká a britská hodnocení československých zpravodajských služeb v Rakousku 1945–1955. Historie a vojenství. Praha: VHÚ, 2016, č. 2, s. 49–59.

BAJCURA, Lubomír. Nástin periodizace dějin vězeňství v českých zemích v letech 1945–1969. České vězeňství. Praha: Vězeňská služba České republiky, 1999, č. 2–3, s. 10–28.

BAJUSZOVÁ, Anikó – PRINCÍKOVÁ, Anna. Spravodajská ústredňa při Policajnom Riaditeľstve v Prahe, odbočka v Košiciach (1921) 1923–1938. Doplnok inventára. Košice: Štátny archív v Košiciach 2018.

BAJUSZOVÁ, Anikó – PRINCÍKOVÁ, Anna. Policajné riaditeľstvo v Košiciach (1919) 1920–1938 (1939). Doplnok inventára. Košice: Štátny archív v Košiciach, 2019.

BAKA, Igor. Židovský tábor v Novákoch 1941–1944. Bratislava: Zing Print, 2001.

BAKA, Igor. Politický systém a režim Slovenskej republiky v rokoch 1939–1940. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2010.

BAKA, Igor – CSÉFALVAY, František – KRALČÁK, Peter a kol. Ferdinand Čatloš – vojak a politik (1895–1972). Bratislava: Pro Militaria Historica v spolupráci s Vojenským historickým ústavom, 2011.

BAKA, Igor a kol. Slovensko a Slováci vo víre druhej svetovej vojny. Vojenské dejiny Slovenska 1939–1945 slovom a obrazom. Bratislava: Pro Militaria Historica – Vojenský historický ústav, 2015.

BAKA, Igor a kol. Vojenské dejiny Slovenska. VII. zväzok (1968–1992). Bratislava: Magnet Press Slovakia, 2016.

BALÁŽ, Július. Československá vojenská mise v Kanadě (1941−1943) a Brazílii (1943−1945). Zudová-Lešková, Zlatica − Hofman, Petr, eds. Československá vojenská zahraniční služba v letech 1939−1945: sborník studií: příspěvky účastníků z mezinárodní konference uskutečněné dne 5. prosince 2006 v Praze. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR − Historický ústav AV ČR, 2008, s. 234−245.

BALÁŽ, Július – MINAŘÍK, Pavel. Vydávání osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb. Ročenka VHA 2015. Praha: Vojenský historický archiv, 2016, s. 30–49.

BALETKA, Tomáš. Počátky a formování československé Státní bezpečnosti v letech 1936−1945. Pokus o stručný nástin. TAUCHEN, Jaromír – SCHELLE, Karel, eds. Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy. Ostrava: Key Publishing, Brno: European Society for History of Law, 2013, s. 9−18.

BALETKA, Tomáš. České gestapo. Česká státní policie ve službách nacistů. TAUCHEN, Jaromír – SCHELLE, Karel, eds. Období nesvobody. Ostrava: Key Publishing, 2014, s. 88–99.

BALLNEROVÁ, Ruth. Vojenský prokurátor Hradec Králové 1919–1939. Inventář. Praha: Vojenský historický archiv, 1965.

BALOUN, Pavel. Vyšetřování členů Národní obce fašistické v únoru 1933. Paginae historiae. Sborník Státního ústředního archivu v Praze (Národního archivu). Praha, 2010, č. 18, s. 133−145.

BALUCHA, Alexander. História hradu a väznice v Ilave. Almanach příspěvků XII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2018, s. 7–23.

BALUN, Peter. Nežná revolúcia v hláseniach zvolenskej Štátnej bezpečnosti. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, roč. 5, č. 4, s. 57‒69.

BALUN, Peter, ed. 1988 ‒ rok pred zmenou: zborník a dokumenty. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009.

BALUN. Peter. Štátnobezpečnostná situácia na Slovensku v roku 1988. BALUN, Peter, ed. 1988 ‒ rok pred zmenou: zborník a dokumenty. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, s. 10‒40.

BALUN, Peter – STREŠŇÁK, Gábor, eds. November. Očami ŠtB a ulice. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009.

BANDŽUCH, Tomáš – STRAKA, Karel – TOMEK, Prokop. Ve službách republiky. 100 let od založení československého vojenského zpravodajství. Serving the Republic. 100 Years since the Establishment of Czechoslovak Military Intelligence. Praha: MO ČR – Vojenský historický ústav, 2018.

BANDŽUCH, Tomáš. 7. listopad 1918: první nasazení československých ozbrojených sil a jeho souvislosti. Zprávy Včely Čáslavské. Čáslav: Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“, 2019, č. 4, s. 11–28.

BAREŠ, Arnošt. – PASÁK, Tomáš. Odbojová organizace Zdeňka Schmoranze v roce 1939.  Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1968, roč. 17, č. 6‒7, s. 1003‒1033.

BAREŠ, Gustav – BARTOŠEK, Karel – BENČÍK, Antonín a kol. Odboj a revoluce 1938–1945. Nástin dějin československého odboje. Praha: Naše vojsko, 1965.

BARNOVSKÝ, Michal. Na cestě k monopolu moci. Mocenskopolitické zápasy na Slovensku v rokoch 1945‒1948. Bratislava: Archa, 1993.

BARNOVSKÝ, Michal. Prvá vlna destalinizácie a Slovensko: 1953–1957. Brno: Prius, 2002.

BARNOVSKÝ, Michal. Proces s takzvanými slovenskými buržoaznými nacionalistami. PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 158–170.

BÁRTA, Jan. Obraz poválečné odplaty v československé kinematografii 60. let 20. století. PAŽOUT, Jaroslav – PORTMANN, Kateřina, eds. Spravedlnost, nebo pomsta? Potrestání válečných zločinců, kolaborantů a zrádců po 2. světové válce v Československu. Liberec – Praha: Technická univerzita v Liberci – Ústav pro studium totalitních režimů, 2022, s. 296−309.

BÁRTA, Milan. Cenzura československého filmu a televize v letech 1953‒1968. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2003, č. 10, s. 5‒58.

BÁRTA, Milan. Jan Záruba – stranický pracovník v aparátu ministerstva vnitra. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, roč. 2, č. 3, s. 101−105.

BÁRTA, Milan. Akce „Isolace“. Snaha Státní bezpečnosti omezit návštěvnost zastupitelských úřadů kapitalistických států. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, roč. 2, č. 4, s. 41−50.

BÁRTA, Milan, ed. Inspekce ministra vnitra v letech 1953−1989. Výběr dokumentů. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009.

BÁRTA, Milan. Inspekce ministra vnitra v roce 1968 a posrpnové čistky v aparátu ministerstva.  Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, roč. 3, č. 1, s. 105−114.

BÁRTA, Milan. K zajištění klidu a veřejného pořádku… Zásah bezpečnostních složek proti demonstrantům na Václavském náměstí 20.−21. srpna 1989. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, roč. 3, č. 4, s. 5−14.

BÁRTA, Milan. Akce Jugoslávie. Státní bezpečnost v boji proti „agentům titoismu“ v letech 1948–1955. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2011, roč. 5,  č. 1, s. 65−74.

BÁRTA, Milan. Moucha v pavučině. Kariéra Jiřího Hoška v komunistickém ministerstvu vnitra. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2012, č. 10, s. 143‒169.

BÁRTA, Milan. Přestaňte okamžitě rušit modré. Konec rušení Rádia Svobodná Evropa v roce 1968. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, roč. 6, č. 3. s. 45−54.

BÁRTA, Milan. My jsme rozhodnuti zneškodnit každého, nikoho se nebojíme. Proces s Josefem Pavlem. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, roč. 6, č. 4, s. 9−22.

BÁRTA, Milan – KALOUS, Jan. Já ti dám komunistickou spravedlnost. Dokumenty k případu Josefa Pavla. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, roč. 6, č. 4, s. 51−66.

Bárta, Milan − Břečka, Jan − Kalous, Jan. Demonstrace v Československu v srpnu 1969 a jejich potlačení. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012.

BÁRTA, Milan. Posilování pozic KSČ mezi příslušníky ministerstva vnitra v letech 1945−1948. KALOUS, Jan – KOCIÁN, Jiří, eds. Český a slovenský komunismus (1921−2011). Praha: Ústav pro Soudobé dějiny AV ČR − Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 70−79.

BÁRTA, Milan. Peněžní reforma 1953 ve zprávách ministerstva národní bezpečnosti. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, roč. 7, č. 3, s. 58−64.

BÁRTA, Milan. „Situace se dá zvládnout pomocí policejních prostředků.“ Federální ministerstvo vnitra v roce 1989. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, roč. 8, č. 4, s. 54−62.

BÁRTA, Milan. Vedení KSČ a bezpečnostní problematika. PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor, eds. Osm let po válce. Rok 1953 v Československu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů − Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2014, s. 285−294.

BÁRTA, Milan. Podíl československé Bezpečnosti na přípravě a provedení měnové reformy.  Securias Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, č. 24, s. 52‒81.

BÁRTA, Milan – CVRČEK, Lukáš. Ve službách strany. Hlavní výbor KSČ na Federálním ministerstvu vnitra ČSSR v roce 1989. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, roč. 8, č. 3, s. 62−69.

BÁRTA, Milan. Ján Majer – život ve službě ministerstva vnitra.  HRUBOŇ, Anton – LEPIŠ, Juraj – TOKÁROVÁ, Zuzana, eds. Slovensko v rokoch neslobody 1938–1989 II. Osobnosti známe – neznáme. Zborník z vedeckej konferencie Banská Bystrica 22.−23. mája 2012. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2014, s. 189–198.

BÁRTA, Milan. Za časů výjezdních doložek. Nástin organizace a činnosti Správy pasů a víz Federálního ministerstva vnitra v letech 1974–1989. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, roč. 9, č. 3, s. 54−62.

BÁRTA, Milan. Správa operativní techniky ministerstva vnitra 1953−1963. PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor, eds. Československo v letech 1954−1962. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů − Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2015, s. 475−481.

BÁRTA, Milan. Všichni čekají tvrdý a spravedlivý trest. Konec kladenského Gestapa. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, roč. 10, č. 2, s. 57−67.

BÁRTA, Milan. Finding a way State Security in the Period of Rudolf Barák, 1953−1961. GYARMATI, György – PALASIK, Mária, eds. Continuities and Discontinuities after Stalin´s Death. Budapest-Pécs: Historical Archives of the Hungarian State Security – Kronosz Publishing House, 2017, s. 83−101.

Bárta, Milan ‒ KALOUS, Jan ‒ POVOLNÝ, Daniel a kol. Biografický slovník náčelníků operativních správ Státní bezpečnosti v letech 1953−1989. Praha: Academia, 2017.

BÁRTA, Milan. Akce AMFORA. Hledání řeckých agentů v Československu v letech 1981−1986. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2017, č. 15, s. 221−238.

BÁRTA, Milan. K činnosti Lidových milicí v únoru 1948. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, roč. 11, č. 4, s. 55−61.

BÁRTA, Milan. Přehlídka Sboru národní bezpečnosti a dělnických milicí. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, roč. 11, č. 4, s. 107−114.

BÁRTA, Milan. Nástin struktury organizací KSČ v bezpečnostním aparátu v letech 1945–1968. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, č. 31, s. 70−95.

BÁRTA, Milan. Stranický aparát na federálním ministerstvu vnitra v roce 1989.  Jašek, Peter, ed. 1989 ‒ rok zmeny: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 4.‒5. novembra 2014. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017, s. 365‒384.

BÁRTA, Milan. Podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Josef Pavel a pokus o reformu bezpečnostního aparátu v roce 1968. ROKOSKÝ, Jaroslav – VESELÝ, Martin, eds. Za svojí ideou, za svým cílem (1939–1989). Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2018, s. 389–424.

BÁRTA, Milan. Snahy Státní bezpečnosti získat tajné spolupracovníky mezi bývalými příslušníky ministerstva vnitra. BÁRTA, Milan, ed. Člověk v soukolí StB. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, s. 249–288.

BÁRTA, Milan. Lék na všechny nedostatky? Studijně‑analytická práce v ministerstvu vnitra v 60. letech 20. století. Securitas Imperii: Časopis pro studium moderních diktatur. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, č. 38, s. 70‒104.

BÁRTA, Milan. Josef Pavel. Život a doba. Praha – Ústí nad Labem: Ústav pro studium totalitních režimů − Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2021.

BÁRTA, Milan. Prostory jsou plně využívány… Sídla správy sledování Státní bezpečnosti v letech 1948–1990. Paměť a dějiny. Revue pro studium totalitních režimů. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2022, roč. 16, č. 2, s. 67−74.

BÁRTA, Milan. Z pověření strany. Vyšetřovatelé procesu Slánský a spol. Paměť a dějiny. Revue pro studium totalitních režimů. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2022, roč. 16, č. 3, s. 28−38.

BÁRTA, Milan. Z počátků sportu Sboru národní bezpečnosti. První celostátní sportovní přebory SNB se konaly již v září 1946. Paměť a dějiny. Revue pro studium totalitních režimů. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2022, roč. 16, č. 4, s. 10−14.

BÁRTA, Milan. Můžeme se mnohému naučiti…Dokumenty o spolupráci Československa se zeměmi sovětského bloku v roce 1948. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2022, č. 41. s. 124−153.

BÁRTA, Milan. Pod dočasnou ochranou sovětské moci. Únos funkcionářů ministerstva vnitra v roce 1968. Paměť a dějiny. Revue pro studium totalitních režimů. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2023, roč. 17, č. 2, s. 5–15.

BÁRTA, Milan. „Bezpečnostní výbor vám, soudruzi, důvěřuje. Branný a bezpečnostní výbor Národního shromáždění v roce 1968. Paměť a dějiny. Revue pro studium totalitních režimů. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2023, roč. 17, č. 2, s. 48–60.

BÁRTA, Milan. Cesta do neznáma? Lubomír Štrougal v roli ministra vnitra. Paměť a dějiny. Revue pro studium totalitních režimů. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2023, roč. 17, č. 2, s. 74–85.

BARTÁKOVÁ, Daniela – MRÁZOVÁ, Tereza – NÝVLTOVÁ, Martina. Pomník zborovským hrdinům na Roztylském náměstí v Praze. ČELKO, Vojtech a kol., eds. Kamenná paměť mého kraje. Výběr prací středoškolských studentů ve 2. ročníku dějepisné soutěže EUstory. Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2004, s. 61−72.

BARTEČEK, Ivo. Vojtěch Preissig (1873 až 1944). Životem pro vlast. Statečnost a výtvarná propaganda. BINAR, Aleš a kol. Ozbrojené síly a československý stát. Brno: Univerzita obrany, 2020, s. 19−26.

BARTEČKOVÁ, Ivana. Přepadení četnické stanice v Šumbarku. Almanach příspěvků VI. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011, s. 141–145.

BARTEČKOVÁ, Ivana. Činnost četnictva během stávky v ostravsko-karvinském revíru v roce 1925. Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 16–25.

BARTEČKOVÁ, Ivana – KOLÁŘ, Ondřej: Kázeňské záležitosti četnických důstojníků v agendě Generálního velitelství četnictva ve dvacátých letech 20. století. Historica Olomucensia, Sborník prací historických XXXIII., č. 45, 2013, s.141–153.

BARTEČKOVÁ, Ivana. Činnost Zemského četnického velitelství ve Slezsku v letech   1918–1928. Diplomová práce. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého, 2013.

BARTEČKOVÁ, Ivana. Karel Vyčítal v čele Zemského četnického velitelství pro Slezsko. Almanach příspěvků VIII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 6–24.

BÁRTÍK, František. Tábor Vojna ve světle vzpomínek bývalých vězňů. Praha: Vyšehrad 2008.

BARTÍK, František. Vzpoura vězňů v Nápravně výchovném ústavu Bytíz. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, roč. XII, č. 2, s. 48‒55.

BÁRTÍK, František. Vězni z uranových oblastí odsouzení k trestu smrti. HAZDRA, Zdeněk – JUNEK, Marek, eds. Život ve stínu šibenice. Sborník Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2016, č. 3–4, s. 31–40.

BÁRTÍK, František. Vzpoura vězňů v Nápravně výchovném ústavu Bytíz. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, roč. XII, č. 2, s. 48–55.

BÁRTÍK, František. Vybrané mimořádné události v NVÚ Příbram (Bytíz) a na pracovišti uranových dolů v letech 1961‒1986. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, č. 33, s. 130–172.

BARTON, Paul. Prague à l’heure de Moscou. Analyse d’une démocratie populaire. Paris: P. Horay, 1954.

BARTOŠ, Josef. Nacistická věznice Mírov. Terezínské listy. Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, 1984, č. 13, s. 1−7.

BARTOŠ, Josef. Odboj proti nacistickým okupantům na Olomoucku v letech 1939−1945. Olomouc: Danal, 1997.

BARTOŠEK, Karel. Pražské povstání v květnu 1945. I. a II. část. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1959, roč. 8, č. 2 (s. 121‒155), č. 3 (s. 315‒344).

BARTOŠEK, Karel. Pražská operace Sovětské armády v květnu 1945. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1960, roč. 9, č. 1, s. 1‒18.

Bartošek, Karel. Pražské povstání 1945. 2., upr. a rozš. vyd. Praha: Naše vojsko, 1965.

BARTOŠEK, Karel – FUČÍK, Bedřich. Zpovídání: pražské rozhovory 1978–1982. Toronto: Sixty-Eight Publishers, 1989.

Bartošek, Karel. Svědek Husákova procesu vypovídá: rozhovory Karla Bartoška s Ladislavem Holdošem o zážitcích z věznic a táborů pěti zemí, o komunistech bez moci a u moci, o Slovensku a o jiném… Praha: Naše vojsko, 1991.

BARTOŠEK, Karel. Občanská společnost v Československu a její revolta v roce 1968. PECKA, Jindřich, ed. Acta contemporanea. K pětašedesátinám Viléma Prečana. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998, s. 12−20.

Bartošek, Karel. Zpráva o putování v komunistických archivech: Praha ‒ Paříž   (1948‒1968). Praha: Paseka, 2000.

Bartošek, Karel. Český vězeň: svědectví politických vězeňkyň a vězňů let padesátých, šedesátých a sedmdesátých. Praha: Paseka, 2001.

BÁRTOVÁ, Markéta. …hájí se tím, že neměl instrukce, jak má provádět výslech… Theodor Bělecký – jeden z vyšetřovatelů Státní bezpečnosti 50. let. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2013, č. 11, s. 75‒108.

BÁRTOVÁ, Markéta. Ludvík Souček, přednosta výslechové skupiny 5. oddělení Hlavního štábu MNO v letech 1949‒1951. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2016, č. 14, s. 109‒134.

BÁRTOVÁ, Markéta. „Františku ukaž mu, jaká je u tebe vojna, ať si dobytek nemyslí, že je na rekreaci.“ František Pergl, správce vojenské vazební věznice 5. oddělení Hlavního štábu ministerstva národní obrany v letech 1949−1951. HAZDRA, Zdeněk – JUNEK, Marek, eds. Život ve stínu šibenice. Sborník Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2016, s. 13−20.

BÁRTOVÁ, Markéta. Akce POHOŘELEC. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2017, č. 15, s. 31−77.

BÁRTOVÁ, Markéta. „Řekl mi, že mi páni vzkazují, že chcípnu jako pes.“ Případ pplk. Ludvíka Macháčka. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, roč. 11, č. 4, s. 62−72.

BÁRTOVÁ, Markéta. Činnost zahraničních zpravodajských služeb na území ČSR v letech 1948–1950. Zpráva velitelství StB z ledna 1951. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, č. 31, s. 132−175.

BÁRTOVÁ, Markéta. ZMETEK ve službách komunistického bezpečnostního aparátu. Příběh agenta Oldřicha Miholy a jeho obětí. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2018, č. 16, s. 105–172.

BÁRTOVÁ, Markéta. Příslušníci vyšetřovací skupiny 5. oddělení Hlavního štábu Ministerstva národní obrany a jejich podíl na perzekuci vojenských osob v letech 1948–1950. KARPÍŠEK, Jaromír – STURZ, Zbyněk – BLÁHOVÁ, Marie, eds. České, slovenské a československé dějiny 20. století XII. Hradec Králové: Gaudeamus, 2018, s. 201–212.

BÁRTOVÁ, Markéta. Emilie Faitová-Kolářová. Spolupracovnice komunistických bezpečnostních složek i jejich oběť. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, roč. 14, č. 2, s. 75–94.

BÁRTOVÁ, Markéta. Životní osudy účastníka druhého a třetího odboje mjr. gšt. Josefa Kejdy. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, roč. 14, č. 3, s. 90–102.

BÁRTŮ, Josef. Ve Velké Británii, Francii, Sovětském svazu, protektorátu či slovenských horách aneb jedni z mnoha. Četníci a policisté v zahraničí 1939–1945. Almanach příspěvků II. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2007, s. 6–15.

BÁRTŮ, Josef. Ve Velké Británii, Francii, Sovětském svazu, protektorátu či slovenských horách II. Almanach příspěvků III. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2008, s. 159–168.

BÁRTŮ, Josef. Jak jsem potkal Bosnu. Almanach příspěvků III. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2008, s. 438.

BÁRTŮ, Josef. Na frontách války 1939–1945. Almanach příspěvků VI. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011, s. 179–183.

BÁRTŮ, Josef. Četnická stanice Kardašova Řečice v letech 1850–1945. Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 80–98.

BÁRTŮ, Josef. Orientační plán Prahy jako služební pomůcka. Almanach příspěvků IX. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2014, s. 235–243.

[BÁRTŮ], Josef. Legionáři ve státní službě. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 8–20.

BÁRTŮ, Josef. Slovník galerky, aneb hovory na ulici, věznici a doupatech. Almanach příspěvků XII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2018, s. 24–36.

BÁRTŮ, Josef. Četníci a policisté v zahraničí aneb křídla nad Evropou a ze sovětského lágru do Anglie. Almanach příspěvků IV. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 143–149.

BÁRTŮ, Josef. V horách a na křídlech 1939–1945. Almanach příspěvků V. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 158–162.

BÁRTŮ, Josef. Na frontách válek. Almanach příspěvků VIII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 25–29.

BARTUŠKA, Václav. Listopad ´89 z pohledu StB v denních situačních zprávách. Securitas Imperii. Praha: Themis, 1999, č. 5, s. 191‒220.

BARTUŠKA, Václav. Polojasno. Pátrání po vinících 17. listopadu 1989. Praha: Nakladatelství XYZ, 2009.

BASL, Antonín. K desátému výročí bojů na Slovensku (Bitva u Komárna). Praha: Legie, 1929.

BAŠTA, Jaroslav. Jan Bartejs – velitel parašutistického výsadku POTASH. Naším krajem. Třebíč: Muzeum Vysočiny Třebíč – vlastivědný sborník, 2016, č. 15, s. 42–46.

BAŠTA, Jiří. Kontrarozvědná činnost StB proti vnějšímu nepříteli v diplomových pracích absolventů VŠ SNB.  Securitas Imperii. Praha: Themis, 2002, č. 9, s. 58‒257.

BAŠTA, Jiří. „Boj proti reakci“ v NPT Nikolaj. Securitas Imperii. Praha: Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu, 2005, č. 12, s. 279‒293.

BAŠTA, Jiří. Rozpuštění Lidových milicí v roce 1989 a pokusy o právní narovnání. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006, č. 14, s. 253‒270.

BAŠTA, Jiří. Josef Grösser – první ministr vnitra České socialistické republiky. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006, č. 14, s. 288‒306.

BAŠTA, Jiří. Lidové milice – nelegální armáda KSČ. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, roč. 2, č. 2, s. 99−108.

BAŠTA, Jiří. Lidové milice jako „stranická armáda“. KALOUS, Jan – KOCIÁN, Jiří, eds. Český a slovenský komunismus (1921−2011). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR – Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 80−86.

BAŠTA, Jiří. Antipatie projevené vůči milicionářům. Marginalia Historica. Praha: Univerzita Karlova, 2012, roč. 3, č. 2, s. 89‒95.

BAŠTA, Jiří. Lidové milice 1948−1969. Nelegální armáda Komunistické strany Československa. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013.

BAŠTA, Tomáš. Násilná kolektivizace a akce proti sedlákům na Pelhřimovsku. Diplomová práce. Pardubice: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, 2012.

BATELKA, Jiří. Informace o vývoji organizační struktury a zaměření Státní bezpečnosti na úseku vnitřních problematik v období 1945−1967. (Zpracováno pro Pillerovu komisi v roce 1968).

BATTĚK, Rudolf – VILÍMEK, Tomáš, ed. – TUČKOVÁ, Michaela, ed. – SUK, Marek, ed. Rudolf Battěk. Deník 1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny, v. v. i., 2020.

BAUER, Zdeněk. Antisemitsky laděné útoky namířené proti Svědkům Jehovovým a mimořádný lidový soud s Karlem Eichlerem. BORÁK, Mečislav, ed. Poválečná justice a národní podoby antisemitismu. Postih provinění vůči Židům před soudy a komisemi ONV v českých zemích v letech 1945–1948 a v některých zemích střední Evropy. Sborník příspěvků. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002, s. 204‒222.

BAUER, Zdeněk. Paralely a odlišnosti důvodů uváděných při odpírání vojenské služby a reakce různých politických režimů v prostoru bývalého Československa.

BLAŽEK, Petr, ed. A nepozdvihne meč…: odpírání vojenské služby v Československu 1948–1989. Praha: Academia, 2007, s. 17−54.

BAUER, Zdeněk – ČVANČARA, Jaroslav. „Bylo to tam tak čarovně krásné“. Lina Heydrichová a její soukromé vězeňské komando na panství Panenské Břežany. Paměť a dějiny. Revue pro studium totalitních režimů. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2022, roč. 16, č. 1, s. 16−26.

BAYEROVÁ, Ludmila. Archivní fond 308. Prověřovací materiál k odbojovým a partyzánským skupinám působícím v Protektorátu Čechy a Morava. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2009, č. 6, s. 367‒379.

BEAULAR, Marcel. Ze vzpomínek politického vězně padesátých let „Nikdo o tom nemluvil“. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání – Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2004, roč. II, č. 5, s. 25–30.

BEDNÁŘ, Petr. Spolek mrtvých stínů. Praha: Magnet, 1974.

BEDNÁŘ, Milan. Limity přijímání československých poúnorových uprchlíků v západním Německu. KARPÍŠEK, Jaromír – STURZ, Zbyněk – BLÁHOVÁ, Marie, eds. České, slovenské a československé dějiny 20. století XII. Hradec Králové: Gaudeamus, 2018, s. 71–80.

BEDNÁŘ, Václav. J. S. Machar a Vojenská akademie v Hranicích. Sborník Státního okresního archivu Přerov. Přerov: SOkA Přerov, 1999, s. 67–76.

BEDNAŘÍK, Petr. Problematika paragrafu 10 retribučního dekretu č. 16/1945 (zneužití tísně, způsobené mj. též rasovou perzekucí, k obohacení se) na příkladech projednávaných u Mimořádných lidových soudů Praha am Litoměřice. BORÁK, Mečislav, ed. Poválečná justice a národní podoby antisemitismu. Postih provinění vůči Židům před soudy a komisemi ONV v českých zemích v letech 1945–1948 a v některých zemích střední Evropy. Sborník příspěvků. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002, s. 12‒19.

BEDNAŘÍK, Petr. Zpravodajství českého tisku v roce 1945 o topoľčanském pogromu. HÁJEK, Jan – KOCIAN, Jiří – ZÍTKO, Milan, eds. Fragmenty dějin. Sborník prací k šedesátinám Jana Gebharta. Praha: Historický ústav AV ČR, 2006, s. 443−460.

BEDNAŘÍK, Petr. Retribuce a česká kinematografie. PAŽOUT, Jaroslav – PORTMANN, Kateřina, eds. Spravedlnost, nebo pomsta? Potrestání válečných zločinců, kolaborantů a zrádců po 2. světové válce v Československu. Liberec – Praha: Technická univerzita v Liberci – Ústav pro studium totalitních režimů, 2022, s. 268−295.

BEJSTA, Karel. Pytlák Savula a jiné podkarpatoruské povídky. Příkazy: Kruh přátel dobré knihy, 1936.

BĚLOUŠEK, Daniel. „VIKING“, který ztroskotal. Fiasko československé vojenské rozvědky ve Švédsku v roce 1986. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2011, č. 8, s. 77‒90.

BĚLOUŠEK, Daniel. Ničení agenturně-operativní agendy v rámci Vojenské kontrarozvědky po 17. listopadu 1989. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2011, č. 8, s. 151‒160.

BEŇA, Josef. Slovenský štát – právne jestvovanie a forma štátu. TAUCHEN, Jaromír – SCHELLE, Karel, eds. Období nesvobody. Ostrava: Key Publishing, 2014, s. 259–280.

Beneš, Jaroslav. Finanční stráž československá 1918‒1938. Dvůr Králové nad Labem: Fortprint, 2005.

BENEŠOVÁ, Miroslava – BLODIG, Vojtěch – POLONCARZ, Marek. Malá pevnost Terezín 1940–1945. Praha: V Ráji, 1996.

BENČÍK, Antonín. K partyzánskym bojom na východnom Slovensku v rokoch 1943‒1944. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1959, roč. 9, č. 3, s. 380‒430.

Benčík, Antonín a kol. Partyzánské hnutí v Československu za druhé světové války.  Praha: Naše vojsko, 1961.

Benčík, Antonín a kol. Osvobození Československa Rudou armádou 1944/1945: [sborník]. Praha: Naše vojsko, 1965.

BENČÍK, Antonín. Parašutisté z Východu. Československý voják. Praha: Naše vojsko, 1967, č. 9 (s. 20−22), č. 10 (s. 19−22).

BENČÍK, Anotnín. Než padly výstřely. Československý voják. Praha: Naše vojsko, 1969, č. 14 (s. 6−9), č. 15 (s. 4−7), č. 16 (s. 6−9).

BENČÍK, Antonín – RICHTER, Karel. O životě a smrti generála Heliodora Píky. Reportér. Týdeník pro politiku, sport a kulturu. Praha: Svaz čs. novinářů, 1969, č. 8, příloha I−XII.

BENČÍK, Antonín. Slovenské národní povstání ‒ plány a skutečnost. Praha: Naše vojsko, 1969.

BENČÍK, Antonín ‒ Domaňský, Josef. 21. srpen 1968. Praha: Delta, 1990.

BENČÍK, Antonín ‒ Kural, Václav. Zpravodajové generála Píky a ti druzí. Praha: Merkur, 1991.

BENČÍK, Antonín. Operace „Dunaj“: vojáci a Pražské jaro 1968: studie a dokumenty. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994.

BENČÍK, Antonín – BELDA, Josef – PECKA, Jindřich. Dislokace sovětských vojsk v Československu 1968–1969: dokumenty. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994.

BENČÍK, Antonín – BELDA, Josef – PECKA, Jindřich. Polsko a vojenská intervence v Československu 1968. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994.

BENČÍK, Antonín – PECKA, Jindřich. Maďarská účast v srpnové intervenci 1968. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994.

BENČÍK, Antonín – BELDA, Josef – PECKA, Jindřich. Podíl NDR na intervenci proti Československu v roce 1968. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995.

BENČÍK, Antonín – PECKA, Emanuel – PECKA, Jindřich – SARANDEV, Atanas. Bulharsko a československá krize 1968. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995.

BENČÍK, Antonín. Sovětská vojska v Československu a „mírové úsilí“ SSSR 1968‒1973. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995.

BENČÍK, Antonín – NAVRÁTIL, Jaromír – PAULÍK, Jan. Vojenské otázky československé reformy 1967–1970: vojenská varianta řešení čs. krize 1967–1968. Brno: Doplněk, 1996.

BENČÍK, Antonín – RICHTER, Karel: Kdo byl generál Píka. Portrét čs. vojáka a diplomata. Doplněk, Brno 1997.

BENČÍK, Antonín. Rekviem za Pražské jaro: důvěrná informace o přípravě a provedení srpnové intervence varšavské pětky v Československu 1968. Třebíč: Tempo, 1998.

BENČÍK, Antonín – PECKA, Jindřich. Varšavská čtyřka proti Československu 1968. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998.

BENČÍK, Antonín – PAULÍK, Jan – PECKA, Jindřich. Vojenské otázky československé reformy 1967–1970. Srpen 1968 – květen 1971. Brno: Doplněk, 1999.

BENČÍK, Antonín ‒ Richter, Karel. Tragický osud generála Heliodora Píky: portrét československého vojáka a diplomata. Praha: Ministerstvo obrany ČR ‒ AVIS, 2001.

BENČÍK, Antonín. O životě a smrti generála Heliodora Píky. Přísně tajné!: literatura faktu. Praha: Pražská vydavatelská společnost, 2005, č. 1, s. 133−140.

BENČÍK, Antonín. Rehabilitace generála Píky. Přísně tajné!: literatura faktu. Praha: Pražská vydavatelská společnost, 2005, č. 2 (s. 111−121), č. 3 (125−131), č. 4 (s. 121−133).

BENČÍK, Antonín. Otazníky nad osudy Josefa Smrkovského. Přísně tajné!: literatura faktu. Praha: Pražská vydavatelská společnost, 2005, č. 5 (s. 130−142), č. 6 (s. 123−134).

BENČÍK, Antonín. V chapadlech kremelské chobotnice. Praha: Mladá fronta, 2007.

BENČÍK, Antonín. Operace Dunaj, aneb, Internacionální vražda Pražského jara. Praha: Krutina Jiří ‒ Vacek, 2013.

BENČÍK, Antonín ‒ Richter, Karel. Vražda jménem republiky: tragický osud generála Heliodora Píky. 2. vyd. Praha: Krutina Jiří ‒ Vacek, 2014.

BENDA, Patrik, ed. Denní situační zprávy StB z listopadu a prosince 1989. Securitas Imperii. Praha: Themis, č. 6/ I‒III, 2000, s. 5‒1256.

BENDA, Patrik. Přehled svazků a spisů vnitřního zpravodajství centrály Státní bezpečnosti. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2003.

BENEŠ, Arnošt a kol. Revoluční a bojové tradice II. správy SNB. Zdroj síly a úspěchů v boji proti nepřátelským rozvědkám. Praha: IX. správa SNB, 1983.

BENEŠ, Ctirad. Plukovník dr. Ladislav Beneš. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1995, roč. 44, č. 2, s. 97–117.

BENEŠ, Jaroslav. Stráž obrany státu 1936‒1939. Dvůr Králové nad Labem: FORTprint, 2007.

BENEŠ, Jaroslav. Finanční stráž Slovenské republiky 1939–1945. Dvůr Králové nad Labem: Fortprint, 2013.

BENICKÁ, Jaroslava. Vojenský výcvikový priestor Javorina. Násilné vysídlovanie v pädesiatych rokoch 20. storočia. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, roč. 1, č. 3, s. 18‒32.

BENKO, Juraj. Sovietske Rusko, Kominterna a financovanie komunistického hnutia v strednej Európe 1917−1922. KALOUS, Jan – KOCIAN, Jiří, eds. Český a slovenský komunismus: 1921–2011. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2012, s. 317−332.

BERAN, Karel. Náhrada škod způsobených výtržnostmi. Věstník Ministerstva vnitra Republiky československé. Praha: Ministerstvo vnitra, 1919, roč. I., č. 7, s. 142–144.

BERTELMANN. Karel. Vývoj národních výborů do Ústavy 9. května (1945‒1948). Praha: Československá akademie věd, 1964.

BERTON, Stanislav, ed. Pannwitzova zpráva o atentátu na Heydricha. Praha: BVD, 2011.

BEZBORODOV, Aleksandr. Sowjetische Hochrüstung als Folge des Einmarches. KARNER, Stefan – TOMILINA, Natalja – TŮMA, Oldřich et al., eds. Prager Frühling. Das internationale Krisenjahr. Band 1. Beiträge. Köln: Böhlau Verlag, 2008, s. 701−716.

Bezpečnost: odborný list československého četnictva a jeho vysloužilců. Praha: První svaz četnických vysloužilců, 1919–1920.

Bezpečnost: ústřední časopis ministerstva vnitra. Praha: Naše vojsko, 1954‒1990.

Bezpečnostní politika KSČ. Praha: Naše vojsko, 1980.

Bezpečnostní služba: časopis pro úřady, sbory a orgány bezpečnostní v Československé republice. Praha: Tisk min. nár. obrany, 1931–1941.

Bezpečnostní teorie a praxe. Sborník prací Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti. Praha: Vysoká škola SNB, 1989.

BIEBERLE, Josef. K politickým procesům (Olomoucký případ 1949–1950). Slezský sborník. Opava: Matice opavská, 1990, roč. 88, č. 3, s. 167–182.

BIEDERMAN, Jan a kol. Stráž na Hradě pražském. Praha: Vojenský historický ústav Praha, 2013.

BIELIK, František – SOPKO, Július. Ústredné orgány štátnej moci a správy na Slovensku v rokoch 1938–1945. Sborník archivních prací archivu ministerstva vnitra. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1963, roč. XIII., č. 2, s. 96–138.

BÍLEK, Jan. Spisovatelka J. Glazarová v procesech s M. Horákovou a R. Slánským. PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 234–256.

BÍLEK, Jiří a kol. Vojenské dějiny Československa. III. díl, (1918−1939). Praha: Naše vojsko, 1987.

BÍLEK, Jiří. Pomocné technické prapory 1950−1954. Tábory nucené práce v Československu. Vznik, vývoj, organizace a činnost. Praha: Ústav pro soudobě dějiny AV ČSAV, 1992.

BÍLEK, Jiří. Pomocné technické prapory 1950−1954. Vznik, vývoj, organizace a činnost. 2. vyd. Praha: Nakladatelství R, 1992.

BÍLEK, Jiří, ed. Vojenská a další opatření Československa v době povstání v Maďarsku na podzim 1956. Sborník dokumentů. Praha: Historický ústav Armády České republiky, 1993.

BÍLEK, Jiří. Technické jednotky československé armády v letech 1951–1963. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1994, roč. 43, č. 5, s. 48–79.

BÍLEK, Jiří – DUFEK, Jiří. Zajímavé materiály k československé historii v moskevských archivech. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1994, roč. 43, č. 5, s. 80–89.

BÍLEK, Jiří – PILÁT, Vladimír. Závodní, Dělnické a Lidové milice v Československu. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1995, roč. 44, č. 3, s. 79–106.

BÍLEK, Jiří. Československá armáda a měnová reforma v roce 1953. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1995, roč. 44, č. 1, s. 66−91.

BÍLEK, Jiří. Pétépáci, aneb, Černí baroni úplně jinak: vyprávění o jednom z bílých míst naší nedávné historie. Plzeň: Nava, 1996.

BÍLEK, Jiří. Vojáci druhé kategorie: (srovnání výstavby a činnosti vojenských jednotek využívaných k politické perzekuci v Československu, Maďarsku a Polsku na počátku padesátých let). Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1997, roč. 46, č. 5, s. 73–93.

BÍLEK, Jiří. Vojáci druhé kategorie II. (srovnání výstavby a činnosti vojenských jednotek využívaných k politické perzekuci v Československu, Maďarsku a Polsku na počátku padesátých let). Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1997, roč. 46, č. 6, s. 57–86.

BÍLEK, Jiří. Tábor nucené práce Mírov. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1998, roč. 47, č. 4, s. 91–116.

BÍLEK, Jiří, ed. Vězni TNP Mírov. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1998, roč. 47, č. 4, s. 144–153.

BÍLEK, Jiří. Armáda v totalitním systému komunistické moci.  Sborník Vojenské akademie v Brně. Brno: Vojenská akademie, 1999, řada C−D, č. 2, s. 155–162.

BÍLEK, Jiří. Občanští zaměstnanci vojenské správy a jejich odborové organizace v letech 1918–2000. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2000, roč. 49, č. 3, s. 617–645.

BÍLEK, Jiří – KOLLER, Jiří. Československá armáda v rámci sovětského bloku: 1945–1989.  PŘENOSIL, Jiří, ed. Od Velké Moravy k NATO. Český stát a střední Evropa. Praha: Evropský literární klub, 2002, s. 196–207.

BÍLEK, Jiří. Pomocné technické prapory. O jedné z forem zneužití armády k politické perzekuci. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2002.

BÍLEK, Jiří. Bedřich Reicin – iniciátor i oběť. PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 320–331.

BÍLEK, Jiří. Československo a jeho armáda v roce 1945: (deset tezí k 60. výročí konce druhé světové války). Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2005, roč. 54, č. 2,  s. 37–49.

BÍLEK, Jiří. „Kulový blesk“ ministra Čepičky: pokus o řešení bytové krize vojáků z povolání v první polovině padesátých let minulého století. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2007, roč. 56, č. 3, s. 40–62.

BÍLEK, Jiří. Zneužití pomocných technických praporů proti odpíračům vojenské služby. BLAŽEK, Petr, ed. A nepozdvihne meč…: odpírání vojenské služby v Československu 1948–1989. Praha: Academia, 2007, s. 55−59.

BÍLEK, Jiří. „Armáda jde s lidem“: k úloze československé armády ve dnech února 1948. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2008, roč. 57, č. 1, s. 59–74.

BÍLEK, Jiří. Vojáci s lopatou, krumpáčem a sbíječkou: k 60. výročí zrušení posledních pomocných technických praporů. (I.a II část). Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2014, roč. 63, č. 3 (s. 17‒27), č. 4 (s. 4‒13).

BÍLEK, Jiří. Tři desetiletí s pétépáky. Malé ohlédnutí za Svazem PTP – VTNP a jeho činností. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústa, 2020, roč. 69, č. 3, s. 116–125.

BÍLEK, Jiří. Vyhledat, izolovat, potrestat dřinou a převychovat. K 70. výročí vzniku pomocných technických praporů. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2020, roč. 69, č. 4, s. 60–77.

BÍLEK, Libor. Sonda do agenturní práce Státní bezpečnosti v prvních letech po únoru 1948. Diplomová práce. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2010.

BÍLEK, Libor. Sedlák Jan Melichar, Státní bezpečnost a některé protirežimní aktivity na Hodonínsku na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 26, č. 1, s. 94−113.

BÍLEK, Libor. Agenturní centrála Státní bezpečnosti a pokus plánovat agenturně-operativní práci v roce 1950. České, slovenské a československé dějiny 20. století. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2012, roč. 7, s. 125−136.

BÍLEK, Libor. Bývalí národní socialisté na jihovýchodě Moravy pod dohledem Státní bezpečnosti. Příklad využití tzv. kontrolních sítí proti domácím nepřátelům poúnorového režimu. České, slovenské a československé dějiny 20. století. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2013, roč. 8, s. 171−182.

BÍLEK, Libor. Bývalí národní socialisté na jihovýchodě Moravy pod dohledem Státní bezpečnosti. Příklady využití tzv. kontrolních sítí proti domácím nepřátelům poúnorového režimu. HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století VIII. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2013, s. 171–182.

BÍLEK, Libor. Regionální rezidenti. Metoda vnitřního zpravodajství ministerstva vnitra v roce 1948. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, roč. 8, č. 2, s. 78−88.

BÍLEK, Libor. Agenturní centrála Státní bezpečnosti a její vedoucí Erich Mach. Poznámky k fungování sítě tajných spolupracovníků v letech 1948–1950. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, č. 25, s. 132‒182.

BÍLEK, Libor. Zavazuji se dobrovolně… Rezidenti, agenti, informátoři a další. Tajní spolupracovníci Státní bezpečnosti v letech 1945–1989. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, roč. 9, č. 4, s. 3−19.

BÍLEK, Milan. SNB a vyšetřování válečných zločinů. Případ Gästenhaus. Almanach příspěvků II. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2007, s. 16–55.

BÍLEK, Milan. Nová Dědina 1945. Kriminální případ z konce války. Almanach příspěvků III. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2008, s. 189–203.

BÍLEK, Milan. SNB – jezdecký oddíl Brno (1948). Almanach příspěvků VI. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011, s. 304–315.

BÍLEK, Milan. Sloužím lidu – neobyčejný život příslušníka StB. Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 428–446.

BÍLEK, Milan. Policejní znaky (2012–2014). Almanach příspěvků IX. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2014, s. 373–382.

BÍLEK, Milan. Odznak kriminální policie. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 21–33.

BÍLEK, Milan. Federální orel, aneb stále je co opravovat. Almanach příspěvků XII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2018, s. 37–51.

BÍLEK, Milan. Škola odborného výcviku v Břeclavi. Almanach příspěvků IV. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 150–161.

BÍLEK, Milan. Tetování příslušníků protektorátního četnictva. Almanach příspěvků V. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 163–181.

BÍLEK, Milan. Organizace jezdectva Sboru národní bezpečnosti (1946). Almanach příspěvků VIII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 30–46.

BÍLÝ, Matěj. Je načase opustit alianci s Moskvou? Organizace Varšavské smlouvy v kontextu krize východního bloku v roce 1956. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, roč. 10, č. 1, s. 25−39.

BÍLÝ, Matěj. Varšavská smlouva 1969−1985. Vrchol a cesta k zániku. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016.

BÍLÝ, Matěj. Konec neslavného spojenectví. Varšavská smlouva zanikla před třiceti lety, její vnímání je stále ovlivněno mnoha mýty. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, roč. 15, č. 2, s. 116‒124.

BIMAN, Stanislav. Vznik tzv. německého státního ministerstva pro Čechy a Moravu. Sborník archivních prací archivu ministerstva vnitra. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1968, roč. XVIII., č. 1, s. 237–304.

BIMAN, Stanislav – VRBATA, Jaroslav. „Protektorát Čechy a Morava“ v období vojenské správy (Dokumenty z činnosti civilně správních orgánů říšskoněmecké armády ve dnech (13.) 15. března – 15. dubna 1939.) I. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. VII., č. 2 – příloha, 1969, s. 156–241.

BIMAN, Stanislav – VRBATA, Jaroslav. „Protektorát Čechy a Morava“ v období vojenské správy (Dokumenty z činnosti civilně správních orgánů říšskoněmecké armády ve dnech (13.) 15. března – 15. dubna 1939.) II. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. VII., č. 3, 1969, s. 172–229.

BIMAN, Stanislav. Nacistická bezpečnostní služba v Protektorátě Čechy a Morava (Vznik, organizace a činnost). Sborník archivních prací archivu ministerstva vnitra. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1972, roč. XXII., č. 2, s. 297–355.

BIMAN, Stanislav, ed. Kdo byl kdo v Říšské župě Sudety: biografická příručka A–Z  [CD-ROM]. Litoměřice: Státní oblastní archiv v Litoměřicích, 2008.

BINAR, Aleš. Hodnocení vojenské okupace českých zemí v březnu 1939 v dokumentech XIII. armádního sboru. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2018, č. 1, s. 4−27.

BINAR, Aleš a kol. Ozbrojené síly a československý stát. Brno: Univerzita obrany, 2020.

BINAR, Aleš. Záměry vojenského využití československého opevnění německým velením na konci druhé světové války. BINAR, Aleš a kol. Ozbrojené síly a československý stát. Brno: Univerzita obrany, 2020, s. 243−252.

BITTMAN, Ladislav. The Deception Game. Czechoslovak Intelligence in Soviet Political Warfare. USA: Syracuse Universtiy Research Corporatin, 1972.

BITTMAN, Ladislav. Špionážní oprátky. Pohledy do zákulisí československé zpravodajské služby. Praha: Mladá fronta, 1992.

BLÁHOVÁ, Ivana – BLAŽEK, Lukáš – KUKLÍK, Jan – ŠOUŠA, Jiří. Oběti komunistické spravedlnosti. Právní aspekty politických procesů 50. let 20. století. Praha: Auditorium, 2015.

BLÁHOVÁ, Ivana. Reorganizace rejstříku trestů v roce 1952 aneb „bitva o skříně“. Paginae historiae. Sborník Státního ústředního archivu v Praze (Národního archivu). Praha, 2016, č. 24/2, s. 192–213.

BLAIVE, Muriel. Promarněná příležitost. Československo a rok 1956. Praha: Prostor, 2001.

BLATECKÁ, Anna. Nacistická trestnice Mírov během období okupace (1938−1945). Diplomová práce. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2018.

BLATECKÁ, Anna. Českoslovenští důstojníci věznění na Mírově v době nacistické okupace (1938 až 1945). BINAR, Aleš a kol. Ozbrojené síly a československý stát. Brno: Univerzita obrany, 2020, s. 209−218.

BLAŽEK, Lubomír. Sovětští poradci v ČSR při Ministerstvu národní bezpečnosti a Ministerstvu vnitra. BABKA, Lukáš – VEBER, Václav, eds. Za svobodu a demokracii III, Třetí (protikomunistický) odboj. Hradec Králové: Evropské hnutí v České republice, Univerzita Hradec Králové − Ústav filosofie a společenských věd v nakl. M&V, 2002, s. 191−205.

BLAŽEK, Lukáš. V boji proti špionům a rozvratníkům – Státní soud a počátky jeho činnosti.  Paginae historiae. Sborník Státního ústředního archivu v Praze (Národního archivu). Praha, 2016, č. 24/2, s. 149–169.

BLAŽEK, Petr. Dejte šanci míru! Pacifismus a neformální mírové aktivity mládeže v Československu 1980−1989. VANĚK, Miroslav, ed. Ostrůvky svobody. Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002, s. 11−106.

BLAŽEK, Petr – LAUBE, Roman – POSPÍŠIL, Filip. Lennonova zeď v Praze. Neformální shromáždění mládeže na Kampě 1980–1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2003.

BLAŽEK, Petr – ŽÁČEK, Pavel. Czechoslovakia.  PERSAK, Kryztof – KAMINSKI, Lukasz, eds. A Handbook of the Communist Security apparatus in East Central Europe, 1944−1989. Varšava, 2005, s. 87−161.

BLAŽEK, Petr. Do posledního dechu. Antologie služebních přísah příslušníků SNB (1945−1990). Čelovský, Bořivoj, ed. Oči a uši strany. Sedm pohledů do života StB. Šenov u Ostravy: Tilia, 2005, s. 13−28.

BLAŽEK, Petr, ed. Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968−1989. Praha: Dokořán, 2005.

BLAŽEK, Petr. Kauza skupiny revoluční akce. Letáková kampaň na podporu polské Solidarity ve světle dokumentů StB. KÁRNÍK, Zděněk – KOPEČEK, Michal, eds. Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Praha: Dokořán, 2005, sv. 4, s. 199‒235.

BLAŽEK, Petr. Politická represe v komunistickém Československu 1948–1989. ŽÁČEK, Pavel – KOŠICKÝ, Patrik – GULDANOVÁ, Eva. Moc verzus občan. Úloha represie a politického násilia v komunizme. Zborník z mezinárodního seminára. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, s. 8–22.

BLAŽEK, Petr. Odpírání vojenské služby muži německé národnosti v letech 1953−1954. Blažek, Petr, ed. A nepozdvihne meč… Odpírání vojenské služby v Československu 1948−1989. Praha: Academia, 2007, s. 60−83.

BLAŽEK, Petr. „Odsoudil mě vojenský soud“ – Panelová diskuze s odpírači vojenské služby. BLAŽEK, Petr, ed. A nepozdvihne meč…: odpírání vojenské služby v Československu 1948–1989. Praha: Academia, 2007, s. 241−273.

BLAŽEK, Petr. „Nikdy nikoho nezabiju“ – Záznam procesu s Miloslavem Lojkem. BLAŽEK, Petr, ed. A nepozdvihne meč…: odpírání vojenské služby v Československu 1948–1989. Praha: Academia, 2007, s. 283−323.

BLAŽEK, Petr, ed. „Tentokrát to bouchne.“ Praha: Odbor Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2007.

BLAŽEK, Petr. „Chladnou hlavu, planoucí srdce a čisté ruce“. Rozkaz ministrů vnitra k 100. výročí narození zakladatele sovětské tajné služby Felixe Dzeržinského. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Odbor Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR, 2007, č. 5, s. 255−270.

BLAŽEK, Petr. Orwellův rok v Kopřivnici („Závěry z případu porušení směrnic A-oper-1-3 příslušníky Správy StB KS SNB Ostrava“). Paměť a dějiny – úvodní číslo. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2007, roč. 1, s. 108−119.

BLAŽEK, Petr − BOSÁK, Vladimír. Akce „Bojanovice“ – 11. listopad 1976. Paměť a dějiny – úvodní číslo. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2007, roč. 1, s. 120−133.

BLAŽEK, Petr. Únorový převrat pohledem Ústředny StB při ministerstvu vnitra. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, roč. 2, č. 1, s. 102−115.

BLAŽEK, Petr − BOSÁK, Vladimír. Akce „Alfa 1“. Sledování bývalého generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše v prosinci 1989. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, roč. 2, č. 1, s. 116−130.

BLAŽEK, Petr. Akce „Přednáška“: sledování Ivana Dejmala. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, roč. 2, č. 2, s. 55−61.

BLAŽEK, Petr − Kubálek, Michal, eds. Kolektivizace venkova v Československu 1948−1960 a středoevropské souvislosti. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2008.

BLAŽEK, Petr. Akce „Milan 2“. TŮMA, Oldřich – VILÍMEK, Tomáš, eds. Historik v soudobých dějinách. Milanu Otáhalovi k osmdesátým narozeninám. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2008, s. 261−271.

BLAŽEK, Petr – PAŽOUT, Jaroslav. Nejcitlivější místo režimu: Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných pohledem svých členů (diskusní setkání 19. října 2007). Praha: Pulchra, 2008.

BLAŽEK, Petr – BURSÍK, Tomáš – HALLA, Josef – HOPPE, Jiří. Aby se to už neopakovalo. Katalog k výstavě o dějinách K 231 – Sdružení bývalých politických vězňů. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008.

BLAŽEK, Petr. „Ale jiná možnost není.“ Vyšetřování vzniku Charty 77. DEVÁTÁ, Markéta – SUK, Jiří – TŮMA, Oldřich, eds. Charta 77: od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci, 1977–1989. Sborník z konference k 30. výročí Charty 77, Praha, 21.–23. března 2007. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2008, s. 225−238.

BLAŽEK, Petr ‒ EICHLER, Patrik – JAREŠ, Jakub. Jan Palach ’69. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009.

BLAŽEK, Petr − Bursík, Tomáš. Pražský proces 1979. Vyšetřování, soud a věznění členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných: dokumenty. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2010.

BLAŽEK, Petr ‒ JECH, Karel – KUBÁLEK, Michal. Akce „K“. Vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí v padesátých letech. Studie, seznamy a dokumenty. Praha: Pulchra, 2010.

BLAŽEK, Petr. „Proběhl jsem rychle oblakem“. Odbojové aktivity Ctirada Mašína v jáchymovském lágru. VEBER, Václav – BUREŠ, Jan a kol. Třetí odboj. Kapitoly z dějin protikomunistické rezistence v Československu v padesátých letech 20. století. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 223–241.

BLAŽEK, Petr. Vyhoštění krále majálesu. Allen Ginsberg a Státní bezpečnost. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2011, roč. 5, č. 2, s. 28−43.

BLAŽEK, Petr. Akce „Teolog“. Sledování Oto Mádra příslušníky IV. správy SNB v osmdesátých letech.  Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2011, roč. 5, č. 2, s. 73−87.

BLAŽEK, Petr. Akce „Ivan-2“. Sledování Ivana M. Jirouse příslušníky Správy sledování Státní bezpečnosti. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, roč. 6, č. 1, s. 103−113.

BLAŽEK, Petr a kol. Tváře vyšetřovatelů Státní bezpečnosti. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, roč. 6, č. 4, s. 66−75.

BLAŽEK, Petr. „Byli jsme první vojáci i zajatci studené války“. Případ kurýra Miloslava Čapka. JAŠEK, Peter, ed. Protikomunistický odboj v strednej a východnej Európe. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2012, s. 39‒73.

BLAŽEK, Petr. Akce „Drak“. Sledování Jana Trefulky příslušníky Správy sledování StB. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, roč. 7, č. 1, s. 115−122.

BLAŽEK, Petr. Vedení KSČ a opoziční hnutí na konci 80. let. Blažek, Petr − Pažout, Jaroslav, eds. Dominový efekt. Opoziční hnutí v zemích střední Evropy a pád komunistických režimů v roce 1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2013, s. 153−160.

BLAŽEK, Petr. Záznamy diskuze vedení KSČ o protirežimních veřejných vystoupeních na podzim 1988. BLAŽEK, Petr – PAŽOUT, Jaroslav, eds. Dominový efekt. Opoziční hnutí v zemích střední Evropy a pád komunistických režimů v roce 1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2013, s. 257−264.

BLAŽEK, Petr. Vyhodnocení plnění plánu práce II. správy SNB za rok 1988.

BLAŽEK, Petr – PAŽOUT, Jaroslav, eds. Dominový efekt. Opoziční hnutí v zemích střední Evropy a pád komunistických režimů v roce 1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2013, s. 265−277.

BLAŽEK, Petr. Poučení komunistické strany z krizového vývoje v roce 1953. Instrukce pro likvidaci masových nepokojů. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, č. 24, s. 156‒179.

BLAŽEK, Petr. Mimořádné zprávy Státní bezpečnosti o ohlasech na smrt a pohřeb prof. Jana Patočky. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, č. 29, s. 244‒279.

BLAŽEK, Petr a kol. Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu. Katalog ze stejnojmenné výstavy. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016.

BLAŽEK, Petr, ed. „Kéž je to všecko ku prospěchu obce!“. Jan Patočka v dokumentech Státní bezpečnosti. Praha: Academia, 2017.

BLAŽEK, Petr. Akce „Sever“. Státní bezpečnost a krize Polské lidové republiky 1980−1984. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2 svazky, 2017.

BLAŽEK, Petr ‒ SCHOVÁNEK, Radek. Prvních 100 dnů Charty 77: průvodce historickými událostmi. Praha: Academia, 2018.

BLAŽEK, Petr – ŽÁČEK, Pavel – PERSAK, Kryztof – KAMIŃSKI, Łukasz, eds. Čekisté. Orgány státní bezpečnosti v evropských zemích sovětského bloku 1944–1989. Praha: Academia, 2019.

BLAŽEK, Petr. Živé pochodně v sovětském bloku. Politicky motivované případy sebeupálení v letech 1966–1989. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019.

BLAŽEK, Petr. Happeningem proti totalitě. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů – Argo, 2022.

BLAŽEK, Ondřej. Vladimír Třebín. Životní příběh agenta StB v kněžském katolickém exilu v Římě. Marginalia Historica. Praha: Univerzita Karlova, 2015, roč. 6, č. 1, s. 9‒38.

BLAŽKOVÁ, Jana. Vznik vojenského újezdu Ralsko. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995.

BLEHOVÁ-KATREBOVÁ, Beáta. Biskup Pavol Hnilica očami Štátnej bezpečnosti. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2019, roč. 15, č. 2, s. 3–20.

BLEHOVÁ-KATREBOVÁ, Beáta. Zahraničné vysielanie na Slovensko v období nástupu komunistickej totality. Jozef Cieker a počiatky slovenského vysielania Španielskeho štátneho rozhlasu. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2020, roč. 16, č. 3, s. 20–41.

BLEHOVÁ-KATREBOVÁ, Beáta. František Šubík (Andrej Žarnov) v osídlach československej Štátnej bezpečnosti. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2021, roč. 17, č. 1, s. 18–28.

BOBÁK, Ján. Predsedníctvo Ústredného výboru KSS v prvých dňoch okupácie ČSSR vojskami Varšavskej zmluvy (20. – 26. augusta 1968). Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2019, roč. 15, č. 1, s. 17–51.

BOBEK, Michal − Molek, Pavel − Šimíček, Vojtěch. Komunistické právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009.

BOHATA, Ivan. Protilidová úloha četnictva v letech 1918–1938. Praha: Správa pro politickovýchovnou, vzdělávací, kulturní a propagační činnost Federálního ministerstva vnitra, 1978.

BOHATA, Ivan. Místo a úloha policie ve státním aparátu buržoazního Československa v letech 1918–1938. Praha: Federální ministerstvo vnitra, 1980.

BOHÁČ, Lubomír. Jak to nebylo. Rozpaky nad knížkou Jana Havla Smrt Jana Masaryka očima kriminalisty a nejen nad ní. Praha: Academia, 2006.

BOHÁČ, Lubomír a kol. Jan Masaryk. Úvahy o jeho smrti. 2. vyd. Praha: XYZ, 2010.

BOHÁČKOVÁ, Eva. Odezvy převratu 28. října 1918 v písemném materiálu fondů některých vojensko-správních orgánů. Sborník archivních prací. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1978, roč. XXIX., č. 2, s. 201–220.

BÖHM, Boris. Vyhlazovací ústav Pirna-Sonnenstein v Sasku a zavraždění psychicky nemocných a postižených osob z říšské Župy Sudety v letech 1940−1941. ŠIMŮNEK, Michal – SCHULZE, Dietmar, eds. Die nationalsozialistische „Euthanasie“ im Reichsgau Sudetenland und Protektorat Böhmen und Mähren 1939–1945. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2008, s. 31−56.

BÖHM, Boris – ŠIMŮNEK, Michal, eds. Verlegt – Verstorben – Verschwiegen. Tschechische und deutsche Psychiatriepatienten in Böhmen als vergessene Opfer der NS–„Euthanasie“. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2016.

BOHUŇOVSKÁ, Marie. Zaváté šlépěje. Osud sochaře Šlezingera. Jihlava 2006.

BORÁK, Mečislav. Na příkaz gestapa. Nacistické válečné zločiny na Těšínsku. Ostrava: Profil, 1990.

BORÁK, Mečislav. Tragédie slezských policistů. Těšínsko. Vlastivědný časopis okresů    Frýdek-Místek a Karviná. Český Těšín: Muzeum Těšínska, 1993, roč. 36, č. 4, s. 11−19.

BORÁK, Mečislav – JANÁK, Dušan. Tábory nucené práce v ČSR 1948–1954. Šenov u Ostravy: Tilia, 1996.

BORÁK, Mečislav. Spravedlnost podle dekretu. Retribuční soudnictví v ČSR a Mimořádný lidový soud v Ostravě (1945−1948). Šenov u Ostravy: Tilia, 1998.

BORÁK, Mečislav. Archivní fondy k retribučnímu soudnictví v České republice. Vězeňství ve střední Evropě v letech 1945−1955. Sborník z mezinárodního semináře. Praha: Vězeňská služba ČR, 2001, s. 150−175.

BORÁK, Mečislav. Spisy mimořádných lidových soudů z let 1945−1948 v českých archivech a možnosti zkoumání židovské problematiky. BORÁK, Mečislav, ed. Retribuce v ČSR a národní podoby antisemitismu. Židovská problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných lidových soudů a trestních komisí ONV v letech 1945−1948. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002, s. 31−58.

BORÁK, Mečislav. Postih provinění vůči Židům před retribučními soudy a komisemi ONV v českých zemích v letech 1945‒1948 (výsledky výzkumu). BORÁK, Mečislav, ed. Poválečná justice a národní podoby antisemitismu. Postih provinění vůči Židům před soudy a komisemi ONV v českých zemích v letech 1945–1948 a v některých zemích střední Evropy. Sborník příspěvků. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002, s. 363‒373.

BORÁK, Mečislav. Perzekuce občanů z území dnešní České republiky v SSSR. Sborník studií. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2003.

BORÁK, Mečislav. Tábory pro Poláky ve Slezsku (1939, 1942−1945). KOKOŠKA, Stanislav – KOKOŠKOVÁ, Zdeňka – PAŽOUT, Jaroslav. Museli pracovat pro Říši: nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva v letech druhé světové války. Praha: Státní ústřední archiv, 2004, s. 124−137.

BORÁK, Mečislav. Protektorátní novináři před retribučními soudy v letech 1945−1948 (na příkladu Mimořádného lidového soudu v Ostravě). HÁJEK, Jan – KOCIAN, Jiří – ZÍTKO, Milan, eds. Fragmenty dějin. Sborník prací k šedesátinám Jana Gebharta. Praha: Historický ústav AV ČR, 2006, s. 507−528.

BORÁK, Mečislav. Osoby souzené u retribučních soudů v nepřítomnosti. Právněhistorické studie. Praha: Karolinum, 2012, sv. 42, s. 269−284.

BORÁK, Mečislav. Personální složení jednotek Policie Slezského vojvodství na Těšínsku v letech 1938−1939.  Časopis Slezského zemského muzea. Série B − vědy historické Opava. Opava: Slezské zemské muzeum, 2015, roč. 64, č. 1, s. 61−70.

BORÁK, Mečislav. Žytomyrská hromadná poprava Čechů v roce 1938. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, roč. XII, č. 3, s. 29‒39.

BOŠTÍK, Jan – VÁCHOVÁ, Jana, ed. Kronika kolektivizace malé vesnice. Zápisky mladočovského rolníka Jana Boštíka o životě v letech 1945–1959. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2008.

BOŠTÍK, Pavel. Problémy spojené s osidlováním a průběhem kolektivizace v pohraničních obcích Čistá, Janov a Karle v okrese Litomyšl mezi lety 1945–1960. HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století VIII. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2013, s. 355–370.

BOŠTÍK, Pavel. Velká krize kolektivizace v Pardubickém kraji. Theatrum historiae. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014, sv. 15, s. 325‒350.

BOŠTÍK, Pavel. Kolektivizace zemědělství v Pardubickém kraji v letech 1949–1960. Disertační práce. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, 2019.

BOŠTÍK, Pavel. Venkov bez mezí. Kolektivizace zemědělství v Pardubickém kraji v letech 1949–1960. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2020.

BOTHOVÁ, Barbara. Proces s undergroundom a jeho dopady na Slovensko (slovenský underground). KUDRNA, Ladislav, ed. Hvězdná hodina undergroundu. Underground a Československo v letech 1976–1981. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, s. 56‒62.

BOUČEK, Jaroslav. 27. 6. 1950 ‒ poprava Záviše Kalandry. Česká kulturní avantgarda a KSČ. Praha: Havran, 2006.

BOUČEK, Jaroslav. Neznámý pohled na Doznání Artura Londona a proces Slánského. Paginae historiae: sborník Národního archivu. Praha: Národní archiv, 2019, sv. 27, č. 1, s. 702–722.

BOUŠKA, Tomáš, ‒ Louč, Michal ‒ Pinerová, Klára, eds. Českoslovenští političtí vězni: životní příběhy. Praha: Političtí vězni.cz, 2009.

BRABEC, Jiří – NĚMCOVÁ, Eva – NÝVLTOVÁ, Jaroslava. Sbírky Památníku Terezín. Sborník archivních prací. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1992, roč. XLII., č. 2, s. 411–430.

BRABEC, Martin. Zapomenuté osudy, zločiny a tajemství 2. světové války. Praha: Universum, 2023.

BRABCOVÁ, B. Boj KSČ proti přijetí zákona na ochranu republiky v roce 1923. Leninský seminář I. (Sborník rozšířených příspěvků přednesených na semináři k 111. výročí narození V. I. Lenina, který pořádal ÚML UK v dubnu 1981). Praha 1983, s. 94–102.

BRADBROOKOVÁ, Bohuslava. Osvobozující krása malých věcí: uprchlická odysea z Prahy do Cambridge. Brno: Prius, 2002.

BŘACH, Radko. Akce Irena. Perzekuční zásah proti důstojníkům 11. pěší divize v Plzni v letech 1950–1952. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1993, roč. 42, č. 5, s. 3–53.

BŘACH, Radko. Spojenecká smlouva mezi Československem a Francií z 25. ledna 1924 a garanční dohoda čs. – francouzská z 16. října 1925. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1994, roč. 43, č. 6, s. 4–21.

BŘACH, Radko. Úvahy představitelů francouzské vojenské mise z let 1919–1925 o úloze Československa v různých variantách konfliktu. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2003, roč. 52, č. 2, s. 284–312.

BŘACH, Radko. Dohoda z 18. února 1919 o podřízení čs. ozbrojených sil vrchnímu velení maršála Foche. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2005, roč. 54, č. 1,    s. 30–39.

BŘACH, Radko. Závěrečná zpráva generála Fauchera z 15. prosince 1938 o francouzské vojenské misi v Československu. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2008, roč. 57, č. 3, s. 70–81.

BŘACH, Radko – LÁNÍK, Jaroslav, ed. Dva roky bojů a organizační práce: Československá armáda v letech 1918–1920. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – Vojenský historický ústav Praha, 2013.

BŘACHOVÁ, Věra. Francouzská vojenská mise v Československu. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1967, roč. 16, č. 6, s. 883‒910.

BŘACHOVÁ, Věra. Destrukce důstojnického sboru čs. armády po únoru 1948. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1992, roč. 41, č. 3, s. 109–127.

BŘACHOVÁ, Věra. Akce „D“ a internace československých důstojníků v TNP Mírov. KOUTSKÁ, Ivana – SVÁTEK, František, eds. Politické elity v Československu 1918−1948. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994, s. 181−193

BRANDES, Detlef. Základní rysy německé protektorátní politiky. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. VI., č. 3, 1968, s. 22–48.

BRANDES, Detlef. Kolaborace v protektorátu Čechy a Morava. Dějiny a současnost. Praha: Lidové noviny, 1994, roč. 16, č. 1, s. 25−29.

BRANDES, Detlef. Velmoci a vyhnání a vysídlení Němců z Československa. PECKA, Jindřich, ed. Acta contemporanea. K pětašedesátinám Viléma Prečana. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998, s. 21−31.

BRANDES, Detlef. Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939−1945. Praha: Prostor, 1999.

BRANDES, Detlef. Cesta k vyhnání 1938−1945. Plány a rozhodnutí o „transferu“ Němců z Československa a z Polska. Praha: Prostor, 2002.

BRANDES, Detlef. Sudetští Němci v krizovém roce 1938. Praha: Argo, 2012.

BRANDES, Detlef. Germanizovat a vysídlit. Nacistická národnostní politika v českých zemích. Praha: Prostor, 2015.

BREBURDOVÁ, Miroslava: K otázce vymezení archivních fondů četnických stanic a okresních četnických velitelství. Archivní časopis. Praha: Odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR, 2022, č. 1, s. 5–13.

BŘEČKA, Jan. Dopadení npor. Oldřicha Pechala: tajemství jedné chaty. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2006, roč. 55, č. 4, s. 49–58.

BŘEČKA, Jan. Vzpomínka na BARIUM a Velkého Josefa. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2006, roč. 55, č. 1, s. 40–52.

BŘEČKA, Jan. Divoký západ si z našeho státu už dělat nedáme… Průběh demonstrací 21. a 22. srpna 1969 v Brně. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, roč. 3, č. 3, s. 33−48.

BREITFELDER, Miroslav. Im reich ist Alles besser! oder? Několik poznámek o počátcích Říšské župy Sudety. MERVART, Jan – STŘEDOVÁ, Veronika a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století IV. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2009, s. 21–30.

BRENNER, Christiane. „Život na úkor společnosti“. „Příživnictví“ jako nástroj disciplinace mládeže v socialistickém Československu sedmdesátých a osmdesátých let. Marginalia Historica. Praha: Univerzita Karlova, 2012, roč. 3, č. 2, s. 96‒104.

BRET, Pavel. 22. oprátek. Praha: Ministerstvo obrany ČR – AVIS, 1999.

BRET, Pavel – KALOUS, Jan. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, jeho činnost a výsledky. BABKA, Lukáš – VEBER, Václav, eds. Za svobodu a demokracii III. Třetí (protikomunistický) odboj. Hradec Králové: Evropské hnutí v České republice − Univerzita Hradec Králové − Ústav filosofie a společenských věd v nakl. M&V, 2002, s. 257‒263.

BRISCOE, Charles B. America’s Foreign Legionnaires. The Lodge Act Soldiers – Part I. Veritas – Journal of Army Special Operations History. North Carolina: United States Army Special Operations Command, Fort Bragg, 2009, Vol. 5, No. 1, pp. 33–46.

BRISCOE, Charles B. America’s Foreign Legionnaires. The Lodge Act Soldiers – Part II. Veritas – Journal of Army Special Operations History. North Carolina: United States Army Special Operations Command, Fort Bragg, 2009, Vol. 5, No. 2, pp. 28–47.

BRISUDOVÁ, Martina. Odsouzení členů Křesťanskodemokratické strany v Ústeckém kraji v letech 1953–1960. VESELÝ, Martin – ROKOSKÝ, Jaroslav, eds. Paměť a místo: proměny společnosti ve 30. až 60. letech 20. století. Vydání první. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2015, s. 381–426.

BRODSKÝ, Jaroslav. Řešení gama. Praha: Lidové noviny, 1990.

BROFT, Miroslav a kol. Vojenské dějiny Československa. IV. díl, (1939−1945). Praha: Naše vojsko, 1988.

BROŽ, Ivan. Masarykův vyzvědač. Praha: Mladá fronta, 2004.

BROŽOVÁ, Markéta. Hašišoví bratři. Toxikomanie jako zástupný důvod trestního stíhání v období normalizace. ROKOSKÝ, Jaroslav – VESELÝ, Martin, eds. Za svojí ideou, za svým cílem (1939–1989). Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2018, s. 425–462.

BRUNCLÍK, Jan ‒ Hlušičková, Růžena. Lidé z Obrany národa a spolupracovníci časopisu V boj ve východních Čechách 1939‒1940. Zámrsk: Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2006.

BRUŽEŇÁK, Vladimír. Ve stínu Krušných hor. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 34–39.

BRUŽEŇÁK, Vladimír – MACKE, Josef. Morový rok. Kronika tragického roku 1938 na Sokolovsku a Karlovarsku. Cheb: Svět křídel, 1. díl − Sokolovsko, 2017.

BRUŽEŇÁK, Vladimír – MACKE, Josef. Morový rok. Kronika tragického roku 1938 na Sokolovsku a Karlovarsku. Cheb: Svět křídel, 2. díl − Karlovarsko, 2017.

BRUŽEŇÁK, Vladimír. Četníci proti přesile. 13. září 1938 a krvavá vzpoura henleinovců na Sokolovsku. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, roč. XII, č. 1, s. 84‒96.

BRUŽEŇÁK, Vladimír – MACKE, Josef. Morový rok – kronika tragického roku 1938 na Sokolovsku a Karlovarsku. Almanach příspěvků XII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2018, s. 52–57.

BRUŽEŇÁK, Vladimír. Akce Nord – nález zbraní u obce Mýtina na Sokolovsku v červenci 1968 a jeho vyšetřování. Almanach příspěvků VIII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 47–54.

BRYCHTA, Martin. Pražské jaro, vstup vojsk Varšavské smlouvy a počátek normalizace v Ostravě. HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel – BOŠTÍK, Pavel a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století IX. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2014, s. 435–450.

BRZOBOHATÝ, Jan. Okupační finanční správa v odtržených českých oblastech v letech 1938–1945. Sborník archivních prací archivu ministerstva vnitra. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1962, roč. XII., č. 2, s. 68–86.

BŘEZINA, Vladimír – PERNES, Jiří, eds. Závěrečná fáze kolektivizace zemědělství v Československu 1957‒1960. Brno: Stilius, 2009.

BUBENÍČKOVÁ, Růžena – KUBÁTOVÁ, Ludmila. Likvidace komunistického tisku v pomnichovské ČSR (říjen 1938–březen 1938). Sborník archivních prací archivu ministerstva vnitra. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1972, roč. XXII., č. 1, s. 3–53.

BUBENÍKOVÁ, Miluša. Jan Slavík a ruská emigrace v Československu / Jan Slavík and the Russian Emigration to Czechoslovakei. ROUBAL, Petr – BABKA, Lukáš, eds. Život plný střetů: dílo a odkaz historika Jana Slavíka (1885–1978) / Prague perspectives III. Jan Slavík (1885–1978). A Czech historian of revolutions. Červený Kostelec: Pavel Mervart / Prague: The National library of the Czech Republic, 2009, s. 189−202.

BUBNÍK, Zdeněk. Detektiv vzpomíná. Praha: Naše vojsko, 1969.

BUDÍN, Stanislav – KOSTROUN, Karel – TUČKOVÁ, Anna. Jak to bylo možné? (beseda o politických procesech 50. let). Reportér: týdeník pro politiku, kulturu a sport. Praha: Čs. svaz novinářů, 1968, roč. 3, č. 15 (příloha), s. I–VIII. 

BUDÍN, Stanislav. Jak to vlastně bylo. Praha: Torst, 2007.

BUCHTELE, Pavel. Vojenská kancelář prezidenta republiky v letech 1940−1948. KOKOŠKOVÁ, Zdeňka – KOCIAN, Jiří – KOKOŠKA, Stanislav, eds. Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody. Sborník z konference k 60. výročí konce druhé světové války. Praha: Národní archiv a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005, s. 263−268.

BUKOVSZKY, Ladislav. Bezpečnostný odbor ŠtB pri MV SSR a jeho pozícia v rámci mocenskej štruktúry (1969‒1970).  Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, roč. 1, č. 4, s. 63‒66.

BUKOVSZKY, Ladislav. Štátna bepečnosť a maďarská revolúcia. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2006, roč. 2, č. 4, s. 15‒21.

BUKOVSZKY, Ladislav. Ochrana sovietskych vojsk a sovietskych vojenských objektov. VOLNÁ, Kateřina, ed. Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945–1989, II. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, s. 25−36.

BULÍNOVÁ, Marie et al., eds. Československo a Izrael 1945–1956: dokumenty. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993.

BUREŠ, Miroslav, ed. Lidice – Brno – Ústí nad Labem. Místa českého a německého utrpení. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání – Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2004, roč. II, č. 2, s. 17–24.

BUREŠOVÁ, Jana. Zemědělská politika v Československu v letech 1948−1960 jako součást vývoje komunistických režimů v Evropě. BIEBERLE, Josef – BUREŠOVÁ, Jana – FIŠER, Zdeněk – MACHÁLEK, Vít. Sborník prací moravských historiků. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1996, s. 87−128.

BUREŠOVÁ, Jana. Poznámky k případu Bohumila Laušmana. PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 192–203.

BURIÁN, Ludvík. Minulost naléhavě přítomná. Uherské Hradiště: ONV, 1980.

BURIAN, Michal – RÝC, Jiří. Historie spojovacího vojska. Ministerstvo obrany ČR – AVIS. Praha, 2007.

BURSÍK, Tomáš. Řád pro nápravně pracovní tábory a Standardní minimální pravidla pro zacházení s vězni. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání ‒ Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2005, roč. III, č. 1, s. 10–14.

BURSÍK, Tomáš. Vražda předsedy MNV v Koubalově Lhotě. PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 257–270.

BURSÍK, Tomáš. Chemická laboratoř při ministerstvu vnitra. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006, č. 14, s. 184‒189.

BURSÍK, Tomáš: Ztratily jsme mnoho času… Ale ne sebe! Životy politických vězeňkyň v československých věznicích padesátých a šedesátých let dvacátého století. Praha, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006.

BURSÍK, Tomáš. 12 dopisů napsaných generálnímu tajemníkovi OSN z Pardubické věznice v roce 1956. STŘEDOVÁ, Veronika, ed. České, slovenské a československé dějiny 20. století. Moderní přístup k soudobým československým dějinám. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2006, s. 26–37.

BURSÍK, Tomáš. Trestanecké pracovní tábory na Hornoslavkovsku. Paměť a dějiny – úvodní číslo. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2007, roč. 1, s. 162−166.

BURSÍK, Tomáš. Osud odbojové organizace Černý lev 777. Příspěvek k historii ozbrojeného odporu proti komunistickému režimu v Československu. Praha: Odbor archiv bezpečnostních složek MV ČR, 2007.

BURSÍK, Tomáš. Václav Kluzák. „Příběh jednoho sociálního demokrata“. FAJMON, Hynek – BALÍK, Stanislav – HLOUŠKOVÁ, Kateřina, eds. Dusivé objetí. Historické a politologické pohledy na spolupráci sociálních demokratů a komunistů. Brno: CDK, 2008, s. 173–180.

BURSÍK, Tomáš – ŠIMÁNKOVÁ, Alena. Téma třídní justice v období 1948–1952. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, roč. 2, č. 1, s. 90−95.

BURSÍK, Tomáš. Klub 231, ministerstvo vnitra a jeho analytický odbor v roce 1968. Bezpečnostní aparát, propaganda a pražské jaro. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, s. 101−106.

BURSÍK, Tomáš. Přišli jsme na svět proto, aby nás pronásledovali. Trestanecké pracovní tábory při uranových dolech v letech 1949–1961. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009.

BURSÍK, Tomáš. Diskuse nad třetím odbojem. Kol. autorů: Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě. Sborník k mezinárodní konferenci pořádané v Praze ve dnech 15.–16. dubna 2009. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010, s. 17‒26.

BURSÍK, Tomáš – PAŽOUT, Jaroslav. Odbojové, opoziční a nonkonformní aktivity v komunistickém Československu a jejich trestněprávní postihy – základní charakteristika. BURSÍK, Tomáš – PAŽOUT, Jaroslav, eds. Třídní (ne)spravedlnost. Proměny politicky motivované trestněprávní perzekuce v Československu v letech 1948–1989. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, s. 9–48.

BURSÍK, Tomáš. JUDr. Jiří Solnař – kariéra a pád soudce Státního soudu. BURSÍK, Tomáš – PAŽOUT, Jaroslav, eds. Třídní (ne)spravedlnost. Proměny politicky motivované trestněprávní perzekuce v Československu v letech 1948–1989. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, s. 93–124.

BURSÍK, Tomáš – PAŽOUT, Jaroslav, eds. Revize politických procesů a rehabilitace jejich obětí v komunistickém Československu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021.

BURŠÍK, Zdeněk, ed. Služba policejní a správní. Praha: nákladem Bedřicha Bočánka, 1923.

BURŠÍK, Zdeněk. Trestní řád československý: (Pro potřebu stráže bezpečnosti). 3. vydání. Praha: Policejní Klub, 1937.

BYSTRICKÝ, Jozef – ČAPLOVIČ, Miloslav – PURDEK, Imrich – ŠTAIGL, Jan. Ozbrojené sily Slovenskej republiky. História a súčasnosť 1918–2005. The armed forces of the Slovak republic. Past and present 1918–2005. Bratislava: Magnet-Press Slovakia, 2005.

BYSTRICKÝ, Jozef a kol. Ozbrojené sily Slovenskej republiky. História a súčasnosť. 90 rokov: 1918–2008. The armed forces of the Slovak republic. Past and present 1918–2008. 2. doplnené vydanie. Bratislava: Magnet Press Slovakia, 2008.

BYSTRICKÝ, Jozef a kol. Od priesmyku Predeal po Kurovské sedlo. Boje vo Východných Karpatoch v roku 1944. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2011.

BYSTRICKÝ, Jozef. Vojenské trestné právo a trest smrti v slovenskej armáde po vstupe Slovenskej republiky do vojny proti ZSSR.  SYRNÝ, Marek a kol.: Slovensko v roku 1941. Politika – armáda – spoločnosť. Banská Bystrica: Múzeum Slovenského národného povstania, 2012, s. 56–80.

BYSTRICKÝ, Valerián a kol. Rok 1968 na Slovensku a v Československu. Bratislava: Historický ústav SAV, 2008.

BYSTRICKÝ, Valerián. Informácie diplomatov a spravodajskej služby o pripravovanom rozbití ČSR.  PETRUF, Pavol a kol.: Slovensko a Československo v XX. stročí. Vybrané kapitoly z dejín vnútornej i zahraničnej politiky. K 70. narodeninám PhDr. Dagmar Čiernej-Lantayovej, DrSc. Bratislava 2010, s. 113–128.

BYSTROV, Vladimír. Únosy československých občanů do Sovětského svazu v letech 1945‒1955. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2003.

BYSTROV, Vladimír. Odvlečení bývalých ruských a ukrajinských emigrantů z Československa. BORÁK, Mečislav a kol. Perzekuce občanů z území dnešní České republiky v SSSR. Sborník studií. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2003, s. 275‒313.

BYSTROV, Vladimír. Svobodná nesvoboda. Některé příklady postupující komunizace a sovětizace mediální krajiny v Československu a snah komunistů umlčet český nekomunistický a církevní tisk v letech 1945‒1948. Praha: Vyšší odborná škola publicistiky, 2006.

BYSTROV, Vladimír. Osud generála: komentář k některým dokumentům o životě a tragickém konci Sergeje Vojcechovského. Praha: Academia, 2007.

C

CAJTHAML, Petr. Polopravdy a lži. Propaganda a dezinformace StB. BABKA, Lukáš – VEBER, Václav, eds. Za svobodu a demokracii III. Třetí (protikomunistický) odboj. Hradec Králové: Evropské hnutí v České republice − Univerzita Hradec Králové − Ústav filosofie a společenských věd v nakl. M&V, 2002, s. 177‒190.

CAJTHAML. Petr. Několik skutečných i neskutečných postav z brněnské Státní bezpečnosti. Portrét příslušníka StB v komunistické propagandě. Čelovský, Bořivoj, ed. Oči a uši strany. Sedm pohledů do života StB. Šenov u Ostravy: Tilia, 2005, s. 119−134.

CAJTHMAL, Petr. Profesionální lháři (Aktivní opatření čs. rozvědky do srpna 1968). Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR, 2006, č. 4, s. 9−41.

CAJTHAML, Petr. Komunistický policista a minulost.  Sborník Archivu ministerstva vnitra, č. 4, Praha: Odbor Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR, 2006, s. 89−106.

CAJTHAML, Petr. Antonín Prchal (1923‒1996). Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006, č. 13, s. 113‒115.

CAJTHAML, Petr. Josef Kudrna – dělník, funkcionář a ministr. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006, č. 14, s. 281‒287.

CAJTHAML, Petr. Vedení ministerstva vnitra (ministerstva národní bezpečnosti) 1948–89 (Jmenný přehled s fotografiemi). Paměť a dějiny – úvodní číslo. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2007, roč. 1, s. 91−97.

CAJTHAML, Petr. Jaroslav Klíma: Strážce zákona s cejchem vlastizrádce. Paměť a dějiny – úvodní číslo. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2007, roč. 1, č. 1, s. 170−174.

CAJTHAML, Petr. Operace „Lyautey“. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, roč. 2, č. 1, s. 14−21.

CAJTHAML, Petr. Public relations pro Státní bezpečnost. Bezpečnostní propaganda v letech 1968‒1971. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2009, č. 6, s. 191‒242.

CAJTHAML, Petr. Politický úkol. Aktivní opatření v období krize komunistického režimu.  Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010, č. 17, s. 80‒105.

CAJTHAML, Petr. Nomenklatura a další mechanizmy uplatňování moci KSČ ve společnosti. KALOUS, Jan – KOCIAN, Jiří, eds. Český a slovenský komunismus: 1921–2011. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2012, s. 203−209.

CAJTHAML, Petr. Prověrky třídní a politické spolehlivosti v roce 1958. ČERNÁ, Marie – CUHRA, Jaroslav a kol. Prověrky a jejich místo v komunistickém vládnutí. Československo 1948–1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i, 2012, s. 54−71.

CALIC, Edouard. Reinhard Heydrich. Schlüsselfigur des Dritten Reiches. Düsseldorf, 1982.

CEJPEK, Stanislav. Československá armáda v roce 1938 a obrana jižních Čech. Marginalia Historica. Praha: Paseka, 2001‒2002, č. 5, s. 243‒292.

CEJPOVÁ, Irena. Svazarm – politicky vhodná organizace k trávení volného času socialistického občana. KARPÍŠEK, Jaromír – STURZ, Zbyněk – BLÁHOVÁ, Marie, eds. České, slovenské a československé dějiny 20. století XII. Hradec Králové: Gaudeamus, 2018, s. 141–151.

CESAR, Jaroslav – SNÍTIL, Zdeněk. Československá revoluce 1944‒1948. Praha: Svoboda, 1979.

Cesta k Mnichovu: sborník statí k 40. výročí vzniku ČSR a 20. výročí Mnichova. Praha: Vojenská politická akademie, 1958.

CICVÁREK, Michal. Centrální informační a statistické kartotéky ve fondu Správy vyšetřování Státní bezpečnosti (1951–1980). Sborník archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2022, č. 20, s. 259−305.

CIGÁNEK, František. Šejnova aféra a Národní shromáždění. TŮMA, Oldřich, ed. Historické studie. K sedmdesátinám Milana Otáhala. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998, s. 35−47.

CIGÁNEK, Radim. Legalizace umělých potratů v roce 1957. Marginalia Historica. Praha: Univerzita Karlova, 2012, roč. 3, č. 2, s. 105‒113.

CIGLBAUER, Jan. Hrdelní případy mimořádného lidového soudu České Budějovice 1945‒1948. Potrestání kolaborantů, udavačů a válečných zločinců z Českobudějovicka, Jinřichohradecka a Českokrumlovska. Praha: Academia, 2018.

CIGLBAUER, Jan. Útěk příslušníků českobudějovického Gestapa. Paměť a dějiny. Praha: Ústav prostudium totalitních režimů, 2018, roč. XII, č. 1, s. 16‒26.

CIKÁNEK, Antonín. Ilegální OV KSČ v Rakovníku. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. IV., č. 2, 1966, s. 35–45.

CÍLEK, Roman. Dva ze tří musí zemřít. Zákulisí nikdy nekončícího zápasu tajných služeb. Praha: Výběr, 1993.

CÍLEK, Roman. …a uvízneš za hrdlo! Praha: Centurion, 1993.

CÍLEK, Roman. Čas triumfu, čas pomsty: 1948‒1952: pohled do zákulisí politických zločinů. Třebíč: Tempo, 1997.

CÍLEK, Roman. Hrobaři iluzí, aneb, Kdo nepůjde s námi: 1948‒1953: výřez z obrazu bezpráví. Praha: Rodiče, 2003.

CÍLEK, Roman. Přejde vás smích… aneb Prokletí moci. 1948–1953: pohled do zákulisí politických zločinů. Praha: Naše vojsko, 2008.

CÍLEK, Roman. Běda tomu, kdo vyčnívá z řady: 1948‒1953: pohled do zákulisí politických zločinů. Řitka: Čas, 2015.

CÍLEK, Roman. Čas slz a vzdoru: kalendárium 1938‒1945: den po dni: okupace, teror, odpor. Lidice: Vega-L, 2015.

CÍLEK, Roman. …a vztáhl pak ruku na život bližního. Deset hrdelních případů z historie naší kriminalistiky. Praha: Epocha, 2015.

CINTAVÝ, Pavol, ed. Po stopách Bielej légie v protikomunistickém odboji. Bratislava: KPV Slovenska, 1995.

CÍSAŘ, Alois. Sborník dokumentů ke vzniku a vývoji SNB v letech 1945−1948. Praha: Správa vědy a školství FMV, 1974.

CÍSAŘ, Alois, ed. Československý bezpečnostní aparát v letech 1945−1970: soupis článků z vybraných československých periodik k problematice ministerstva vnitra a jeho bezpečnostních složek od 21. srpna 1968 do 30. dubna 1969. Praha: Tiskový odbor sekretariátu MV ČSSR, 1975.

CÍSAŘ, Alois – HOLUB, Ota – KROUPA, Vlastislav. Tradice Sboru národní bezpečnosti (Základní skripta k historii SNB 1945–1970). Praha: Federální ministerstvo vnitra, Správa vědy a školství, 1977.

CÍSAŘ, Alois. K problematice ztrát na životech příslušníků SNB. Historie SNB, sborník 2. Praha: Správa vědy a školství, 1977.

CÍSAŘ, Alois – VITOUŠOVÁ, Petra. Historie MV a SNB v základních datech. Praha: Správa pro politickovýchovnou, vzdělávací, kulturní a propagační činnost Federálního ministerstva vnitra, 1978.

CÍSAŘ, Alois – HOLUB, Ota. Příběhy věrnosti a cti. 2. dopl. vyd. Praha: Naše vojsko, 1987. 

CÍSAŘ, Jaromír. Vývoj československého zákonodárství v letech 1968–1970. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995.

CÍSAŘOVSKÁ, Blanka – HLUŠIČKOVÁ, Růžena. Hnutí za občanskou svobodu 1988–1989: Sborník dokumentů.  Praha, Maxdorf – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994.

CÍSAŘOVSKÁ, Blanka – DRÁPALA, Milan – PREČAN, Vilém ‒VANČURA, Jiří. Charta 77 očima současníků. Po dvaceti letech. Praha – Brno: Doplněk – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1997.

CÍSAŘOVSKÁ, Blanka – PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 1977–1989. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007.

CLEMENTIS, Vladimír. Nedokončená kronika. Bratislava: SVKL, 1964.

COURTOIS, Stéphane a kol. Černá kniha komunismu: zločiny, teror, represe. Praha: Paseka, 1999.

CRHOVÁ, Marie. Židovská problematika a antisemitismus ve spisech podle tzv. malého dekretu v oblasti Krajského soudu Olomouc 1945−1948. BORÁK, Mečislav, ed. Retribuce v ČSR a národní podoby antisemitismu. Židovská problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných lidových soudů a trestních komisí ONV v letech 1945−1948. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002, s. 121−126.

CSÉFALVAY, František – PÚČIK, Miloslav, eds. Slovensko a druhá svetová vojna. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave 29. – 31. mája 2000. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2000.

CSÉFALVAY, František – KÁZMEROVÁ, Ľubica. Slovenská republika 1939–1945. Chronológia najdôležitejších udalostí. Bratislava: Historický ústav SAV, 2007.

CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské dejiny Slovenska, zv. V. (1939–1945). Bratislava: Magnet Press Slovakia, 2008.

CSÉFALVAY, František – MIČEV, Stanislav. Deň po dni SNP. Banská Bystrica: Múzeum SNP, 2012.

CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939–1945. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2013.

CSÉFALVAY, František – MIČEV, Stanislav. Deň po dni SNP. Banská Bystrica: Múzeum Slovenského národného povstania, 2017.

CUHRA, Jaroslav. Trestní represe odpůrců režimu v letech 1969−1972. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1997.

CUHRA, Jaroslav, ed. Pokrok: samizdatový časopis 1971. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1997.

CUHRA, Jaroslav, ed. Fakta, připomínky, události: samizdatový časopis 1971–1972. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1997.

CUHRA, Jaroslav. Proces s „ilegální křesťanskodemokratickou stranou“ v roce 1961. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1997.

CUHRA, Jaroslav. Katolická církev přelomu 80. let v diplomových pracích příslušníků StB.   Securitas Imperii. Praha: Themis, 1999, č. 5, s. 3‒145.

CUHRA, Jaroslav. Soudní perzekuce opozice na počátku normalizace. CUHRA, Jaroslav – VEBER, Václav, eds. Za svobodu a demokracii I. Odpor proti komunistické moci. Praha: Karolinum, 1999, s. 130−144.

CUHRA, Jaroslav. Církevní politika KSČ a státu v letech 1969–1972. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999.

CUHRA, Jaroslav. Skrytý zápas. Stát, katolická církev a mládež ve druhé dekádě normalizačního režimu. VANĚK, Miroslav, ed. Ostrůvky svobody. Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002, s. 107−144.

CUHRA, Jaroslav. Církevní procesy. PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 147–157.

CUHRA, Jaroslav. Katolická církev a odpor vůči „normalizačnímu“ režimu. BLAŽEK, Petr, ed. Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968‒1989. Praha: Ústav českých dějin FF UK ‒ Dokořán, 2005, s. 67‒78.

CUHRA, Jaroslav. Nezávislé aktivity v Československu a Charty 77 – meze protnutí. DEVÁTÁ, Markéta – SUK, Jiří – TŮMA, Oldřich, eds. Charta 77: od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci, 1977–1989. Sborník z konference k 30. výročí Charty 77, Praha,          21.–23. března 2007. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2008, s. 95−102.

CUHRA, Jaroslav. Aféra Sachergate – konec smiřující minulosti. KOCIAN, Jiří – OTÁHAL, Milan – VANĚK, Miroslav, eds. Historie prožité minulosti. K šedesátinám Oldřicha Tůmy. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., − IMS FSV UK, 2010, s. 28−33.

CUHRA, Jaroslav. „Nechci dnes psáti o tom, co všechno dobrého již přineslo straně prověřování.“ Stranické prověrky 1948 a 1950. ČERNÁ, Marie – CUHRA, Jaroslav a kol. Prověrky a jejich místo v komunistickém vládnutí. Československo 1948–1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i, 2012, s. 12−19.

CVRČEK, Lukáš. Kriminalita příslušníků okupačních armád v Československu v roce 1968. MERVART, Jan – ŠTĚPÁN, Jiří a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století. Osudové osmičky v našich dějinách. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2008, s. 363–370.

CVRČEK, Lukáš. Oběti potlačení protiokupačních protestů v Praze v srpnu 1969. STŘEDOVÁ, Veronika – ŠTĚPÁN, Jiří a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století V. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2011, s. 125–138.

CYSAŘOVÁ, Jarmila. Televize a totalitní moc 1969–1975. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998.

 

Č

ČADEK, Jiří – SUDEK, Čeněk. 40 let dálničních oddělení PČR. Almanach příspěvků VI. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011, s. 390–416.

ČADEK, Jiří – SUDEK, Čeněk. Policejní vozidla zahraničních vojsk v Československu. Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 454–474.

ČADEK, Jiří – SUDEK, Čeněk. Obrněná vozidla v policejních službách po roce 1945. I. část. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 410–428.

ČADEK, Jiří – SUDEK, Čeněk. Policejní čluny československé výroby, anebo co n. p. Sport dal… Almanach příspěvků XII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2018, s. 409–422.

ČADEK, Jiří – SUDEK, Čeněk. Historie světelných a zvukových výstražných zařízení na policejních vozidlech v Československu. Almanach příspěvků IV. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 304–321.

ČAPEK, Miloslav. O mužích, na které se zapomnělo. Autentické svědectví o nelidskosti komunistických věznic. Praha: Pragma, 2000.

ČAPEK, Miloslav. Poražení vítězové – kapitoly z dějin třetího odboje. Praha: Mladá fronta, 2003.

ČAPKA, František. Několik poznámek k otázce nezemědělského osidlování pohraničí českých zemí po druhé světové válce. KOKOŠKOVÁ, Zdeňka – KOCIAN, Jiří – KOKOŠKA, Stanislav, eds. Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody. Sborník z konference k 60. výročí konce druhé světové války. Praha: Národní archiv a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005, s. 204−207.

ČAPKOVÁ, Kateřina – FRANKL, Michal. Diskussionen über die „Judenfrage“ in den böhmischen Ländern. REINKE, Andreas – ČAPKOVÁ, Kateřina – FRANKL, Michal – KENDZIOREK, Piotr – LACZÓ, Ferenc. Die „Judenfrage“ in Ostmitteleuropa. Historische Pfade und politisch-soziale Konstellationen. Berlin: Metropol, 2015, s. 183−248.

ČAPKOVÁ, Kateřina, ed. Dopisy z Prahy 1939−1941. Praha: Irene Press, 2017.

ČAPLOVIČ, Miloslav. Branné organizácie v Československu 1918–1939 (so zreteľom na Slovensko). Bratislava: MO SR vo Vyd. a inf. agentúre, 2001.

ČAPLOVIČ, Miloslav – STANOVÁ, Mária, eds. Karpatsko-duklianska operácia – plány, realita, výsledky (1944–2004). Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie vo Svidníku 30. septembra – 1. októbra 2004. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2005.

ČAPLOVIČ, Miloslav. Organizácia činnosti Československej vojenskej spravodajskej služby v rokoch 1919–1939. FERENČUHOVÁ, Bohumila a kol.: Slovensko a svet v 20. storočí. Kapitoly k 70. narodeninám PhDr. Valeriána Bystrického, DrSc. Bratislava: Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2006, s. 80–97.

ČAPLOVIČ, Miloslav – FERENČUHOVÁ, Bohumila – STANOVÁ, Mária, eds. Milan Rastislav Štefánik v zrkadle prameňov a najnovších poznatkov historiografie. Bratislava: Vojenský historický ústav v spolupráci s HÚ SAV a SNA, 2010.

ČAPLOVIČ, Miloslav – STANOVÁ, Mária a kol. Slovensko v dejinách 20. storočia. Kapitoly k spoločenským a vojensko-politickým udalostiam. K 70. narodeninám PhDr. Mariána Hronského, DrSc. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2010.

ČEČRDLOVÁ, Jaroslava. Prokop Drtina – Hubert Ripka – Petr Zenkl. MERVART, Jan – STŘEDOVÁ, Veronika a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století IV. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2009, s. 31–38.

ČECH, Petr – HŮDA, Vladimír. Magnetometrický průzkum místa dopadu letounu Spitfire u Rychvaldu. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2020, roč. 69., č. 2, s. 80–83.

ČECH, Petr. Poválečná likvidace munice na Mostecku. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2020, roč. 69., č. 2, s.  s. 96–109.

Čechoslovackij krizis 1967−1969 gg. v dokumentach CK KPSS. Moskva: Rosspen, 2010.

ČECHOVSKÁ, Lucie – PEŠTUKOVÁ, Veronika. S ideou „třetí cesty“. ČELKO, Vojtech a kol., eds. Sám proti moci. Výběr prací středoškolských studentů v dějepisné soutěži EUstory. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002, s. 116−121.

ČELANSKÝ, Vítězslav. Vyšetřovací metody bezpečnostní služby. Praha: Zemědělské knihkupectví A. Neubert, 1932.

ČELOVSKÝ, Bořivoj. Strana světí prostředky. Martyrium faráře Josefa Toufara. Šenov u Ostravy: Tilia, 2003.

ČELOVSKÝ, Bořivoj, ed. Seznam politických uprchlíků z roku 1948. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2003.

ČELOVSKÝ, Bořivoj. Moje střetnutí s rozvědkou StB. Šenov u Ostravy: Tilia, 2003.

ČELOVSKÝ, Bořivoj. Uprchlíci po „Vítězném únoru“. Šenov u Ostravy: Tilia, 2004.

ČELOVSKÝ, Bořivoj. Diplomaté dělnické třídy. ČELOVSKÝ, Bořivoj, ed. Oči a uši strany. Sedm pohledů do života StB. Šenov u Ostravy: Tilia, 2005, s. 175−206.

ČELOVSKÝ, Bořivoj. Konjunkturální materialismus (z diskuze „Nad archivy StB a historickou etikou“). Soudobé dějiny. Prah: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006, roč. 13, č. 1−2, s. 240−241.

ČEP, Tomáš. K sociální psychologii a sociologii politického vězně.  Sociologická revue. Brno: Masarykova sociologická společnost, 1946, roč. 12, č. 1, s. 52–53.

ČEPELÍK, Břetislav. Letecká vojenská akademie 1945–1950. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1996, roč. 45, č. 2, s. 141–166.

ČERMÁK, Vilém. Tři otázky Václava Morávka. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav,1999, roč. 48, č. 2, s. 394–407.

ČERMÁK, Vilém. Muž proti okupaci. Portrét štábního kapitána Václava Morávka. Plzeň: Nava, 2007.

ČERMÁKOVÁ, Barbora – WEBER, David. Československu věrni zůstali. Životopisné rozhovory s německými antifašisty / Sie blieben der Tschechoslowakei treu. Biographische Interviews mit deutschen Antifaschisten. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2008.

ČERMÁKOVÁ, Barbora a kol, eds. Občanská odvaha vstupuje do politiky: 1989/90: Občanské fórum v Chebu: Nové fórum v Plavně / Bürgermut macht Politik: 1989/90: Neues Forum Plauen & Bürgerforum Cheb. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. / Pressath: Bodner, 2009.

ČERNÁ, Marie – CUHRA, Jaroslav. Prověrky v komunistickém Československu: Několik obecných poznámek. ČERNÁ, Marie – CUHRA, Jaroslav a kol. Prověrky a jejich místo v komunistickém vládnutí. Československo 1948–1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i, 2012, s. 5−11.

ČERNÁ, Marie. Náš nepřítel oportunista. Prověrky roku 1970 v Československu. ČERNÁ, Marie – CUHRA, Jaroslav a kol. Prověrky a jejich místo v komunistickém vládnutí. Československo 1948–1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i, 2012, s. 72−94.

ČERNÁ, Marie. „Ten boj si musíte vybojovat sami“. Politická role Sovětské armády a jejích místních spojenců v „normalizaci“ Československa (1968–1969). Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2018, č. 3–4, s. 400–432.

ČERNÁ, Marie. Sovětská armáda a česká společnost 1968–1991. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. − Karolinum, 2021.

ČERNÁK, Tomáš. Gustáv Husák a tzv. slovenský nacionalizmus. SKLENÁŘOVÁ, Sylva, ed. České, slovenské a československé dějiny 20. století VI. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2012, s. 109–121.

ČERNÁK, Tomáš. Perzekúcia futbalového trénera Leopolda Šťastného v rokoch 1940–1963. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2021, roč. 17, č. 1, s. 3–17.

ČERNÁK, Tomáš. Všetku moc do rúk ľudu. Politický vývoj na Slovensku po Februári 1948. Bratislava Ústav pamäti národa, 2021.

ČERNÍKOVÁ, Sára. Ohlas na proces s „protistátním spikleneckým centrem“. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, roč. 14, č. 3, s. 67–82.

ČERNÝ, Martin – LAKOSIL, Jan. Československé lehké opevnění z let 1935–1938 v oblasti Vranovska. Ročenka Státního okresního archivu ve Znojmě. Znojmo: SOkA Znojmo, 2000, s. 115–118.

ČERNÝ, Miroslav. Trestní postih příslušníků Pohraniční stráže v České republice. ŽÁČEK, Pavel – KOŠICKÝ, Patrik – GULDANOVÁ, Eva. Moc verzus občan. Úloha represie a politického násilia v komunizme. Zborník z mezinárodního seminára. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, s. 124–134.

ČERNÝ, René. Případ Požáry – II. Almanach příspěvků II. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2007, s. 267–276.

ČERNÝ, René. Vojenské a policejní letectvo v akci B. Almanach příspěvků III. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2008, s. 204–210.

ČERNÝ, René. Bratři ve válce. Nové Strašecí: Gelton, 2011.

ČERNÝ, René. Případ Požáry – 1942. Almanach příspěvků I. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 63–77.

ČERNÝ, Vladimír. Geneze úvodní fáze protinacistického odboje na Brněnsku (březen 1939 – září 1941). Rigorózní práce. Brno: Historický ústav FF MU, 2003.

ČERNÝ, Vladimír. Protipartyzánské operace na Moravě v letech 1944–1945. Disertační práce. Brno: Masarykova univerzita, 2006.

ČERNÝ, Vladimír. Procesy s příslušníky nacistického bezpečnostního aparátu v Brně a jejich osudy v letech 1945–1956. Arburg, Adrian von a kol. Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010, s. 393–435.

ČERNÝ, Vladimír. Procesy s agenty gestapa, kteří působili proti komunistickému odboji, u Mimořádného lidového soudu v Brně v letech 1945–1948. VÁCHOVÁ, Jana, ed. Zpravodaj grantového projektu Komunistická strana Československa a bolševismus. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011, č. 4, s. 65–113.

ČERNÝ, Vladimír. Levicové mládežnické organizace na Moravě v protinacistickém odboji.   PAŽOUT, Jaroslav, ed. a kol.: Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Praha: Dokořán ‒ Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2013, sv. 8, s. 52‒80.

ČERNÝ, Vladimír. Brněnské Gestapo 1939–1945 a poválečné soudní procesy s jeho příslušníky. Brno: Archiv města Brna – Moravské zemské muzeum, 2018.

ČERNÝ, Vladimír. Zemské velitelství odbojové organizace Obrana národa na Moravě v letech 1939 a 1940. BINAR, Aleš a kol. Ozbrojené síly a československý stát. Brno: Univerzita obrany, 2020, s. 81−110.

ČERVENKA, Jiří. Šla s ním až k šibenici. Nové Strašecí: Gelton, 2006.

ČEŠÍK, Vojtěch. Kriminální inspektor a SS-Obersturmführer Franz Langer.  Memo. Časopis pro orální historii. Plzeň: Západočeská univerzita, 2017, č. 1, 5–27.

ČEŠÍK, Vojtěch – KREISINGER, Pavel. Procesy s příslušníky olomoucké venkovní služebny Gestapa (1945–1952). SCHELLE, Karel – TAUCHEN, Jaromír, eds. Encyklopedie českých právních dějin, VIII. svazek. Procesy (do roku 1949). Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, s. 494–497. 

ČEŠÍK, Vojtěch. Příslušníci olomouckého gestapa odsouzení v rámci retribuce k trestu smrti. Magisterská práce. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2018.

ČEŠÍK, Vojtěch. Kriminální komisař Richard Heidan (1893−1947). Životní osudy posledního vedoucího gestapa v Olomouci. Moderní dějiny. Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2018, roč. 26, č. 1, s. 193−203.

ČEŠÍK, Vojtěch. Personální struktura venkovní služebny gestapa v Olomouci. BINAR, Aleš a kol. Ozbrojené síly a československý stát. Brno: Univerzita obrany, 2020, s. 199−208.

Četnictvo v Praze ve dnech 5.–9. května 1945. Stručný přehled činnosti četnictva v Praze při osvobozování Prahy … Praha: Závodní rada Zemského četnického velitelství, 1945.

ČÍHALÍK, Jan: Správní a policejní zákony uherské, platné na Slovensku a v Podkarp. Rusi. Druhé, doplněné vydání. Bratislava 1928.

ČÍHALÍK, Jan, ed. Správní a policejní zákony uherské platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi: český překlad. Třetí, přepracované a doplněné vydání. Kroměříž: J. Gusek, 1932.

ČÍHALÍK, Jan, ed. První doplněk ke knize „Správní a policejní zákony uherské“. 3. přepracované vydání. Kroměříž: J. Gusek, 1935.

ČÍHALÍK, Jan, ed. Druhý doplněk ke knize „Správní a policejní zákony uherské“. 3. přepracované vydání. Bratislava: [s.n.], 1935.

ČÍŽEK, Rudolf. Srpnové události roku 1968 v Praze a Veřejná bezpečnost. Almanach příspěvků III. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2008, s. 38–60.

ČÍŽKOVÁ, Petra. Vzpomínky s čistým srdcem (Vzpomínky na generálmajora Karla Smíška).  Historie SNB. Sborník 2. Praha 1977.

ČONDL, Karel, ‒ Pasák, Tomáš, eds. Čeští učitelé v protifašistickém odboji  1939‒1945: sborník studií a vzpomínek. Praha: Práce, 1978.

ČUKA, Petr. Únosy lidí z Československa sovětskou KGB. Securias Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2001, č. 7, s. 192‒223.

ČUTKA, Jiří. Hodnota přátelství (rozhovor s Josefou Slánskou). Reportér: týdeník pro politiku, kulturu a sport. Praha: Čs. svaz novinářů, 1968, roč. 3, č. 13, s. 6–9.

ČVANČARA, Jaroslav ‒ Stegbauer, Jiří. Akce atentát. Praha: Magnet-Press, 1991.

ČVANČARA, Jaroslav. Někomu život, někomu smrt. Československý odboj a nacistická okupační moc 1939−1945. Praha: Laguna, 3 sv., 2003−2008.

ČVANČARA, Jaroslav ‒ Reichl, Martin. Cesty osudu: [životní příběhy československých parašutistů vycvičených v létech 1941‒45 ve Velké Británii]. Cheb: Svět křídel, 2004.

ČVANČARA, Jaroslav – UHLÍŘ, Jan Boris. Chlebíčková aféra: poslední odbojový čin ministerského předsedy Aloise Eliáše. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2006, roč. 55, č. 4, s. 37–48.

ČVANČARA, Jaroslav. Heydrich. Praha: Gallery, 2011.

ČVANČARA, Jaroslav. Struktura vedoucích osobností nacistické okupační moci v Čechách a na Moravě ke dni 27. 5. 1942. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, roč. 6, č. 2, s. 92−93.

ČVANČARA, Jaroslav – ŽÁČEK, Pavel. Velitelé služeben Gestapa v Protektorátu Čechy a Morava. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, roč. 6, č. 2, s. 94−95.

ČVANČARA, Jaroslav. Děti nepřátel Říše. 2., rozš. vyd. Praha: ANLET, 2013.

 

D

DĄBROWSKI, Dariusz. Polská republika a otázka Podkarpatské (Zakarpatské) Rusi 1938–1939. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021.

DAGAN, Avigdor. Československá vláda v exilu a Židé. ROTHKIRCHEN, Livia – SCHMIDT-HARTMANN, Eva – DAGAN, Avigdor – JANIŠOVÁ, Milena (ed.). Osud Židů v Protektorátu 1939–1945. Praha: Trizonia, 1991, s. 117−158.

DAMOVÁ, Zora. Kriminalistický klub (1876) 1908–1960 (1976). Inventář. Praha: Archiv hlavního města Prahy, 2014.

DANEK, Josef. O rychlosti jízdy motorovými vozidly, stíhání nedovolené rychlosti a o zákazu dopravy osob nákladními automobily. Veřejná správa: časopis pro správní právo a správní vědu. Praha: Orbis, 1931, roč. 1, s. 145–149.

DANĚK, Jiří. Poznámky k právním souvislostem pobytu sovětských vojsk na území Československa 1968–1991. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995.

ДЕЛІБАЛТОВА, Юлія Володимирівна. Бандити а боротьба з німі в Одесі в 1918–1922 роках. Paginae historiae. Praha: Národní archiv, 2022, č. 1, roč. 30, s. 63–73.

DEVÁTÁ, Markéta. Babice po roce 1951: život ve farnosti P. Aloise Koláře. NOVÁKOVÁ, Tamara – DEVÁTÁ, Markéta – KOSTLÁN, Antonín, eds. Mezi Čechy a Němci, mezi vědou a životem. K poctě historičky Aleny Míškové. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. − Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020, s. 439−456.

DEVÁTÁ, Markéta – TŮMA, Oldřich – ČERMÁKOVÁ, Barbora – TUČKOVÁ, Michaela – WEBER, David. Pamětní místa na komunistický režim v České republice. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2021.

DINUŠ, Peter. Českobratrská církev evangelická v agenturním rozpracování StB. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2004.

DINUŠ, Petr. Pokus StB o kompromitaci arcibiskupa Berana v Ostašově. Paginae historiae. Sborník Státního ústředního archivu v Praze (Národního archivu). Praha, 2007, č. 15, s. 213−230.

Disciplinární předpisy (kázeňské a kárné) platné pro četnictvo. Kroměříž: J. Gusek, 1932.

Dislokační přehled četnictva a schematismus četnických důstojníků a četnických důstojnických aspirantů na rok 1924 podle stavu ze dne 1. června 1924. Praha 1924.

DITTMANN, Robert, „Příjezd do ČSR mu nebude napříště povolen.“Jakobsonova druhá poválečná návštěva Československa v roce 1957 ve světle archivů StB. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2020, č. 18, s. 93–154.

DLOUHÝ, Michal – Minařík, Jaroslav. Policejní letectvo: včera a dnes. Praha: Themis, 2000.

DLOUHÝ, Michal. Televizní pátračka – fikce a skutečnost. Almanach příspěvků II. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2007, s. 277–280.

DLOUHÝ, Michal. Tragická smrt vrchního strážmistra Františka Mikeše. Almanach příspěvků III. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2008, s. 395–403.

DLOUHÝ, Michal – Vávra, Vladimír. Četník Josef Bojas. Praha: Pragoline, 2009.

DLOUHÝ, Michal. Ve jménu zákona. Praha: Pragoline, 2010.

DLOUHÝ, Michal. Rozvoj pátrací služby u četnictva na našem území. Almanach příspěvků VI. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011, s. 96–108.

DLOUHÝ, Michal. Trestněprocesní normy upravující činnost četnictva při výkonu pátrací služby. Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 99–114.

DLOUHÝ, Michal. Století četnické kriminalistiky. Historie kriminalistiky u četnictva na území České republiky. Cheb: Svět křídel, 2014.

DLOUHÝ, Michal. Služební předpisy upravující činnost četnictva v oblasti trestního řízení. Almanach příspěvků IX. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2014, s. 42–57.

DLOUHÝ, Michal. Výkon pátrací služby na jednotlivých četnických útvarech. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 40–54.

DLOUHÝ, Michal. Neznámý čin příslušníků známé pátračky. Almanach příspěvků XII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2018, s. 58–62.

DLOUHÝ, Michal. Jeden z mnoha četnických osudů – Josef Arazim. Almanach příspěvků IV. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 379–397.

DLOUHÝ, Michal. Četník Josef Bojas. Almanach příspěvků V. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 141–157.

DLOUHÝ, Michal. Hrdina Václav Cibula. Almanach příspěvků VIII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 55–71.

DLOUHÝ, Michal. Četnická abeceda. Praha: Jindřich Kraus – Pragoline, 2021.

DOBRÍKOVÁ, Mária. Generál Ján Golian. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1996, roč. 45, č. 5, s. 70–82.

DOBROVOLNÁ, Monika. Kolektivizace na Chotěbořsku. Bakalářská práce. Pardubice: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, 2011.

Dokumenty k historii mnichovského diktátu: 1937−1939 [dokumenty z českých a sovětských archivů. Praha: Svoboda, 1979.

DOLÁKOVÁ, M. Vytvoření Lidových milicí v Bystřici pod Hostýnem. Karamon, Josef   – Silný, Josef, eds. Vítězný únor 1948 ve vzpomínkách pamětníků. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1978, s. 27–29.

DOLEJSKÝ, Martin. Květnové povstání roku 1945 v Čelákovicích. Středočeský sborník historický. Praha: Státní oblastní archiv v Praze 2016, roč. 42, s. 238–250.

DOLEJSKÝ, Martin – VRBA, Jakub. Střelba do demonstrantů jako téma meziválečného levicového tisku na začátku třicátých let. In: Paginae historiae, 2023, č. 1, roč. 31, s. 358–373.

DOLEŽAL, Miloš. Jako bychom dnes zemřít měli: drama života, kněžství a mučednické smrti číhošťského faráře P. Josefa Toufara. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2012.

DOLEŽAL, Miloš. „Zkurvená katovská práce“. Příběh vraždy dvou broumovských benediktinů v Šonově. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, roč. 15, 2021, č. 4, s. 95–110.

DOLEŽAL, Miloš. „Na povídání bude dost času, až se vrátím“. Příběh Milady Šámalové a jejích dětí. Paměť a dějiny. Revue pro studium totalitních režimů. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2022, roč. 16, č. 2, s. 75−89.

DOLEŽALOVÁ, Markéta. KBSE, podzemní církev a úsilí o svobodu vyznání.  DOLEŽALOVÁ, Markéta, ed. Velehrad vás volá! Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, s. 15‒28.

DOLEŽALOVÁ, Markéta, ed. Katolická církev v Československu / Kardinál Josef Beran a jeho doba. Praha: Katolický týdeník – Ústav pro studium totalitních režimů, 2020.

DOLEŽALOVÁ, Markéta. Věra Hložková – žena, přítelkyně ministrů, agentka StB. BÁRTA, Milan, ed. Člověk v soukolí StB. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, s. 197–224.

DOLEŽALOVÁ, Markéta. Ymka v protinacistickém odboji. Tragický příběh Jaroslava Valenty a jeho druhů. Paměť a dějiny. Revue pro studium totalitních režimů. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2022, roč. 16, č. 1, s. 55−64.

DOLEŽEL, Stephan. Antičeská filmová propaganda Třetí říše v letech 1938–1939. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2000, roč. 49, č. 1, s. 65–86.

DOMANSKÝ, Miroslav. Vládní vojsko. Almanach příspěvků IV. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 431–509.

DOSKOČIL, František – ŽÁČEK, Pavel. Průlom. Agentem CIA uvnitř komunistické nomenklatury. Olomouc: Votobia, 2004.

DOSKOČIL, Zdeněk. Pražské jaro a počátky tzv. normalizace očima disidentů. VANĚK, Miroslav, ed. Mocní? a Bezmocní? Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Praha: Prostor, 2006, s. 15−58.

DOSKOČIL, Zdeněk. Duben 1969. Anatomie jednoho mocenského zvratu. Brno: Doplněk, 2006.

DOSKOČIL, Zdeněk. Návrat Gustáva Husáka z vězení a jeho první léta na svobodě. KINČOK, Branislav a kol. Gustáv Husák a jeho doba. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2015, s. 283−322.

DOSKOČIL, Zdeněk. V žaláři a vyhnanství: Ladislav Novomeský v éře stalinismu a poststalinismu. Praha: NLN, 2020.

DRÁBEK, Jakub – JEČNÝ, Radim. K legislativnímu zakotvení obrany Republiky československé. Dvacáté století. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2018, roč. 10, č. 2, s. 44–61.

DRDA, Adam – Kroupa, Mikuláš. V komunismu jsme žít nechtěli: další kapitoly z rozhlasového pořadu Příběhy 20. století. Praha: Radioservis ve spolupráci s Českým rozhlasem, 2009.

DROBNÁ, Markéta. Služebna gestapa v Pardubicích, 1939–1942. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, 2017.

DRŠKA, Pavol. K některým otázkám budovania jednotnej organizácie brannej výchovy – Svazu brannosti a jeho činnosti před Februárom. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1964, roč. 13, č. 4, s. 541‒575.

DRTINA, Prokop. Československo můj osud. Kniha života českého demokrata 20. století. Svazek první. Kniha 1. Přes Mnichov do emigrace. Praha: Melantrich, 1991.

DRTINA, Prokop. Československo můj osud. Kniha života českého demokrata 20. století. Svazek první. Kniha 2. Emigrací k vítězství. Praha: Melantrich, 1991.

DRTINA, Prokop. Československo můj osud. Kniha života českého demokrata 20. století. Svazek druhý. Kniha 1. Emigrací k vítězství. Praha: Melantrich, 1992.

DRTINA, Prokop. Československo můj osud. Kniha života českého demokrata 20. století. Svazek druhý. Kniha 2. Rok 1948 − Únor 1948. Praha: Melantrich, 1992.

DUBOVÁ, Zuzana. Mimořádný lidový soud Chrudim. Sborník prací východočeských archivů. Zámrsk: Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2008, č. 12, s. 259–269.

DUBOVSKÝ, Patrik. Sviečková demonštrácia v Bratislave. ŽÁČEK, Pavel – KOŠICKÝ, Patrik – GULDANOVÁ, Eva. Moc verzus občan. Úloha represie a politického násilia v komunizme. Zborník z mezinárodního seminára. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, s. 219–231.

DUBOVSKÝ, Patrik. Konfrontácia ŠtB s kňazmi a laickým apoštolátom v 80. rokoch 20. storočia (sonda západné Slovensko). DOLEŽALOVÁ, Markéta, ed. Velehrad vás volá! Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, s. 188‒206.

DUBOVSKÝ, Patrik. Hlavné aktivity Jána Langoša – od samizdatov po lustračný zákon. Jašek, Peter, ed. 1989 ‒ rok zmeny: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 4.‒5. novembra 2014. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017, s. 200‒215.

DUBOVSKÝ, Patrik. Obavy bratislavskej ŠtB pred 1. výročím Sviečkovej manifestácie. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2019, roč. 15, č. 1, s. 52–61.

DUBOVSKÝ, Patrik. Amnestovaný „FANATIK“. Salezián Ivan Gróf v strete so Štátnou bezpečnosťou. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2019, roč. 15, č. 4, s. 29–43.

DUBOVSKÝ, Patrik – GULA, Marian, eds. Akcie, zločiny a obete Štátnej bezpečnosti a Pohraničnej stráže v rokoch 1945–1989. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2020.

DUBOVSKÝ, Patrik. Charta 77 bol najmä „český vzdor“, čiastočne podporený aj na Slovensku. Rozhovor so signatárom Charty 77 Marianom Zajíčkom. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2021, roč. 17, č. 1, s. 99–107.

DUBOVSKÝ, Patrik. Spor o Antona Srholca (1960–1971–1989). Dilema bývalého „mukla“ a kňaza: spolupráca s režimom vs. strata štátneho súhlasu. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2021, roč. 17, č. 2, s. 27–59.

DUFEK, Jiří – KAPLAN, Karel – ŠLOSAR, Vladimír. Československo a Izrael v letech 1947–1953. Studie. Praha: Doplněk, 1993.

DURČÁK, Josef. Opevňování Ostravska v letech 1935 až 1938. 2. vyd. Opava: AVE Centrum, 2005.

DVOŘÁČEK, Jiří. Vliv skryté církve na Apoštolský exarchát v České republice. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, roč. 14, č. 4, s. 41‒50.

DVOŘÁČEK, Petr. Ústav zahraničního studia Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti a jeho role ve vzdělávacím systému ministerstva vnitra. Marginalia Historica. Praha: Univerzita Karlova, 2012, roč. 3, č. 2, s. 114‒122.

DVOŘÁČEK, Petr. Vzdělávací systém resortu ministerstva vnitra na počátku normalizace. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, č. 29, s. 74‒95.

DVOŘÁK, Jan. Židovský agent Gestapa. Tragické působení a neslavný konec jednoho z nejnebezpečnějších protektorátních konfidentů. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, roč. 15, č. 1, s. 38‒52.

DVOŘÁK, Jan. Gulag na Volze. Z desítek Čechoslováků, kteří byli vězněni ve Volgolagu, známe osudy jen několika jednotlivců. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, roč. 15, č. 3, s. 24‒35.

DVOŘÁK, Jiří a kol. České Budějovice pod hákovým křížem. 2. vydání. Praha: Mladá fronta, 2016.

DVOŘÁK, Tomáš. Těžba uranu versus „očista“ pohraničí. Německé pracovní síly v Jáchymovských dolech na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobě dějiny AV ČR, 2005, roč. 12, č. 3−4, s. 626−671.

DVOŘÁK, Tomáš. Vnitřní odsun 1947‒1953. Závěrečná fáze „očisty pohraničí“ v politických a společenských souvislostech poválečného Československa. Brno: Matice moravská, 2012.

DVOŘÁK, Tomáš. Situační zprávy jako pramen poznání nálad a postojů obyvatel na příkladu poválečného pohraničí. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2014, č. 12, s. 101‒121.

DVOŘÁKOVÁ, Jiřina. Bedřich Pokorný – vzestup a pád. Sborník Archivu ministerstva vnitra, č. 2. Praha: Odbor archivní a spisové služby MV ČR, 2004, s. 233−279.

DVOŘÁKOVÁ, Jiřina. Státní bezpečnost v letech 1945−1953. Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2007.

DVOŘÁKOVÁ, Jiřina. Historie a vývoj československého civilního zpravodajství se zaměřením na rozvědku (1919−1990). Praha: Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI), 2015.

DVOŘÁKOVÁ, Tereza. „Háj hrdinů“ ve Svitavách. ČELKO, Vojtech a kol., eds. Kamenná paměť mého kraje. Výběr prací středoškolských studentů ve 2. ročníku dějepisné soutěže EUstory. Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2004, s. 54−60.

DVOŘÁKOVÁ, Zora. Milada Horáková. Praha: Středočeské nakladatelství 1991.

DVOŘÁKOVÁ, Zora. Z letopisů třetího odboje. Zpracováno podle dokumentů z Ústředního archivu Konfederace politických vězňů. Praha: Hříbal 1992.

DVOŘÁKOVÁ, Zora. Smrt pro tři ministry. 2. vyd. Třebíč: Akcent, 2000.

DVOŘÁKOVÁ, Zora – DOLEŽAL, Jiří. O Miladě Horákové a Milada Horáková o sobě, Praha: Klub Milady Horákové, 2001.

DVOŘÁKOVÁ, Zora. Politikové na útěku. Osudy změněné 25. únorem 1948, Praha: Epocha, 2004.

DVOŘÁKOVÁ, Zora. To byla Milada Horáková ve fotografiích a dokumentech. Praha: Nakladatelství Eva – Milan Nevole 2009.

DVOŘÁKOVÁ, Zora. Popravení, kam jste se poděli? Příběh jednoho výzkumu. Praha: Eva, 2013.

Ď

ĎURINA, Ľubomír – RAGAČ, Radoslav. Rekonštrukcia zväzkov v Archíve ÚPN. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2007, roč. 3, č. 3, s. 77‒84.

 

E

EČER, Bohuslav. Potrestání „válečných zločinů“. Kruh. Londýn: Vladimír Klecanda, 1944, č. 6–8, s. 127–163.

Echternkamp, Jörg – Mack, Hans-Hubertus, eds. Dějiny bez hranic? Evropské dimenze vojenských dějin od 19. století po dnešek. Praha: Academia, 2019.

EICHLER, Jan. Vyhodnocování bezpečnostních hrozeb v době studené války. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2003, roč. 52, č. 3–4, s. 507–537.

EISENHAMMER, Miroslav. Archivní fondy organizací zajišťujících protileteckou ochranu v Protektorátu Čechy a Morava. Kravar, Zdeněk – Poloncarz, Marek – Řeháček, Karel, eds. Německá okupační správa v letech 1938–1945. Praha: Česká archivní společnost, 2018, s. 113–126.

ELIÁŠOVÁ, Jaroslava ‒ Pasák, Tomáš ‒ Pasáková, Jana, ed. Heydrich do Prahy ‒ Eliáš do vězení: [dosud nepublikované svědectví z období protektorátu]. Praha: Práh, 2002.

EMMERT, František. Sametová revoluce: kronika pádu komunismu 1989. Praha: Computer Press, 2009.

EMMERT, František. Československý zahraniční odboj za 2. světové války na západě. Brno: CPress, 2012.

EMMERT, František. Češi ve Wehrmachtu: zamlčované osudy. 2. vyd. Praha: Auditorium, 2012.

EMMERT, František. Československý odboj za druhé světové války. Praha: Mladá fronta, 2015.

EMMERT, František. Mobilizace 1938: chtěli jsme se bránit! Brno: František Emmert, 2015.

EMMERT, František. Atentát na Heydricha. 2. vyd. Praha: CPress, 2016.

EMMERT, František. Německá okupace českých zemí. Praha: Mladá fronta, 2016.

EMMERT, František. Československo ve válečném stavu. Historický obzor. Praha: Vydavatelství Neptun DeskTopPublishing, 2017, č. 3.–4, s. 74–79.

EMMERT, František. Rok 1968 v Československu. 2., přepracované a rozšířené vydání. Brno: Clio, 2017.

EMMERT, František. Holocaust. Praha: Mladá fronta, 2018.

ENGELMANN, Roger. Funkční proměna Státní bezpečnosti. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2000, roč. 7, č. 1−2, s. 122−137.

ENGELS, Friedrich. Úloha násilí v dějinách. Článek z pozůstalosti. Praha: Svoboda, 1950.

ENGLUND, Terje B. Špion, který přišel pozdě. Československá rozvědka v Norsku. Praha: Prostor, 2018.

 

F

FABIÁN, František. Úřední soudy.  Archivní časopis. Praha: Ministerstvo vnitra ČR − Sekce archivní správy, 1958, roč. 8, č. 3, s. 171–182.

FABŠIČOVÁ, Marta – ČERVENKOVÁ, Zd. Nejvyšší vojenský soud 1918–1939. Inventář. Praha: Vojenský historický archiv, 1984.

FABŠIČOVÁ, Marta − Vališ, Zdeněk, eds. Vojenské osoby odsouzené Státním soudem Praha, Brno, Bratislava v letech 1948−1952. Praha: Historický ústav Čs. armády, 1992.

FABŠIČOVÁ, Marta – VALIŠ, Zdeněk. Zákon 231/1948 Sb. a Obranné zpravodajství Čs. armády. Securitas Imperii. Praha: Themis, 1994, č. 2, s. 158−270.

FALISOVÁ, Anna. Kriminalita mládeže v medzivojnovom období na Slovensku. Sokolský, Leon, ed. Kriminalita, bezpečnost a súdnictvo v minulosti miest a obcí na Slovensku: zborník z rovnomennej vedeckej konferencie konanej 1.‒3. októbra 2003 v Lučenci. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. s. 347–357.

FALK, Barbara J. Čistkou ku prospěchu: srovnání procesů s R. Slánským a manželi Rosenbergovými. PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 38–58.

FALTYS, Antonín. Postavení českého pohraničí v rámci Velkoněmecké říše v letech 1938‒40. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1968, roč. 17, č. 3, s. 386‒420.

FARA, František. Četnické vzpomínky. Praha: Codyprint, 2002.

FÁREK, František – Ježek, Vladimír, ed. Stopy mizí v archívu… Praha: Vyšehrad, 1975.

FEDORČÁK, Peter. Defenzívna spravodajská činnosť spravodajskej odbočky v Košiciach v medzivojnovom období. Vojenská história. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2016, roč. 20, č. 4, s. 34–51.

FEDOROVIČ, Tomáš. Duševně nemocní pacienti židovského původu z protektorátu Čechy a Morava mezi nacistickou „eutanázií“ a holocaustem v letech 1939−1945. ŠIMŮNEK, Michal – SCHULZE, Dietmar, eds. Die nationalsozialistische „Euthanasie“ im Reichsgau Sudetenland und Protektorat Böhmen und Mähren 1939–1945. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2008, s. 199−236.

FEJLEK, Vojtěch. 28. říjen 1918 a vznik předmnichovské československé armády.  Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1958, roč. 7, č. 3, s. 368‒392.

FELCMAN, Ondřej – VOLKOVÁ, Květoslava. Co stála srpnová invaze. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994.

FELCMAN, Ondřej. Invaze a okupace: k úloze SSSR a sovětských vojsk ve vývoji Československa v letech 1968–1991. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995.

FENCL, Radek. Struktura ZS/GŠ v roce 1989. Sborník Archivu bezpečnostních složek, Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2011, č. 9, s. 181‒194.

FENYK, Jaroslav – CÍSAŘOVÁ, Dagmar. Meziválečné trestní právo a věda trestního práva v Československu. Malý, Karel – Soukup, Ladislav, eds. Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918–1938) a jejich místo ve střední Evropě. 2. sv. Praha: Karolinum, 2010, s. 821–842.

FERIANCOVÁ, Alena. Ženevský protokol z roku 1924 a bezpečnosť Československa. MERVART, Jan – STŘEDOVÁ, Veronika a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století IV. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2009, s. 53–62.

FETKA, Josef ‒ Šrámek, Pavel, ed. Československá válečná armáda 1918‒1939. Praha: Mladá fronta, 2015.

FEYERER, August. Die Gendarmerie im Jahre 1945: Ein Neustart unter geänderten Vorzeichen. Almanach příspěvků VI. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011, s. 417–428.

FIALA, Jan. Partyzáni a banderovci. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1990, roč. 39, č. 6, s. 120–133.

FIALA, Jan. Mobilizace československé armády na podzim 1921. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1993, roč. 57, č. 2, s. 36–67.

FIALKOVIČOVÁ, Miriama. Prípad František Lučanský – dlhá cesta „dedinského boháča“ k rehabilitácii. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2022, roč. 18, č. 1, s. 78−83.

FIAMOVÁ, Martina. Úloha žandárstva pri deportáciách Židov v roku 1942. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, roč. 5, č. 1, s. 48‒55.

FIAMOVÁ, Martina. „Vydejte nám krávy, my družstvo nechceme!“ Bezpečnostná situácia v Prešovskom kraji v roku 1953. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, č. 21, s. 150‒181.

FIC, Victor M. Československá strana národně sociální v exilu. Nástin vývoje její organizační struktury a strategie boje za demokracii ve vlasti: 23. únor 1948  – 16. březen 1990. Brno: Prius, 2002. 

FIC, Victor M. Neúspěšný státní převrat v Djakartě 1. října 1965. Dvě pražské spojky. PERNES, Jiří, ed. Po stopách nedávné historie. Sborník k 75. narozeninám doc. Karla Kaplana. Brno: Prius, 2003, s. 246‒266.

FIC, Vladimír. Protipartyzánská opatření fašistických okupantů na východní Moravě a ve Slezsku v letech 1943–1944. HALAMA, Václav – MIKULKA, Jiří, eds. Morava v boji proti fašismu II. Brno 1990.

FIERLINGER, Zdeněk. Ve službách ČSR. Paměti z druhého odboje. I.–II. Praha: Dělnické nakladatelství – Svoboda, 1947–1948.

FIERLINGER, Zdeněk. Nebezpečí německé okupace a povstání na Slovensku – pomoc SSSR.  Válka a revoluce. Praha: Vojenský historický ústav, 1949, č. 1, s. 26‒48.

FIEDLER, Martin. Akce PREVENCE. Securitas Imperii. Praha: Themis, 1999, č. 5, s. 146‒172.

FIDLER, Jiří – SLUKA, Václav. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920−1938. Praha: Libri, 2006.

FIEDOR, Jiří. Ostravsko „rozvracely“ hára i číra. KUDRNA, Ladislav, ed. Hvězdná hodina undergroundu. Underground a Československo v letech 1976–1981. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, s. 174‒181.

FILIP, Vladimír a kol. Brno 1939–1945: roky nesvobody. Brno: Josef Filip, 3 svazky, 2011–2013.

FILIPOVÁ, Silvie – BOLTNAR, Jan. Život ve stínu. Příběh JUDr. Jana Haluzy. ČELKO, Vojtech a kol., eds. Sám proti moci. Výběr prací středoškolských studentů v dějepisné soutěži EUstory. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002, s. 71−84.

FIŠER, Zdeněk. Prvé čtyři roky. Část I. Kroměřížsko a Zdounecko v letech 1945–1948. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1989.

FIŠER, Zdeněk a kol. Moravský Krumlov ve svých osudech. Brno 2009.

FLOSMAN, Martin. Jezuité v uniformách. HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel – BOŠTÍK, Pavel a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století IX. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2014, s. 43–58.

FLOSMAN, Martin. S orlem i lvem. Čeští vojenští duchovní v dramatickém dvacátém století. HAZDRA, Zdeněk – JUNEK, Marek, eds. Život ve stínu šibenice. Sborník Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2016, č. 3–4, s. 21–29.

FLOSMAN, Martin – CHLEBOUN, Jan. Zdravotní služba v ruských legiích. Ročenka 2021. Praha: Vojenský historický archiv, 2022, s. 36–126.

FRAJDL, Jiří. Stráž obrany státu při obraně republiky 1938‒1939. Praha: Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Historickou a dokumentační komisí Klubu českého pohraničí, 2003.

FRANCEK, Jindřich. Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada: zločinnost a bezpráví. Praha ‒ Litomyšl: Paseka, 2011.

FRANCEV, Vladimír. Vývoj organizace útočné vozby československé armády 1918–1938. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1991, roč. 40, č. 5, s. 13–42.

FRANCEV, Vladimír. Útočná vozba slovenské armády 1939–1944. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1997, roč. 46, č. 2, s. 98–130.

FRÁNEK, Vilém – KONEČNÝ, Karel. „Operace Vajnory“. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2016, č. 14, s. 135‒164.

FREJKOVÁ, Hana. Divný kořeny. Praha: Torst, 2007.

FREMAL, Karol. Ilegálna a povstalecká Slovenská národná rada v rokoch 1943–1945. GAJDOŠ, Marián – KONEČNÝ, Stanislav – ŠMIGEĽ, Michal, eds. Národné rady v regióne Karpát na sklonku druhej svetovej vojny. Krakov: Spolok Slovákov v Polsku, 2013, s. 10–36.

FREMUND, Karel. Heydrichova nadace – důležitý nástroj nacistické vyhlazovací politiky. Sborník archivních prací archivu ministerstva vnitra. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1964, roč. XIV., č. 1, s. 3–38.

FREMUND, Karel. Z činnosti poradců nacistické okupační moci. Sborník archivních prací archivu ministerstva vnitra. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1966, roč. XVI., č. 1, s. 3–49.

FRIAK, Miroslav. Stejnokroj Veřejné bezpečnosti 1953–1964. Almanach příspěvků III. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2008, s. 270–286.

FRIAK, Miroslav. Pomník před salaší aneb geocaching a dějiny četnictva. Almanach příspěvků IV. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 227–231.

FRIEDL, Jiří. Na jedné frontě. Vztahy československé a polské armády (Polskie siły zbrojne) za druhé světové války. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005.

FRIEDL, Jiří. Obranné zpravodajství československé armády a československo-polské vztahy v roce 1946. Slovanský přehled. Praha: Historický ústav AV ČR, 2008, roč. 94, č. 2, s. 269−280.

FRIEDL, Jiří. Českoslovenští vojenští atašé u polské exilové vlády 1939−1945. Zudová-Lešková, Zlatica − Hofman, Petr, eds. Československá vojenská zahraniční služba v letech 1939−1945: sborník studií: příspěvky účastníků z mezinárodní konference uskutečněné dne 5. prosince 2006 v Praze. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR − Historický ústav AV ČR, 2008, s. 153−166.

FRIEDRICH, V. Zákon na ochranu republiky a taktika komunistické strany. Komunismus. Revue pro komunistickou teorii a praksi: orgán Komunistické strany v Československu (sekce III. kom. Internacionály). Praha: Komunistické knihkupectví a nakladatelství, 1923, roč. II., s. 79–85.

FROLÍK, Jan. Nástin organizačního vývoje státobezpečnostních složek Sboru národní bezpečnosti v letech 1948−1989. Sborník archivních prací. Praha: Archivní správa Ministerstva vnitra ČR, 1991, roč. 41, č. 2, s. 448−510.

FROLÍK, Jan. Sovětští špióni v předmnichovském Československu. Střední Evropa, Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku (I.S.E.), 1995, roč. 11, č. 51, s. 83−90.

FROLÍK, Jan. Plukovník Antonín Prchal a jeho doba. Minulostí Západočeského kraje. Ústí nad Labem: Albis international, 1996, roč. 31, s. 129–186.

FROLÍK, Jan. Osud fondů Studijního ústavu MV. Archivní časopis. Praha: Odbor archivní správy Ministerstva vnitra ČR, 1998, roč. 48, č. 1, s. 4‒17.

FROLÍK, Jan. Ještě k nástinu organizačního vývoje státobezpečnostních složek Sboru národní bezpečnosti v letech 1948−1989. Sborník archivních prací. Praha: Odbor archivní správy Ministerstva vnitra ČR, 2002, roč. 52, č. 2, s. 371−520.

FROLÍK, Jan. Zvláštní fond (fond Z) operativního archivu Státní bezpečnosti. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor archivní a spisové služby Ministerstva vnitra ČR, 2004, č. 2, s. 295−303.

FROLÍK, Jan. Několik příkladů využití písemností vzniklých z činnosti personálních útvarů ministerstva národní bezpečnosti a ministerstva vnitra při zkoumání jejich historického vývoje po roce 1945. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR, 2006, č. 4, s. 221−249.

FROLÍK, Jan. O první archivní prohlídce u bezpečnostních složek ministerstva vnitra a nejen o ní. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR, 2006, č. 4, s. 353−364.

FROLÍK, Jan. Operativní archivy bývalé Státní bezpečnosti. Archivní časopis. Praha: Odbor archivní správy a spisové služby MV ČR, 2007, roč. 57, č. 2, s. 81−108.

FROLÍK, Jan. Internetová edice směrnic pro agenturně operativní činnost a evidenci Státní bezpečnosti. Sborník archivních prací. Praha: Odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR, 2011, roč. 61, č. 1, s. 380−387.

FROLÍK, Jan. Příspěvek ke zkoumání příčin a okolností vzniku funkce náměstků ministrů v Československu v rámci reorganizace státní správy po únoru 1948. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2012.

FROLÍK, Josef. The Frolik Defection. The Memoirs of an Intelligence Agent. London: Leo Cooper, 1975.

FROLÍK, Josef. Špion vypovídá. Praha: Orbis, 1990.

FROMMER, Benjamin. Národní očista. Retribuce v poválečném Československu. Praha: Academia, 2010.

FRONKOVÁ, Viola. 100. rokov od narodenia brata generálneho biskupa Pavla Uhorskaia. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2019, roč. 15, č. 2, s. 88–97.

FRYČKA, Jan. Kolektivizace na Bílovecku (1949–1960). HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel – BOŠTÍK, Pavel a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století IX. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2014, s. 351–360.

FRYDRYŠKOVÁ, Jana Yasin. Pátrání po ztracených osobách v poválečné Evropě (1945–1947). Stručný příspěvek k Ústřednímu pátracímu úřadu. ŠTEMBERK, Jan – SKŘIVAN ml., Aleš. Cestami hospodářských dějin. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – Nová tiskárna Pelhřimov, 2020, s. 462–471.

FÜGNER-TRÜTZSCHLER, Eugenie. Akce Nikola. Postup a cíle získávání emigrantů pro potřeby Státní bezpečnosti. VOLNÁ, Kateřina, ed. Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945–1989, II. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, s. 121−132.

FUKSA, Ivan. Velké cvičení civilní protiletecké ochrany v prostoru Velké Prahy a středních Čech v roce 1937. Středočeský sborník historický. Praha: Státní oblastní archiv v Praze, 2016, roč. 42, s. 144–177.

FUKSA, Ivan. Pěchotní srub MO-S 18 V oboře, místo služby Jaroslava Švarce. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2022, roč. 71, č. 2, s. 90−99.

FUKSA, Ivan. Fotografie z pozůstalosti parašutisty Jaroslava Švarce. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2022, roč. 71, č. 3, s. 130−131.

FURMANIK, Martin. Samoupálenie vojaka Michala Lefčíka 11. apríla 1969 v Košiciach v kontexte doby. HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel – BOŠTÍK, Pavel a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století IX. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2014, s. 405–416.

FURMANIK, Martin. Činnosť justičných a policajných orgánov na Slovensku po prvej svetovej vojne na príklade Spišskej župy. HORÁK, Pavel – BOŠTÍK, Pavel – KARPÍŠEK, Jaromír – STURZ, Zbyněk a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století X. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2015, s. 47–55.

FURMANIK, Martin. Výbuchy sociálnej nespokojnosti ako dôsledky vojnovej kataklizmy. KARPÍŠEK, Jaromír – STURZ, Zbyněk – BLÁHOVÁ, Marie, eds. České, slovenské a československé dějiny 20. století XI. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017, s. 347–356.

 

G

GABČO, Martin. Prejavy protikomunistickej rezistencie v situačných správach Okresného oddelenia Ministerstva vnútra Prešov za rok 1948. HORÁK, Pavel – BOŠTÍK, Pavel – KARPÍŠEK, Jaromír – STURZ, Zbyněk a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století X. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2015, s. 57–67.

GABČO, Martin. „Protikomunistické“ aktivity košickej Rodiny v rokoch 1948–1953. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2018, roč. 14, č. 3, s. s. 78‒89.

GABRIČ, Aleš. Communist State Security’s Role in the Persecution of „The Old Communists“ in Slovenia. Securitas Imperii: Časopis pro studium moderních diktatur. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, č. 37, s. 138‒153.

GABZDILOVÁ, Soňa. Slovenská spoločnosť, odbojové hnutie a nemcká minorita. TAUCHEN, Jaromír – SCHELLE, Karel, eds. Období nesvobody. Ostrava: Key Publishing, 2014, s. 281–294.

GAĎOUREK, Ivan – NEHNĚVAJSA, Jiří. Žalářování, pronásledovaní a zneuznaní. Svědectví ještě žijících obětí stalinismu v českých zemích. Brno: Masarykova univerzita – Mezinárodní politologický ústav, 1997.

ГАЙ-НИЖНИК – ФУРМАН, Ігор. Державна жандармерія ЗУНР–ЗО УНР: зародження та інституціалізація (1918–1919 рр.). Український історичний журнал, ч. 3, 2021, c. 49–55.

GALAŠ, Radek. Vývoj hodnostní, stejnokroje, označení a některých symbolů policie a četnictva v letech 1939–1945. Almanach příspěvků II. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2007, s. 222–251.

GALAŠ, Radek. Generál Josef Ježek – seznamte se prosím… Almanach příspěvků III. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2008, s. 296–335.

GALAŠ, Radek. Odznaky Stráže obrany státu. Almanach příspěvků VI. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011, s. 146–163.

GALAŠ, Radek. Osudy Josefa Kouby aneb jediný policista s uznaným sestřelem. Almanach příspěvků IX. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2014, s. 207–224.

GALAŠ, Radek. Deset konferencí aneb místo dovětku. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 546–575.

GALAŠ, Radek. Vývoj odznaků neuniformované policie 1918–1945. Almanach příspěvků I. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 23–32.

GALAŠ, Radek. Nástin podílu příslušníků četnictva a policie na odboji v letech 1939–1945.  Almanach příspěvků I. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 78–87.

GALAŠ, Radek. Protektorátní policejní prapor Čechy. Almanach příspěvků IV. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 527–564.

GALAŠ, Radek. Padlí příslušníci pražské policie v květnovém povstání 1945. Almanach příspěvků V. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 6–28.

GALAŠ, Radek. Osudy pomníku psa Arca aneb poslední cesta z Býchor do Prahy. Almanach příspěvků VIII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 346–365.

GALAŠ, Radek: Československé četnictvo (1918–1929). Praha: Academia, 2019.

GALAUNDER, Jan. Česká vojenská tradice v proměnách času. Vrch Vítkov v české historické paměti. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1994, roč. 43, č. 5, s. 3–34.

GALAUNDER, Jan a kol. Slovník prvního československého odboje 1914−1918. Praha: Hermes, 1993.

GALEČKOVÁ, Iveta. Antisemitismus ve spisech Mimořádného lidového soudu v Olomouci. BORÁK, Mečislav, ed. Retribuce v ČSR a národní podoby antisemitismu. Židovská problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných lidových soudů a trestních komisí ONV v letech 1945−1948. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002, s. 97−105.

GAMPE, Kamil ‒ Valtr, Bohumil ‒ Matějček, Josef. Vojensko-technický výcvik: cvičný řád pěší a jízdní uniformované stráže, cvičení s maskou, tělovýchova, pokyny pro obranný systém, šerm šavlí, nauka o zbrani a střelbě. Praha: Policejní klub odborné a literární práce v Československé republice, 1938.

GAREK, Martin. Pracovný tábor Ústie nad Oravou 1943–1949. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2018, roč. 14, č. 3, s. 33‒53.

GAREK, Martin. František a Gizela Svrbicki. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2019, roč. 15, č. 1, s. 84–85.

GAREK, Martin. Štátna katolícka akcia na Orave – vzbury a nepokoje v roku 1949. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2020, roč. 16, č. 1, s. 25–43.

GAREK, Martin. Snažili sa o slovenskú samostatnosť. Dokumenty k prípadu Ivan Štelcer a spol. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2021, roč. 17, č. 1, s. 42–68.

ГАВРОШ, Олександр Дюлович. Останній опришок Микола Шугай. Тернопіль 2018.

GEBAUER, František a kol. Soudní perzekuce politické povahy v Československu 1948‒1949. Statistický přehled. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993.

GEBEL, Ralf. Odvrácená strana jásotu: pronásledování a teror. KOKOŠKA, Stanislav – OELLERMANN, Thomas, eds. Sudetští Němci proti Hitlerovi: sborník německých odborných studií. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2008, s. 75−87.

GEBHART, Jan – KOUTEK, Jaroslav – KUKLÍK, Jan. Na frontách tajné války. Praha: Panorama, 1989.

GEBHART, Jan – KUKLÍK, Jan. Zápas o Československo na poli zpravodajství v druhé polovině 30. let. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1988, roč. 37, č. 1, s. 88–112.

GEBHART, Jan – KUKLÍK, Jan. Zápas o Československo na poli zpravodajství v druhé polovině 30. let (II.). Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1988, roč. 37, č. 3, s. 41–66.

GEBHART, Jan – KUKLÍK, Jan. Československo-polské vojenské zpravodajské aktivity na jaře a v létě roku 1939. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1992, roč. 41, č. 3, s. 66−94.

GEBHART, Jan. Českoslovenští vojenští zpravodajci v Paříži (1939−1940). Moderní dějiny. Praha: Historický ústav AV ČR, 1995, roč. 3, s. 129−138.

GEBHART, Jan. Proměny válečné propagandy ve světových konfliktech 20. století. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2000, roč. 49, č. 1, s. 3–13.

GEBHART, Jan. Karlínští kluci aneb Bolševizace KSČ. KOCIAN, Jiří – PERNES, Jiří – TŮMA, Oldřich a kol. České průšvihy, aneb Prohry, krize, skandály a aféry českých dějin let 1948–1989. Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 69−77.

GEBHART, Jan. Životní oblouk Josefa Harryho Jelínka aneb Nemáte zájem o Karlštejn. KOCIAN, Jiří – PERNES, Jiří – TŮMA, Oldřich a kol. České průšvihy, aneb Prohry, krize, skandály a aféry českých dějin let 1948–1989. Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 78−83.

GEBHART, Jan. Revoluční gardy aneb Vzhůru do pohraničí. KOCIAN, Jiří – PERNES, Jiří – TŮMA, Oldřich a kol. České průšvihy, aneb Prohry, krize, skandály a aféry českých dějin let 1948–1989. Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 141−148.

GEBHART, Jan – KUKLÍK, Jan. Velké dějiny zemí Koruny české, 1938‒1945. Praha: Paseka, svazek XV, a‒b, 2007.

GEIER, Jan. Perzekuce kapucínů v Sokolově po roce 1949. Případ Ondřeje Karla Frgala a Josafata Aloise Konečného. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2017, č. 15, s. 79−132. 

GERBER, Jan. Ein Prozess in Prag. Das Volk gegen Rudolf Slánský und Genossen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2016.

GERGELY, Ladislav. Verejný poriadok v meste Košice v období prvej svetovej vojny. Mesto a dějiny. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, 2013, č. 2, s. 75–90.

ГИРЯ, Володимир. Угорська іредента в міжвоєнному Закарпатті («угорський фактор» у суспільно-політичному житті). Ужгород 2012.

GLASSHEIM, Eagle. Cleansing the Czechoslovak Borderlands: Migration, Environment, and Health in the Former Sudetenland. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press 2016.

GLONEK, Jiří. Hlubočky u Olomouce – fenomén německého antifašismu. STŘEDOVÁ, Veronika, ed. České, slovenské a československé dějiny 20. století. Moderní přístup k soudobým československým dějinám. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2006, s. 46–55.

GLONEK, Jiří. Nálada obyvatelstva landrátu Moravský Beroun (Bärn) 1938–1945 (režimní souhlas, opozice, rezistence). SKLENÁŘOVÁ, Sylva, ed. České, slovenské a československé dějiny 20. století II. Sborník z mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků. Univerzita Hradec Králové, 7. – 8. března 2007. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2007, s. 43–51.

GLONEK, Jiří. Fémová vražda a případ zakázaného styku s válečnými zajatci na Libavsku. MERVART, Jan – STŘEDOVÁ, Veronika a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století IV. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2009, s. 63–74.

GLONEK, Jiří. Poválečná situace a nálady německého obyvatelstva politického okresu Moravský Beroun. STŘEDOVÁ, Veronika – ŠTĚPÁN, Jiří a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století V. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2011, s. 47–60.

GLOSSOVÁ, Marta. „Demokratizačná akcia“. Študentské čistky na slovenských vysokých školách na prelome rokov 1948 a 1949. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2019, č. 2–3, s. 189–226.

GLOSSOVÁ, Marta. „Nespôsobilý na vysokoškolské štúdium“. Previerky a vylučovanie študentov slovenských vysokých škôl v rokoch 1948−1960. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2021.

Glückselig, Josef. Životy pro život. Praha: Naše vojsko, 1976.

GODULA, Vilém. Život vězňů na Mírově 1942−1945. Slezský sborník. Opava: Slezský studijní ústav, 1969, č. 1, s. 514−527.

GODULA, Vilém. Oběti z řad českých vězňů na Mírově v letech 1943−1945. Slezský sborník. Opava: Slezský studijní ústav, 1971, č. 2, s. 195−203.

GONDA, Radim. K otázce nacistické perzekuce německých antifašistů na Jihlavsku. JEDLIČKA, Jiří, ed. Češi a Němci na Vysočině: soužití, rozdělení, dialog, spolupráce: [sborník příspěvků z česko-rakouské odborné konference] = Tschechen und Deutsche in der Vysočina: Zusammenleben, Trennung, Dialog, Zusammenarbeit: [Sammelband mit Beiträgen aus der tschechisch-österreichischen Fachkonferenz. Havlíčkův Brod: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 2014, s. 203–248.

GÖRNER, Josef. Německá terminologie z doby nacistické okupace. Sborník archivních prací archivu ministerstva vnitra. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1965, roč. XV., č. 1, s. 173–228.

GRAEVENITZ, Karoline von. „Podzemní univerzita“ pražských bohemistů. Ukázka paralelní kultury v „normalizovaném“ Československu. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2009.

GREGOR, Pavel. Vyšetřování akce ASANACE. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006, č. 13, s. 177‒196.

GREGOR, Michal – SIVOŠ, Jerguš. Kariéry v službách ŠtB: Bohuš Vavro. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, roč. 5, č. 2, s. 94‒102.

GREGOR, Michal. Události roku 1968 z pohľadu ŠtB na Slovensku. Bezpečnostní aparát, propaganda a pražské jaro. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, s. 107−112.

GREŠOVÁ, Magdalena. Prostor k nezávislému myšlení. Bytový seminář Jakuba S. Trojana v sedmdesátých a osmdesátých letech. Paměť a dějiny. Revue pro studium totalitních režimů. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2022, roč. 16, č. 3, s. 87−96.

GREXA, Ján. Šport v tieni ŠtB. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2013, roč. 9, č. 3, s. 53‒78.

GREXA, Ján. Športoví funkcionári v rukách Štátnej bezpečnosti. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2014, roč. 10, č. 2, s. 3‒33.

GRISA, Jan. Jiří Špička – odbojová činnost posledního účetního loštického pivovaru. KABEŠOVÁ, Monika – BEKERA, Matěj – HOLUB, Ondřej a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století XIII. Hradec Králové: Gaudeamus, 2019, s. 51–60.

GRISOVÁ, Hana. Barnabitská komise. Její činnost a výsledky.  ROKOSKÝ Jaroslav, ed. Vysokoškoláci o totalitě 2011. Sborník oceněných studentských prací. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 39‒70.

GRŇA, Josef – HRDLIČKA, Rudolf – NĚMEČEK, Josef. Památce divisního generála Vojtěcha Luži. Sborník k prvému výročí jeho hrdinské smrti … Brno: Velitelství 3. oblasti, 1945.

GRŇA, Josef. Svaz národní revoluce, jeho program a úkoly. Brno: Krajská odbočka Svazu národní revoluce, 1945.

GRŇA, Josef. Partyzánské historky. Brno: Klub Kounicových kolejí, 1946.

GRŇA, Josef. Sedm roků na domácí frontě. Brno: Blok, 1968.

GROMAN, Martin. Kriegel. Voják a lékař komunismu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů – Paseka, 2023.

GRULICH, Petr. Četnictvo v Hradci králové: Úvod do jeho struktury ve třicátých letech 20. století. Theatrum historiae. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014, č. 15, s. 135–162.

GRUNTORÁD, Jiří. Akce NORBERT. Securitas Imperii. Praha: Themis, 1995, č. 2, s. 5−45.

GRUNTORÁD, Jiří. Státní bezpečnost proti Chartě 77 – Akce IZOLACE (krátká analýza a edice dokumentů). Securitas Imperii. Praha: Themis, 1999, č. 5, s. 173‒190.

GRUNTORÁD, Jiří. Charta 77 (bojovala) proti režimu. DEVÁTÁ, Markéta – SUK, Jiří – TŮMA, Oldřich, eds. Charta 77: od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci, 1977–1989. Sborník z konference k 30. výročí Charty 77, Praha, 21.–23. března 2007. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2008, s. 217−221.

GRUNTOVÁ, Jitka – Vašek, František. Tragédie výsadku Gustava Schneidera. Litomyšl: Augusta, 2000.

GRUNTOVÁ, Jitka – VAŠEK, František. Málo známé zločiny SD ve východních Čechách. Praha: Naše vojsko, 2008.

GRÜNWALD, Leopold. V cizí zemi pro vlast. Sudetoněmecký exil na Východě a na Západě. KOKOŠKA, Stanislav – OELLERMANN, Thomas, eds. Sudetští Němci proti Hitlerovi. Sborník německých odborných studií. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2008, s. 88−136.

GRYČOVÁ, Monika. Vývoj organizace trestního soudnictví v letech 1918–1989. Diplomová práce. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2014.

GRYM, Stanislav. „Jamesové Bondové“ ve službách Hlavní správy rozvědky Sboru národní bezpečnosti aneb morálně politický stav jejich příslušníků. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2018, roč. 14, č. 3, s. 90‒99.

GRYM, Stanislav. Automobily Tatra ve službách československého vězeňství. Historická penologie. Praha: Vězeňská služba ČR – Akademie VS ČR, roč. XX, č. 2, 2022, s. 38–59

GROßBÖLTING, Thomas. Die Niederschlagung des „Prager frühlings“ und das Ministerium für Staatssicherheit der DDR. KARNER, Stefan – TOMILINA, Natalja – TŮMA, Oldřich et al., eds. Prager Frühling. Das internationale Krisenjahr. Band 1. Beiträge. Köln: Böhlau Verlag, 2008, s. 807−822.

GUBIŠOVÁ, Juliana. Nastolenie komunistického režimu v poľnohospodárstve – kolektivizácia očami pamätnikov. KABEŠOVÁ, Monika – BEKERA, Matěj – HOLUB, Ondřej a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století XIII. Hradec Králové: Gaudeamus, 2019, s. 61–70.

GUELTON, Fréderic – BRAUD, Emmanuelle – KŠIŇAN, Michal: Generál Milan Rastislav Štefánik v archívnych dokumentoch Historickej služby francúzskeho ministerstva obrany. Bratislava: Vojenský historický ústav – Ministerstvo obrany SR, 2009

GULA, Marián. Vývoj typů spolupracovníků kontrarozvědky StB ve směrnicích pro agenturní práci. Securitas imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 1994, č. 1, s. 6−17.

GULA, Marián – VALIŠ, Zdeněk. Vývoj typologie svazků v instrukcích pro jejich evidenci.  Securitas Imperii. Praha: Themis, 1994, č. 2, s. 117−150.

GULA, Marián. Sekcia evidencií. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, roč. 4, č. 2, s. 81‒83.

GULA, Marián. Archívne knihy vyšetřovacích spisov – spracovanie evidencie. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, roč. 4, č. 2, s. 84‒93.

GULA, Marián. Niektoré pramene k perzekúciam biskupa Rudolfa Baláža Štátnou bezpečnosťou. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2013, roč. 9, č. 2, s. 40‒52.

GULA, Marián. Jozef Beberník – kariéra vyšetrovateľa. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2016, roč. 12, č. 2, s. 72‒84.

GUTH, Gabriel – MÜLLER, Otto. Dirigent zákulisí. Praha: Vydavatelství časopisu MNO, 1966.

H

HABERMANN, Tomáš. Souzen bude sionismus. Procesy se Šimonem Ornsteinem a spol. a s Mordachejem Orenem. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, roč. 11, č. 3, s. 42−57.

HABRNÁLOVÁ, Lenka. Akce Březen. Rekonstrukce plánů na vojenský převrat s důrazem na roli škpt. Karla Martínka. ROKOSKÝ Jaroslav, ed. Vysokoškoláci o totalitě 2011. Sborník oceněných studentských prací. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 71‒98.

HAFNER, Josef, ed. Příručka vojenského trestního soudního řízení: pro potřeby čs. četnictva. Praha: Josef Šváb, 1922.

HAIS-TÝNECKÝ, Josef. Četnický generál Václav Řezáč a pražský převrat. Naše revoluce. Praha: Čs. obec legionářská, 1934, roč. 10, s. 64–65.

HÁJEK, Adam. Elitní složky Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě Treuschar, vzorné roje, ZZ-oddíly. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2016, č. 14, s. 13−68.

HÁJEK, Adam. Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě a jeho činnost při spojeneckých náletech na Protektorát. KARPÍŠEK, Jaromír – STURZ, Zbyněk – BLÁHOVÁ, Marie, eds. České, slovenské a československé dějiny 20. století XII. Hradec Králové: Gaudeamus, 2018, s. 129–139.

HÁJEK, Adam. Válečné a vojenské hroby na Olšanských hřbitovech. KABEŠOVÁ, Monika – BEKERA, Matěj – HOLUB, Ondřej a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století XIII. Hradec Králové: Gaudeamus, 2019, s. 71–78.

HÁJKOVÁ, Alena. Některé úvahy o ilegální struktuře KSČ. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. IV., č. 2, 1966, s. 85–92.

HÁJKOVÁ, Alena. K některým problémům rekonstrukce stranické sítě. Odboj a revoluce  – zprávy, příloha 4. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, 1966, roč. IV., s. 115–141.

HÁJKOVÁ, Alena. Rekonstrukce vedení krajů od přechodu KSČ do ilegality do zatčení ÚV. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. VII., č. 2, 1969, s. 43–63.

HÁJKOVÁ, Alena. Strana v odboji. Z dějin ilegálního boje KSČ v letech 1938‒1942. Praha: Svoboda, 1975.

HÁJKOVÁ, Dagmar. Emanuel Voska. Špionážní legenda první světové války. Praha: Academia, 2014.

HALADOVÁ, Silvia. Pravé hrdinstvo. Náčrt príbehu politického väzňa Juraja Hurného. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2019, roč. 15, č. 4, s. 60–71.

HALADOVÁ, Silvia. Násilná kolektivizácia v rokoch 1949–1953 na príklade mesta Trnava a obcí trnavského okresu. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2021, roč. 17, č. 2, s. 3–26.

HALÁSZ, Ivan. Unifikácia veřejného práva a jej kontexty (1918–1925). KOBER, Jan – HOLUBEC, Stanislav (eds.). Počátky Československé republiky. Díl 2. Praha: Academia, 2022, s. 372–400.

HALČÍN, Daniel. Kariéry v službách ŠtB: Emil Balho – náčelník normalizačnej Štátnej bezpečnosti v Stredoslovenskom kraji. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2016, roč. 12, č. 1, s. 73‒83.

HALČÍN, Daniel. Kariéry v službách ŠtB: Pavol Korbeľ − náčelník Správy ŠtB v Stredoslovenskom kraji (1980‒1989). Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2016, roč. 12, č. 3, s. 62−71.

HALČÍN, Daniel. Kariéry v ŠtB: Michal Kasan, náčelník ŠtB v Západoslovenskom kraji. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017, roč. 13, č. 3, s. 70−78.

HALČÍN, Daniel. Ján Sútor a Vyhlásenie náčelníkov ŠtB z augusta 1968. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2018, roč. 14, č. 2, s. 73‒86.

HALČÍN, Daniel. Činnosť krajských a okresných útvarov pasov a víz na území Slovenska v období normalizácie. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2018, roč. 14, č. 4, s. 81‒91.

HALČÍN, Daniel. František Garay – Tri desaťročia v Štátnej bezpečnosti. Od ochrany socialistickej ekonomiky po rozviedku. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2019, roč. 15, č. 2, s. 21–35.

HALČÍN, Daniel. Emil Zachar – náčelník krajského odboru pasov a víz v Stredoslovenskom kraji. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2020, č. 4, s. 66–95.

HALÍŘOVÁ, Martina. Příčiny delikvence a proměny konstruktu delikventního dítěte od konce 19. století do první poloviny 20. století. Historická demografie. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. – Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií 2019, roč. 43, č. 1, s. 125–137.

HALLA, Josef. Zneužití § 124 trestního zákona při perzekuci náboženských aktivit (tři slovenské případy na pozadí sdělení VONS). DOLEŽALOVÁ, Markéta, ed. Velehrad vás volá! Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, s. 165‒177.

HALLA, Josef. Do nové éry se star(ono)vými tvářemi aneb Poslední týdny kontrarozvědky.   Jašek, Peter, ed. 1989 ‒ rok zmeny: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 4.‒5. novembra 2014. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017, s. 385‒399.

HALLA, Josef: Znárodněný umělec. Poválečná léta Dušana Jurkoviče a jeho rodiny. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2022, roč. 18, č. 1, s. 52−58.

HALMOVÁ, Lucia. Nacistické represálie v hornej Nitre. SKLENÁŘOVÁ, Sylva, ed. České, slovenské a československé dějiny 20. století VI. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2012, s. 61–68.

HALMOVÁ, Lucia. Topoĺčany, „město zažidovčené“, na konci druhej svetovej vojny. HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel, eds. České, slovenské a československé dějiny 20. století VII. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2012, s. 93–104.

HAĽKO, Jozef. Československá rozviedka a Vatikán.  Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, roč. 1, č. 2, s. 13‒19.

HANÁČKOVÁ, Lucie. XIV. správa Sboru národní bezpečnosti. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2019, č. 17, s. 217–247.

HANÁK, Vítězslav. Organizace rádiového spojení s paraskupinami zpravodajského odboru londýnského MNO v letech 1941‒1945. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1996, roč. 45, č. 4, s. 116‒155.

HANÁK, Vítězslav. Rádiová stanice skupiny Silver – A Libuše a její radiotelegrafista Jiří Potůček. (Rozbor a kritický pohled na rádiový provoz vedený v lednu až červnu 1942 mezi vojenskou rádiovou ústřednou a stanicí Libuše s radiotelegrafistou Jiřím Potůčkem) I‒II. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1996, roč. 45, č. 5 (s. 213‒240), č. 6 (s. 213‒241).

HANÁK, Vítězslav. Operace Percentage. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2000, roč. 49, č. 4, s. 828–846.

HANÁK, Vítězslav. Dokumenty a depeše z Benešova londýnského trezoru. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2001, roč. 50, č. 1, s. 153–175.

HANÁK, Vítězslav. Muži a radiostanice tajné války. Dvůr Králové nad Labem: ELLI print, 2002.

HANÁK, Zdeněk. Předsedové senátů Mimořádného lidového soudu v Jihlavě (Třebíči) a jejich role v retribučním procesu (1945–1947). Diplomová práce. Praha: FF UK, 2019.

HANÁK, Zdeněk. Mimořádný lidový soud v Jihlavě a jeho personální obsazení. PAŽOUT, Jaroslav – PORTMANN, Kateřina, eds. Spravedlnost, nebo pomsta? Potrestání válečných zločinců, kolaborantů a zrádců po 2. světové válce v Československu. Liberec − Praha: Technická univerzita v Liberci – Ústav pro studium totalitních režimů, 2022, s. 96−115.

HANZAL, Josef. Slavíkovo myšlení a „mlčení“ po únoru 1948 / Slavík´s Thought and „Silence“ after February 1948. ROUBAL, Petr – BABKA, Lukáš, eds. Život plný střetů: dílo a odkaz historika Jana Slavíka (1885–1978) / Prague perspectives III. Jan Slavík  (1885–1978). A Czech historian of revolutions. Prague: The National library of the Czech Republic, 2009, s. 245−256.

HANZLÍK, František. Formování důstojnického sboru československé armády v letech 1945−1948. Brno: [s.n.], 1991.

HANZLÍK, František. K problematice budování důstojnického sboru Československé armády v roce 1945. Přijímání důstojníků v roce 1945 – tzv. první očista. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1992, roč. 41, č. 6, s. 76‒101.

HANZLÍK, František. K působení vojenského obranného zpravodajství v letech 1945−1948.  Sborník Vojenské akademie. Brno: Vojenská akademie v Brně, 1992, č. 1, s. 1−10.

HANZLÍK, František. K působení vojenského obranného zpravodajství v letech 1945−1948.  Sborník Vojenské akademie. Brno: Vojenská akademie v Brně, 1993, č. 4, s. 1−30.

HANZLÍK, František. Uplatňování sovětského vlivu na budování čs. branné moci koncem roku 1944 a v roce 1945. Sborník Vojenské akademie Brno, mimořádné číslo, Brno 1994.

HANZLÍK, František. Bezpečnostní složky v boji o uchopení politické moci v českých zemích v letech 1945−1948. Brno: 1996.

HANZLÍK, František. Únor 1948. Výsledek nerovného zápasu. Praha: Prewon, 1997.

HANZLÍK, František − Pospíšil, Jaroslav − Pospíšil, Jan. Sluha dvou pánů. Vizovice: Lípa, 1999.

HANZLÍK, František. Souvislosti vzniku Vojenského obranného zpravodajství a jeho podíl na formování bezpečnostních složek ministerstva vnitra v roce 1945. Sborník Vojenské akademie v Brně. Brno: Vojenská akademie v Brně, 1999, Řada C−D, č. 2, s. 129–140.

HANZLÍK, František − Pospíšil, Jaroslav. Soumrak demokracie. Reicinovo obranné zpravodajství na cestě KSČ k moci. Vizovice: Lípa, 2000.

HANZLÍK, František. Nové poznatky o obranném zpravodajství. Stav zkoumané problematiky v archivech. KOCIAN, Jiří – TŮMA, Oldřich, eds. Deset let soudobých dějin. Jednání sekce Soudobé dějiny na VIII. sjezdu českých historiků. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2001, s. 56−64.

HANZLÍK, František − Rákosník, Zdeněk − Kozílek, Rostislav. Historie a současnost. Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově. Praha: Ministerstvo obrany ČR − AVIS, 2002.

HANZLÍK, František − Bejček, Eduard. Voják se srdcem bohéma − genmjr. Richard Tesařík. Vizovice: Lípa, 2002.

HANZLÍK, František. Vojenské obranné zpravodajství v zápasu o politickou moc 1945−1950. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2003.

HANZLÍK, František – KONEČNÝ, Karel, eds. Komunisté v odboji očima plk. gšt. Oskara Pejši. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2004, roč. 53, č. 2, s. 94–102.

HANZLÍK, František. Podíl OBZ na perzekuci důstojnického sboru po únoru 1948. PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 291–319.

HANZLÍK, František. Případ kpt. Adolf Püchler (svědectví agenta OBZ o nelegálním získávání financí zpravodajskou službou ministerstva vnitra v letech 1946−1947). Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006.

HANZLÍK, František − Vondrášek, Václav. Armáda v zápase o politickou moc v letech 1945−1948. Praha: Ministerstvo obrany ČR − AVIS, 2006.

HANZLÍK, František, ed. Svaz československých důstojníků v exilu 1952−1958 (sborník dokumentů − díl I.). Brno: Univerzita obrany, 2007.

HANZLÍK, František. O „bílých místech“ v životě Bedřicha Reicina. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2008, roč. 15, č. 1, s. 22–61.

HANZLÍK, František, ed. Svaz československých důstojníků v exilu (sborník dokumentů − díl II.). Brno: Univerzita obrany, 2008.

HANZLÍK, František. Pomoc krajanů v USA československému zahraničnímu odboji za druhé světové války. Zudová-Lešková, Zlatica − Hofman, Petr, eds. Československá vojenská zahraniční služba v letech 1939−1945: sborník studií: příspěvky účastníků z mezinárodní konference uskutečněné dne 5. prosince 2006 v Praze. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR − Historický ústav AV ČR, 2008, s. 246−257.

HANZLÍK, František − Konečný, Karel. Čs. vojenský exil pro obnovu demokracie v Československu po únoru 1948. Brno: Univerzita obrany, 2009.

HANZLÍK, František. Generál Heliodor Píka. Tragický osud vlastence. Historie a vojenství. 2009, roč. 58, č. 2, s. 72–80.

HANZLÍK, František. Bez milosti a slitování. B. Reicin − fanatik rudého teroru. Praha: Ostrov, 2011.

HANZLÍK, František. Proč byl odvolán gen. Ludvík Svoboda z funkce ministra národní obrany v dubnu 1950?  TOMEK, Prokop – PEJČOCH, Ivo – ROKOSKÝ, Jaroslav, eds. Od svobody k nesvobodě 1945−1956. Praha: Ministerstvo obrany ČR − OKP MO, 2011, s. 148−161.

HANZLÍK, František. Obranné zpravodajství a únor 1948, podíl OBZ na perzekuci důstojnického sboru po únoru 1948. KOCIAN, Jiří – DEVÁTÁ, Markéta, eds. Únor 1948 v Československu: Nástup komunistické totality a proměny společnosti. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2011, s. 111−118.

HANZLÍK, František. Diskriminace a perzekuce vojáků v Československu v letech 1945−1955. Praha: Powerprint, 2015.

HANZLÍK, František. Obranné zpravodajství v armádě. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, díl IV., N−O, s. 643−649.

HANZLÍK, František. Utajená vazba Hrdiny SSSR. Osudy Richarda Tesaříka v období perzekucí v armádě v letech 1948–1954. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, č. 30, s. 136−175.

HANZLÍK, František. Tajné služby na cestě KSČ k moci 1945–1948. Únor 1948 – výsledek nerovného zápasu. Praha: Academia, 2021.

HARMESKÝ, Jan. Reflexe šonovské „Bartolomějské noci“ z 24. srpna 1945. HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století VIII. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2013, s. 133–140.

HARTMAN, Ivo. Vzpoura vězňů v NVÚ Minkovice v roce 1968 v zrcadle materiálních škod způsobených vězni. Historická penologie. Praha: Vězeňská služba ČR – Akademie VS ČR, roč. XVI, č. 2, 2018, s. 2–13.

HARTMAN, Ivo. Cenzura nabídky knih ve vězeňských knihovnách po únoru 1948 na příkladu věznice Krajského soudu v Liberci Historická penologie. Praha: Vězeňská služba ČR – Akademie VS ČR, roč. XVI, č. 2, 2018, s. 27–38.

HASIL, Jan – HUBENÝ, David. Jeden dramatický den Protektorátu – uniformovaná policie ve Velké Praze 27. května 1942 a dnech následujících.  HASIL, Jiří – HRDLIČKA, Milan, eds. Psáno do oblak. Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. JANA KUKLÍKA. Praha: Karolinum, 2011, s. 101–111.

HATÁKOVÁ, Libuše – SATRAPOVÁ, Veronika. Číhošťský zázrak. ČELKO, Vojtech a kol., eds. Sám proti moci. Výběr prací středoškolských studentů v dějepisné soutěži EUstory. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002, s. 122−126.

HAUNER, Milan. Edvard Beneš v Chicagu 1939 a počátky druhého odboje. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1996, roč. 45, č. 2, s. 31–56.

HAVEL, Jan. Smrt Jana Masaryka očima kriminalisty. Ve stínu úvah a světle dokumentů. Vizovice: Lípa – A. J. Rychlík, 1998.

HAVEL, Lukáš. Nešťastný odboj Miroslava Havlíčka. Akce StB „Robinson“ a „Bříza“. Paměť a dějiny. Revue pro studium totalitních režimů. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2023, roč. 17, č. 2, s.  93–100.

HAVELKA, Martin. Organizace a vývoj vojenské justice v ČSR. Rigorózní práce. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009.

HAVLÍČEK, Adam. Veksláci v pozdně socialistickém Československu – otázky a perspektivy bádání. HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století VIII. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2013, s. 441–449.

HAVLÍČEK, Ladislav. Ladislav Havlíček vzpomíná. Almanach příspěvků III. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2008, s. 287–295.

HAVLÍČEK, Ladislav. Ladislav Havlíček v emigraci. Almanach příspěvků VI. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011, s. 245–264.

HAVLÍČEK, Ladislav. Na památku 60. výročí odchodu Ladislava Havlíčka z vlasti. Část druhá. Almanach příspěvků IV. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 398–430.

HAVLÍČKOVÁ, Petra. Jihlava pod vlivem nacistů. TAUCHEN, Jaromír – SCHELLE, Karel, eds. Období nesvobody. Ostrava: Key Publishing, 2014, s. 144–155.

HAVLÍK, Adam. Docílit úplného rozložení… 3. oddělení 1. odboru X. správy SNB. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, roč. 10, č. 4, s. 65−74.

HAVLÍK, Adam. „Žádám o vyslovení absolutního zákazu.“ Odbor zahraničního tisku jako součást informační politiky ministerstva vnitra. Securitas Imperii: Časopis pro studium moderních diktatur. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, č. 38, s. 146‒172.

HAVLÍK, Adam. Marky, bony, digitálky. Veksláci a fenomén veksláctví v socialistickém Československu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů – Vyšehrad, 2022.

HAVLÍK, Ondřej. Vojenský újezd Milovice a Mladá a invaze vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968. Pardubice: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, 2012.

HAZDRA, Zdeněk. Tři různé, ale přesto stejné osudy. ČELKO, Vojtech a kol., eds. Sám proti moci. Výběr prací středoškolských studentů v dějepisné soutěži EUstory. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002, s. 110−115.

HEJL, Josef. Poutací řetízky ozbrojených sborů. Almanach příspěvků IV. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 282–303.

HEJL, Vilém – KAPLAN, Karel. Zpráva o organizovaném násilí. Praha: Univerzum, 1990.

HELEŠICOVÁ, Věra a kol. Zemský úřad Praha. Policejní a bezpečnostní záležitosti 1911–1948. Dílčí inventář. Praha: Státní ústřední archiv, 1966.

HELEŠICOVÁ, Věra – MACHATKOVÁ, Raisa. Místní velitelství protiletecké ochrany v Praze (Oertliche Luftschutzleitung Prag), (1935) 1939–1949. Inventář. Praha: Státní ústřední archiv, 1972.

HELEŠICOVÁ, Věra a kol. Zemské finanční ředitelství v Praze, (1901) 1918–1952 (1954). Inventář. Praha: Státní ústřední archiv, 1977.

HELEŠICOVÁ Věra a kol. Zemské finanční ředitelství v Praze – pensijní spisy státních zaměstnanců 1910–1952. Inventární soupis. Praha: Státní ústřední archiv, 1980.

HEMZA, Tomáš. Ve jménu boje proti „diktátorům“, „spiklencům“ a „zrádcům“. Čistka v Krajských výborech KSČ v Ostravě a Českých Budějovicích v roce 1951. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2017, roč. 24, č. 1‑2, s. 127–163.

HERAJT, Tomáš. Policejní ředitelství v Plzni v letech 1918–1945. Almanach příspěvků II. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2007, s. 122–165.

HERAJT, Tomáš. Oblastní velitelství Sboru národní bezpečnosti v Plzni a únor 1948 ve světle dokumentů SOA v Plzni. Almanach příspěvků III. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2008, s. 16–37.

HERAJT, Tomáš. Historie policie v letech 1918–1945. Policejní ředitelství v Plzni. Mladá Boleslav: Československá obec legionářská − Jednota Mladá Boleslav, 2010.

HERAJT, Tomáš. Velitelé četnického oddělení v Plzni v letech 1918–1938. Almanach příspěvků VI. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011, s. 114–120.

HERAJT, Tomáš. Případy dokonaných sebevražd příslušníků četnictva v působnosti Zemského četnického velitelství Čechy v letech 1918–1928. Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 26–55.

HERAJT, Tomáš. Ve službách spravedlnosti – popravčí Mimořádného lidového soud v Plzni Bohumil Karas. Almanach příspěvků IX. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2014, s. 188–197.

HERAJT, Tomáš. Když zradí Pravda. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 55–73.

HERAJT, Tomáš. Exponovaný četnický štábní důstojník v Plzni v letech 1921–1929. Almanach příspěvků I. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 4–10.

HERAJT, Tomáš. Retribuční soudní proces s policejním obvodním inspektorem Aloisem Sedláčkem, aneb poválečná situace policistů Policejního ředitelství v Plzni přidělených v letech 1939–1945 službou k úřadovně gestapa v Plzni. Almanach příspěvků IV. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 510–526.

HERAJT, Tomáš. Transport smrti ve Stodě v dubnu 1945 a poválečné vyšetřování události bezpečnostními složkami ČSR. Almanach příspěvků VIII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 72–89.

HEŘMAN, František. Ráj i peklo. Zlín: Ateliér IM, 2000.

HERZÁN, Martin. Jihlava ve spárech StB. Historie tajné policie KSČ v Jihlavě 1945–1990. [s. l.]: Jiří Vybíhal, 2011.

HERZÁN, Martin. Třebíč ve spárech StB. Historie tajné policie KSČ v Třebíči 1945–1990.[s. l.]: Martin Herzán, 2012.

HERZÁN, Martin. Třešť ve spárech StB. Historie tajné policie KSČ v Třešti 1945–1990. [s. l.]: Martin Herzán, 2013.

HEUMOS, Peter. Mnichovská dohoda a počátky emigrace z Československa. KOKOŠKA, Stanislav – OELLERMANN, Thomas, eds. Sudetští Němci proti Hitlerovi: sborník německých odborných studií. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2008, s. 61−74.

HEUMOS, Peter. Poválečná očista a komunistické bezpráví. Nad článkem Jakuba Šloufa.  Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2017, č. 4, s. 624‒627.

HIBLER, Jan. Protistátní organizace T. G. Masaryk. ROKOSKÝ Jaroslav, ed. Vysokoškoláci o totalitě 2011. Sborník oceněných studentských prací. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 99‒132.

Historie učitelka života. Stručný náhled do české policejní historie a pozvání do policejního muzea v bývalém klášteře na Karlově. Praha: Muzeum policie ČR, 2019.

HLADÍK, Ondřej. Městská věznice v Trutnově. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání – Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2003, roč. I, č. 2, s. 17–19.

HLADÍK, Ondřej. Vězeňství v Chrudimi. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání – Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2004, roč. II, č. 1, s. 4–5.

HLADÍK, Ondřej. Dětřichov – česká Osvětim? Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání – Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2004, roč. II, č. 2, s. 1–3.

HLADÍK, Ondřej. Věznice Krajského trestního soudu v Hradci Králové. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání – Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2004, roč. II, č. 3, s. 1–3.

HLADÍK, Ondřej. Vězeňské fondy v SOkA. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání – Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2004, roč. II, č. 3, s. 30–31.

HLADÍK, Ondřej. Mezinárodní kongres pro trestní právo a vězeňství v Praze. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání ‒ Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2005, roč. III, č. 2, s. 1–5.

HLADÍK, Ondřej. Táborské popraviště. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání ‒ Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2005, roč. III, č. 3, s. 35–37.

HLADÍK, Ondřej. Těžba uranu v Československu. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání ‒ Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2007, roč. V, č. 1, s. 54–60.

HLADÍK, Ondřej – STEINOVÁ, Šárka. Justiční statky – vězni a zemědělství. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání ‒ Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2009, roč. VII, č. 2, s. 1–27.

HLADÍK, Ondřej. Vznik ústavu pro mladistvé provinilce a choré vězně ve Valdicích. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání ‒ Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2007, roč. V, č. 3, s. 14–22.

HLADÍK, Ondřej. Justiční statky – pozapomenutá kapitola českého vězeňství. MERVART, Jan – STŘEDOVÁ, Veronika a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století IV. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2009, s. 83–90.

HLADÍK, Ondřej. Justiční statky a hospodářská pomoc UNRRA. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání ‒ Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2010, roč. VIII, č. 1, s. 27–48.

HLADÍK, Ondřej. Proměny vězeňského stravování. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání ‒ Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2010, roč. VIII, č. 3, s. 29–40.

HLADÍK, Ondřej. Hospodářská pomoc UNRRA na příkladu budování justičních statků. STŘEDOVÁ, Veronika – ŠTĚPÁN, Jiří a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století V. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2011, s. 223–244.

HLADÍK, Ondřej. Justiční statek Chvalovice – vězeňská správa v zemědělství. Sborník Státního okresního archivu Znojmo. Znojmo: SOkA Znojmo, 2011, s. 133–150.

HLADÍK, Ondřej. Čeněk Petelík ‒ dozorce vězňů a jeho cesta na popraviště. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání ‒ Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2011, roč. IX, č. 2, s. 3‒51.

HLADÍK, Ondřej. Loketská věznice, středověký hrad ve službách justice. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání ‒ Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2011, roč. IX, č. 3, s. 1–14.

HLADÍK, Ondřej. Justiční statek Javorník. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání ‒ Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2011, roč. IX, č. 3, s. 33–47.

HLADÍK, Ondřej. Únor 1948 a jeho dopad na Sbor uniformované vězeňské stráže. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání ‒ Kabinet dokumentace a historie VS ČR pro historickou penologii, roč. IX, č. 1, 2011, s. 1–23.

HLADÍK, Ondřej. Československé vězeňství a penologický výzkum v 70. letech 20. století. HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel, eds. České, slovenské a československé dějiny 20. století VII. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2012, s. 199–206.

Hladík, Ondřej ‒ Steinová, Šárka. Justiční statky: vězni a zemědělství. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2012.

HLADÍK, Ondřej. Poúnorové perzekuce příslušníků SVS. SKLENÁŘOVÁ, Sylva, ed. České, slovenské a československé dějiny 20. století VI. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2012, s. 69–76.

HLADÍK, Ondřej. Josef Fric, recidivista a odbojář. Historická penologie. Praha: Kabinet dokumentace a historie VS ČR, roč. XI, č. 1, 2013, s. 12–24.

HLADÍK, Ondřej. Přehled pramenů k dějinám vězeňství po roce 1850 − I. Státní okresní archivy v Čechách. Historická penologie, příloha. Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2013, s. 4‒174.

HLADÍK, Ondřej. Přehled pramenů k dějinám vězeňství po roce 1850 − II. Státní okresní archivy na Moravě a ve Slezsku. Historická penologie, příloha. Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2014, s. 3‒123.

HLADÍK, Ondřej. Útěky z věznice Okresního soudu v Jeseníku v letech 1945 až 1948. Historická penologie. Praha: Akademie VS ČR – Kabinet dokumentace a historie, roč. XIV, č. 1, 2014, s. 1–20.

HLADÍK, Ondřej. Vznik VŠ SNB a katedra penologie v 80. letech 20. století. Historická penologie. Praha: Akademie VS ČR – Kabinet dokumentace a historie, 2014, č. 1, s. 44‒64.

HLADÍK, Ondřej. Plány na využití bývalé věznice v Uherském Hradišti. Historická penologie. Praha: Akademie VS ČR – Kabinet dokumentace a historie, roč. XIV, č. 1, 2014, s. 72–79.

HLADÍK, Ondřej. Dozorce Jan Horáček a „Akce Pankrác“. Historická penologie. Praha: Akademie VS ČR – Kabinet dokumentace a historie, roč. XV, č. 1, 2015, s. 2–17.

HLADÍK, Ondřej. Zrušení věznic okresních soudů v letech 1954 až 1957 na příkladu Jihočeského kraje. Historická penologie. Praha: Akademie VS ČR – Kabinet dokumentace a historie, roč. XV, č. 1, 2015, s. 31–39.

HLADÍK, Ondřej. Rok 1953 jako vrchol sovětizace vězeňství. Historická penologie. Praha: Akademie VS ČR – Kabinet dokumentace a historie, roč. XV, č. 1, 2015, s. 52–63.

HLADÍK, Ondřej. Gustav Jelínek (1838–1931) život evangelického faráře, seniora a vězeňského duchovního správce. Historická penologie. Praha: Akademie VS ČR – Kabinet dokumentace a historie, roč. XIV, č. 2, 2016, s. 2–122.

HLADÍK, Ondřej. Biografický slovník náčelníků nápravně výchovných ústavů a věznic v 70. a 80. letech 20. století. Historická penologie. Praha: Vězeňská služba ČR – Akademie VS ČR, roč. XV, č. 2, 2017, s. 2–96.

HLADÍK, Ondřej. Život a smrt generála Karla Hanuse. Historická penologie. Praha: Vězeňská služba ČR – Akademie VS ČR, roč. XVI, č. 2, 2018, s. 14–26.

HLADÍK, Ondřej. Cesta Emila Lányho do Francie. Historická penologie. Praha: Vězeňská služba ČR – Akademie VS ČR, roč. XVI, č. 2, 2018, s. 39–64.

HLADÍK, Ondřej. Katolický duchovní ve spárech Státní bezpečnosti. Historická penologie. Praha: Vězeňská služba ČR – Akademie VS ČR, roč. XVII, č. 2, 2019, s. 2–11.

HLADÍK, Ondřej. Biografický slovník náčelníků nápravně výchovných ústavů a věznic v letech 1970 až 1989 – Slovensko. Historická penologie. Praha: Vězeňská služba ČR – Akademie VS ČR, roč. XVIII, č. 1, 2020, s. 2–56.

HLADÍK, Ondřej. Karel Kotalík – život legionáře po návratu z fronty. Historická penologie. Praha: Vězeňská služba ČR – Akademie VS ČR, roč. XIX, č. 1, 2021, s. 71–78.

HLADÍK, Ondřej. Vlasta Golvelová-Borůvková – herečka a agentka SD. Historická penologie. Praha: Vězeňská služba ČR – Akademie VS ČR, roč. XX, č. 2, 2022, s. 60–76.

HLADÍK, Ondřej. Delimitace a federalizace vězeňství v roce 1968. Historická penologie. Praha: Vězeňská služba ČR – Akademie VS ČR, 2023, roč. XXI, č. 1, s. 21–48.

HLADÍK, Ondřej. Zařazování do táborů nucených prací. Historická penologie. Praha: Vězeňská služba ČR – Akademie VS ČR, 2023, roč. XXI, č. 1, s. 49–60.

HLADÍK, Ondřej. Z Íránu na Pankrác – Jaroslav Klabík a III. odboj. Historická penologie. Praha: Vězeňská služba ČR – Akademie VS ČR, 2023, roč. XXI, č. 1, s. 61–72.

HLADÍKOVÁ, Alice. Pedagogové a psychologové v československých věznicích. Historická penologie. Praha: Vězeňská služba ČR – Akademie VS ČR, roč. XV, č. 1, 2017, s. 2–68.

Hlas revoluce. Týdeník Československé obce legionářské. Praha: Československá obec legionářská, 1945−1948, roč. 1−4.

Hlas revoluce. Týdeník Českého svazu bojovníků za svobodu. Praha: Svaz bojovníků za svobodu, Magnet, Naše vojsko, Magnet-Press, 1948−1990, roč. 1−44.

HLAVÁČEK, Jiří. Vzestup a pád ČSLA? Vojenská profese v kolektivní paměti důstojnického sboru (1960–1970). Praha: Karolinum, 2020.

HLAVÁČEK, Jiří. Ztracený čas, který z tebe udělá chlapa!? Významy základní vojenské služby a jejich reflexe v generační paměti českých mužů. HLAVÁČEK, Jiří, ed. Mezi pakárnou a službou vlasti. Základní vojenská služba (1968−2004) v aktérské reflexi. Praha: Academia, 2021, s. 283−403.

HLAVINKA, Ján. Židovská komunita pod kontrolou. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, roč. 1, č. 2, s. 20‒32.

HLÁVKA, Karel. Brig. gen. PhDr. Antonín Basl. Sborník Československé společnosti zeměpisné 1937. Praha: Československá společnost zeměpisná, s. 51−53.

HLAVOVÁ, Viera. Kulak triedny nepriateľ. „Dedinský boháč“ v kontexte kolektivizácie na Slovensku (1949‒1960). Bratislava: Veda, 2010.

HLAVSOVÁ, Jana Raila – JUKLOVÁ, Petra. Historie a současnost Národního památníku hrdinů heydrichyády. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2022, roč. 71, č. 1, s. 98−109.

HNÁTEK, Ondřej. Za štstrážm. Jaromírem Hnátkem aneb od listopadu 2006 do května 2007. Almanach příspěvků II. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2007, s. 290–295.

HNÁTEK, Ondřej. Policejní revoluční organizace – Blaník. Almanach příspěvků III. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2008, s. 404–410.

HNÁTEK, Ondřej. Poslední cesta štábního strážmistra Jaromíra Hnátka. Almanach příspěvků VI. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011, s. 203–218.

HNÁTEK, Ondřej. Policejní odbojová skupina Blaník. Osudy některých členů. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 74–96.

HNÁTEK, Ondřej. Příběh jedné desky aneb za štábním strážmistrem Jaromírem Hnátkem. Almanach příspěvků I. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra 2019, s. 87–88.

HNÁTEK, Ondřej. Policejní odbojová skupina Blaník. Almanach příspěvků V. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 29–81.

HOENSCH, Jörg. Revize a expanze. Úvahy o cílech, metodách a plánech Hitlerovy československé politiky. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. VI., č. 3, 1968, s. 49–82.

HOFFMANN, Bedřich. A kdo vás zabije… Život a utrpení kněžstva v koncentračních táborech. 3. vyd. Přerov: Společenské podniky, 1946.

HOFFMAN, Josef. Policejní hodina v živnostech hostinských a výčepních. Věstník Ministerstva vnitra Republiky československé. Praha: Ministerstvo vnitra, 1926, roč. VIII., č. 10, s. 413–420.

HOFMAN, Jiří – ŠIRC, Václav – VACULÍK, Jaroslav. Volyňští Češi v prvním a druhém odboji. Praha: Český svaz bojovníků za svobodu, 1999.

HOFMAN, Petr. Deník Vojtěcha Borise Luži.  Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1996, roč. 45, č. 5, s. 131–152.

HOFMAN, Petr. Změny v československé vojenské zahraniční službě v roce 1945. Zudová-Lešková, Zlatica − Hofman, Petr, eds. Československá vojenská zahraniční služba v letech 1939−1945: sborník studií: příspěvky účastníků z mezinárodní konference uskutečněné dne 5. prosince 2006 v Praze. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR − Historický ústav AV ČR, 2008, s. 303−308.

HOFMAN, Petr. Ve stínu osvobození: Činnost sovětských represivních složek na československém území v letech 1944−1945. KOKOŠKA, Stanislav – MARŠÁLEK, Zdenko – SMETANA, Vít a kol. Nultá hodina? Československo na jaře 1945 ve strategických souvislostech. Praha: Euroslavica, 2011, s. 90−102.

HOFMANOVÁ, Vendula. SS-Hauptsturmführer a kriminální rada Heinrich Gottschling (1909−1947). Vedoucí Gestapa v Olomouci (1940−1942), Kladně (1943−1944) a Táboře (1944−1945). Bakalářská práce. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2016.

HOJDAR, Jaroslav – KATZ, Ilsa. Otto Katz – André Simone, popravený 3. prosince 1952 v procesu „s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským“, očima své manželky Ilsy. Praha: Grada Publishing, 2017.

HOLLER, Josef. … a odsuzuje se k trestu smrti provazem (proces s gen. Heliodorem Píkou). Reportér: týdeník pro politiku, kulturu a sport. Praha: Čs. svaz novinářů, 1968, roč. 3, č. 17, s. 10–12.

HOLLER, Markus. „Für eure Freiheit und unsere!“ Die Demonstration swjetischer Dissidenten auf dem Roten Platz. KARNER, Stefan – TOMILINA, Natalja – TŮMA, Oldřich et al., eds. Prager Frühling. Das internationale Krisenjahr. Band 1. Beiträge. Köln: Böhlau Verlag, 2008, s. 849−868.

HOLUB, Jan. Nástin k tématu používání obrněných vozidel k policejním účelům v ČSR a ČSSR. Almanach příspěvků II. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2007, s. 81–92.

HOLUB, Jan. Jan Klenner – téměř zapomenutý hrdina z roku 1938. Almanach příspěvků III. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2008, s. 357–365.

HOLUB, Jan. Kapitoly z dějin prokazování totožnosti. Almanach příspěvků IV. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 322–366.

HOLUB, Ondřej. Emanuel Famíra – muž, který netoužil po Jaru. Portrét ortodoxního komunisty. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2020, č. 2, s. 279–324.

HOLUB, Ota. Boje Československé armády a jednotek Stráže obrany státu na Podkarpatské Rusi (Karpatské Ukrajině) v březnu 1939. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, 1969, roč. 7, č. 5, s. 5–74.

HOLUB, Ota. Ztráty československých ozbrojených sil v roce 1938‒1939. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1970, roč. 19, č. 4‒5, s. 630‒645.

HOLUB, Ota − Kroupa, Vlastislav. Bojové tradice SNB − trvalý zdroj zkušeností a poučení pro mladou generaci. Praha: Ideologické oddělení ÚV SSM, 1982.

HOLUB, Ota. Věc: Loupežník Nikola Šuhaj. Praha: Československý spisovatel, 1983.

HOLUB, Ota. Opatření k obraně a ochraně čs. státní hranice ve 20. a 30. letech. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1986, roč. 35, č. 2, s. 92–104.

HOLUB, Ota. Stůj! Finanční stráž! Praha: Naše vojsko, 1987.

HOLUB, Ota. Vojenská a bezpečnostní opatření proti nebezpečí vzpoury SdP v pohraničí v létě 1938. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1988, roč. 37, č. 4, s. 117–132.

HOLUB, Ota. Organizace a příprava Stráže obrany státu k bojové činnosti při zajištění státní hranice ČSR v letech 1936−1939. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1991, roč. 40, č. 3, s. 18−39.

HOLUB, Ota. Trutnovští hraničáři 1920–1938. Příspěvek k dějinám československé armády, Krkonoše – Podkrkonoší. Trutnov: Muzeum: Podkrkonoší, 1995.

HOMOLA, Zdeněk. Skupina BOZ 38. Případ třetího odboje na jižní Moravě?  ROKOSKÝ Jaroslav, ed. Vysokoškoláci o totalitě 2011. Sborník oceněných studentských prací. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 133‒166.

HOMOLA, Zdeněk – KOKEŠ, Luboš a kol. Případ Světlana. Proměny obrazu třetího odboje. Katalog ze stejnojmenné výstavy. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017.

HONS, Antonín. Unifikace hnaneckých předpisů. Věstník Ministerstva vnitra Republiky československé. Praha: Ministerstvo vnitra, 1922, roč. IV., č. 4 (s. 89–92), č. 7 (s. 211–213).

HOPKINS, Michael F. The United States and Eastern Europe, 1943−1948. KRAMER, Mark – SMETANA, Vít, eds. Imposing, maintaining, and tearing open the Iron Curtain: the Cold War and East-Central Europe, 1945–1989. Lanham: Lexington Books, 2014, s. 39−54.

HOPPE, Jiří. Německá sociálně demokratická strana dělnická v Československu (DSAP) v roce 1938. HÁJEK, Jan – KOCIAN, Jiří – ZÍTKO, Milan, eds. Fragmenty dějin. Sborník prací k šedesátinám Jana Gebharta. Praha: Historický ústav AV ČR, 2006, s. 261−274.

HOPPE, Jiří. Opozice ´68. Sociální demokracie, KAN a K 231 v období Pražského jara. Praha: Prostor, 2009.

HORA, Ota. Svědectví o puči. Z bojů proti komunizaci Československa. Toronto: Sixty-Eight Publishers, 1978.

HORA, Ota. Svědectví o puči. Z bojů proti komunizaci Československa. Praha: Melantrich, 1991, 2 sv.

HORALÍKOVÁ, Klára. Počátky spolupráce bezpečnostních aparátů NDR a ČSR. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006, č. 14, s. 210‒235.

HORÁK, Pavel. Počátky jednotných zemědělských družstev na Novobydžovsku (1949–1959). HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel, eds. České, slovenské a československé dějiny 20. století VII. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2012, s. 147–158.

HORÁK, Pavel – PREČAN, Vilém, ed. Únor 1948 očima poražených. Záznam diskusí exilových politiků z let 1949–1950. Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. – Nakladatelství Lidové noviny 2018.

HORČÁKOVÁ, Václava. Osudy vojáků československé vojenské zahraniční služby v letech druhé světové války v pracích českých a slovenských historiků. Zudová-Lešková, Zlatica − Hofman, Petr, eds. Československá vojenská zahraniční služba v letech 1939−1945: sborník studií: příspěvky účastníků z mezinárodní konference uskutečněné dne 5. prosince 2006 v Praze. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR − Historický ústav AV ČR, 2008, s. 309−321.

HORNOVÁ, Hana. K fašistickému pokusu o puč v Židenicích 22. ledna 1933. Revue dějin socialismu. Praha: Ústav dějin KSČ, 1970, roč. 10, č. 1, s. 85–102.

HOŠEK, Eduard. Zpravodajská správa Generálního štábu ČSLA v období 1969‒1973. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2016, č. 14, s. 473−506.

HOŠEK, Eduard. Vojenské výzvědné zpravodajství v první polovině 50. let 20. století. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2020, č. 18, s. 327–358.

HOŠŤÁLEK, Josef. Organisace sborů Stráže bezpečnosti, všeobecná ustanovení o služebním poměru, povinnosti, práva, zvláště pak platová úprava. Praha: Odborové sdružení Státní stráže bezpečnosti, 1929.

HRABÁLEK, Jaroslav. Archiv Velitelství vojenské zpravodajské služby. Praha, 1952.

HRADECKÁ, Vladimíra – KOUDELKA, František. Kádrová politika a nomenklatura KSČ 1969–1974. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998.

HRADECKÝ, Tomáš. „V nejpokojnějším kraji není pro lemply a mizery místo!“. K problematice vytyčení kádrové a personální politiky Krajského národního výboru v Ústí nad Labem. SKLENÁŘOVÁ, Sylva, ed. České, slovenské a československé dějiny 20. století VI. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2012, s. 97–108.

HRADECKÝ, Tomáš. Hodnocení činnosti krajského tajemníka KSČ Mikuláše Landy pohledem regionálních politických složek z doby před procesem. HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel, eds. České, slovenské a československé dějiny 20. století. Hradec Králové – Ústí nad Orlicí: Univerzita Hradec Králové – Oftis, 2013, č. 8, s. 343–354.

HRADILEK, Adam. „Kdo tam byl, nikdy nezapomene“. Po stopách československých vězňů Gulagu v Republice Komi. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, roč. 15, č. 3, s. 3‒13.

HRADILEK, Adam. Anabáze Petra Artona. Příběh uprchlíka z Teplic, letce RAF, obchodníka a agenta komunistické rozvědky v Británii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů – Post Bellum, 2021.

HRADILEK, Adam. Partyzán Mišo a zapomenutá vražda. Pátrání po osudu jednoho z posledních žijících Čechoslováků, kteří prošli sovětskými tábory, odhalilo nepotrestaný zločin. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, roč. 15, č. 4, s. 124–132.

HRACHOVÁ, Ivana. Církevně motivované procesy projednávané před Krajským soudem v Ústí nad Labem v letech 1953–1960. SKLENÁŘOVÁ, Sylva, ed. České, slovenské a československé dějiny 20. století II. Sborník z mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků. Univerzita Hradec Králové, 7. – 8. března 2007. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2007,  s. 73–82.

HRACHOVÁ, Ivana. Změna církevní politiky státu a postavení katolické církve. MERVART, Jan – ŠTĚPÁN, Jiří a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století. Osudové osmičky v našich dějinách. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2008, s. 319–328.

HRACHOVÁ, Ivana. Internace biskupa Štěpána Trochty. MERVART, Jan – STŘEDOVÁ, Veronika a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století IV. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2009, s. 91–100.

HRBEK, Antonín. Podkarpatská Rus: stoleté výročí vzniku. Olomouc: Poznání, 2018.

HRBEK, Jaroslav – SMETANA, Vít a kol. Draze zaplacená svoboda. Osvobození Československa 1944–1945. Praha: Paseka, 2009.

HRENYOVÁ, Beáta. Návrat pod dohled Bezpečnosti. Úvod do problematiky reemigrace v letech 1968–1989. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2020, č. 18, s. 211–228.

HROMÁDKO, Otakar. Jak se kalila voda. Výbor z kriminálních příběhů a úvah. Praha: Epocha, 2017.

HROMJÁK, Ľuboslav. Biografický profil Michala Krajňáka. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2020, č. 4, s. 102–104.

HROMKOVÁ, Magdaléna. Podíl českých skautů v 2. odboji s důrazem na činnost Zpravodajské brigády. ČELKO, Vojtech a kol., eds. Nejen zbabělci, nejen hrdinové…: výběr prací středoškolských studentů ve 3. ročníku dějepisné soutěže EUstory. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006, s. 106−114.

HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav. Vojenské dejiny Slovenska, zv. 4. (1914–1939). Bratislava: MO SR vo Voj. inf. a tlačovej agentúre, 1996.

HRONSKÝ, Marián – ČAPLOVIČ, Miloslav, eds. Generál dr. Milan Rastislav Štefánik – vojak a diplomat. Zborník príspevkov a materiálov z vedeckej konferencie v Bratislave 4.–5. mája 1999. Bratislava: Vojenský historický ústav, 1999.

HRONSKÝ, Marián. K problémom konsolidácie a bezpečnosti Slovenska v novom štáte v prvom období po vojenskom konflikte s Maďarskou republikou rád. HÁJEK, Jan – KOCIAN, Jiří – ZÍTKO, Milan, eds. Fragmenty dějin. Sborník prací k šedesátinám Jana Gebharta. Praha: Historický ústav AV ČR, 2006.

HRUBECKÝ, Jan. Homolův puč – jediný pokus o československou vojenskou diktaturu? KARPÍŠEK, Jaromír – STURZ, Zbyněk – BLÁHOVÁ, Marie, eds. České, slovenské a československé dějiny 20. století XII. Hradec Králové: Gaudeamus, 2018, s. 173–187.

HRUBECKÝ, Jan: Karel Souček – obránce Podkarpatské Rusi na barikádách Pražského povstání. In: Paginae historiae, 2023, č. 1, roč. 31, s. 527–549.

HRUBEŠOVÁ, Zuzana. Udavači souzení Mimořádným lidovým soudem Litoměřice. PAŽOUT, Jaroslav – PORTMANN, Kateřina, eds. Spravedlnost, nebo pomsta? Potrestání válečných zločinců, kolaborantů a zrádců po 2. světové válce v Československu. Liberec – Praha: Technická univerzita v Liberci – Ústav pro studium totalitních režimů, 2022, s. 130−149.

HRUBOŇ, Anton. Hlinkova garda na spoločensko-politickej scéne Slovenska v roku 1941.  SYRNÝ, Marek a kol.: Slovensko v roku 1941. Politika – armáda – spoločnosť. Banská Bystrica: Múzeum Slovenského národného povstania, 2012, s. 105–116.

HRUBÝ, Karel – CUHRA, Jaroslav, ed. – DRÁPALA, Milan, ed. – HERMANN, Tomáš, ed. Mohlo to být horší. Usmířené vzpomínání na komunistický kriminál. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2017.

HRUBÝ, Karel. Cesty komunistickou diktaturou. Kritické studie a eseje. Praha: Argo − Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. 2018.

HRUŠKA, Emil. Sudetoněmecký dobrovolnický sbor (Freikorps) v roce 1938. Almanach příspěvků IX. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2014, s. 85–89.

HRUŠKA, Emil. K. H. Frank jako vyšší velitel SS a policie v Protektorátu Čechy a Morava. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 97–100.

HRUŠKA, Emil. Boj o pohraničí. Sudetoněmecký Freikorps v roce 1938. Praha: Epocha, 2018.

HUBÁČEK, Vojtěch. Asanace lidí a zvířat od bojových chemických látek. Olomouc: Škola protiletecké ochrany, 1938.

HUBENÁK, Ladislav. Politika nemeckej ochrannej zóny na Slovensku roku 1939. Sborník archivních prací archivu ministerstva vnitra. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1967, roč. XVII., č. 2, s. 318–409.

HUBENÝ, David. Cyklistický prapor 1 v letech 1933–1939. Armáda, Slaný a Slánsko ve 20. století. Sv. č. 4 edice Historie Slánska ve XX. století. Slaný: Vlastivědné muzeum ve Slaném, 2009, s. 120–145.

HUBENÝ, David. Protektorátní četnictvo ve slánském okrese za druhé světové války. Slaný a Slánsko v letech 1939–1945. Slaný, 2011, sv. č. 5 edice Historie Slánska ve XX. století, s. 144–150.

HUBENÝ, David. Policejní ředitelství Praha II – stanice a komisariáty (1917) 1919–1955. Dílčí inventář. Praha: Národní archiv, 2013.

HUBENÝ, David. Národnostní otázka v rychlých divizích československé armády v roce 1938. TAUCHEN, Jaromír – SCHELLE, Karel, eds. Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy. Ostrava: Key Publishing – Brno: European Society for History of Law, 2013, s. 77–86.

HUBENÝ, David. K národnostní otázce v česko-slovenské armádě v letech 1938–1939. TAUCHEN, Jaromír – SCHELLE, Karel, eds. Češi a Němci v meziválečném Československu. Ostrava: Key Publishing, 2013, s. 92–101.

HUBENÝ, David. Spolupráce Policejního ředitelství v Praze a Rudé armády na zajištění bezpečnosti ve Velké Praze a potlačení marodérství. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2013, č. 11, s. 159–174.

HUBENÝ, David. Odbojová činnost a odsouzení plukovníka Františka Konopáska. Rakovnický historický sborník. Rakovník: Státní okresní archiv Rakovník, 2013 roč. X., s. 163–196.

HUBENÝ, David. „Boj proti zbytečným souložím.“ Střípky z dějin boje proti prostituci a obchodu s bílým masem na území Československa a zejména v působnosti Policejního ředitelství v Praze ve 20. až 40. letech 20. století.  SCHELLE, Karel – TAUCHEN, Jaromír a kol.: Sexuální trestné činy včera a dnes. Ostrava: Key Publishing, 2014, s. 176–184.

HUBENÝ, David. Obecní výkonná policie ve Slaném za druhé světové války. Město a region v dramatickém století. Slaný a Slánsko ve XX. století. Slaný, 2014, s. 94–105.

HUBENÝ, David. Armáda a Slaný. Budování slánských kasáren v druhé polovině třicátých let 20. století. Město a region v dramatickém století. Slaný a Slánsko ve XX. století. Slaný, 2014, s. 53–93.

HUBENÝ, David. Zavedení revírní organizace u Policejního ředitelství v Praze za druhé světové války. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2015, č. 13, s. 13–30.

HUBENÝ, David. Odbojová činnost Karla Prášila a budování Obrany národa na Slánsku. Bílá místa historie. Slaný a Slánsko ve XX. století. Slaný: Wotrubia, 2015, s. 114–158.

HUBENÝ, David. Poznámky k československé armádě na Podkarpatské Rusi. Аркасівські читіння: Україна в контексті історичного розвитку Східної Європи. Матеріали V міжнародної науково-практічної конференції. Міколаїв 17–18 квітня 2015 р. Міколаїв 2015, c. 43–44.

HUBENÝ, David. Zajištění bezpečnosti v poválečné Praze v letech 1918–1920. Documenta Pragensia. Praha: Archiv hlavního města Prahy, 2016, roč. XXXV. s. 77–94.

HUBENÝ, David. Stíhání velitele praporu SOS Falknov/Rakovník Františka Helwina nacistickou justicí. Paginae historiae. Praha: Národní archiv, 2016, č. 2, roč. 24, s. 70–87.

HUBENÝ, David. Všechny postihuje čas a nepředvídaná událost – Miroslav Haken. Válka v nás, my ve válce. Slaný a Slánsko ve XX. století. Slaný: Wotrubia, 2016, s. 124–141.

HUBENÝ, David. Personální záležitosti z počátků československé správy Podkarpatské Rusi – obsazování četnických postů.  Аркасівські читання: історико-археологічні та етнологічні дослідження у контексті гуманітарного розвитку європейського суспільства. МАТЕРІАЛИ VІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ. Миколаїв 15–16 квітня 2016: Миколаїв, 2016, c. 54–57.

HUBENÝ, David: Průmyslové dělnictvo v letech 1938–1941 ve světle materiálů Policejního ředitelství v Praze. Zpravodaj grantového projektu Průmyslové dělnictvo v českých zemích v letech 1938–1948. Sborník příspěvků z kolokvia Průmyslové dělnictvo a politické režimy v letech 1938–1948. Praha – Opava: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. – Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2016, s. 62–77.

HUBENÝ, David. Vichr z krajin loupeživých (Řádění gestapa v obci v roce 1944). HUBENÝ, David – VORÁČEK, Emil a kol. Libkovice pod Řípem v běhu času. Hostivice, 2017, s. 219–256.

HUBENÝ, David. Josef Bulíř, Matěj Dlouhý a Alois Stoček ve slánském odboji a revoluci. Slaňáci ve světě. Slaný a Slánsko ve XX. století. Slaný: Wotrubia, 2017, s. 190–205.

HUBENÝ, David. Polní četnictvo na Podkarpatské Rusi v letech 1919–1920. BÍLEK, Petr A. – JIROUŠEK, Bohumil – NOVOTNÝ, Lukáš, eds. Československo 1918–1938/2018. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018, s. 154–169.

HUBENÝ, David. K vojensko-bezpečnostním otázkám meziválečné Podkarpatské Rusi. Prešov. ŠVORC, Peter – LIPINSKÝ, Ján, eds. Rusíni a Československo (1918–1938). Zborník odborných príspevkov z vedeckej konferencie, venovanej 100. výročiu vzniku ČSR, konanej dňa 15. 11. 2018 na Filozofickej fakule Prešovskej univerzity v Prešove. Bratislava: Združenie inteligencie Rusínov Slovenska, 2018, s. 39–48.

HUBENÝ, David. Řízení před vojenskými soudy (1918–1939). SCHELLE, Karel – TAUCHEN, Jaromír, eds. Encyklopedie českých právních dějin. Svazek XI. Plzeň – Ostrava, 2018, s. 537–544.

HUBENÝ, David. Příslušníci Cyklistického praporu 1 před československými meziválečnými vojenskými soudy. Všude žijí lidé. Slaný a Slánsko ve XX. století. Slaný: Wotrubia, 2018, s. 107–148.

HUBENÝ, David – KOUŘIMSKÝ, Jan. Provincie Deutschböhmen pohledem centrálních československých úřadů. JAKUBEC, Pavel – PAŽOUT, Jaroslav, eds. Vznik Československa. Provincie Deutschböhmen. Litoměřice – Liberec – Praha: Státní oblastní archiv v Litoměřicích – Technická univerzita v Liberci – Scriptorium, 2019, s. 41–56.

HUBENÝ, David – KOUŘIMSKÝ, Jan. Poznámky k vojenské eliminaci provincie Deutschböhmen. JAKUBEC, Pavel – PAŽOUT, Jaroslav, eds. Vznik Československa. Provincie Deutschböhmen. Litoměřice – Liberec – Praha: Státní oblastní archiv v Litoměřicích – Technická univerzita v Liberci – Scriptorium, 2019, s. 57–68.

HUBENÝ, David – KRUGLOVÁ, Naděžda. Pohled československých vnitřních bezpečnostních složek na ruskou emigraci v meziválečném období. Historica Olomucensia 56, 2019, s. 185–198.

HUBENÝ, David. Střelba mezi slánskými cyklisty v Gossengrünu. Život a smrt v kraji pod Slánskou horou. Slaný a Slánsko ve XX. století. Slaný: Wotrubia, 2019, s. 89–100.

HUBENÝ, David. Moudrý uviděl neštěstí a šel se skrýt – odbojová činnost Floriána Ostrčila. Život a smrt v kraji pod Slánskou horou. Slaný a Slánsko ve XX. století. Slaný: Wotrubia, 2019, s. 101–129.

HUBENÝ, David. Úřad vládního delegáta. SCHELLE, Karel – TAUCHEN, Jaromír, eds. Encyklopedie českých právních dějin. Svazek XIX. Plzeň, 2020, s. 338–342.

HUBENÝ, David. Velitelství osvobozeného území. SCHELLE, Karel – TAUCHEN, Jaromír, eds. Encyklopedie českých právních dějin. Svazek XX. Plzeň – Ostrava 2020, s.  319–325.

HUBENÝ, David. Pětasedmdesátnická posádka ve Slaném v roce 1919. BARTONÍČEK, Pavel ed. Neznámé kapitoly historie. Slaný a Slánsko ve XX. století. Slaný: Wotrubia, 2020, s. 9–20.

HUBENÝ, David – KRUGLOVÁ, Naděžda. Bezpečnost v osvobozené Praze: Případy spojené s Rudou armádou v oblasti bývalého Okresního policejního komisariátu III. – Dolní Nové město. БОРИСЁНКО, Ю.А. – ПОЛУНОВ, А.Ю. – ШЕВЧЕНКО, К. В. (ред.): ИТОГИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 1939–1945 гг. И НАРОДЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ: ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И СОВРЕМЕННОСТЬ. Минск 2020, c. 169–186.

HUBENÝ, David. Okupační vězeňské spisy OVS (1902) 1939–1955. Dílčí inventář. Národní archiv, Praha 2020.

ГУБЕНЫ, Давид – КРУГЛОВА, Надежда.  Присоединение Подкарпатской Руси к Чехословакии. СЕРАПИОНОВА, Е. П. (ред.): ЧЕХОСЛОВАКИЯ И СОВЕТСКАЯ РОССИЯ НА ОБЛОМКАХ ИМПЕРИЙ. Москва 2020, c. 86–95. ISBN 978-5-7576-0442-8; 978-5-89180-126-4.

HUBENÝ, David. Prověřování nestrannosti justice na Podkarpatské Rusi košickým vrchním soudem. VÖRÖS, László a kol. Politická korupcia na území Slovenska a Čiech v 19. a 20. storočí. Bratislava 2020, s. 293–313.

HUBENÝ, David. Počátky československé státní policie v Užhorodě v letech 1919–1922. Podkarpatská Rus. Časopis Společnosti přátel Podkarpatské Rusi, č. 4, 2020, s. 10–11; č. 1, 2021, s. 11–12; č. 2, 2021, s. 12 a č. 3, 2021, s. 10.

ГУБЕНЫ, Д. – КРУГЛОВА, Н. Случаи, связанные с Красной армией в Праге 1945 года (по материалам архивов Окружного комиссариата полиции III – Долни Нове Мнесто), https://istorex.ru/New_page_125, [8. XI. 2021].

HUBENÝ, David. Viktor Géza Barany. Problémy podkarpatoruského úředníka v republice a  exilu. Dejiny, č. 1, 2021, s. 110–129.

HUBENÝ, David. Počátky podkarpatoruského oddělení u košické soudní tabule. АРКАСІВСЬКІ ЧИТАННЯ: ІСТОРИЧНІ ТА КРАЄЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МАТЕРІАЛИ ХІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 21-23 травня 2021 р. Миколаїв 2021, c. 59–62.

HUBENÝ, David. Státní správa a živelní pohromy na Podkarpatské Rusi. Nástin problematiky. Dejiny, č. 2, 2021, s. 10–42.

HUBENÝ, David. Počátky československé státní policie v Užhorodě v letech 1919–1922. Paginae historiae. Praha: Národní archiv, 2022, roč. 30, č. 1, s. 591–606.

HUBENÝ, David. Zemské četnické velitelství, Praha – státněbezpečnostní a vojenské záležitosti ZČV-S 1918–1939 (1945). Dílčí inventář. Praha: Národní archiv 2022.

HUBENÝ, David. Četnická stanice Cítov a nejzávažnější případy místních obyvatel. VORÁČEK, Emil – HUBENÝ, David a kol.: Cítov: dějiny obce. Cítov 2022, s. 112–199.

HUBENÝ, David. Retribuce. VORÁČEK, Emil – HUBENÝ, David a kol.: Cítov: dějiny obce. Cítov 2022, s. 286–293.

HUBENÝ, David. Konstantin Petrovič Mačik – viceprezident košické soudní tabule a přednosta jejího podkarpatoruského oddělení. ŠVORC, Peter – KOVAĽ, Peter, eds. Multietnicita periférií – destabilizačný faktor medzivojnového Československa? Prešov: Prešovská univerzitas, 2022, s. 79–90.

HUBENÝ, David. „Bdíti nad zachováním zákona“. Československá justiční správa na Podkarpatské Rusi. Podkarpatská Rus. Časopis Společnosti přátel Podkarpatské Rusi. Část I. (č. 4, 2021, s. 11), část II. (č. 1, 2022, s. 12), část III. (č. 3, 2022, s. 10), část IV. (č. 4, 2022, s. 9), část V. (č. 1, 2023, s. 9), část VI. (č. 2, 2023, s. 10).

HUBENÝ, David: František Svojše. Četník – novinář – kriminálník. In: Dejiny – internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešově, 2022, č. 1, s. 62–84.

HUBENÝ, David. The Formation of the Czechoslovak Gendarmerie in Carpathian Ruthenia. In: NOVOTNÝ, Lukáš – VALKOUN, Jaroslav – DÖMÖK, Csilla (eds.). Central and Eastern Europe and the World in the 20th Century. Continuities nad Discontinuities. Wien – Hamburg: New Academic Press, 2023, pp. 104–117.

HUBENÝ, David. Krizové momenty z dějin československé policie v Berehově. In: Paginae historiae, 2023, č. 1, roč. 31, s. 397–422.

ГУБЕНЫ, Давид – КРУГЛОВА, Надежда. Чехословацкая армия и велосипедные отряды. In: GRABARCZYK, Tadeusz – POGOŃSKA-POL, Magdalena (red.). Oblicza wojny. Tom 7. Przed bitwą. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023, s. 283–301.

HUDÁČEK, Milan. Rudolf Šesták a jeho informácie k osobe Vendelína Javorku. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2019, roč. 15, č. 3, s. 57–66.

HULÍK, Milan. Právní pohled na násilný odpor vůči komunistickému režimu v 50. letech. ŽÁČEK, Pavel – KOŠICKÝ, Patrik – GULDANOVÁ, Eva. Moc verzus občan. Úloha represie a politického násilia v komunizme. Zborník z mezinárodního seminára. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, s. 69–76.

HURNÝ, Juraj. Život v tieni Štátnej bezpečnosti. Operný spevák a jeho rodičia 40 rokov v hľadáčiku komunistickej tajnej policie. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2020, roč. 16, č. 1, s. 90–107.

HUS, Miroslav. Stejnokroje policie, SNB a jiných bezpečnostních a pořádkových sborů ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni. Almanach příspěvků III. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2008, s. 432–437.

HUS, Miroslav. Hodnostní označení a uniformy rakousko-uherské, československé a české celní správy 1918–2008. Část I (1918–1952). Almanach příspěvků VI. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011, s. 374–389.

HUS, Miroslav. 100 let od zániku. Stručný přehled ruských bezpečnostních složek ke konci carského impéria. Almanach příspěvků XII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2018, s. 63–82.

HUS, Miroslav. Hodnostní označení bezpečnostních sborů Slovenské republiky 1939–1945. Část I. Četnictvo, finanční stráž, OSOŽ a Hlinkova garda. Almanach příspěvků V. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 342–360.

HUSÁK, Gustáv. Spomienky na Clementisa. Kultúrny život: orgán Zväzu slovenských spisovateľov. Bratislava: Pravda, 1967, roč. 22, č. 31–36, 38.

HUTTMANOVÁ, Michaela. Výmena politických elit v kontexte normalizačného procesu. Pôsobenie stranických mocenských mechanizmov v počiatkoch normalizácie vo východoslovenskom kraji. SKLENÁŘOVÁ, Sylva, ed. České, slovenské a československé dějiny 20. století VI. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2012, s. 137–146.

HÝBL, František. Tragédie na Švédských šancích v červnu 1945. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání – Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2004, roč. II, č. 3, s. 19–30.

HYNDRÁK, Václav. Vyvrcholení boje na obranu republiky v roce 1938. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1961, roč. 10, č. 1, s. 78‒110.

HYNDRÁK, Václav. K otázce vojenské hodnoty čs. armády v druhé polovině třicátých let. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1964, roč. 13, č. 1, s. 63‒103.

HYNDRÁKOVÁ, Anna – KREJČOVÁ, Helena – SVOBODOVÁ Jana. Prominenti v ghettu Terezín 1942–1945: edice dokumentů. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1996.

 

CH

CHADIMA, Jan: Rudolf Slánský. Praha: Vyšehrad, 2022.

CHADIMA, Jan. „Vymést ty šupáky na ministerstvech“. Proces s Rudolfem Slánským očima občanů. Paměť a dějiny. Revue pro studium totalitních režimů. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2022, roč. 16, č. 3, s. 3−14.

CHALOUPKOVÁ, Mária. Svaz protifašistických bojovníků. Paginae historiae. Praha: Národní archiv, 2018, roč. 26, č. 2, s. 61–82.

CHALUPOVÁ, Markéta. Nebojovali švestkovými knedlíky. Odbojová skupina bratří Mašínů v zrcadle dobového tisku. Brno: Computer Press, 2011.

CHARAMZA, Jaromír. Josef Hendrych. Zapomenutá svědectví. Pardubice: Krajský úřad Pardubického kraje, 2017.

CHARAMZA, Jaromír. Zwieger, Sedláčková, Famfulík. Zapomenutá svědectví. Pardubice: Krajský úřad Pardubického kraje, 2020.

CHARITONOV, Boris P. V zemi Jana Husa. HOŘEC, Jaromír. Co nebylo ve zprávách. Ze vzpomínek evropského partyzánského hnutí. Praha: Naše vojko – Svaz protifašistických bojovníků, 1964, s. 123–145.

CHARITONOV, Boris P. Zápisky rozvědčíka. Hradec Králové: Kruh, 1971.

CHAROUS. Hokr, [1938].

CHMELA, Miloslav. Naplněný čas života. K historii partyzánské brigády Mistra Jana Husa. 2. vyd. Praha: Naše vojsko, 1989.

CHOLÍNSKÝ, Jan. Lev Prchala – armádní generál nebo vojín? Poznámky k činnosti předsedy Českého národního výboru v Londýně v letech 1948–1963. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2019, roč. 15, č. 1, s. 3–16.

CHORVÁT, Peter. Kapitoly z dejín československých opevnení na Slovensku. Zohor: Virvar, 2011.

CHOVANEC, Tomáš. Znárodňovacie dekréty prezidenta Eduarda Beneša. In: VOJÁČEK, Ladislav – TAUCHEN, Jaromír, eds. I. česko-slovenské setkání doktorských studentů a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva. Sborník příspěvků z konference. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 125−135.

CHREŇOVÁ, Júlia. Štruktúra ústredných orgánov na Slovensku v rokoch 1939–1945 (Prehľad). Bratislava: Archívna správa Ministerstva vnútra SSR, 1977.

CHROBÁKOVÁ, Andrea L. „Malý“ retribuční dekret a německy hovořící obyvatelstvo v Ostravě v letech 1945−1948. KOVAŘÍK, David – ARBURG, Adrian von – DVOŘÁK, Tomáš a kol. Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945. Brno: Matice moravská, 2010, s. 465−472.

CHROBÁKOVÁ, Lucie. Retribuční soudnictví 1948 – počátek třídní justice? Paginae historiae. Sborník Státního ústředního archivu v Praze (Národního archivu). Praha, 2016, č. 24/2, s. 111–133.

CHURAŇ, Milan a kol. Encyklopedie špionáže. Ze zákulisí tajných služeb, zejména Státní bezpečnosti. Praha: Libri, 2000.

CHYTKA, Stanislav, V., ed. Ružomberská vzbura 1939. Zborník vystúpení zo seminára 11. júna 1999. Ružomberok, Okresný výbor 2000.

 

I

INDRA, Bořivoj – HRADECKÁ, Vladimíra. Neznámý pramen ke Květnovému povstání českého lidu. Sborník archivních prací. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1985, roč. XXXV., č. 2, s. 357–397.

ИГНАТОЛЯ, Мирослав. Словацко-венгерская историографическая дискуссия. In: Paginae historiae, 2023, č. 1, roč. 31, s. 515–526.

IVANOV, Miroslav. Nejen černé uniformy. Monology o atentátu na Reinharda Heydricha. 2., rozš. vyd. Praha: Naše vojsko, 1964.

IVANOV, Miroslav. Černý dostal mat. Zpráva o čtyřech případech z historie protišpionážního oddělení generálního štábu. Praha: Naše vojsko, 1967.

IVANOV, Miroslav. Akce Tetřev. Svědectví o partyzánské skupině. Praha: Československý spisovatel, 1974.

IVANOV, Miroslav. A hořel snad i kámen. Praha: Svoboda, 1975.

IVANOV, Miroslav. Atentát na Reinharda Heydricha. Praha: Panorama, 1979.

IVANOV, Miroslav. A hořel snad i kámen. 2., dopl. vyd. Praha: Panorama,1982.

IVANOV, Miroslav. Atentát na Reinharda Heydricha. 5. vyd., v Panoramě 2., dopl. vyd. Praha: Panorama, 1987.

IVANOV, Miroslav. Memorandum 1‒5.  Kmen: literatura – teorie – kritika (příloha týdeníku Tvorba: list pro kritiku a umění). Praha: Rudé právo, 1987, č. 26‒30 (s. 12).[1]

IVANOV, Miroslav. Justiční vražda, aneb, Smrt Milady Horákové. Praha: Betty, 1991.

IVANOV, Miroslav. Atentát na Reinharda Heydricha. Opava: Optys, 1996.

 

J

JABLONICKÝ, Jozef. Nekomunistický odboj na Slovensku v rokoch 1939–1941. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. V., č. 3, 1967, s. 5–58.

JABLONICKÝ, Jozef. Z ilegality do povstania (Kapitoly z občianskeho odboja). Banská Bystrice: Muzeum SNP, 1969, 2009.

JABLONICKÝ, Jozef. Podoby násilia. Bratislava: Kalligram, 2000.

JABLONICKÝ, Jozef. Samizdat o odboji. Štúdie a články. 2 sv. Bratislava: Kalligram,  2004–2006.

JABLONICKÝ, Jozef. Samizdat o disente. 3, Záznamy a písomnosti. Bratislava: Kalligram, 2007.

JABLONICKÝ, Jozef. Fragment o histórii. Výber z diela 1989−2009. Bratislava: Kalligram, 2009.

JABLONICKÝ, Vilém. Cenzúra a ideologické zásahy do umenia a kultury. KINČOK, Branislav a kol. Gustáv Husák a jeho doba. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2015, s. 442−468.

JABŮREK, Martin. Antisemitismus Jakuba Demla ve spisech trestní komise ONV Velké Meziříčí a Mimořádného lidového soudu Jihlava. BORÁK, Mečislav, ed. Retribuce v ČSR a národní podoby antisemitismu. Židovská problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných lidových soudů a trestních komisí ONV v letech 1945−1948. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002, s. 143−151.

JAKL, Tomáš. Povstalci, gardisté, vojáci a příslušníci SNB – vývoj ozbrojených složek ČSR v roce 1945. PEJČOCH, Ivo – TOMEK, Prokop a kol.: Od svobody k nesvobodě 1945–1956. Praha: Ministerstvo obrany ČR − Odbor komunikace a propagace MO, 2011,  s. 50–69.

JAKL, Tomáš. Policisté padlí v pražském povstání – další krok k soupisu. Almanach příspěvků IX. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2014, s. 125–149.

JAKL, Tomáš. Organizace jednotek místního velitelství Luftschutzpolizei Prag. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2015, roč. 64, č. 4, s. 46–51.

JAKL, Tomáš. Příslušníci Luftschutzpolizei padlí v Pražském povstání. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2015, roč. 64, č. 4, s. 70–76.

JAKL, Tomáš. Prameny k dějinám pražské Luftschutzpolizei. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 101–105.

JAKL, Tomáš. Vytěsněná apokalypsa – česká reflexe ústupu německé skupiny armád Střed. Dizertační práce. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2019.

JAKL, Tomáš. Mohamed „Harry“ Haireddin. Černoch ve víru národní revoluce. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2020, roč. 69., č. 2, s. 110–119.

JAKL, Tomáš. Válečný prožitek MUDr. Miroslavy Klímové-Fügnerové. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2020, roč. 69., č. 3, s. 94–115.

JAKL, Tomáš. Frankova depeše. BINAR, Aleš a kol. Ozbrojené síly a československý stát. Brno: Univerzita obrany, 2020, s. 253−258.

JAKL, Tomáš. Obrněné vlaky v pražském povstání 1–3. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2021, roč. 70, č. 2 (s. 86–103), č. 3 (s. 82–121), č. 4 (s. 48–73).

JAKL, Tomáš. Flotila pražské Luftschutzpolizei. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2022, roč. 71, č. 3, s. 78−81.

JAKUBČIN, Pavol. Využívanie tajných spolupraocvníkov z radov rímskokatolických kňazov Štátnou bezpečnosťou. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010, roč. 6, č. 4, s. 15‒39.

JAKUBČIN, Pavol. Pastieri v osídlach moci. Komunistický režim a katolícki kňazi na Slovensku v rokoch 1948–1968. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2012.

JAKUBČIN, Pavol. Aktivity Štátnej bezpečnosti na Slovensku v súvislosti s půťami na Velehrade v roku 1985. DOLEŽALOVÁ, Markéta, ed. Velehrad vás volá! Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, s. 50‒59.

JAKUBČIN, Pavol. Slávenie sviatkov jari a organizovanie tzv. odpútavacích akcií. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2018, roč. 14, č. 3, s. 54‒61.

JAKUBČIN, Pavol. Skryté pôsobenie cirkví na Slovensku v rokoch 1948–1989. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2019.

JAKUBÍČKOVÁ, Alena. Stíhání inteligence a mládeže. Komunismus na Vysočině. Stalo se v době nesvobody a třídní nenávisti III. Jihlava: Parolaart, 2001, s. 115–128.

JANÁK, Dušan. Organizace a řízení československého vězeňství v letech 1945‒1955. Vězeňství ve střední Evropě v letech 1945‒1955: sborník z mezinárodního semináře konaného dne 25. 10. 2000 v Praze.  Praha: Vězeňská služba České republiky, 2001.

JANÁK, Dušan. Perzekuce a represe v letech 1948−1954. KOCIAN, Jiří – TŮMA, Oldřich, eds. Deset let soudobých dějin. Jednání sekce Soudobé dějiny na VIII. sjezdu českých historiků. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2001, s. 82−91.

JANÁK, Dušan. Kapitoly o československém vězeňství 1945−1955. Historické souvislosti, právní základy a politické aspekty. Opava: Slezské zemské muzeum, 2002.

JANÁK, Dušan. Mimořádný lidový soud v Opavě 1945−1948 a židovská problematika v jeho spisech. BORÁK, Mečislav, ed. Retribuce v ČSR a národní podoby antisemitismu. Židovská problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných lidových soudů a trestních komisí ONV v letech 1945−1948. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002, s. 72−82.

JANÁK, Dušan. Židovská problematika a projevy antisemitismu ve spisech Mimořádného lidového soudu Opava. BORÁK, Mečislav, ed. Poválečná justice a národní podoby antisemitismu. Postih provinění vůči Židům před soudy a komisemi ONV v českých zemích v letech 1945–1948 a v některých zemích střední Evropy. Sborník příspěvků. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002, s. 79‒103.

JANÁK, Dušan. Sovětské vlivy v československém vězení 1948‒1956. PERNES, Jiří, ed. Po stopách nedávné historie. Sborník k 75. narozeninám doc. Karla Kaplana. Brno: Prius, 2003, s. 153‒168.

JANÁK, Dušan – JIRÁSEK, Zdeněk. Průzkum zvláštních fondů ve Státním archivu Ruské federace. BORÁK, Mečislav a kol. Perzekuce občanů z území dnešní České republiky v SSSR. Sborník studií. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2003, s. 207‒221.

JANÁK, Dušan. Nasazení německých zajatců ze SSSR v Jáchymovských dolech (1947‒1953). BORÁK, Mečislav a kol. Perzekuce občanů z území dnešní České republiky v SSSR. Sborník studií. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2003, s. 229‒263.

JANÁK, Dušan – KÝR, Aleš. Nástin vývoje československého vězeňství v letech 1948–1989. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání – Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2004, roč. II, č. 5, s. 1–5.

JANÁK, Dušan. Právní předpisy k českému vězeňství v letech 1918−1945. HÁJEK, Jan – KOCIAN, Jiří – ZÍTKO, Milan, eds. Fragmenty dějin. Sborník prací k šedesátinám Jana Gebharta. Praha: Historický ústav AV ČR, 2006, s. 87−102.

JANÁK, Dušan. K počátkům působení sovětských poradců v Československu a Polsku (1945−1948). KOCIAN, Jiří – OTÁHAL, Milan – VANĚK, Miroslav, eds. Historie prožité minulosti. K šedesátinám Oldřicha Tůmy. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. − IMS FSV UK, 2010, s. 71−79.

JANAS, Karol. Rozklad Československa roku 1939 a jeho dopad na česko-slovenské pohraničie. SKLENÁŘOVÁ, Sylva, ed. České, slovenské a československé dějiny 20. století II. Sborník z mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků. Univerzita Hradec Králové, 7. – 8. března 2007. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2007, s. 92–99.

JANČÍK, Drahomír. Sázka na svět včerejška. Vojtech Tuka v roli maďarského rezidenta. HÁJEK, Jan – KOCIAN, Jiří – ZÍTKO, Milan, eds. Fragmenty dějin. Sborník prací k šedesátinám Jana Gebharta. Praha: Historický ústav AV ČR, 2006, s. 119−138.

JANČÍK, Drahomír. Prostituce v českých zemích v období První republiky. ŠTEMBERK, Jan – SKŘIVAN ml., Aleš. Cestami hospodářských dějin. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – Nová tiskárna Pelhřimov, 2020, s. 246–302.

JANDEČKOVÁ, Václava. Ota Tulačka a tajné akce zaměstnanců amerického velvyslanectví v Praze 1948‒1949. Protikomunistická činnost v souvislosti s akcemi StB „Kámen“, „Praha – Žatec“ a „Hansa“. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, č. 22, s. 36‒77.

JANDEČKOVÁ, Václava. Kámen. Svědectví hlavního aktéra akce „falešné hranice“ u Všerub na Domažlicku. Domažlice: Nakladatelství Českého lesa, 2013.

JANDEČKOVÁ, Václava. Tři muži proti totalitě. Odbojář Ota Tulačka, pilot RAF Josef Hýbler a americký diplomat Walter Birge v boji s StB. Domažlice: Nakladatelství Českého lesa, 2014.

JANDEČKOVÁ, Václava. Operativní akce StB s využitím metody „Kámen“ na hranicích u Mariánských Lázní. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, č. 25, s. 238‒293.

JANEČEK, Jiří. Gentlemani (ne)čtou cizí dopisy. Brno: Books, 1998.

JANEČEK, Jiří. Válka šifer. Výhry a prohry československé vojenské rozvědky, 1939–1945. Olomouc: Votobia, 2001.

JANEČEK, Jiří. Omyly Karla Pacnera. Přísně tajné!: literatura faktu. Praha: Pražská vydavatelská společnost, 2005, č. 1, s. 88−92.

JANEČEK, Jiří. Nechtěné omyly Karla Pacnera. Přísně tajné!: literatura faktu. Praha: Pražská vydavatelská společnost, 2005, č. 2, s. 77−82.

JANEČEK, Václav – KALČÍK, Rudolf. V ruce samopal. Kronika pohraničního útvaru SNB 1945‒1949. Praha: Naše vojsko, 1972.

JANEČKOVÁ, Eva. Státoprávní uspořádání Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945). Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013.

JANEČKOVÁ, Eva. Národní soud. PAŽOUT, Jaroslav – PORTMANN, Kateřina, eds. Spravedlnost, nebo pomsta? Potrestání válečných zločinců, kolaborantů a zrádců po 2. světové válce v Československu. Liberec – Praha: Technická univerzita v Liberci – Ústav pro studium totalitních režimů, 2022, s. 82−95.

JANÍK, Pavol. Generál Alojz Lorenc. Dešifrovaný svět. Banská Bystrica: Forza, 2000.

JANÍK, Vlastislav. Příběh rodiny Královy. Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 328–345.

JANÍK, Vlastislav. Příběh rodiny Bejblovy. Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 346–353.

JANÍK, Vlastislav. Operace Spelter: Lenka – Jih. Třebíč: Akcent, 2014.

JANKA, Otto. Vilém Stanovský (1896–1972). Voják, pilot, politický vězeň a člověk. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1996, roč. 45, č. 2, s. 124–140.

JANOŠÍK, Rostislav. Mašínové a spol. Hrdinové protikomunistického odboje. Svobodné noviny, č. 4 (2003) až 3 (2004).

JANOUŠEK, Pavel. Případ Babice. Komunismus na vysočině. Stalo se v době nesvobody a třídní nenávisti III. Jihlava: Parolaart s.r.o., 2001, s. 99–114.

JANOUŠEK, Petr. Od Gorbačova ke „Gorbymu“. Správa zahraničních vztahů Generálního štábu ČSLA/ČSA v letech 1989–1992. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2021, roč. 70, č. 2, s. 50–69.

JANOVSKÁ, Veronika – KLIMEŠOVÁ, Kristýna. Odsun nebo vyhnání. Poválečný transport sudetských Němců z oblasti Krnova v letech 1945−1946. ČELKO, Vojtech a kol., eds. My a oni: česko-německé stýkání a potýkání ve dvacátém století. Výběr prací středoškolských studentů ve 4. ročníku dějepisné soutěže EUstory. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2008, s. 64−81.

JANOVSKÝ, Emil. Jak Národní výbor převzal policejní ředitelství. Naše revoluce: čtvrtletní historický sborník. Praha: Čs. obec legionářská, 1935, roč. 11, s. 236–237.

JANSKÝ, Rudolf. Tady bezpečnost. 2. vyd. Praha: Naše vojsko, 1969.

JANÝR, Přemysl. Neznámá kapitola roku 1968. Zápas o obnovení činnosti Československé sociální demokracie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998.

JAREŠ, Jakub. „Indiferentní − možnost převýchovy!“ Cíle tzv. studijní prověrky na vysokých školách a jejich realizace. ČERNÁ, Marie – CUHRA, Jaroslav a kol. Prověrky a jejich místo v komunistickém vládnutí. Československo 1948–1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i, 2012, s. 20−53.

JARINKOVIČ, Martin – KÁRPÁTY, Vojtech – DULOVIČ, Erik a kol. Košice 1918–1938. Zrod metropoly východného Slovenska. Košice: Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Košiciach v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach, 2018.

JARKOVSKÁ, Lucie. Židovská problematika a antisemitismus ve spisech Mimořádného lidového soudu Hradec Králové. BORÁK, Mečislav, ed. Poválečná justice a národní podoby antisemitismu. Postih provinění vůči Židům před soudy a komisemi ONV v českých zemích v letech 1945–1948 a v některých zemích střední Evropy. Sborník příspěvků. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002, s. 29‒37.

JARKOVSKÁ, Lucie. Ve službách ministerstva vnitra. JUDr. Jan Chudoba (1898−1983). Hradec Králové: Ústav historických věd PdF UHK, 2003.

JARKOVSKÁ, Lucie. Odplata, či spravedlnost? Mimořádné lidové soudy 1945−1948 na Královéhradecku. Praha: Prostor, 2008.

JAŠEK, Peter. Generál Jozef Turanec. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, roč. 4, č. 1, s. 4‒22.

JAŠEK, Peter – SIVOŠ, Jerguš. Sledovanie vnútorného nepriateľa. Správa o činnosti  2. odboru Správy kontrarozviedky v Bratislave v roku 1984. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010, roč. 6, č. 2, s. 52‒71.

JAŠEK, Peter. Štátna bezpečnosť a nelegálne štruktúry na Slovensku v období normalizácie.  Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010, roč. 6, č. 4, s. 4‒14.

JAŠEK, Peter. Mozaika dokumentov o aktivitách Štátnej bezpečnosti v období prestavby koncom 80. rokov 20. storočia. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2011, roč. 7, č. 2, s. 55‒68.

JAŠEK, Peter. Štátna bezpečnosť v druhej polovici 80. rokov 20. storočia. Rekonštrukcia na príkladě činnosti Oddelenia (Odboru) ŠtB Okresnej správy ZNB Levice. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2011, roč. 7, č. 3, s. 22‒43.

JAŠEK, Peter, ed. 1989 ‒ rok zmeny: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 4.‒5. novembra 2014. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017.

JAŠEK, Peter. Dokumenty o ohlase obyvatelstva na haváriu atómovej elektrárne v Černobyle na príklade Správ ŠtB v trnavskom okrese. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2016, roč. 12, č. 1, s. 63‒72.

JAŠEK, Peter – SIVOŠ, Jerguš. Signatár Charty 77 Tomáš Petřivý v dokumentoch bezpečnostných zložiek (1978‒1986). Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017, roč. 13, č. 4, s. 47‒58.

JAŠEK, Peter – PYTLÍK, Pavol. Prípad Petra Legnera – obete invázie vojsk Varšavskej zmlúvy v auguste 1968. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2018, roč. 14, č. 2, s. 27–38.

JAŠEK, Peter – PYTLÍK, Pavol. „Ak sa vaši a naši predstavitelia dohodnú, pôjdeme domov“ Správa o obsadení bratislavského letiska v auguste 1968. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2018, roč. 14, č. 2, s. 57‒60.

JAŠEK, Peter. Dôsledný normalizátor. Kariéra Jána Pješčaka v službách KSČ. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2019, roč. 15, č. 1, s. 75–83.

JECH, Karel, ed. Vystěhování selských rodin v Akci K („kulaci“) 1951–1953: seznamy a vybrané dokumenty. Praha: Ústav pro soudobé dějiny ČSAV, 1992.

JECH, Karel. Soumrak selského stavu 1945–1960. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2001.

JECH, Karel – KAPLAN, Karel, eds. Dekrety prezidenta republiky 1940–1945. Dokumenty. 2. vyd. Brno: Doplněk, 2002.

JECH, Karel. Po stopách československých amnestií z let 1941‒1946. PERNES, Jiří, ed. Po stopách nedávné historie. Sborník k 75. narozeninám doc. Karla Kaplana. Brno: Prius, 2003, s. 49‒62.

JECH, Karel, ed. Němci a Maďaři v dekretech prezidenta republiky = Die Deutschen und Magyaren in der Dekreten des Präsidenten der Republik. Studie a dokumenty 1940–1945. Brno: Doplněk, 2003.

JECH, Karel. Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy. Praha: Vyšehrad, 2008.

JECHOVÁ, Květa. Deník žalobce jako přístupová cesta k porozumění fondu mimořádného lidového soudu a nebo jen oklika? BORÁK, Mečislav, ed. Retribuce v ČSR a národní podoby antisemitismu. Židovská problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných lidových soudů a trestních komisí ONV v letech 1945−1948. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002, s. 106−110.

JECHOVÁ, Květa. Deník žalobce ve Státním archivu Praha ve druhém čtení. BORÁK, Mečislav, ed. Poválečná justice a národní podoby antisemitismu. Postih provinění vůči Židům před soudy a komisemi ONV v českých zemích v letech 1945–1948 a v některých zemích střední Evropy. Sborník příspěvků. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002, s. 113‒126.

JEDLÁNEK, František. Sbírka služebních předpisů, pomůcek a publikací československé branné moci, československé armády, Československé lidové armády a Armády České republiky v období 1945–1993. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1998, roč. 47, č.1, s.127–144.

JEDLIČKA, Miloslav. Otýlie Vranská – mýtus a skutečnost. Almanach příspěvků VI. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011, s. 164–178.

JEDLIČKOVÁ, Blanka. Mnichov a 15. březen 1939 ve vzpomínkách pamětníků. HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel – BOŠTÍK, Pavel a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století IX. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2014, s. 245–254.

JEFFERY, Keith. MI6. The History of the Secret Intelligence Service 1909−1949. London: Bloomsbury, 2010.

JELÍNEK, Zdeněk. Operace Percentage. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. VII., č. 2, 1969, s. 64–107.

JELÍNEK, Zdeněk. Partyzánský oddíl zvláštního určení. Sborník regionálního muzea Kolín. Kolín 1980, s. 25–37.

JELÍNEK, Zdeněk. Partyzánské organizátorské desanty v českých zemích v letech 1944−1945. Roztoky u Prahy: Středočeské muzeum, 1984.

JELÍNEK, Zdeněk. Operace Silver A. Včetně obsáhlé dokumentární přílohy. Kolín: Český svaz protifašistických bojovníků, 1984.

JELÍNEK, Zdeněk. Vzpomínky na okupaci. Kolín a Kolíňané v době nacistické okupace, protinacistické rezistence a boje za nár. svobodu v letech 1939‒1945, díl 1. Kolín: OV ČSPB, 1986.

JELÍNEK, Zdeněk – KAMENÍK, Václav. Noční výsadek. Historie partyzánského oddílu Dr. Miroslav Tyrš. Čes. Budějovice: Jihočeské nakladatelství, 1986.

JELÍNEK, Zdeněk. Vzpomínky na okupaci. Kolín a Kolíňané v době nacistické okupace, protinacistické rezistence a boje za nár. svobodu v letech 1939‒1945, díl 2. Kolín: OV ČSPB, 1987.

JELÍNEK, Zdeněk. K problematice atentátu na Reinharda Heydricha. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1991, roč. 40, č. 2, s. 65‒101.

JELÍNEK, Zdeněk. Operace Silver A. Praha: Naše vojsko, 1992.

JELÍNEK, Zdeněk. K historii Zpravodajské brigády. Pražský sborník historický. Praha: Panorama, 1992, sv. 25, s. 78−131.

JELÍNEK, Zdeněk. Cyril Musil. Kapitoly z historie odboje na Českomoravské Vysočině. Nové Město na Moravě: Místní organizace Svazu bojovníků za svobodu, 1992.

JELÍNEK, Zdeněk. Leškovice. Havlíčkův Brod: Okresní vlastivědné muzeum a Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, 1994.

JELÍNEK, Zdeněk − ŠUSTEK, Vojtěch, ed. Operace Silver A. 2. rozšíř. a aktual. vyd. Praha: Scriptorium, 2010.

JEŘÁBEK, Vojtěch. Českoslovenští uprchlíci ve studené válce: dějiny American Fund for Czechoslovak Refugees. Brno: Stilus, 2005.

JIČÍN, Rudolf. Zpřístupnění fondu Dopravní a strážní prapor UNRRA ve Vojenském historickém archivu. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1998, roč. 47, č. 2, s. 137–139.

JÍLEK, Josef. Četnictvo. Armáda a národ. Praha: Národní rada československá v nakladatelství L. Mazáč, 1938, s. 281–284.

JÍLEK, Tomáš ‒ Jílková, Alena. Železná opona. Československá státní hranice od Jáchymova po Bratislavu 1948−1989. Praha: Baset, 2006.

JÍLEK, Tomáš. Specifiky ostrahy česko-bavorské státní hranice v období „železné opony“ 1948‒1989. Morávková, Naděžda, ed. Přes pevnou hráz socialismu a míru: sborník z kolokvia katedry historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a Střediska orální historie SOHI Plzeň, pořádaného dne 29. 4. 2010. Olomouc: ViaCentrum pro Středisko orální historie SOHI při katedře historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, 2010, s. 8‒14.

JINDRA, Martin. Nacistický a komunistický vězeň Ladislav Král. HAZDRA, Zdeněk – JUNEK, Marek, eds. Život ve stínu šibenice. Sborník Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2016, č. 3–4, s. 41–48.

JINDRA, Martin. Sáhnout si do ran tohoto světa. Perzekuce a rezistence Církve československé (husitské) v letech 1938‒1945. Praha: Církev československá husitská ‒ Ústav pro studium totalitních režimů, 2017.

JINDRA, Martin. Tůmo, nezabíjej mě! Dobrodružný život a tragická smrt odbojáře Františka Novotného. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, roč. 15, č. 1, s. 79‒91.

JINDRA, Martin. Poslední dny Jana Opletala. Co odkrývá dosud jen okrajově probádaný chorobopis oběti represe 28. října 1939. Paměť a dějiny. Revue pro studium totalitních režimů. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2022, roč. 16, č. 1, s. 6−15.

JIRÁK, Jan. Září 1938 na Šumavě a Českém lese z pohledu příslušníků praporů S. O. S. č. 8 Stříbro, č. 9 Domažlice, č. 10 Strakonice. Sborník prací z historie a dějin umění Klatovsko. Klatovy: Galerie Klatovy-Klenová – Historická společnost Klatovy, 2008, roč. 5, s. 283–299.

JIRÁK, Jan. Loupež člověka na železnorudském nádraží v dubnu 1935. Almanach příspěvků XII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2018, s. 83–88.

JIRÁK, Petr. Odbojář Jaroslav Raška a činnost organizace Moravská rovnost v Kojetíně a okolí.  Sborník Státního okresního archivu Přerov. Přerov: SOkA Přerov, 2010, s. 209–230.

JIRÁK, Petr. Pomník a hrob padlého sovětského vojáka v Císařově. Sborník Státního okresního archivu Přerov. Přerov: SOkA Přerov, 2010, s. 231–233.

JIRÁK, Petr. Osada Símře a její obyvatelé – oběti kolektivizace zemědělství. Sborník Státního okresního archivu Přerov. Přerov: SOkA Přerov, 2012, s. 156–183.

JIRÁK, Petr. Osada Símře a její obyvatelé – oběti kolektivizace zemědělství. 2. část. Sborník Státního okresního archivu Přerov. Přerov: SOkA Přerov, 2013, s. 149–171.

JIRÁK, Petr. Oběti Akce Kulak z blízkého okolí Kojetína. Sborník Státního okresního archivu Přerov. Přerov: SOkA Přerov, 2014, s. 94–128.

JIRÁK, Petr. Pronásledování skupinky partyzánů na Přerovsku začátkem května 1944. Sborník Státního okresního archivu Přerov. Přerov: SOkA Přerov, 2015, s. 42–70.

JIRÁK, Petr. V Újezdci před 55 lety vyvrcholila tragédie rodiny Zavadilovy. Sborník Státního okresního archivu Přerov. Přerov: SOkA Přerov, 2016, s. 95–133.

JIRÁK, Petr. Přestřelka u Nového Hrozenkova 14. září 1944 v širších souvislostech. Sborník Státního okresního archivu Přerov. Přerov: SOkA Přerov, 2018, s. 161–181.

JIRÁKOVÁ, Lenka. Politická perzekuce a politické procesy na Jihlavsku v letech 1949−1953. Diplomová práce. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008.

JIRÁKOVÁ, Lenka. Politické procesy 50. let – skupina „Veselý, Rod a Tuček“. Zpravodaj Historického klubu. Časopis Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872). Praha: Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872) 2008, roč. 19, č. 1−2, s. 47−72.

JIRÁNEK, Tomáš − SOUŠEK, Radovan. Dějiny československého železničního vojska. Praha: Nadatur, 2014.

JIRÁNEK, Tomáš. Šéf štábu Obrany národa. Neklidný život divizního generála Čeňka Kudláčka. Praha: Academia, 2015.

JIRÁSEK, Miroslav. Z deníku vlastizrádce. Praha: Panorama, 1990.

JIRÁSEK, Zdeněk. Československá poúnorová emigrace a počátky exilu. Brno: Prius, 1999.

JIŘÍK, Karel, ed. Svědectví o roce 1968 v Ostravě. Studie, vzpomínky, dokumenty. Šenov u Ostravy: Ostravské muzeum – Tilia, 1998.

JOACHIM, Václav. Všeobecná policejní pravomoc politických a státních policejních úřadů. Studie ke článkům 2. a 3. zákona o organisaci politické správy. Věstník Ministerstva vnitra Republiky československé. Praha: Ministerstvo vnitra, 1928, roč. X., č. 2 (s. 45–49), č. 4 (s. 91–95), č. 12 (s. 325–330).

JOHN, Roman. Důsledky atentátu na Hendricha. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání ‒ Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2005, roč. III, č. 2, s. 26–28.

JOHN, Roman. Kartouzy v éře první republiky (1918–1938). Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání ‒ Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2007, roč. V, č. 3, s. 8–13.

JOHN, Roman. Vzdělávání odsouzených ve druhé polovině 20. století. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání ‒ Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2010, roč. VIII, č. 3,  s. 1–9.

JOHN, Roman. Vězeňská stráž ve Valdicích v poválečném období. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání ‒ Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2011, roč. IX, č. 3, s. 26–32.

JOHN, Roman. Vězeňská stráž v poválečném Československu. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, roč. 7, č. 1, s. 70−80.

JOHN, Roman. Vražda nebo zabití? K případu úmrtí dozorce v krajské soudní věznici v Jihlavě v roce 1931. Almanach příspěvků IX. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2014, s. 58–66.

JOHN, Roman. Augustin Bubník. Příběh posledního ze ztracené hokejové generace. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, roč. 11, č. 4, s. 20−34.

JOHN, Roman. Vězeňská stráž ve Valdicích v poválečném období. Almanach příspěvků V. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 361–365.

JOHN, Roman. Na stráži šťastných dnů. Vystoupení cvičenců Ministerstva vnitra na I. celostátní spartakiádě v roce 1955. Paměť a dějiny. Revue pro studium totalitních režimů. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2022, roč. 16, č. 4, s. 15−23.

JOKLOVÁ, Kateřina. Bohumír Liška: Přednosta Mimořádného lidového soudu v Chebu. Sborník Muzea Karlovarského kraje. Cheb: Muzeum Karlovarského kraje, 2010, roč. 18, s. 341–349.

JOZA, Petr. Rabštejnské údolí. Děčín: Okresní muzeum v Děčíně, 2002.

JURÍKOVÁ, Tamara. Výskum v archívoch Ruskej Federácie na tému „Slovenské obete perzekúcie na území ZSSR v rokoch 1941‒1946. BORÁK, Mečislav a kol. Perzekuce občanů z území dnešní České republiky v SSSR. Sborník studií. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2003, s. 222‒228.

JURKA, František. Směrnice, vysvětlivky a pokyny pro četníka, konajícího bezpečnostní službu. Kroměříž: J. Gusek, 1922.

JURMAN, Hynek. Smrt generála Luži a odveta na četnících. Almanach příspěvků III. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2008, s. 169–188.

JURMAN, Olin – SKOTAL, Jiří. Vlastizrádce „Osobní spis“. Nejhorší porážka československé rozvědky Praha: Brána, 2018.

JUŘENA, Jan – KRACÍK, Josef. Četníci Josef Chaloupka a Ladislav Šanda – perzekuce za službu v pohraničí v roce 1938. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 173–195.

JUSTIN, Petr. Národní podoby antisemitismu. Židovská problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných lidových soudů a trestních komisí okresních národních výborů v letech 1945‒1948. Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2001, č. 69‒70, s. 254‒255.

JUSTIN, Petr. Mimořádný lidový soud v Písku 1945‒1948. Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2002, č. 71, s. 98‒122.

JUSTIN, Petr. Židovská problematika ve spisech Mimořádného lidového soudu Písek. Poválečná justice a národní podoby antisemitismu. Postih provinění vůči Židům před soudy a komisemi ONV v českých zemích v letech 1945‒1948 a v některých zemích střední Evropy. (Sborník příspěvků). Opava: Slezský ústav Slezského zemského muzea, 2002, s. 20‒28.

JUSTIN, Petr. Mimořádný lidový soud v Písku 1945–1948. Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2002, roč. 71, s. 98–122.

JUSTIN, Petr. Retribuční soudnictví v jižních Čechách 1945‒1948. Dizertační práce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2004.

JUSTIN, Petr. Čtyři příběhy: kolaboranti před MLS v Českých Budějovicích.  Kolaborace. Kolaborace? Kolaborace! Sborník příspěvků z vědecké konference konané v Jihočeském muzeum v Českých Budějovicích dne 5. května 2006.  České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2007, s. 83‒88.

JUSTIN, Petr. Hrdina, nebo zločinec? František Kříž před Mimořádným lidovým soudem v Písku.  Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. století: výběr z příspěvků ze stejnojmenné konference, která proběhla ve dnech 25.‒27. října 2006. Praha: Univerzita Karlova ‒ Dokořán, 2008, s. 311‒315.

JŮZLOVÁ, Jiřina. Soužití Čechů a Němců na Vysočině ve zlomových okamžicích 1919, 1938 a 1945. ČELKO, Vojtech a kol., eds. My a oni: česko-německé stýkání a potýkání ve dvacátém století. Výběr prací středoškolských studentů ve 4. ročníku dějepisné soutěže EUstory. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2008, s. 100−103.

[1] Jedná se o polemiku se svědectvími Ladislava Vaňka o jeho účasti při atentátu na Reinharda Heydricha. K reakcím L. Vaňka srov. Signál: nezávislý týdeník, Praha: Magnet-Press, 1988, roč. 24, č. 48‒50.

K

KABEŠOVÁ, Monika. Boj o mocenské pozice v čáslavském okrese a řešení tzv. čáslavského případu (1949–1953). Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2022, č.  40, s. 88−111.

KACEROVÁ, Barbara. Presídľovanie „vojnových previnilcov“ v rámci výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom. KARPÍŠEK, Jaromír – STURZ, Zbyněk – BLÁHOVÁ, Marie, eds. České, slovenské a československé dějiny 20. století XII. Hradec Králové: Gaudeamus, 2018, s. 313–325.

KACETLOVÁ, Jaroslava. Četnictvo na cestě od monarchie k republice. Budování četnického sboru v Československu v letech 1918–1925. Disertační práce. Brno: Masarykova univerzita, 2013.

KAČÍK, Eduard. Polícia a jej pojem vo vývoji štátu a práva. PRŮCHA, Petr − SCHELLE, Karel, eds. Historie a současnost veřejné správy (Sborník příspěvků z vědecké konference). Brno: Masarykova univerzita, 1993, s. 51–60.

KAČÍK, Eduard − Králiková, Kristína. Bezpečnostné zložky v českej a slovenskej spoločnosti v súradniciach doby I. Hodonín: Ústav práva a soudního inženýrství, 2017.

KAČOR, Miroslav. Svědomí hrdinů. Jiná tvář odbojové činnosti skupiny bratří Mašínů. Praha: Rybka Publishers, 2009.

KADLCECOVÁ, Kateřina. Československá strana lidová v Jihlavském kraji v letech 1948−1960. Bakalářská práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013.

KAFKOVÁ, Alena. Klášterní a vězeňský hřbitov v Řepích. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání – Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2003, roč. I, č. 2, s. 19–20.

KAFKOVÁ, Alena. Z historie kláštera Sv. Jan pod Skalou. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání – Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2003, roč. I, č. 3, s. 10–14.

KAFKOVÁ, Alena. Tradiční vězeňská práce – lepení „pytlíků“. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání – Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2004, roč. II, č. 2,                          s. 12–14.

KAFKOVÁ, Alena. Tradiční vězeňská práce – draní peří. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání – Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2004, roč. II, č. 3, s. 9–11.

KAFKOVÁ, Alena. Přehled funkcionářů odpovědných za československé vězeňství v letech 1919–1938. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání ‒ Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2005, roč. III, č. 1, s. 1–9.

KAFKOVÁ, Alena. Přehled funkcionářů státní správy, odpovědných za protektorátní a československé vězeňství v letech 1939 – únor 1948. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání ‒ Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2005, roč. III, č. 3, s. 4–9.

KAFKOVÁ, Alena. JUDr. Jaroslav Krejčí a vězeňství. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání ‒ Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2006, roč. IV, č. 2, s. 7–11.

KAFKOVÁ, Alena. Vězeňská konference v roce 1931 v Praze. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání ‒ Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2007, roč. V, č. 1,                          s. 11–29.

KAFKOVÁ, Alena. Věznice Valdice v období Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945). Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání ‒ Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2007, roč. V, č. 3, s. 23–41.

KAFKOVÁ, Alena. Cesta ke vzniku Generálního ředitelství VS ČR (1865–1965). Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání ‒ Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2010, roč. VIII, č. 1, s. 9–26.

KAFKOVÁ, Alena. Cesta ke vzniku Generálního ředitelství VS ČR 1965–1969. Historická penologie. Praha: Institutu vzdělávání ‒ Kabinetu dokumentace a historie VS ČR pro historickou penologii, roč. IX, č. 1, 2011, s. 36–59.

KAFKOVÁ, Alena. Cesta ke vzniku Generálního ředitelství VS ČR 1970‒1975. Historická penologie. Praha: Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2013, roč. XI, č. 2, s. 2‒70.

KAFKOVÁ, Alena. Cesta ke vzniku Generálního ředitelství VS ČR 1976–1980. Historická penologie. Praha: Akademie VS ČR – Kabinet dokumentace a historie, roč. XIV, č. 1, 2016, s. 2–71.

KAFKOVÁ, Alena. Cesta ke vzniku Generálního ředitelství VS ČR 1981–1985. Historická penologie. Praha: Vězeňská služba ČR – Akademie VS ČR, roč. XVI, č. 1, 2018, s. 2–79.

KAFKOVÁ, Alena. Cesta ke vzniku Generálního ředitelství VS ČR 1986–1990. Historická penologie. Praha: Vězeňská služba ČR – Akademie VS ČR, roč. XVII, č. 1, 2019, s. 2–66.

KAHAN, Vilém. Úloha a úroveň zpravodajství v nekomunistickém odboji. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. V., č. 2 – příloha, 1967, s. 87–112.

KAKALÍKOVÁ, Jana. Problémové aspekty spisovej služby Štátnej bezpečnosti na Slovensku.  Pamät národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, roč. 1, č. 1, s. 69‒73.

KALČÍK, Rudolf. Král Šumavy. Praha: Labyrint, 2013.

KALOUS, Jan. Instruktážní skupina StB v lednu a únoru 1950. Zákulisí případu Číhošť. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2001.

KALOUS, Jan. Generál Jan Šejna – předmět zájmu vojenské kontrarozvědky. Securitas Imperii. Praha: Themis, 2001, č. 8, s. 95‒148.

KALOUS, Jan. „Nepřátelé ve Státní bezpečnosti.“ Procesy s příslušníky StB. Pernes, Jiří ‒ Foitzik, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.−16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 282−290.

KALOUS, Jan. Štěpán Plaček. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR, 2006, č. 4, s. 107−148.

KALOUS, Jan – POVOLNÝ, Daniel. Plukovník SNB Jan Bokr.  Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006, č. 13, s. 116‒121.

KALOUS, Jan. Krize uvnitř bezpečnostního aparátu na počátku 50. let. Kdo byl „zrádcem“ podle Štěpána Plačka. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, roč. 4, č. 2,    s. 50‒60.

KALOUS, Jan. Politické zpravodajství MV v únoru 1948. MERVART, Jan – ŠTĚPÁN, Jiří a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století. Osudové osmičky v našich dějinách. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2008, s. 293–302.

KALOUS, Jan. Vzestupy a pády Leopolda Hofmana. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2009, č. 6, s. 267‒275.

KALOUS, Jan. Štěpán Plaček. Život zpravodajského fanatika ve službách KSČ. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010.

KALOUS, Jan. Karel Černý – neznámý personální „architekt“ Státní bezpečnosti. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010, roč. 4, č. 4, s. 70−79.

KALOUS, Jan a kol. Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 1948−1989. Ministři a jejich náměstci. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010.

KALOUS, Jan. Reflexe případu bratří Mašínů v dobovém kontextu. Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve Střední Evropě: sborník k mezinárodní konferenci. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010, s. 150–155.

KALOUS, Jan. Nerozlučné přátelství. Návštěva maršála Tita v Československu a spolupráce bezpečnostních aparátů. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2011, roč. 5, č. 1, s. 3−14.

KALOUS, Jan. Generál Ludvík Krejčí – analýza akce GENERÁL. PEJČOCH, Ivo – TOMEK, Prokop a kol. Od svobody k nesvobodě 1945–1956. Praha: Ministerstvo obrany ČR − Odbor komunikace a propagace MO, 2011, s. 129–137.

KALOUS, Jan. Únor a anti-únor Štěpána Plačka – osobitá reflexe únorových událostí 1948. KOCIAN, Jiří – DEVÁTÁ, Markéta, eds. Únor 1948 v Československu: Nástup komunistické totality a proměny společnosti. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2011, s. 119−128.

KALOUS, Jan. Ve službách sovětských poradců. Tlumočníci Jan (Ivan) Achremenko a Petr Bechyně. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, roč. 6, č. 4, s. 76−83.

KALOUS, Jan. KSČ jako iniciátor a vykonavatel politických čistek a procesů.  KALOUS, Jan – KOCIÁN, Jiří, eds. Český a slovenský komunismus (1921−2011). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR − Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 87−93.

KALOUS, Jan. Osvald Závodský – aktér i oběť politických procesů. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, roč. 7, č. 3, s. 85−95.

KALOUS, Jan. Rok 1953 v životě ministerstva národní bezpečnosti a ministerstva vnitra. PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor, eds. Osm let po válce. Rok 1953 v Československu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů − Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2014, s. 19−26.

KALOUS, Jan. Akce „Altman“. Jedna z forem spolupráce Státní bezpečnosti a KGB – pronikání do ruské emigrantské organizace NTS, II. Sborník Archivu bezpečnostních složek, č. 13. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2015, s. 153‒196.

KALOUS, Jan. Ludvík Hlavačka a Jindřich Kotal. Typičtí reprezentanti vedení ministerstva vnitra 1954–1962. PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor, eds. Československo v letech 1954−1962. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů − Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2015, s. 482−490.

KALOUS, Jan. Jablko, které nepadlo daleko od stromu. Příslušník Státní bezpečnosti major JUDr. Antonín Prchal mladší. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, roč. 9, č. 1, s. 73−77.

KALOUS, Jan. Proti všem. Operativní odbory pro boj s vnitřním nepřítelem na II. správě SNB v listopadu 1989. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, roč. 9, č. 4, s. 66−73.

KALOUS, Jan. Spis agenta. Zamyšlení nad částí zachované agenturně-operativní agendy bývalé StB. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, roč. 9, č. 4, s. 105−108.

KALOUS, Jan. Využití svazkové (spisové) agendy Státní bezpečnosti při naplňování zákona 262/2011 Sb. ŽÁČEK, Pavel a kol. Vyjádření úcty a vděčnosti. 2. sborník o protikomunistickém odboji. Praha: Ministerstvo obrany ČR − Vojenský historický ústav, 2015, s. 16−34.

KALOUS, Jan. Hlavní správa kontrarozvědky SNB v roce 1989. Jašek, Peter, ed. 1989 ‒ rok zmeny: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 4.‒5. novembra 2014. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017, s. 350‒364.

KALOUS, Jan. Případ Lubomíra Adamici aneb Skutečné „Mimikry“. PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor, eds. Bezčasí: Československo v letech 1972–1977. České Budějovice – Praha: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 292–308.  

KALOUSEK, Miroslav. Nástin účasti vládního vojska v pražském povstání 1945. Marginalia Historica. Praha: Scriptorium, 1996, č. 1, s. 127‒146.

KALOUSEK, Miroslav. Vládní vojsko 1939–1945. Vlastenci či zrádci? Praha: Libri, 2002.

KALOUSEK, Vratislav. Zákon o potulných cikánech. Věstník Ministerstva vnitra Republiky československé. Praha: Ministerstvo vnitra, 1927, roč. IX., č. 8 (s. 217–224), č. 9 (s. 253–263).

KALOUSEK, Vratislav. O mimořádných opatřeních podle zákona č. 300/1920 Sb. z. a n. a opatřeních podobných. Věstník Ministerstva vnitra Republiky československé. Praha: Ministerstvo vnitra, 1928, roč. X., č. 8, s. 215–225.

KALOUSEK, Vratislav. Přehled vývoje ministerstva vnitra. Věstník Ministerstva vnitra Republiky československé. Praha: Ministerstvo vnitra, 1928, roč. X., č. 10, s. 279–288.

KALOUSEK, Vratislav. O vojenské ditkatuře na Slovensku a Podkarpatské Rusi v letech  1919–1922. Právný obzor. Bratislava: Právnická jednota na Slovensku, 1928, roč. XI., s. 281–291, 321–332.

KALOUSEK, Vratislav. O policejních opatřeních proti obtížným cizincům. Věstník Ministerstva vnitra Republiky československé. Praha: Ministerstvo vnitra, 1929, roč. XI., č. 1, s. 37–43.

KALUS, Jaromír. Restituce uměleckých děl obětí holokaustu v kontextu historie Slezského zemského muzea v Opavě. BORÁK, Mečislav, ed. Restituce zkonfiskovaných uměleckých předmětů. Přání nebo realita? Dokumentace, identifikace a restituce kulturních statků obětí druhé světové války. Příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Liberci (24.–26. října 2007). Praha: Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé světové války při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2008, s. 235−247.

KAMENEC, Ivan. Protižidovský pogrom v Topoľčanoch v septembri 1945. PECKA, Jindřich, ed. Acta contemporanea. K pětašedesátinám Viléma Prečana. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998, s. 80−94.

KAMIŃSKI, Łukasz – MAJCHRZAK, Grzegorz, eds. Operacja „Podhale“. Służba Bezpieczeństwa wobec wysarzeń w Czechosłowacji, 1968−1970. Varšava: Instytut Pamięci Narodowej, 2008.

KAMIŃSKI, Łukasz – BLAŽEK, Petr – GRZEGORZ, Majwski. Hranicím navzdory. Příběh Polsko-československé solidarity. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017.

KAMIŃSKI, Łukasz. Komunistické režimy a političtí vězni, souhrnný pohled. PETR, Miroslav, ed. Podmínky politických vězňů v období pozdního socialismu, seminář k 30. výročí tragické smrti Pavla Wonky. Hradec Králové: Dukas, 2018, s. 12‒15.

KAŇÁK, Petr – VAJSKEBR, Jan. Waffen SS v Protektorátu Čechy a Morava. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2005, roč. 54, č. 3, s. 72−82.

KAŇÁK, Petr – VAJKESBR, Jan. Od Polizeiverstärkung k verstärkte SS-Totenkopfstandarten. Geneze a nasazení specifického druhu represivních a okupačních jednotek SS v letech 1933–1941. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, č. 15, s. 42‒97.

KAŇÁK, Petr – VAJSKEBR, Jan.   Karl von Treuenfeld. Voják, elitář a politický bojovník ve službách SS. Dějiny a současnost. Praha: Lidové noviny, 2012, č. 12, s. 40−43.

KAŇÁK, Petr − VAJSKEBR, Jan. Výcvikový pluk SS Prag. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2013, roč. 62, č. 3, s. 82−87.

KAŇÁK, Petr – KRČMÁŘ, Dalibor – VAJSKEBR, Jan. S jasným cílem a plnou silou. Nasazení německých policejních složek při rozbití Československa 1938−1939. Terezín: Památník Terezín, 2014.

KAŇÁK, Petr – VAJSKEBR, Jan. Trestní právo a soudnictví v rámci SS a německé policie v letech 1939–1945. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, č. 26, s. 38‒63.

KAŇÁK, Petr – VAJSKEBR, Jan. VIII. soud SS a policie v Praze. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, č. 27, s. 90‒108.

KAŇÁK, Petr – VAJSKEBR, Jan. V prvním sledu. Kariéra velitele nacistických policejních jednotek Waltera Stahleckera. Terezínské listy. Sborník Památníku Terezín. Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, 2015, sv. 43, s. 7–37.

KAŇÁK, Petr − Dvořáková, Jiřina − Jurová, Zdeňka. Československá rozvědka a pražské jaro. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016.

KAŇÁK, Petr – VAJSKEBR, Jan. Plány ozbrojených složek nacistického Německa na potlačování „vnitřních nepokojů“ v Protektorátu Čechy a Morava. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2020, roč. 69., č. 3, s. 44–59.

KAPLAN, Karel. 20. výročí únorových událostí. (Referát přednesený na celoústavní schůzi Historického ústavu ČSAV dne 25. února 1968). Československý časopis historický (Český časopis historický). Praha: Academia, roč. 16, č. 4, s. 526‒532.

KAPLAN, Karel. Mocní a bezmocní. Toronto: Sixty-Eight Publishers, 1989.

KAPLAN, Karel. Únor: cesta z Evropy do katastrofy. Svobodné slovo – příloha Slovo k únoru. Praha: Melantrich, 1990, roč. 46, č. 47 (24. 2.), s. 7.

KAPLAN, Karel. Československo v letech 1945−1969. Část 1−4. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991−1993.

KAPLAN, Karel, ed. Zemřelí ve věznicích a tresty smrti 1948–1956. Seznamy. Sv. 1. Praha: Ústa pro soudobé dějiny, 1992.

Kaplan, Karel. Zpráva o zavraždění generálního tajemníka. Praha: Mladá fronta, 1992.

KAPLAN, Karel. Tábory nucené práce v Československu v letech 1948−1954. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1992.

KAPLAN, Karel. Aparát ÚV KSČ v letech 1948−1968. Studie a dokumenty. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993.

KAPLAN, Karel. Nekrvavá revoluce. Praha: Mladá fronta, 1993.

KAPLAN, Karel. Sovětští poradci v Československu 1949−1956. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993.

KAPLAN, Karel. Stát a církev v Československu v letech 1948−1953. Brno: Doplněk, 1993.

KAPLAN, Karel. Akce K – likvidace klášterů v roce 150. Dokumenty a přehledy. 1. a 2. část. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993.

KAPLAN, Karel. Majetkové zdroje KSČ v letech 1945–1952. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993.

KAPLAN, Karel – PACL, Vladimír. Tajný prostor Jáchymov. České Budějovice: ACTYS, 1993.

KAPLAN, Karel – VÁCHOVÁ, Jana, eds. Perzekuce po měnové reformě v Československu v roce 1953 (Dokumenty o perzekuci a odporu). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993.

KAPLAN, Karel – VÁCHOVÁ, Jana, eds. Protistátní letáky a jiné formy odporu v roce 1949: dokumenty. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994.

KAPLAN, Karel. Komunisté v československé Bezpečnosti v boji o moc. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994, roč. 1, č. 4−5, s. 517−522.

KAPLAN, Karel. K politickým procesům v Československu 1948−1954. Dokumentace komise ÚV KSČ pro rehabilitaci 1968. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994.

KAPLAN, Karel – TOMÁŠEK, Dušan. O cenzuře v Československu v letech 1945−1956. Studie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994.

KAPLAN, Karel – VÁCHOVÁ, Jana, eds. Z denních zpráv Hlavní správy tiskového dohledu: 1957–1967. 3 díly. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995.

KAPLAN, Karel. Největší politický proces. „M. Horáková a spol.“. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995.

KAPLAN, Karel. Pět kapitol o Únoru. Brno: Doplněk, 1997.

KAPLAN, Karel. Nebezpečná bezpečnost. Brno: Doplněk, 1999.

KAPLAN, Karel. Kořeny československé reformy 1968. Brno: Doplněk, 2000.

KAPLAN, Karel. Kořeny československé reformy 1968. Brno: Doplněk, 2002.

KAPLAN, Karel − Kremličková, Ladislava, ed. StB o sobě: výpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka. 2. upr. vyd. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2002.

KAPLAN, Karel – KOSATÍK, Pavel. Gottwaldovi muži. Praha – Litomyšl: Paseka, 2004.

KAPLAN, Karel. Československo v poválečné Evropě. Praha: Karolinum, 2004.

KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Doba tání 1953−1956. Brno: Barrister & Principal, 2005.

KAPLAN, Karel. Politické procesy 50. let v Československu. PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 107–114.

KAPLAN, Karel. Poúnorový exil 1948–49. Liberec: Dialog, 2007.

KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Kořeny reformy 1956−1968. Společnost a moc. Brno: Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principal, 2008.

KAPLAN, Karel − Paleček, Pavel. Komunistický režim a politické procesy v Československu. 2. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2008.

KAPLAN, Karel. Případ štěchovický archiv.  TŮMA, Oldřich – VILÍMEK, Tomáš, eds. Historik v soudobých dějinách. Milanu Otáhalovi k osmdesátým narozeninám. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2008, s. 89−118.

KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Klement Gottwald a Rudolf Slánský. Brno: Společnost pro odbornou literaturu − Barrister & Principal, 2009.

KAPLAN, Karel. Sociální demokraté po sloučení s KSČ v roce 1948. TŮMA, Oldřich −VILÍMEK, Tomáš, eds. Opozice a společnost po roce 1948. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2009, s. 74−109.

KAPLAN, Karel. Akce Javor – případ Oldřicha Johna. KOCIAN, Jiří – OTÁHAL, Milan − VANĚK, Miroslav, eds. Historie prožité minulosti. K šedesátinám Oldřicha Tůmy. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., − IMS FSV UK, 2010, s. 94−104.

KAPLAN, Karel. Alexej Čepička. Dobová dramata komunistické moci. Brno: Barrister & Principal, 2011.

KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Antonín Novotný − vzestup a pád „lidového“ aparátčíka. Brno: Barrister & Principal, 2011.

KAPLAN, Karel. Národní fronta 1948−1960. Praha: Academia, 2012.

KAPLAN, Karel. Proměny české společnosti 1948–1960. Část druhá: venkov. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2012.

KAPLAN, Karel. Protistátní bezpečnost 1945−1948. Historie vzniku a působení StB jako mocenského nástroje KSČ. Praha: Plus, 2015.

KAPLAN, Karel. Únor 1948. Komentované dokumenty. Praha: Epocha, 2018.

KAPLAN, Karel, ed. Politický proces s Miladou Horákovou a spol. Komentované dokumenty. Praha: Epocha, 2019.

KARASOVÁ, Helena. Konstrukce monstrprocesů Státní bezpečnosti. ŽÁČEK, Pavel – KOŠICKÝ, Patrik – GULDANOVÁ, Eva. Moc verzus občan. Úloha represie a politického násilia v komunizme. Zborník z mezinárodního seminára. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, s. 150–154.

KARBAŠ, Adam. Činnost a osud skupiny Hory Hostýnské ve třetím odboji. Diplomová práce. Pardubice: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, 2013.

KARLICKÝ, Vladimír. Byla chemická válka v září 1938 reálná? Připravenost Československa na chemickou válku v roce 1938. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1995, roč. 44, č. 5, s. 38–77.

KARNER, Stefan. Stoj! Tragédie při železnej opone. Tajné spisy. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2015.

KÁRNÍK, Zdeněk. Edvard Beneš a Maffie v nejtěžším období Velké války. Řídila politická emigrace domácí odboj? (července 1917–říjen 1918). Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1995, roč. 44, č. 6, s. 3–22.

KÁRNÝ, Miroslav. Konečné řešení: genocida českých židů v německé protektorátní politice. Praha: Academia, 1991.

KÁRPÁTY, Vojtech. Vývoj organizačnej štruktúry Hlinkovej gardy v rokoch 1938‒1945. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, roč. 1, č. 4, s. 6‒15.

KÁRPÁTY, Vojtech. Vybrané jednotky Hlinkovej gardy 1941‒1944. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2007, roč. 3, č. 1, s. 6‒20.

KÁRPÁTY, Vojtech. Hlinková dopravná garda. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2011, roč. 7, č. 2, s. 4‒15.

KÁRPÁTY, Vojtech. Symbolika Hlinkovej gardy. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2012, roč. 8, č. 4, s. 3‒24.

KÁRPÁTY, Vojtech. Organizačno-bezpečnostné prípravy a opatrenia počas volby prezidenta prvej slovenskej republiky. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2014, roč. 10, č. 4, s. 3‒18.

KARPÍŠEK, Jaromír. Proměna vlastnické struktury zemědělské půdy v důsledku kolektivizačního procesu v okrese Broumov v letech 1949–1959. KARPÍŠEK, Jaromír – STURZ, Zbyněk – BLÁHOVÁ, Marie, eds. České, slovenské a československé dějiny 20. století XI. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017, s. 203–212.

KARTÁK, Pavel. Bartolomějská 10. Praha: Magnet, 1968.

KASÁČEK, Miroslav – NAVARA, Luděk. Příběhy třetího odboje. Brno: Host, 2010.

KASÁČEK, Miroslav – NAVARA, Luděk. Volavčí sítě. Po stopách třetího odboje. Brno: Host, 2012.

KASÁČEK, Miroslav – NAVARA, Luděk. Na útěku. Neuvěřitelný příběh Josefa Brykse. Brno: Host, 2014.

KASÁČEK, Miroslav – NAVARA, Luděk. A přece budu blízko. Život a mučednická smrt kněží Jana Buly a Václava Drboly od Babic. Brno: Host, 2016.

KASÁČEK, Miroslav – NAVARA, Luděk. Příběhy železné opony. Doplněné vydání. Brno: Host, 2019.

KASÁČEK, Miroslav – NAVARA, Luděk. Gottwaldovy oprátky. Poslední adresa Cejl. Brno: Host, 2023.

KASÍKOVÁ, Jana. Ať mohou přijeti. Organizace poválečné repatriace a návratů 1942–1947. Praha: Academia, 2017.

KAVAN, Jan – KRAMER, Alexandr. Ženy s podobným osudem. Seriál rozhovorů Studenta s vdovami po popravených v procesu z roku 1952. Student: týdeník mladé inteligence. Praha: ÚV ČSM, 1968, roč. 4, č. 12 (Heda Kovalyová-Margoliová), č. 13 (Lída Clementisová), č. 15 (Marian Vilbrová-Šlingová), č. 16 (Charlotte Kreibichová).

KELLER, Patrik. Zánik a vznik městské policie Blovice. Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 261–268.

KELLER, Patrik. Historie policejní služby pod Zelenou horou. Almanach příspěvků IX. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2014, s. 244–254.

KELLER, Patrik. Mladosmolivecký případ. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 106–117.

KELLER, Patrik. Emilián Bejček – muž ocelových nervů. Sborník prací z historie a dějin umění, 2017. Klatovy: Historická společnost Klatovy, roč. 9, s. 303–315.

KELLER, Patrik. Štábní strážmistr Josef Šlajs a pokus o objasnění okolností jeho smrti. Almanach příspěvků XII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2018, s. 89–110.

KELLER, Patrik. Vrchní strážmistr Smetana – poslední velitel četnické stanice v Blovicích. Almanach příspěvků VIII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 90–99.

KESZELI, Tomáš. Záujmové osoby v evidenci I. správy ZNB. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2006, roč. 2, č. 2, s. 73‒77.

KIČKOVÁ, Adriana. Runcimanova misia a Československo v roku 1938. MERVART, Jan – STŘEDOVÁ, Veronika a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století IV. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2009, s. 129–140.

KINČOK, Branislav. Agentúrno-operatívna činnost 2. odboru Krajskej správy Ministerstva vnitra Bratislava v rokoch 1954‒1959. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, roč. 4, č. 4, s. 41‒55.

KINČOK, Branislav. Národnostné pomery na južnom Slovensku v situačních správách Národnej bezpečnosti za rok 1945. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, roč. 4, č. 4, s. 56‒68.

KINČOK, Branislav. Agentúrno-operatívna činnosť 2. odboru Krajskej správy Ministerstva vnitra Bratislava v rokoch 1960‒1964. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, roč. 5, č. 2, s. 32‒47.

KINČOK, Branislav. Činnosť západonemeckej rozviedky (BND) proti Československu očami Štátnej bezpečnosti. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, roč. 5, č. 4, s. 43‒52.

KINČOK, Branislav. Mechanizmus tvorby politických procesov v rokoch 1948‒1953 na príklade poslanca národného zhromaždenia Petra Danieliča. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2011, roč. 7, č. 4, s. 31‒50.

KINČOK, Branislav. Takzvaný buržoázny nacionalizmus a vnútrostranícky boj v KSS 1948−1951. KALOUS, Jan – KOCIAN, Jiří, eds. Český a slovenský komunismus: 1921–2011. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2012, s. 106−116.

KINČOK, Branislav. Činnosť Štátnej bezpečnosti proti Gustávovi Husákovi v rokoch 1948–1950. KINČOK, Branislav a kol. Gustáv Husák a jeho doba. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2015, s. 191−238.

KINČOK, Branislav. Diskriminácia a perzekúcie bývalých slovenských príslušníkov RAF po roku 1948. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017, roč. 13, č. 4, s. 3‒21.

KINČOK, Branislav. Amnestovaní politickí väzni pod kontrolou Štátnej bezpečnosti. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2018, roč. 14, č. 1, s. 57‒72.

KINČOK, Branislav. Prvé pokusy o revíziu prípadu tzv. slovenských buržoáznych nacionalistov (1954–1960). Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2018, roč. 14, č. 4, s. 22‒43.

KINČOK, Branislav. Nezrealizovaný prípad. Protistranícka skupina Karol Šmidke a spol. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2020, roč. 16, č. 1, s. 3–24.

KINČOK, Branislav. Dokumenty k prípadu Karol Šmidke a spol. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2020, č. 3, s. 42–64.

KINČOK, Branislav. Filip Tariška – obeť násilnej kolektivizácie. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2020, č. 4, s. 96–101.

KINKOROVÁ, Radka. Jménem zákona! Dějiny četnictva na okrese Domažlice. Plzeň: Nava, 2020.

KITTEL, Manfred – MÖLLER, Horst – PEŠEK, Jiří – TŮMA, Oldřich. Deutschsprachige Minderheiten in Europa 1945. Bilanzen eines deutsch-tschechischen Projekts. München: INTEREG, 2007.

KLAPAL, Čeněk. Několik poznámek k působení SD v okupovaném Československu. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, 1967, roč. 5, s. 82‒96.

KLEČACKÝ, Martin. Převzetí rakouského četnictva československým státem 1918–1919. Diplomová práce. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2010.

KLEČACKÝ, Martin. Národní výbor a četnictvo: převzetí rakouského četnictva do služeb nového československého státu (1918–1920). Moderní dějiny. Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2012, roč. 20, č. 2, s. 61–82.

KLEČACKÝ, Martin. Generálmajor Václav Řezáč – četnickým důstojníkem z monarchie do republiky. Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 285–308.

KLEČACKÝ, Martin. Generálmajor Václav Řezáč – četnickým důstojníkem z monarchie do republiky. Paginae historiae. Sborník Státního ústředního archivu v Praze (Národního archivu). Praha, 2013, č. 21/1, s. 28−64.

KLEČACKÝ, Martin a kol. Slovník představitelů politické správy v Čechách v letech 1849–1918. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2020.

KLEE, Ernst. Das Personenlexikon zum Dritten Reich. Wer war was vor und nach 1945. Frankfurt am Ma S. Fischer, 2007.

KLEIN, Bohuš, ed. Vojensko-politické aspekty Karpatsko-duklianskej operácie. Zborník štúdií z vedeckej konferencie k 50. výročiu bojov o Duklu. Bratislava: Vojenský historický ústav MO SR, 1996.

KLEMENTOVÁ, Táňa. Poslední nástupiště. Brněnské transporty židů v letech 1941–1945. SKLENÁŘOVÁ, Sylva, ed. České, slovenské a československé dějiny 20. století VI. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2012, s. 51–60.

KLIMEŠ, David. Doporučeno nezveřejňovat. Fungování propagandy, cenzury a médií v pozdně normalizačním Československu. Praha: Academia, 2022.

KLIMEŠ, Ladislav. Věznice bývalého policejního ředitelství. Habřina, Rajmund, ed. Žalm Moravy. Brno: Mír, 1948, s. 23–28.

KLIMEŠ, Miloslav a kol. Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 2. svazky. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1965.

KLIMEŠOVÁ, Libuše – PEKÁREK, Bohumil. Ilegální tisk. Odboj a revoluce – zprávy, příloha 4. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, 1966, roč. IV., s. 28–40.

KLÍMOVÁ, Jaroslava. Odchod Petra Zenkla do exilu po únoru 1948. MERVART, Jan – ŠTĚPÁN, Jiří a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století. Osudové osmičky v našich dějinách. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2008, s. 279–284.

KLINOVSKÝ, Petr. Četník, který bojoval s vlkem. Almanach příspěvků VI. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011, s. 189–202.

KLINOVSKÝ, Petr. Tichá válka na Děčínsku aneb četnictvo v osidlech špionáže (1935–1938). Almanach příspěvků IX. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2014, s. 90–111.

KLINOVSKÝ, Petr. Lety u Písku: Neznámý příběh dozorců. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 118–143.

KLINOVSKÝ, Petr. Zestátnění městské policie v Děčíně a Podmoklech. Almanach příspěvků XII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2018, s. 111–126.

KLINOVSKÝ, Petr. Vznik železniční stráže v Břeclavi. Almanach příspěvků V. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 322–325.

KLINOVSKÝ, Petr. Jaroslav Kamarád – četník na zemi i v oblacích. Almanach příspěvků IV. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 166–175.

KLINOVSKÝ, Petr. Velitelé tzv. cikánského tábora v Letech u Písku. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019, č. 1, s. 26–35.

KLÍPA, Bohumír. Italská vojenská mise v Československu. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1995, roč. 44, č. 3, s. 26–77.

KLOUBEK, Martin. Historie založení četnických kasáren v Praze na Malé Straně. Almanach příspěvků III. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2008, s. 74–89.

KLOUBEK, Martin. Dvacet let historie Policejní akademie ČR v Praze. Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 447–453.

KLOUBEK, Martin. Krátká historie Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti v letech 1973–1990. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 144–150.

KLOUBEK, Martin. Život a doba policejního rady Františka Xavera Dedery. Almanach příspěvků XII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2018, s. 127–132.

KLOUBEK, Martin. Nikola Šuhaj loupežník – legenda a skutečnost. Almanach příspěvků VIII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 100–106.

KLUBERT, Tomáš. Situácia na Slovensku počas procesu s Dr. Jozefom Tisom a spol. z hľadiska československých bezpečnostných orgánov. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2012, roč. 8, č. 1, s. 66‒79.

KLUBERT, Tomáš. Správa o bezpečnostných pomeroch na Slovensku. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2014, roč. 10, č. 2, s. 43‒47.

KLUBERT, Tomáš. Smrť sa volala Schill. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2014.

KLUBERT, Tomáš. Slovenská armáda v druhej svetovej vojne slovom a obrazom. Perfekt, a. s. a Ústav pamäti národa, Bratislava 2016.

KLUBERT, Tomáš. Represálie 5. poľnej roty Hlinkovej gardy v oblasti Krupiny. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017, roč. 13, č. 4, s. 22‒31.

KLUČINA, Petr a kol. Vojenské dějiny Československa. 5 sv. Praha: Naše vojsko, 1985−1989.

KLŮC, Jiří. „Přes spáleniště, přes krvavé řeky“. Hudba československých vojenských jednotek v SSSR mezi lety 1942–1943. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2021, roč. 70, č. 1, s. 36–55.

KLŮC, Jiří. Zemřel jeden z posledních veteránů druhé světové války. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, roč. 15, č. 3, s. 104‒106.

KLUKANOVÁ, Ludmila. Likvidace selského stavu. Komunismus na vysočině. Stalo se v době nesvobody a třídní nenávisti III. Jihlava: Parolaart s.r.o., 2001, s. 59–98.

KLUKANOVÁ, Ludmila. Umlčování tvůrčí inteligence. Komunismus na vysočině. Stalo se v době nesvobody a třídní nenávisti III. Jihlava: Parolaart s.r.o., 2001, s. 129–138.

KLUKANOVÁ, Ludmila. Co tomu říká mladá generace? Komunismus na vysočině. Stalo se v době nesvobody a třídní nenávisti III. Jihlava: Parolaart s.r.o., 2001, s. 139–144.

KMEŤ, Norbert. Postavenie cirkví na Slovensku: 1948‒1951. Bratislava: Veda, 2000.

KMEŤ, Norbert. Opozícia a hnutie odporu na Slovensku 1968‒1989. BLAŽEK, Petr, ed. Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968‒1989. Praha: Ústav českých dějin FF UK ‒ Dokořán, 2005, s. 41‒53.

KMEŤ, Norbert. Nezávislé aktivity na Slovensku v rokoch 1987−1989. BLAŽEK, Petr – PAŽOUT, Jaroslav, eds. Dominový efekt. Opoziční hnutí v zemích střední Evropy a pád komunistických režimů v roce 1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2013, s. 130−152.

KMEŤ, Norbert ‒ Syrný, Marek. Odvaľujem balvan: pocta historickému remeslu Jozefa Jablonického. Bratislava: Ústav politických vied SAV, 2013.

KMEŤ, Norbert. Zúčtovanie s fašizmom na Slovensku po roku 1945. PAŽOUT, Jaroslav – PORTMANN, Kateřina, eds. Spravedlnost, nebo pomsta? Potrestání válečných zločinců, kolaborantů a zrádců po 2. světové válce v Československu. Liberec – Praha: Technická univerzita v Liberci – Ústav pro studium totalitních režimů, 2022, s. 64−81.

KMOCH, Pavel. KSČ a „malá retribuce“. VÁCHOVÁ, Jana, ed. Zpravodaj grantového projektu Komunistická strana Československa a bolševismus. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011, č. 4, s. 7–64.

KMOCH, Pavel – LOZOVIUKOVÁ, Kateřina. Pomsta, nebo spravedlnost? Trestní nalézací komise v českých zemích. Fontes Nissae. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011, roč. XII., s. 185–206.

KMOCH, Pavel. Provinění proti národní cti. „Malá retribuce“ v českých zemích a Trestní nalézací komise v Benešově u Prahy. Praha: Academia, 2015.

KMOCH, Pavel. Retribuce v českých zemích – idea, geneze, praxe a výsledky. PAŽOUT, Jaroslav – PORTMANN, Kateřina, eds. Spravedlnost, nebo pomsta? Potrestání válečných zločinců, kolaborantů a zrádců po 2. světové válce v Československu. Liberec – Praha: Technická univerzita v Liberci – Ústav pro studium totalitních režimů, 2022, s. 40−63.

KMONÍČEK, Josef. O některých formách práce nacistického okupačního aparátu proti odboji na Královéhradecku. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1965, č. 5,              s. 755‒772.

KMONÍČEK, Josef. K problémům kolaborace ve východních Čechách. Odboj a revoluce – zprávy 1. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, 1966, s. 62–71.

KMONÍČEK, Josef. Ilegální činnost KSČ na Královéhradecku 1938–1941. Odboj a revoluce – zprávy, příloha 4. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, 1966, roč. IV., s. 41–82.

KMONÍČEK, Josef. Poznámky o nekomunistickém odboji ve východních Čechách v letech 1939–1941. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. V., č. 2 – příloha, 1967, s. 192–211.

KNAPÍK, Jiří. Kdo spoutal naši kulturu. Portrét stalinisty Gustava Bareše. Přerov: Šárka, 2000.

KNECHTLOVÁ. Iva. Historie vězeňského zdravotnictví. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání ‒ Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2005, roč. III, č. 2, s. 5–8.

KNOLLOVÁ, Petra. Partyzánský pluk Ludvíka Svobody. Diplomová práce. Pardubice: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, 2013.

KOBER, Jan – KUKLÍK, Jan. Ústavní listina. KOBER, Jan – HOLUBEC, Stanislav (eds.). Počátky Československé republiky. Díl 2. Praha: Academia, 2022, s. 319–364.

KOBER, Jan – HALÁSZ, Ivan. Sjednocování práva (unifikace) jako podstatný problém nového státu. KOBER, Jan – HOLUBEC, Stanislav (eds.). Počátky Československé republiky. Díl 2. Praha: Academia, 2022, s. 365–371.

KOBER, Jan. Zákon pro klerikální udavače? Zákon na ochranu republiky očima autorů časopisu Volná myšlenka v době svého přijetí. In: Paginae historiae, 2023, č. 1, roč. 31, s. 423–443.

KOC, Karel. Obnovení a činnost orgánů bezpečnosti v pohraničí znojemského okresu (květen 1945‒leden 1946). Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2012, č. 10, s. 85‒121.

KOC, Karel. Válečné škody způsobené leteckými nálety na město Znojmo a jeho poválečná obnova (1. část). Sborník Státního okresního archivu Znojmo. Znojmo: SOkA Znojmo, 2018, s. 7–65.

KOCIAN, Jiří. Pád Jiřího Stříbrného aneb odstraňování „nepřátel demokracie“. KOCIAN, Jiří – PERNES, Jiří – TŮMA, Oldřich a kol. České průšvihy, aneb Prohry, krize, skandály a aféry českých dějin let 1948–1989. Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 84−89.

KOCIAN, Jiří. Slované ve při aneb Spor o Těšínsko. KOCIAN, Jiří – PERNES, Jiří – TŮMA, Oldřich a kol. České průšvihy, aneb Prohry, krize, skandály a aféry českých dějin let 1948–1989. Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 155−161.

KOCIAN, Jiří. Vyřizování účtů aneb Proces s protektorátní vládou. KOCIAN, Jiří – PERNES, Jiří – TŮMA, Oldřich a kol. České průšvihy, aneb Prohry, krize, skandály a aféry českých dějin let 1948–1989. Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 180−187.

KOCIAN, Jiří. Krabičkový atentát aneb Zločin bez pachatele. KOCIAN, Jiří – PERNES, Jiří – TŮMA, Oldřich a kol. České průšvihy, aneb Prohry, krize, skandály a aféry českých dějin let 1948–1989. Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 202−209.

KOCIAN, Jiří. Pitomá demise aneb Kdo to pokazil? KOCIAN, Jiří – PERNES, Jiří – TŮMA, Oldřich a kol. České průšvihy, aneb Prohry, krize, skandály a aféry českých dějin let 1948–1989. Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 209−215.

KOCIAN, Jiří. První rehabilitace aneb Kati prověřují katy. KOCIAN, Jiří – PERNES, Jiří – TŮMA, Oldřich a kol. České průšvihy, aneb Prohry, krize, skandály a aféry českých dějin let 1948–1989. Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 260−265.

KOCIAN, Jiří. Kausa ambiciózního ministra aneb Pád Rudolfa Baráka. KOCIAN, Jiří – PERNES, Jiří – TŮMA, Oldřich a kol. České průšvihy, aneb Prohry, krize, skandály a aféry českých dějin let 1948–1989. Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 266−271.

KOCIAN, Jiří. Posrpnová emigrace aneb Uteč, kdo můžeš. KOCIAN, Jiří – PERNES, Jiří – TŮMA, Oldřich a kol. České průšvihy, aneb Prohry, krize, skandály a aféry českých dějin let 1948–1989. Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 296−301.

KOCIAN, Jiří. Politické procesy v Československu ve světle diplomatických hlášení. PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 367–374.

KOCIAN, Jiří. Vnitrostranická opozice v Československé straně národně socialistické a komunisté v mocenském zápase 1945−1948. HÁJEK, Jan – KOCIAN, Jiří – ZÍTKO, Milan, eds. Fragmenty dějin. Sborník prací k šedesátinám Jana Gebharta. Praha: Historický ústav AV ČR, 2006, s. 529−542.

KOCIAN, Jiří – ČERMÁKOVÁ, Barbora. Němečtí odpůrci nacismu v Československu. Zpráva o výsledcích projektu Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2009.

KOCIAN, Jiří – DEVÁTÁ, Markéta, eds. Únor 1948 v Československu. Nástup komunistické totality a proměny společnosti. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2011.

KOCOUREK, Karel. Z historie věznice Valdice. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání – Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2004, roč. II, č. 1, s. 1–4.

KOCOURKOVÁ, Květoslava. Organizace bezpečnostních a policejníh složek v Říšské župě Sudety a přičleněných oblastech. Historie okupovaného pohraničí 1938–1945. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Albis international, 2004, č. 8, s. 23–70.

KOČÍK, Tibor. Básnici zo second city na pozadí totality. Letmý pohľad na literárnu topografiu Košíc do Novembra 1989. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2021, roč. 17, č. 1, s. 69–98.

KOČOVÁ, Kateřina. Mimořádný lidový soud Česká Lípa a židovská problematika. BORÁK, Mečislav, ed. Poválečná justice a národní podoby antisemitismu. Postih provinění vůči Židům před soudy a komisemi ONV v českých zemích v letech 1945–1948 a v některých zemích střední Evropy. Sborník příspěvků. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002, s. 38‒51.

KOČOVÁ, Kateřina. Mimořádný lidový soud Liberec a některé případy související s židovskou problematikou. BORÁK, Mečislav, ed. Retribuce v ČSR a národní podoby antisemitismu. Židovská problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných lidových soudů a trestních komisí ONV v letech 1945−1948. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002, s. 91−96.

KOČOVÁ, Kateřina. Příspěvek ke zhodnocení činnosti mimořádných lidových soudů v prvním retribučním období (1945‒1947). Pax bello potior. Sborník doc. Rudolfu Andělovi, CSc. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2004.

KOČOVÁ, Kateřina. Mimořádný lidový soud v Liberci v roce 1948. Fontes Nissae. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2004, roč. 5, s. 131‒174.

KOČOVÁ, Kateřina. Mimořádný lidový soud v Liberci a firma Johann Liebieg a Comp. Fontes Nissae. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2005, roč. 6, s. 86‒115.

KOČOVÁ, Kateřina. Druhá retribuce. Činnost mimořádných lidových soudů v roce 1948. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005, roč. 12, č. 3−4, s. 586−625.

KOČOVÁ, Kateřina. Mimořádné lidové soudy v prvním retribučním období a odsun osob považovaných za Němce. KOKOŠKOVÁ, Zdeňka – KOCIAN, Jiří – KOKOŠKA, Stanislav, eds. Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody. Sborník z konference k 60. výročí konce druhé světové války. Praha: Národní archiv a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005, s. 302−309.

KOČOVÁ – LOZOVIUKOVÁ, Kateřina. Mimořádný lidový soud v Litoměřicích – případ Alfred Bauer. STŘEDOVÁ, Veronika, ed. České, slovenské a československé dějiny 20. století. Moderní přístup k soudobým československým dějinám. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2006, s. 71–77.

KOHOUT, Jaroslav. Komunistický teror a protikomunistický odpor. CUHRA, Jaroslav – VEBER, Václav, eds. Za svobodu a demokracii. I, Odpor proti komunistické moci. Praha: Karolinum, 1999, s. 32−40.

KOHOUTEK, Jiří – SLAVÍČEK, Jan. Systémová proměna komunistického režimu v ČSSR na přelomu 70. a 80. let 20. století. PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor, eds. Znormalizováno. Československo v letech 1978–1985. Praha – České Budějovice: Ústav pro studium totalitních režimů – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2020, s. 117–126. 

KOKEŠ, Luboš. Hana Krupková: příběh ženy mezi dvěma totalitami. ROKOSKÝ Jaroslav, ed. Vysokoškoláci o totalitě 2011. Sborník oceněných studentských prací. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 197‒224.

KOKEŠ, Luboš. Vysílal jsem na Západ. Svědectví o třetím odboji − příběh rodiny Maříkových v 50. letech 20. století. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, roč. 7, č. 2, s. 107−119.

KOKEŠ, Luboš. Průhon v březové aleji volá Chrudimsko. Protikomunistická rezistence Františka Mejtského a jeho rodiny. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, č. 28, s. 200−228.

KOKEŠ, Luboš. V soukolí dvou totalit. Protinacistický odboj a protikomunistická rezistence Vladimíra Garncarze a Ladislava Fojtíka. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, č. 30, s. 98−135.

KOKEŠ, Luboš. Vznik, vývoj a fungování Státní bezpečnosti na Pardubicku v letech 1945‒1953. Disertační práce. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019.

KOKOŠKA-MALÍŘ, Jaroslav. Londýnská zpravodajská skupina plk. Moravce v předvečer druhé světové války. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1989, roč. 38, č. 4, s. 68–89.

KOKOŠKA-MALÍŘ, Jaroslav. Organizace československého vojenského ofenzivního zpravodajství v letech 1934–1939. (I. a II.) Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1989, roč. 38, č. 6 (s. 51–65); 1990, roč. 39, č. 1 (s. 34–48).

KOKOŠKA-MALÍŘ, Jaroslav. Organizace československého vojenského ofenzivního zpravodajství v letech 1934−1939. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, roč. 38, č. 6 (1989), s. 51−65; roč. 39, č. 1 (1990), s. 34−48.

KOKOŠKA, Jaroslav – KOKOŠKA, Stanislav. Spor o agenta A-54. Praha: Naše vojsko, 1994.

KOKOŠKA, Stanislav. Cvičiště zbraní SS Böhmen 1942–1945. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka. Benešov: Okresní muzeum v Benešově ve Státním zemědělském nakladatelství v Praze, 1986, roč. 27, s. 271–298.

KOKOŠKA, Stanislav. K osudům vzkazu prezidenta Beneše do vlasti z 26. 11. 1941. Výpověď Ladislava Vaňka na brněnském gestapu. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1996, roč. 45, č. 5, s. 111‒130.

KOKOŠKA, Stanislav – PIVCOVÁ, Zuzana. Generál Eliáš a Schmoranzova skupina tiskových důvěrníků. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1996, roč. 45, č. 6, s. 138–158.

KOKOŠKA, Stanislav. Československo-sovětská zpravodajská spolupráce v letech 1936–1941. Historie a vojenství. Praha: Vojnský historický ústav, 1997, roč. 46, č. 5, s. 37–52.

KOKOŠKA, Stanislav, ed. Unternehmen Südost: Okupace českých zemí v březnu 1939. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1997, roč. 46, č. 6, s. 134–150.

KOKOŠKA, Stanislav. Několik poznámek k československé částečné mobilizaci v květnu 1938. Pocta profesoru Janu Kuklíkovi. Praha: Karolinum, 1998, s. 99−114.

KOKOŠKA, Stanislav. Československé vojenské zpravodajství v roce 1938. Sborník Vojenské akademie v Brně. Brno: Vojenská akademie v Brně, 1999, č. 2, s. 97−100.

KOKOŠKA, Stanislav. Krize nacistické okupační politiky v Protektorátu Čechy a Morava v roce 1944 a pokusy o její překonání. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i, 2001, č. 4, s. 591–620.

KOKOŠKA, Stanislav. Německá vojenská kontrašpionáž v Praze. Referát III F Abwehrstelle Prag a jeho činnost proti spojeneckým zpravodajským službám na Balkáně (1941–1944). Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2003, roč. 10, č. 4, s. 465–486.

KOKOŠKA, Stanislav. Praha v květnu 1945. Historie jednoho povstání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005.

KOKOŠKA, Stanislav. Ruská osvobozenecká armáda mezi Frankfurtem nad Odrou a Prahou. HÁJEK, Jan – KOCIAN, Jiří – ZÍTKO, Milan, eds. Fragmenty dějin. Sborník prací k šedesátinám Jana Gebharta. Praha: Historický ústav AV ČR, 2006, s. 411−424.

KOKOŠKA, Stanislav. Než vypukla válka. Němci ve službách čs. zpravodajské služby v letech 1935−1939. Dějiny a současnost. Praha: NLN, 2007, č. 4, s. 37−40.

KOKOŠKA, Stanislav. Na neutrálním území. Československá zpravodajská expozitura v Haagu 1936−1940. Dějiny a současnost. Praha: NLN, 2008, č. 9, s. 41−43.

KOKOŠKA, Stanislav. Prag im Mai 1945: die Geschichte eines Aufstandes. Göttingen: V&R unipress, 2009.

KOKOŠKA, Stanislav. Jak byl proveden atentát na Heydricha? KOCIAN, Jiří – OTÁHAL, Milan – VANĚK, Miroslav, eds. Historie prožité minulosti. K šedesátinám Oldřicha Tůmy. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., − IMS FSV UK, 2010, s. 105−115.

KOKOŠKA, Stanislav. Ztracené vítězství: Operace amerických jednotek na českém území. KOKOŠKA, Stanislav – MARŠÁLEK, Zdenko – SMETANA, Vít a kol. Nultá hodina? Československo na jaře 1945 ve strategických souvislostech. Praha: Euroslavica, 2011, s. 35−55.

KOKOŠKA, Stanislav. Ilegální KSČ v závěrečném období 2. světové války. KALOUS, Jan – KOCIAN, Jiří, eds. Český a slovenský komunismus: 1921–2011. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2012, s. 41−47.

KOKOŠKA, Stanislav. Heydrichova okupační politika v Protektorátu Čechy a Morava. ZEMAN, Pavel, ed. Válečný rok 1942 v Protektorátu Čechy a Morava a v okupované Evropě. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, s. 36−42.

KOKOŠKA, Stanislav. Rok 1943 v Protektorátu Čechy a Morava. ZEMAN, Pavel – GEBHART, Jan, eds. Válečný rok 1943 v Protektorátu Čechy a Morava a v okupované Evropě. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, s. 58−65.

KOKOŠKA, Stanislav. Nacistická okupační politika v Protektorátu Čechy a Morava v roce 1944. ZEMAN, Pavel, ed. Válečný rok 1944 v okupované Evropě a v Protektorátu Čechy a Morava. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, s. 70−82.

KOKOŠKA, Stanislav, ed. Obrana národa v dokumentech 1939‒1942. Praha: Ústav prostudium totalitních režimů, 2018.

KOKOŠKA, Stanislav. Od řešení nezaměstnanosti k internaci. Vznik kárných pracovních táborů v Protektorátu Čechy a Morava. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019, č. 1, s. 16–25.

KOKOŠKA, Stanislav, ed. Petiční výbor Věrni zůstaneme v dokumentech 1938–1941. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021.

KOKOŠKA, Stanislav. Příběh muže z fotografie. Karel Novák, pražský bezdomovec a zlodějíček vězněný v Letech. Paměť a dějiny. Revue pro studium totalitních režimů. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2022, roč. 16, č. 1, s. 50−54.

KOKOŠKA, Stanislav. Komunistický exil v Polsku v roce 1939. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2023, roč. 17, č. 1, s. 56−67.

KOKOŠKOVÁ, Zdeňka a kol. Osudy zapomenutých hrdinů. Příběhy německých antifašistů z ČSR / Schicksale der vergessenen Helden: Geschichte der deutschen Antifaschisten aus der ČSR. Praha: Národní archiv, 2008.

KOKOŠKOVÁ, Zdeňka – PAŽOUT, Jaroslav, eds. Odsunutí hrdinové. Faksimilová edice dokumentů / Abgeschobene Helden: Faksimile-Dokumentenedition. Praha: Národní archiv, 2008.

KOKOŠKOVÁ, Zdeňka – PAŽOUT, Jaroslav – SEDLÁKOVÁ, Monika. Úřady oberlandrátů v systému okupační správy Protektorátu Čechy a Morava a jejich představitelé. Praha: Scriptorium, 2019.

KOŁAKOWSKI, Piotr. Między Warsawą a Pragą. Polsko-czechoslovackie stosunki wojskowo-polityczne 1918−1939. Warszawa: Bellona, 2007.

KOŁAKOWSKI, Piotr, ed. Polsko-czechosłowackie kontakty wojskowe 1921−1938 w dokumentach wywiadu i dyplomacji II Rzeczypospolitej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm, 2018.

KOLÁŘ, Ondřej. Oběti z řad četnictva při zajišťování Slovenska a Podkarpatské Rusi. Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 8–15.

KOLÁŘ, Ondřej. Problematika četnictva v interpelacích Národního shromáždění 1918–1925. Historica Olomucensia. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, č. 42, s. 115–123.

KOLÁŘ, Ondřej. Přepadení stanice polního četnictva v Kolbaši.  Vojenská história. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2013, roč. 17, č. 2, s. 113–119.

KOLÁŘ, Ondřej. Němci v řadách československého četnictva. TAUCHEN, Jaromír – SCHELLE, Karel. Češi a Němci v meziválečném Československu: (sborník z kolokvia pořádaného katedrou dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, The European Society for History of Law a Moravským zemským archivem v Brně). Ostrava: Key Publishing, 2013, s. 144–156.

KOLÁŘ, Ondřej. „Soumrak četnictva“ – literární pramen k historii bezpečnostní služby v meziválečném Československu. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, roč. 35, č. 46, s. 169–178.

KOLÁŘ, Ondřej – NOVÁČKOVÁ, Pavlína. Nástin policejní historie Vítkovic do roku 1945. Almanach příspěvků IX. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2014, s. 150–157.

KOLÁŘ, Ondřej. Státní pořádkové složky na Chebsku v době první československé republiky. Praha: Academia, 2016.

KOLÁŘ, Ondřej. Čechoslováci u neutrální policie v Sársku. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 151–160.

KOLÁŘ, Ondřej. K průběhu a vyšetřování tzv. liptaňské tragédie. Almanach příspěvků XII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2018, s. 133–146.

KOLÁŘ, Ondřej. Četník v odboji. Příběh Bohuslava Jedličky. Almanach příspěvků V. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 133–140.

KOLÁŘ, Ondřej. Generál četnictva Josef Šustr. Almanach příspěvků VIII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 107–116.

KOLÁŘ, Ondřej – POLÁKOVÁ, Kamila. Vzpomínky válečných veteránů ve sbírkách Slezského zemského muzea. BINAR, Aleš a kol. Ozbrojené síly a československý stát. Brno: Univerzita obrany, 2020, s. 179−186.

KOLÁŘ, Ondřej. Státně-bezpečnostní opatření nevojenských složek v československo-německém pohraničí 1935–1938: pokus o analýzu. KOLÁŘ, Ondřej, ed. Státní hranice a pohraniční regiony ve střední Evropě 1918–1989. Opava: Slezské muzeum v Opavě, 2021, s. 175–200.

KOLÁŘOVÁ, Denisa. Jízdní policie v letech 1918–1945. Bakalářská práce. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015.

KOLÁŘOVÁ, Ivana. Vyšetřování pumového útoku na Hlučínsku roku 1926. Almanach příspěvků IX. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2014, s. 2–10.

KOLÁŘOVÁ, Ivana – KOLÁŘ, Ondřej. Sociální postavení příslušníků československého četnictva 1938–1939. Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2015, č. 1, s. 76–96.

KOLÁŘOVÁ, Ivana. Vybrané případy úmrtí a zranění četníků ve Slezsku. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 161–172.

KOLÁŘOVÁ, Ivana. Četnický důstojník mezi monarchií a republikou – kauza Josefa Woitsche. Studia Iuvenilia. Studentské historické sešity. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2016, s. 165–182.

KOLÁŘOVÁ, Ivana – KOLÁŘ, Ondřej. Činnost četnictva na Jesenicku v letech 1918–1928.  XVII. svatováclavské setkání v Jeseníku. 750 let města Jeseníku. Sborník referátů. Jeseník, 2017, s. 46–56.

KOLÁŘOVÁ, Ivana – KOLÁŘ, Ondřej – LOKAJ, Martin. Důstojnický sbor československého četnictva – sociohistorická sonda. Moderní dějiny. Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2017, roč. 25, č. 2, s. 39–62.

KOLÁŘOVÁ, Ivana. Profesní dráha generála československého četnictva Karla Vyčítala. KARPÍŠEK, Jaromír – STURZ, Zbyněk – BLÁHOVÁ, Marie, eds. České, slovenské a československé dějiny 20. století XI. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017, s. 247–257.

KOLÁŘOVÁ, Ivana. Třicátá léta na Frývaldovsku očima bezpečnostního aparátu. Almanach příspěvků XII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2018, s. 147–159.

KOLÁŘOVÁ, Ivana ‒ KOLÁŘ, Ondřej. Generál četnictva Karel Vyčítal. Praha: Academia, 2018.

KOLÁŘOVÁ, Ivana. Bezpečnostně-politické poměry na Frývaldovsku v letech 1918–1938 očima pořádkového aparátu. Slezský sborník. Opava: Slezské zemské muzeum, 2019, roč. 117, č. 1, s. 43–70.

KOLÁŘOVÁ, Ivana – KOLÁŘ, Ondřej. Československé četnictvo a policie ve sporu o Těšínsko 1918–1920. Praha: Academia 2020.

KOLÁŘOVÁ, Ivana. Mezi asimilací a restrikcí: četníci německé národnosti v českém Slezsku 1918–1925. KOLÁŘ, Ondřej, ed. Státní hranice a pohraniční regiony ve střední Evropě 1918–1989. Opava: Slezské muzeum v Opavě, 2021, s. 139–173.

KOLEKTIV AUTORŮ (arch. odd. KS MV Brno). Nacistický bezpečnostní aparát na Moravě v letech 1939–1945. Sborník Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1965, roč. 84, s. 232–257.

KOLEKTIV AUTORŮ. Tábory nucené práce a další projevy perzekuce 1948−1954.       Sborník konference SÚ ČSAV a KH FF SU.  Praha, 1991.

KOLLEROVÁ, Michaela. Očista veřejného života po únoru 1948 na severní Moravě – osudy středoškolských pedagogů. HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století VIII. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2013, s. 183–192.

KOLLMAN, Josef. Archiv ministerstva vnitra v letech 1918–1945. Sborník archivních prací. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1995, roč. 45, č. 2, s. 511–687.

KOLOUCH, Jiří. I zde by měl stát pomník (Podíl části nekomunistického odboje severovýchodních Čech na porážce nacistického okupačního režimu). Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. V., č. 3, 1967, s. 125–138.

KOLOUCH, Jiří. Zpravodajská činnost odbojové organizace Barium. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje  a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. V., č. 5, 1967, s. 149–159.

KOLOUCH, Jiří. Působení skupiny Antimony v Českém ráji. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. VI., č. 3, 1968, s. 125–132.

KONEČNÝ, Karel. Československá strana lidová a Československá strana (národně) socialistická na Olomoucku 1945‒1989. Příspěvek k dějinám Národní fronty v poválečném Československu. Brno: Prius pro Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v Praze, 2006.

KONEČNÝ, Karel. Ilegální organizace poslanců a funkcionářů ČSL po únoru 1948 na Moravě.  Střední Morava: vlastivědná revue. Olomouc: Memoria, 2006, roč. 12, č. 23, s. 42‒50. 

KONEČNÝ, Karel. Československá strana lidová v období nastupující normalizace (1969–1972). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2019.

KONEČNÝ, Karel – SUKOVÁ, Monika. Vladimír Fleissig (1919–1988). Výtvarný umělec zpravodajcem. Sborník archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2022, č. 20, s. 145−166.

KONRÁD, Ota – KUČERA, Rudolf. Cesty z apokalypsy. Fyzické násilí v pádu a obnově střední Evropy 1914–1922. Praha: Academia, 2018.

KOPAL, Petr. StB – Akce! Státní bezpečnost jako/a hraný film. Paměť a dějiny. Revue pro studium totalitních režimů. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2022, roč. 16, č. 3, s. 61−75.

KOPECKÝ, Jaromír. O československém odboji v Itálii za druhé světové války, jak jsme jej viděli ze Ženevy. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. VII., č. 3, 1969, s. 53–101.

KOPECKÝ, Jaromír. Paměti diplomata. Praha: Torst, 2004.

KOPECKÝ, Lukáš. Vojtěch hrabě Schönborn – šlechtic před Mimořádným lidovým soudem. Historická penologie. Praha: Akademie VS ČR – Kabinet dokumentace a historie, roč. XV, č. 1, 2015, s. 18–30.

KOPECKÝ, Lukáš. Otec a syn v třetím odboji. Případ Františka a Milana Pouskových. HAZDRA, Zdeněk – JUNEK, Marek, eds. Život ve stínu šibenice. Sborník Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2016, č. 3–4, s. 49–58.

KOPECKÝ, Lukáš. Akce „Čára 2“: Sledování Jana Wericha příslušníky Správy sledování Státní bezpečnosti. PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor, eds. Bezčasí: Československo v letech 1972–1977. České Budějovice – Praha: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 318–326. 

KOPECKÝ, Martin. Výkon trestní pravomoci jinými než soudními orgány (k ústavním základům přestupkového práva). Právník teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva AV ČR 2020, roč. 159, č. 2, s. 127–141.

KOPECKÝ, Zdeněk. Vývoj hodnostního označení na uniformách československého četnictva v letech 1918–1938. Almanach příspěvků I. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 43–50.

KOPEČEK, Michal. Obraz vnitřního nepřítele – revizionismus na stránkách Otázek míru a socialismu v letech 1958‒1969. KÁRNÍK, Zdeněk ‒ KOPEČEK, Michal, eds. Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Praha: Dokořán, 2003, sv. 1, s. 225‒252.

KOPEČEK, Michal. Disidentský legalismus. Socialistická zákonnost, lidská práva a zrod právního odporu v demokratické opozici v Československu a Polsku v 70. letech. SUK, Jiří a kol. Šest kapitol o disentu. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2017, s. 10−48.

KOPEČEK, Pavel. Obrana národa a sokolský odboj na Přerovsku v období okupace. Sborník Státního okresního archivu Přerov. Přerov: SOkA Přerov, 2000, s. 79–100.

KOPEČEK, Pavel. Působení odbojové organizace Lvice na střední Moravě. Sborník Státního okresního archivu Přerov. Přerov: SOkA Přerov, 2004, s. 189–236.

KOPEČEK, Pavel. Odbojové skupiny Petičního výboru Věrni zůstaneme a Moravské pětky na Přerovsku v letech 1939–1942. Sborník Státního okresního archivu Přerov. Přerov: SOkA Přerov, 2009, s. 119–157.

KOPEČEK, Pavel Odbojové hnutí na Přerovsku a Hranicku v letech 1943–1945. Sborník Státního okresního archivu Přerov. Přerov: SOkA Přerov, 2010, s. 182–208.

KOPEČEK, Pavel. Cílem byla svoboda. Odbojové hnutí na Přerovsku, Kojetínsku, Hranicku a Lipnicku v letech 1939−1945. Praha: Epocha, 2015.

KOPEČNÝ, Petr. Radiové protihry brněnského gestapa. Sborník Forum Brunense, Brno: Muzeum města Brna, 1990, s. 107−112.

KOPEČNÝ, Petr. Obrana národa na Brněnsku 15. 3. 1939 – 29. 2. 1940. Brno: Archiv města Brna, 2006.

KOPPAN, Vladimír. Oslobodenie Bratislavy ako jeden zo základných predpokladov návratu satelitného štátu Nemecka do Československa. KABEŠOVÁ, Monika – BEKERA, Matěj – HOLUB, Ondřej a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století XIII. Hradec Králové: Gaudeamus, 2019, s. 139–150.

KORBEL, Samuel Karol – VNUK, František, ed. Pamäti. Ústav pamäti národa, Bratislava 2011.

KORČEK, Ján. K niektorým otázkam mocensko-represívneho aparátu slovenského štátu – 1943–august 1944. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1992, roč. 41, č. 1, s. 46–77.

KORČEK, Ján. K pôsobeniu mocensko-represívneho aparátu Slovenského štátu pred vypuknutím SNP: január−august 1944. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993−1994, roč. 1, č. 6, s. 705−723.

KORČEK, Ján, ed. Vojenské aspekty Slovenského národného povstania. Zborník príspevkov a materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave 23.–24. 8. 1994. Žilina: Vojenský historický ústav MO SR, 1994.

KORČEK, Ján, ed. Z vojenskej histórie Slovenska 1918–1948. Zborník vedeckých štúdií.  Trenčín – Bratislava: Redakcia účelovej tlače správy soc. riadenia a vzdel., soc. a pers. vecí Veliteľstva Armády SR − Vojenský historický ústav MO SR, 1994.

KORČEK, Ján. Slovenská republika 1943–1945. K pôsobeniu mocensko-represívneho aparátu a režimu. Bratislava: MO SR v Tlačovom a inf. stredisku, 1999.

KOROTAEV, Vladimir. Der Einsatz sowjetischer Sondertruppen. KARNER, Stefan – TOMILINA, Natalja – TŮMA, Oldřich et al., eds. Prager Frühling. Das internationale Krisenjahr. Band 1. Beiträge. Köln: Böhlau Verlag, 2008, s. 687−696.

KOŠAŘ, Jiří. Vazební věznice Praha – Ruzyně 1935–2015. Praha 2015.

KOŠICKÝ, Patrik. Obete okupácie 1968. ŽÁČEK, Pavel – KOŠICKÝ, Patrik – GULDANOVÁ, Eva. Moc verzus občan. Úloha represie a politického násilia v komunizme. Zborník z mezinárodního seminára. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, s. 209–218.

KOŠICKÝ, Patrik – ŽÁČEK, Pavel. Štátna a Verejná bezpečnosť v ponovembrovej politike.  Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, roč. 1, č. 3, s. 43‒53.

KOŠICKÝ, Patrik. Oddelenie rekonštrukcie dokumentov. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, roč. 1, č. 3, s. 56‒61.

KOŠICKÝ, Patrik – ŽÁČEK, Pavel. Československo-sovětská agenturně operativní spolupráce: StB a KGB proti tzv. ideodiverzním centrům, 1987‒1989. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2006, roč. 2, č. 3, s. 36‒53.

KOŠÍK, Ľudovít. Páter Emanuel Jozef Cubínek OFM. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2019, roč. 15, č. 4, s. 107–108.

KOŠÍK, Ľudovít – KINČOK, Branislav. František a Gertrúda Herényiovci a prípad Albert Púčik a spol. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2020, č. 3, s. 101–105.

KOTALÍK, Matěj. Mezi normativním a kritickým. Obraz chuligána a reflexe fenoménu chuligánství v české publicistice 50. a 60. let. STŘEDOVÁ, Veronika – ŠTĚPÁN, Jiří a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století V. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2011, s. 265–278.

KOTRŠÁL, Stanislav. O III. ilegálním ÚV KSČ. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. IV., č. 3, 1966, s. 73–84.

KOTYK, Jiří. Hana a Václav Krupkovi, pardubičtí spolupracovníci Silver A, pod koly dějin ‒ Legenda a skutečnost aneb Co unese lidský život. 2. rozšířené vyd. Pardubice: Evropské vydavatelství, 2015. 

KOTYK, Martin – KOLÁŘ, Ondřej – LAPÁČEK, Tomáš a kol. Životní osudy bývalých politických vězňů Evy Vokálové-Duškové, Karla Duška, Ivo Kozáka, Karla Plocka, Zdeňka Vacka. ČELKO, Vojtech a kol., eds. Sám proti moci. Výběr prací středoškolských studentů v dějepisné soutěži EUstory. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002, s. 95−109.

KOUBSKÝ, Miloslav. Průvodce expozicí Památníku Partytánské brigády Mistr Jan Hus v Leškovicích. Havlíčkův Brod: OV ČSPB – Okresní muzeum Havlíčkův Brod, 1987.

KOUDELKA, František. Státní bezpečnost v letech 1954−1968 (základní údaje). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993.

KOUDELKA, František – VÁCHOVÁ, Jana (eds.). Trestní postih pro trestné činy proti republice v letech 1957–1968 v Československu: statistický přehled. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993.

KOUDELKA, František − Suk, Jiří. Ministerstvo vnitra a bezpečnostní aparát v období pražského jara 1968: leden−srpen 1968. Brno: Doplněk, 1996.

KOUKAL, Karel. Finanční stráž. Armáda a národ. Praha: Národní rada československá v nakladatelství L. Mazáč, 1938, s. 284–285.

KOUKALOVÁ, Šárka. Otroci s inženýrským diplomem. Technické ústavy ministerstva vnitra a věznění odborníci v 50. a 60. letech. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019, roč. 13, č. 4, s. 3–10.

KOUKALOVÁ, Šárka. Plánovačka neboli Basoprojekt. Odborné vězeňské složky na Pankráci. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019, roč. 13, č. 4, s. 11–15.

KOUKALOVÁ, Šárka. Podnik IPRA. Případ údajného rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019, roč. 13, č. 4, s. 16–18.

KOUKALOVÁ, Šárka. Zlatá klec na Pankráci. S Františkem Wiendlem o vězení pro architekty a projektanty. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019, roč. 13, č. 4, s. 35–43.

KOUKALOVÁ, Šárka. Chtěli z nás vydolovat to nejhodnotnější. Se Zdeňkem Klíbrem o vzpouře proti režimu a věznění ve zvláštní vězeňské složce. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019, roč. 13, č. 4, s. 44–47.

KOULA, Lukáš. Mimořádný lidový soud v Kutné Hoře v roce 1948 v době tzv. druhé retribuce. Bakalářská práce. Liberec: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity, 2012.

KOURA, Jan. Mehdi Ben Barka a interpretace jeho spolupráce s československou rozvědkou. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2022, č. 40, s. 36−52.

KOURA, Petr. Podplukovník Josef Balabán. Život a smrt velitele legendární odbojové skupiny „Tři králové“. Praha: Rybka, 2003.

KOURA, Petr. Hrdina protinacistického odboje v sítích Státní bezpečnosti. Životní příběh plukovníka Jaroslava Hájíčka. Čelovský, Bořivoj, ed. Oči a uši strany. Sedm pohledů do života STB. Šenov u Ostravy: Tillia, 2005, s. 135−174.

KOURA, Petr. Představy československého domácího nekomunistického odboje o poválečném uspořádání republiky. KOKOŠKOVÁ, Zdeňka – KOCIAN, Jiří – KOKOŠKA, Stanislav, eds. Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody. Sborník z konference k 60. výročí konce druhé světové války. Praha: Národní archiv a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005, s. 106−110.

KOURA, Petr. „Měl jsem rád svou republiku.“ Životní příběh politického vězně dvou totalit JUDr. Josefa Nestávala. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor archivní a spisové služby MV ČR, 2006, č. 4, s. 149−196.

KOURA, Petr. „Je to vůbec nemyslitelné, že něco takového se může ve 20. století stát.“ Pankrácká „sekyrárna“ neboli oddělení II A. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, roč. 2, č. 1, s. 155−161.

KOURA, Petr. „Ve vládě s komunisty nebudeme mít žádný vliv“. Deníkové záznamy profesora Zdeňka Pešky z let 1945−1948. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, roč. 2, č. 1, s. 131−154.

KOURA, Petr. Swingaři a potápky v protektorátní noci: česká swingová mládež a její hořkej svět. Praha: Academia, 2016.

KOUŘIL, Miloš. Trestnice Mírov za okupace. Boj proti fašismu a okupaci na jižní Moravě. Mikulovská sympozia 1984. Praha: Tisková, ediční a propagační služba národního hospodářství, 1985, s. 170−174.

KOUROVÁ, Pavlína − KOURA, Petr, eds. Žádáme trest smrti! Propagandistická kampaň provázející proces s Miladou Horákovou a spol. (historická studie a edice dokumentů). Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008.

KOSTLÁN, Antonín – ŠIMŮNEK, Michal V. „Proč přenecháváte obhajobu nás slabých výhradně nám slabým?“ Repatriace docentů a profesorů Německé univerzity v Praze po holokaustu a její širší kontext. NOVÁKOVÁ, Tamara – DEVÁTÁ, Markéta – KOSTLÁN, Antonín, eds. Mezi Čechy a Němci, mezi vědou a životem. K poctě historičky Aleny Míškové. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. − Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020, s. 388−421.

KOUTEK, Jaroslav. Tichá fronta. Praha: Naše vojsko, 1985.

KOUTEK, Ondřej. Akce ASANACE. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006, č. 13, s. 174‒176.

KOUTEK, Ondřej. X. správa SNB – útvar Státní bezpečnosti určený pro boj proti tzv. vnitřnímu nepříteli. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006, č. 14, s. 354‒410.

KOUTEK, Ondřej. Poválečné spory o aplikaci tzv. amnestijního zákona. PEJČOCH, Ivo – TOMEK, Prokop a kol. Od svobody k nesvobodě 1945–1956. Praha: Ministerstvo obrany ČR − Odbor komunikace a propagace MO, 2011, s. 70–77.

KOUTEK, Ondřej. Prokop Drtina: osud československého demokrata. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2011.

KOUTEK, Ondřej. Akce „Pavouk“. Evidování židovského obyvatelstva Státní bezpečností za normalizace. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, roč. 11, č. 1, s. 40−54.

KOUTEK, Ondřej. Útvar StB pro boj proti sionismu. Potírání sionismu jako nástroje mezinárodního imperialismu a antikomunismu. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, roč. 11, č. 1, s. 64−74.

KOUTSKÁ, Ivana. Lépe zemřít vstoje, než žít na kolenou (Historie vzniku pamětí dr. Prokopa Drtiny Československo můj osud). PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 216–233.

KOVÁČ, Dušan. Evakuácia slovenských Nemcov v záverečnej fáze druhej svetovej vojny. PECKA, Jindřich, ed. Acta contemporanea. K pětašedesátinám Viléma Prečana. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998, 147−165.

KOVÁČ, Dušan. Vysídlenie Nemcov zo Slovenska (1944–1953). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2001.

KOVAŘÍK, David. „V zájmu ochrany hranic“. Přesídlení obyvatel ze zakázaného a hraničního pásma (1951−1952). Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005, roč. 12, č. 3−4, s. 686−707.

KOVAŘÍK, David. Proměny českého pohraničí v letech 1958–1960. Demoliční akce v českém pohraničí se zřetelem k vývoji od roku 1945. Brno: Prius, 2006.

KOVAŘÍK, David. Osudy německých antifašistů v Československu po druhé světové válce. NEZHODOVÁ, Soňa – OLŠÁKOVÁ, Doubravka – PREČAN, Vilém, eds. In memoriam Johann Wolfgang Brügel. Sborník z konference věnované Johannu Wolfgang Brügelovi, která se uskutečnila v Hustopečích, jeho rodném městě, dne 13. září 2006. Praha: G plus G, 2007, s. 220−233.

KOVAŘÍK, David. Krajský akční výbor Národní fronty v Brně a jeho role při upevňování komunistického režimu na jižní Moravě v roce 1948. KOCIAN, Jiří – DEVÁTÁ, Markéta, eds. Únor 1948 v Československu. Nástup komunistické totality a proměny společnosti. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2011, s. 103−110.

KOVAŘÍK, David. Němečtí příslušníci KSČ v období nacistické okupace: stav poznání a stručný souhrn. KALOUS, Jan – KOCIAN, Jiří, eds. Český a slovenský komunismus: 1921–2011. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2012, s. 48−58.

KOZÁK, Jiří. Činnost Mimořádného lidového soudu v Liberci 1945–1948. MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav. Vývoj práva v Československu v letech 1945–1989. Praha: Karolinum, 2004, s. 579–605.

KOZÁK, Rudolf. Vojenská a četnická služba jako povolání: podmínky pro přijímání do různých oborů voj. a četnické služby: Umisťování déle sloužících poddůstojníků: Sbírka žádostí všeho druhu. Praha: vl. n., 1927.

KOŽÁKOVÁ, Katarína. Riadenie, ochrana a bezpečnosť pracujúcich v budovateľskom období Československej republiky v rokoch 1945–1948. HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel – BOŠTÍK, Pavel a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století IX. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2014, s. 137–148.

KOŽDOŇOVÁ, Jana. Morávka – obyčejní lidé nebo hrdinové? ČELKO, Vojtech a kol., eds. Nejen zbabělci, nejen hrdinové…: výběr prací středoškolských studentů ve 3. ročníku dějepisné soutěže EUstory. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006, s. 57−67.

KOZEL, Petr. Českobudějovická civilní protiletecká ochrana (CPO) v letech 1935−1938. Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 2017, č. 3, s. 149−162 (1. část) a č. 4, s. 207−226 (2. část).

KRACÍK, Josef. Historie komplexu budov Policie ČR v Jičíně. Almanach příspěvků VI. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011, s. 456–475.

KRACÍK, Josef. Jičínsko a padělatelé mince aneb nahlédnutí do historie trestání za padělatelství. Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 522–545.

KRACÍK, Josef. Padělatelství na Jičínsku aneb rodinná firma Šulcových. Almanach příspěvků IX. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2014, s. 383–406.

KRACÍK, Josef. Četnictvo na Jičínsku v odboji. Almanach příspěvků IV. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 68–92.

KRACÍK, Josef. Jičínské četnictvo v květnu 1945. Almanach příspěvků V. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 103–132.

KRÁL, Josef. Parašutisté. Reportáže z okupace. Liberec: Severočeské nakladatelství, 1967.

KRAJINA, Vladimír − Doležal, Jiří, ed. Vysoká hra. Vzpomínky. Praha: EVA, 1994.

KRÁL, Josef. Poznámky k problematice III. ilegálního ÚV KSČ. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. VI., č. 4, 1968, s. 77–110.

KRÁL, Václav – Fremund, Karel, eds. Chtěli nás vyhubit. 2. vydání. Praha: Naše vojsko, 1961.

KRÁL, Václav, ed. Die Deutschen in der Tschechoslowakei 1933–1947. Dokumentensammlung. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1964.

KRÁL, Richard. Úprava majetkových vztahů narušených v souvislosti s druhou světovou válkou. BORÁK, Mečislav, ed. Ztracené dědictví. Příspěvky z „kulatých stolů“ na téma dokumentace, identifikace a restituce kulturních statků obětí druhé světové války. Praha: Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé světové války a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v nakl. Tilia, 2006, s. 51−56.

KRAMER, Alexandr – ŠNAJDER, Bohuslav. (Jménem republiky) / Hovoříme s předsedou Nejvyššího soudu dr. Josefem Literou. Student: týdeník mladé inteligence. Praha: ÚV ČSM, 1968, roč. 4, č. 14.

KRAMER, Mark. Stalin, Soviet Policy, and the Establishment of a Communist Bloc in Eastern Europe, 1941−1949. KRAMER, Mark – SMETANA, Vít, eds. Imposing, maintaining, and tearing open the Iron Curtain: the Cold War and East-Central Europe, 1945–1989. Lanham: Lexington Books, 2014, s. 3−38.

KRÁSNA, Albín Ondrej. Kapesní příručka česko-maďarská se slovníkem pro vojsko, četnictvo, policii a pohraniční službu. Praha: Fr. Borový, 1923.

KRÁTKÁ, Lenka. „Vydržíš tak dlouho čekat?“ Reprezentace maskulinity vojáků základní služby ve filmové tvorbě a v pamětnické reflexi. HLAVÁČEK, Jiří, ed. Mezi pakárnou a službou vlasti. Základní vojenská služba (1968−2004) v aktérské reflexi. Praha: Academia, 2021, s. 162−199.

KRATOCHVÍL, Antonín. Žaluji. Stalinská justice v Československu, Vimperk: Čas, 1990.

KRATOCHVÍL, Jaroslav. Vojenská politika V. zjazdu Komunistickej strany Československa. HOLOTÍKOVÁ, Zdenka, ed. Formovanie komunistického hnutia a výstavba KSČ (1918–1929). Bratislava 1989, s. 233–259.

KRATOCHVÍL, Miloslav. Dvacet let ochrany čs. hranic. Praha: Naše vojsko, 1965.

KRAUS, Annette. Sedíme tu v pasti na myši. Pokus hudebního skladatele a novináře Fritze Seemanna o únik z Protektorátu Čechy a Morava. Paměť a dějiny. Revue pro studium totalitních režimů. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, roč. 15, č. 1, s. 92‒101.

KRAUS, Annette. Návrat domů s Miroslavem Zikmundem. Příběh cesty jednoho transportu přeživších vězňů koncentračního táboru Flossenbürg zpět do vlasti. Paměť a dějiny. Revue pro studium totalitních režimů. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2022, roč. 16, č. 1, s. 80−86.

KRAUS, Tomáš. Praktické zkušenosti z restitučních sporů a procesů v České republice, související s navracením kulturních statků. BORÁK, Mečislav, ed. Ztracené dědictví. Příspěvky z „kulatých stolů“ na téma dokumentace, identifikace a restituce kulturních statků obětí druhé světové války. Praha: Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé světové války a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v nakl. Tilia, 2006, s. 57−64.

KRAUSOVÁ, Aneta. Totální nasazení. ČELKO, Vojtech a kol., eds. My a oni: česko-německé stýkání a potýkání ve dvacátém století. Výběr prací středoškolských studentů ve 4. ročníku dějepisné soutěže EUstory. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2008, s. 33−63.

KREJČA, Otomar L. Vina, trest a hledání smyslu v systému retribučního soudnictví. BORÁK, Mečislav, ed. Poválečná justice a národní podoby antisemitismu. Postih provinění vůči Židům před soudy a komisemi ONV v českých zemích v letech 1945–1948 a v některých zemích střední Evropy. Sborník příspěvků. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002, s. 223‒264.

KRČILOVÁ, Irena. Praxe trestních komisí okresních národních výborů na Pelhřimovsku. PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor, eds. Osm let po válce. Rok 1953 v Československu, Praha: Ústav pro studium totalitních režimů − Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2014, s. 382−386.

KRČMÁŘ, Dalibor. Aktion Gitter z roku 1944 ve služební oblasti řídící úřadovny Gestapa v Praze. Nástin dosavadního stavu výzkumu. Terezínské listy. Sborník Památníku Terezín. Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, 2010, sv. 38, s. 59–73.

KRČMÁŘ, Dalibor. Walter Jacobi. „vysloveně intelektuální typ“ v čele protektorátního SD.  Terezínské listy. Sborník Památníku Terezín. Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, 2011, sv. 39, s. 28–53.

KRČMÁŘ, Dalibor. Zpravodajská činnost nacistikcé bezpečnostní služby (SD) v Protektorátu Čechy a Morava. Dosavadní stav výzkumu, metodické nástrahy. České, slovenské a československé dějiny 20. století. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2012, sv. 7, s. 71–77.

KRČMÁŘ, Dalibor. Heydrichovi radikálové. Vedoucí kádry nacistické bezpečnostní služby (SD) v protektorátu Čechy a Morava, 1939–1945. Ústecký sborník historický. Ústí nad Labem: Muzeum města Ústí nad Labem, 2013, č. 1–2, s. 61–90.

KREČ, Jaroslav – TICHÝ, Václav. Ministerstvo vnitra – nová registratura 1936–1953. Inventář dodatků. Praha: Státní ústřední archiv, 1964.

KREČ, Jaroslav. Vrchní státní zastupitelství v Praze 1918–1939. Inventář. Díl 2. Praha: Státní ústřední archiv, 1965.

KREČ, Jaroslav – MALÁ, Irena – ŠTĚPÁN, František. Konfiskační praxe 1918–1938. Sborník archivních prací archivu ministerstva vnitra. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1966, roč. XVI., č. 2, s. 315–365.

KREČ, Jaroslav. Inspektor uniformované protektorátní policie v Čechách 1942–1945. Inventář. Praha: Státní ústřední archiv, 1971.

KREČ, Jaroslav. Generální velitel četnictva Praha, GVČ 1918–1945. Inventář. Praha: Státní ústřední archiv, 1972.

KREISINGER, Pavel. Brigádní generál Josef Bártík. Zpravodajský důstojník a účastník prvního i druhého československého odboje. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2011.

KREISINGER, Pavel. Rok 1941 v československém vojenském zpravodajství. Personální krize v Moravcově zpravodajské „jedenáctce“. KUDRNA, Ladislav, ed. Válečný rok 1941 v československém domácím a zahraničním odboji: sborník k mezinárodní konferenci. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 11−20.

KREISINGER, Pavel. Složky a organizace ve výbojných plánech německého nacismu. Přednáška pplk. Josefa Bártíka u jednotek československého pozemního vojska v Leamingtonu ve dnech 6. a 7. května 1941. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, č. 21, s. 118‒149.

KREISINGER, Pavel. Personální obsazení tzv. protiparašutistického podreferátu IV 2b pražské řídící úřadovny gestapa v letech 1943–1945. Pokus o rekonstrukci na základě výpovědí hlavního dešifranta podreferátu IV 2b Karla Schnabla a dalších pramenů. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, č. 45, s. 169–203.

KREISINGER, Pavel. Zpravodajský důstojník ze Šumavy. Brigádní generál Josef Bartík (1897−1968). Šumava v proměnách času. Revue Jungbauerova šumavského vlastivědného spolku. Horní Planá: Jungbauerův šumavský vlastivědný spolek, 2014, č. 1, s. 102−127.

KREISINGER, Pavel – VYHLÍDAL, Milan. Životní osudy generála Josefa Zusky  (1902–1978): od důstojníka dělostřelectva přes zpravodajské oddělení Hlavního štábu a nacistické káznice do Egypta. I. část. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2015, roč. 64, č. 1, s. 64–76.

KREISINGER, Pavel – VYHLÍDAL, Milan. Životní osudy generála Josefa Zusky  (1902–1978): od důstojníka dělostřelectva přes zpravodajské oddělení Hlavního štábu a nacistické káznice do Egypta. II. část (dokončení). Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2015, roč. 64, č. 2, s. 90–99.

KREISINGER, Pavel – ZUMR, Jan. Heinz Pannwitz. Kdo byl hlavní vyšetřovatel atentátu na Reinharda Heydricha? Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, roč. 11, č. 2, s. 81−92.

KREISINGER, Pavel. Procesy s příslušníky pražské řídící úřadovny Gestapa (1945–1952). SCHELLE, Karel – TAUCHEN, Jaromír, eds. Encyklopedie českých právních dějin, VIII. svazek. Procesy (do roku 1949). Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, s. 497–504.

KREISINGER, Pavel. Plukovník generálního štábu Jan Krček (1901−1961). Dlouhá cesta účastníka zahraničního odboje (velitele Gabčíka a Kubiše) k rehabilitaci. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2017, č. 4, s. 70−83.

KREISINGER, Pavel. Alfred Naujocks a československá vojenská zpravodajská služba. Doslov českého historika. Florian ALTENHÖNER, ed. Muž, který začal druhou světovou válku. Alfred Naujocks: padělatel, vrah, terorista. Praha: Academia, 2019, s. 288−298.

KREISINGER, Pavel. Vzpomínka „australského“ legionáře Josefa Sudolského na Velkou válku. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2020, roč. 69., č. 1, s. 96–109.

KREISINGER, Pavel – VYHLÍDAL, Milan. Neznámá kapitola z dějin zpravodajské činnosti proti ČSR. Olomoucký špionážní případ kapitána v. v. Leopolda Katzerna a jeho synovce Wilhelma Katzerna. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2020, roč. 69, č. 4, s. 90–109.

KREISINGER, Pavel – NEČAS, Jaroslav. Dr. Wernfried Pfaff. Příslušník nacistické SD v Praze a Hradci Králové, vojín Wehrmachtu, retribuční vězeň a výkonný spolupracovník StB v Německu. BÁRTA, Milan, ed. Člověk v soukolí StB. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, s. 53–98.

KREISINGER, Pavel: Britský zpravodajský důstojník Harold Gibson a československá vojenská zpravodajská služba. BINAR, Aleš a kol.: Ozbrojené síly a československý stát.  Brno: Univerzita obrany v Brně, 2020, s. 137−147.

KREISINGER, Pavel – VYHLÍDAL, Milan. Paul Sopa, budoucí velitel pankrácké věznice gestapa, v hledáčku československých meziválečných bezpečnostních složek. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2021, roč. 70, č. 3, s. 122–131.

KREJČA, Otomar L. Čeští fašisté ve spisech Archivu Ministerstva vnitra České republiky. BORÁK, Mečislav, ed. Retribuce v ČSR a národní podoby antisemitismu. Židovská problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných lidových soudů a trestních komisí ONV v letech 1945−1948. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002, s. 173−183.

KREJČÍKOVÁ, Milena – ROMÁNEK, Andrej. Vojenská historická knihovna – přehled fondů.  Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1995, roč. 44, č. 1, s. 166–175.

KREJČÍŘ, Svatopluk a kol. Na stráži odkazu Února. 40 let závodní jednotky Lidových milicí oborového podniku PAL Kroměříž. Kroměříž: PAL, 1988.

KREJČOVÁ, Helena – HYNDRÁKOVÁ, Anna. Postoj Čechů k Židům. Z politického zpravodajství okupační správy a protektorátního tisku v letech 1939−1941. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995, roč. 2, č. 4, s. 578−605.

KREJČOVÁ, Helena – SVOBODOVÁ, Jana, eds. Postavení a osudy židovského obyvatelstva v Čechách a na Moravě v letech 1939–1945. Sborník studií. Praha: Maxdorf, 1998.

KREJČOVÁ, Helena. Osudy židovské komunity v letech 1938−1948. Stav výzkumu. KOCIAN, Jiří – TŮMA, Oldřich, eds. Deset let soudobých dějin. Jednání sekce Soudobé dějiny na VIII. sjezdu českých historiků. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2001, s. 65−71.

KREJČOVÁ, Helena. Poznámky k retribučnímu soudnictví na Slovensku. BORÁK, Mečislav, ed. Retribuce v ČSR a národní podoby antisemitismu. Židovská problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných lidových soudů a trestních komisí ONV v letech 1945−1948. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002, s. 152−160.

KREJČOVÁ, Helena. Karl Rahm (ne)nastolené a (ne)zodpovězené. BORÁK, Mečislav, ed. Poválečná justice a národní podoby antisemitismu. Postih provinění vůči Židům před soudy a komisemi ONV v českých zemích v letech 1945–1948 a v některých zemích střední Evropy. Sborník příspěvků. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002, s. 179‒203.

KREJČOVÁ, Helena – KREJČA, Otomar. Jindřich Baudisch a konfiskace uměleckých děl v protektorátu. Praha: Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé světové války a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., v nakladatelství Tilia, 2007.

KREJČOVÁ, Helena. Poválečné restituce v Československu, jejich různorodost a problémy. BORÁK, Mečislav, ed. Restituce zkonfiskovaných uměleckých předmětů. Přání nebo realita? Dokumentace, identifikace a restituce kulturních statků obětí druhé světové války. Příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Liberci (24.–26. října 2007). Praha: Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé světové války při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2008, s. 44−63.

KREJČOVÁ, Helena – VLČEK, Mario. Výkupné za život. Vývozy a vynucené dary uměleckých předmětů při emigraci židů z Čech a Moravy v letech 1938–1942 (na příkladu Uměleckoprůmyslového musea v Praze). Šenov u Ostravy: Tilia, 2009.

KRETSCHMER, Adam. Antonín Kavan – pilíř socialistické zákonnosti. Securitas Imperii, Praha: Themis, 1995, č. 2, s. 291−298.

KRISO, Jan. Kamenná tvář štkp. Aloise Vašáka. ČELKO, Vojtech a kol., eds. Kamenná paměť mého kraje. Výběr prací středoškolských studentů ve 2. ročníku dějepisné soutěže EUstory. Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2004, s. 112−118.

KRIVÁ, Lenka. Kto za to môže? Malá analýza diskurzu o hľadaní vinníkov v čase Nežnej revolúcie. HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel, eds. České, slovenské a československé dějiny 20. století VII. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2012, s. 235–240.

Kroupa, Vlastislav, ed. Únor a československé ozbrojené síly. Sborník věnovaný 25. výročí Vítězného února. Praha: Naše vojsko, 1973.

KROUPA, Vlastislav. Lidové milice a Sbor národní bezpečnosti v únoru 1948. Praha: Rudé právo, 1973.

KROUPA, Vlastislav. K některým otázkám vzniku a vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 1945−1948. Sborník historický. Praha: Academia, č. 22, 1974.

KROUPA, Vlastislav. Z historie Sboru národní bezpečnosti. Na pomoc propagandistické práci ve Sboru národní bezpečnosti. Praha: Redakce ústředního časopisu FMV, 1974.

KROUPA, Vlastislav, ed. Cesta k lidové bezpečnosti. Věnováno 30. výročí zrodu Sboru národní bezpečnosti: sborník. Praha: Naše vojsko, 1975.

KROUPA, Vlastislav. Sbor národní bezpečnosti 1945−1948. Praha: Naše vojsko, 1977.

KROUPA, Vlastislav, ed. Bezpečnostní politika KSČ. Výbor z usnesení a dokumentů nejvyšších stranických orgánů z období od 8. do 15. sjezdu KSČ. Praha: Naše vojsko, 1980.

KROUPA, Vlastislav, ed. Historie SNB v dokumentech. Sborník. Praha: Naše vojsko, 1985.

KROUPA, Vlastislav et al. Český antifašismus a odboj. Slovníková příručka. Praha: Naše vojsko, 1988.

KRUPICA, Radim. Státní bezpečnost na „velkém“ okrese vyškovském v letech 1945–1960. Pohled do struktur nejnižšího článku komunistické tajné policie. Diplomová práce. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2013.

KRUPICA, Radim. Pohled do struktur nejnižšího článku komunistické tajné policie: Státně bezpečnostní složka v okrese Vyškov 1945‒1960. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2014, č. 12, s. 55‒100.

KRUPICA, Radim. Osobnost Huberta Ripky v materiálech Archivu bezpečnostních složek. Sborník archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2022, č. 20, s. 243−258.

KRUPIČKA, Jiří. Československá vojenská správa v letech 1945–1948. Sborník archivních prací. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1994, roč. 44, č. 1, s. 68–142.

KRUPKA, Václav. Moje práce v odboji a spolupráce se skupinou SILVER A. I. a II. část. JELÍNEK, Zdeněk (ed.): Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1994, roč. 43, č. 4 (s. 95–125), č. 5 (s. 110–146).

KRŮTA, Václav. Podzemní vojenská organizace Obrana národa na Kladensku a Slánsku v letech 1939–1940. Slánský obzor. Slaný: Vlastivědné muzeum ve Slaném, 1998, roč. 5, s. 59–76.

KRŮTA, Václav. Zřízení venkovní služebny německé tajné státní policie (gestapa) v Kladně.  Slánský obzor. Slaný: Vlastivědné muzeum ve Slaném, 2003, roč. 11, s. 74–91.

KRŮTA, Václav. Personální obsazení kladenské služebny německé tajné státní policie (gestapa). Slánský obzor. Slaný: Vlastivědné muzeum ve Slaném, 2004, roč. 12, s. 79–96.

KRUŽÍK, Miroslav. Spisy tzv. malého dekretu v bývalých okresech Nové Město na Moravě a Velké Meziříčí. BORÁK, Mečislav, ed. Retribuce v ČSR a národní podoby antisemitismu. Židovská problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných lidových soudů a trestních komisí ONV v letech 1945−1948. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002, s. 127−136.

KŘEHLÍKOVÁ, Jana. Odbojová organizace Rada tří na Velkomeziříčsku. Bakalářská práce. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity, 2013.

KŘEN, Jan. Vojenský odboj na počátku okupace Československa. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1961, roč. 10, č. 2, s. 271‒313.

KŘEN, Jan. K smyslu protifašistického odboje. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1965, roč. 14, č. 1, s. 35‒80.

KŘEN, Jan – KURAL, Václav. Ke stykům mezi československým odbojem a SSSR. I. a II. část.  Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1967, roč. 16, č. 3 (s. 437‒471), č. 5 (s. 731‒771).

KŘEN, Jan. O vzniku myšlenky odsunu Němců. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. V., č. 2 – příloha, 1967, s. 175–191.

KŘEN, Jan. V emigraci. Západní zahraniční odboj 1939–1940. Praha: Naše vojsko, 1969.

KŘEN, Jan. Dokumenty StB jako pramen poznání minulosti. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005, roč. 12, č. 3−4, s. 708−733.

KŘEN, Jan. Strašlivé tajemství archivů: Spisy politické policie skýtají nebezpečné pasti. Respekt, roč. 16, č. 39 (26. 9.–2. 10. 2005), s. 20.

KŘEN, Jan. Pravdy a nepravdy aktů StB. Zpravodaj Historického klubu. Praha: Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872), 2005, roč. 16, č. 1, s. 80–84.

KŘEN, Jan. Historky StB a paměť (z diskuze „Nad archivy StB a historickou etikou“). Soudobé dějiny. Prah: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006, roč. 13, č. 1−2, s. 243−265.

KŘIVÁNEK, Jiří. Na stráži míru. Jak to chodilo na vojně za časů reálného socializmu. Praha: Euromedia Group, 2021.

KŘIŽANOVÁ, Rebeka. Galerie náčelníků I. Karel Vykypěl. Securitas Imperii. Praha: Themis, 1994, č. 1, s. 116−119.

KŘIŽANOVÁ, Rebeka. Akce „Klín“ po stranicku. Securitas Imperii. Praha: Themis, 1994, č. 2, s. 310−323.

KŘÍŽEK, Filip. Kriminalita četnictva v Praze a okolí v letech 1918–1921. Bakalářská práce. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016.

Kubánek, Vladimír. Historie ČSLA (organizace, druhy vojsk, výcvikový rok aj.). Brno: Tribun EU, 2016.

KUBÁTOVÁ, Ludmila. Úřad československého delegáta v Komisi pro stíhání válečných zločinců 1942–1949. Praha: Státní ústřední archiv, 1961.

KUBŮ, Eduard – ŠTOLLEOVÁ, Barbora: Legitimizovaná žebrota – oblast podnikání nejchudších. Žebrácké produkční koncese v Čechách od sklonku 19. století do nacistické okupace. ŠTEMBERK, Jan – SKŘIVAN ml., Aleš. Cestami hospodářských dějin. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – Nová tiskárna Pelhřimov, 2020, s. 160–245.

KUČERA, Jaroslav. Úloha partyzánského hnutí v boji za vítězství národní a demokratické revoluce v ČSR. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1960, roč. 9, č. 2, s. 217‒233.

KUČERA, Martin. Zprávy tajným inkoustem. Kapitola z dějin českého zpravodajství za první světové války (1914–1918). Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2003.

KUČERA, Martin. Pražský Maigret. Osobní zápas legendárního kriminalisty. Praha: Academia, 2009.

KUČERA, Radek. Ke vzniku Veřejné bezpečnosti na železnici. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor archivní a spisové služby Ministerstva vnitra ČR, 2005, č. 3, s. 9−40.

KUČEROVÁ, Elisabeth – HRIŇOVÁ, Denisa. Pod dohledem. Jak se žilo katolickému děkanovi Antonínu Brandlovi. ČELKO, Vojtech a kol., eds. Sám proti moci. Výběr prací středoškolských studentů v dějepisné soutěži EUstory. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002, s. 41−49.

KUDRNA, Ladislav. Vojenské obranné zpravodajství 1945–1950. Vývoj, organizační struktury, personální obsazení. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, roč. 2, č. 1, s. 76−89.

KUDRNA, Ladislav. Nepřizpůsobiví. Studenti, máničky a další pohledem československých mocenských orgánů. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2011, roč. 5, č. 1, s. 3−16.

KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František. „Kapela“. Pozadí akce, která stvořila Chartu 77. Praha: Academia − Ústav pro studium totalitních režimů, 2017.

KUDRNA, Ladislav, ed. Od mániček k undergroundu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019.

KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František. Kniha v barvě krve. Násilí komunistického režimu vůči undergroundu. Praha: Academia – Ústav pro studium totalitních režimů, 2020.

KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František. „Kapela“. O pozadí celostátní akce, který stvořila Chartu 77. PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor, eds. Znormalizováno. Československo v letech 1978–1985. Praha – České Budějovice: Ústav pro studium totalitních režimů – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2020, s. 141–150.

KUDRNA, Ladislav. Český underground v letech 1976–1981. KUDRNA, Ladislav, ed. Hvězdná hodina undergroundu. Underground a Československo v letech 1976–1981. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, s. 24‒37.

KUKÁNOVÁ, Zlatuše. „Rád bych byl sloužil déle.“ K odsunu německého katolického kléru z českých zemí. Securitas imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, č. 32, s. 98–129.

KUKÁNOVÁ, Zlatuše. Odcházím, mé srdce ale zůstává v mateřské diecézi. Perzekuce německého katolického kléru v litoměřické diecézi po 2. světové válce. Securitas imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019, č. 34, s. 62–99.

KUKLÍK, Jan. Kontrapropaganda v ilegálním tisku v letech 1939–1941. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2000, roč. 49, č. 1, s. 100–113.

KUKLÍK, Jan. Československé zákonodárství ve vztahu k Německu a osobám německé národnosti v letech 1940−1948. PEŠEK, Jiří – TŮMA, Oldřich – KITTEL, Manfred – MÖLLER, Horst, eds. Německé menšiny v právních normách 1938–1948. Československo ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006, s. 10−118.

KUKLÍK, Jan – NĚMEČEK, Jan. Počátky britské vojenské (spojovací) mise No. 22 u československých vojenských jednotek. Zudová-Lešková, Zlatica − Hofman, Petr, eds. Československá vojenská zahraniční služba v letech 1939−1945: sborník studií: příspěvky účastníků z mezinárodní konference uskutečněné dne 5. prosince 2006 v Praze. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR − Historický ústav AV ČR, 2008, s. 174−188.

KUKLÍK, Jan – NĚMEČEK, Jan. Britský velvyslanec v Praze P. B. Nichols a stažení amerických a sovětských jednotek z Československa v roce 1945. KOCIAN, Jiří – OTÁHAL, Milan – VANĚK, Miroslav, eds. Historie prožité minulosti. K šedesátinám Oldřicha Tůmy. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., − IMS FSV UK, 2010, s. 155−171.

KUNCOVÁ, J. Divizní soud Brno 1919–1939. Inventář. Praha: Vojenský historický archiv, 1976.

KURAL, Václav. Partyzánské destrukční akce proti železniční dopravě na střední a východní Moravě a v západní polovině Čech. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1959, č. 4, s. 629–675. 

KURAL, Václav. Český domácí odboj v letech 1939–1941. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. VI., č. 3, 1968, s. 5–21.

KURAL, Václav. Obrana národa mezi 15. březnem a 1. zářím 1939. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1970, č. 3, s. 346–385.

KURAL, Václav. Vlastenci proti okupaci. Ústřední vedení odboje domácího 1939–1943. Praha: Karolinum, 1997.

KVAČEK, Robert – TOMÁŠEK, Dušan. Generál Alois Eliáš. Jeden český osud. Praha: Epocha, 1996.

KVAČEK, Robert. Mezi 12. únorem a 19. březnem 1938 (ČSR a anšlus Rakouska). Reportér: týdeník pro politiku, kulturu a sport. Praha: Čs. svaz novinářů, 1968, roč. 3, č. 9, s. 17–19.

KVAČEK, Robert. Beneš a „kauza Tuchačevskij“. HÁJEK, Jan – KOCIAN, Jiří – ZÍTKO, Milan, eds. Fragmenty dějin. Sborník prací k šedesátinám Jana Gebharta. Praha: Historický ústav AV ČR, 2006, s. 219−232.

KVAČEK, Robert. Atentát na Reinharda Heydricha v souvislostech. Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2013, č. 2, s. 269–275.

Kvalifikační předpis: Min. vnitra čís. jedn. 44.291/13/1928. Praha: Ministerstvo vnitra, 1928.

KVAPILOVÁ, Iva. Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 1948−1950 se zaměřením na veřejněbezpečnostní (resp. pořádkovou a kriminální) složku. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor archivní a spisové služby Ministerstva vnitra ČR, 2003, č. 1, s. 68−90.

KVAPILOVÁ, Iva. Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor archivní a spisové služby Ministerstva vnitra ČR, 2004, č. 2, s. 9−73.

KVAPILOVÁ, Iva. Organizační vývoj SNB v 60. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor archivní a spisové služby Ministerstva vnitra ČR, 2005, č. 3, s. 41−110.

KVAPILOVÁ, Iva. Organizační vývoj SNB v 70. letech se zaměřením na jeho veřejnobezpečnostní složku. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR, 2007, č. 5, s. 9−116.

KVAPILOVÁ, Iva. Organizační vývoj SNB v 80. letech se zaměřením na veřejněbezpečnostní složku. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2009, č. 6, s. 35−116.

KVASNIČKA, Václav. Droga zvaná špionáž. Praha: Periskop, 1994.

KYJOVSKÝ, Stanislav. Náčrt a úlohy ilegality v politice KSČ ve 30. letech. Odboj a revoluce – zprávy, příloha 4. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, 1966, roč. IV., s. 5–27.

KYNCL, Vojtěch. Ležáky. Obyčejná vesnice, Silver A a pardubické gestapo v zrcadle heydrichiády. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2008.

KYNCL, Vojtěch. Bez výčitek… Genocida Čechů po atentátu na Reinharda Heydricha. Praha: Historický ústav AV ČR, 2012.

KYNCL, Vojtěch. Heinz Barth, Ležáky a Oradour sur Glane mezi justicí a politikou. Východočeský sborník historický. Pardubice: Východočeské muzeum, 2012, č. 22, s. 273‒298.

KYNCL, Vojtěch. Pardubická Heydrichiáda ve vzpomínkách pachatelů. Východočeský sborník historický. Pardubice: Východočeské muzeum, 2016, č. 30, s. 251‒290.

KYNCL, Vojtěch. Poválečné vyšetřování zločinů gestapa v Klatovech. Případ Kilian Anton Rupprecht. Moderní dějiny. Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2017, roč. 25, č. 2, s. 171–187.

KYNCL, Vojtěch. Bestie. Československo a stíhání nacistických zločinců. Praha: NLN, 2019.

KYNCL, Vojtěch. Vznik a činnost Československé vládní komise pro stíhání
nacistických válečných zločinců v letech 1965–1990. PAŽOUT, Jaroslav – PORTMANN, Kateřina, eds. Spravedlnost, nebo pomsta? Potrestání válečných zločinců, kolaborantů a zrádců po 2. světové válce v Československu. Liberec – Praha: Technická univerzita v Liberci – Ústav pro studium totalitních režimů, 2022, s. 150−169.

KÝR, Aleš. Vznik a vývoj věznice Bělušice do roku 1989. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání – Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2003, roč. I, č. 2, s. 1–2.

KÝR, Aleš. Doc. PhDr. Jiří Čepelák, CSc. (1915–1989). Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání – Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2003, roč. I, č. 2, s. 3–5.

KÝR, Aleš. Vznik a vývoj věznice Vinařice do roku 1989. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání – Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2003, roč. I, č. 3, s. 1–3.

KÝR, Aleš. Hledání mravních vzorů v minulosti. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání – Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2004, roč. II, č. 1, s. 5–8.

KÝR, Aleš. Nástin historického vývoje odborného vzdělávání vězeňského personálu do roku 1989. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání – Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2004, roč. II, č. 2, s. 3–9.

KÝR, Aleš. Osobnosti české penologie. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání – Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2004, roč. II, č. 3, s. 3–5.

KÝR, Aleš. Vývoj situace ve vězeňství po 17. listopadu 1989. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání ‒ Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2005, roč. III, č. 3, s. 1–3.

KÝR, Aleš. Věznění a vězeňství. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání ‒ Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2006, roč. IV, č. 1, s. 1–4.

KÝR, Aleš. Pankrácká popraviště z let 1926–1989. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání ‒ Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2006, roč. IV, č. 1, s. 6–11.

KÝR, Aleš. Profil totalitního politika – JUDr. Alexej Čepička. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání ‒ Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2006, roč. IV, č. 1, s. 27–29.

KÝR, Aleš. Zacházení se členy protektorátních vlád v pankrácké věznici. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání ‒ Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2006, roč. IV, č. 2, s. 1–6.

KÝR, Aleš. Tradice a reformy vzdělávání vězeňského personálu. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání ‒ Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2007, roč. V, č. 1, s. 29–35.

KÝR, Aleš – KAFKOVÁ, Alena. Věznice Valdice v historii českého vězeňství. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání ‒ Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2007, roč. V, č. 2, s. 1–14.

KÝR, Aleš. Věznice Valdice v období deformací a reforem českého vězeňství (1952–1992). Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání ‒ Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2007, roč. V, č. 3, s. 49–68.

KÝR, Aleš. Trestání mladých pachatelů v minulosti. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání ‒ Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2008, roč. VI, č. 1, s. 1–27.

KÝR, Aleš. Ukládání a výkon dlouhodobých, výjimečných a doživotních trestů v minulosti. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání ‒ Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2008, roč. VI, č. 2, s. 1–21.

KÝR, Aleš. Protektorátní vězeňství se zřetelem na činnost pankrácké věznice. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání ‒ Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2008, roč. VI, č. 1, s. 27–36.

KÝR, Aleš. Pankrácká věznice v období první republiky. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání ‒ Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2009, roč. VII, č. 2, s. 50–59.

KÝR, Aleš. Pankrácká věznice v období historických změn (1889–1993). Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání ‒ Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2009, roč. VII, č. 3, s. 2–91.

KÝR, Aleš. Odborná činnost odsouzených v technických odděleních ministerstva vnitra. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání ‒ Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2010, roč. VIII, č. 1, s. 49–58.

KÝR, Aleš – KAFKOVÁ, Alena. Proměny odborné přípravy vězeňského personálu. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání ‒ Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2010, roč. VIII, č. 2, s. 2–65.

KÝR, Aleš. Od žalářníků k ozbrojeným sborům ve vězeňství. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání ‒ Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2010, roč. VIII, č. 3, s. 41–59.

KÝR, Aleš. Retribuční vězeň Rudolf Toussaint a jeho výtvarná díla. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání ‒ Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2011, roč. XI, č. 1, s. 24–35.

KÝR, Aleš. Zacházení s vězněnými cizinci v letech 1945–1989. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání ‒ Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2011, roč. IX, č. 3,                         s. 15–25.

KÝR, Aleš. Působení duchovních a řeholníků v historii českého vězeňství. Historická penologie. Praha: Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2013, roč. XI, č. 1, s. 1–11.

KÝR, Aleš. Výkon vyšetřovací vazby a trestu smrti v případu „Slánský a spol.“. PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 375–387.

KÝR, Aleš – KAFKOVÁ, Alena. Působení boromejek u odsouzených žen v Řepích 1865−2015. Historická penologie. Praha: Akademie VS ČR – Kabinet dokumentace a historie, 2015, roč. XV, č. 1, s. 40–51

KÝR, Aleš. Historická východiska výkonu zabezpečovací detence. Historická penologie. Praha: Vězeňská služba ČR – Akademie VS ČR, 2019, roč. XVII, č. 2, s. 12–16.

KÝR, Aleš. Věznění mladistvých v období let 1928–1988. Historická penologie. Praha: Vězeňská služba ČR – Akademie VS ČR, 2019, roč. XVII, č. 2, s. 49–68.

KÝR, Aleš. Vězeňský personál v období první Československé republiky. Historická penologie. Praha: Vězeňská služba ČR – Akademie VS ČR, 2021, roč. XIX, č. 1, s. 61–70.

KÝR, Aleš – KAFKOVÁ, Alena. Příspěvek k identifikaci míst uložení ostatků politických vězňů a popravených odpůrců totality v letech 1948 až 1965. Historická penologie. Praha: Vězeňská služba ČR – Akademie VS ČR, 2022, roč. XX, č. 1, s. 4–56.

KÝR, Aleš. Úvod do historie vězeňské eskortní služby. Historická penologie. Praha: Vězeňská služba ČR – Akademie VS ČR, 2022, roč. XX, č. 2, s. 28–38.

KÝR, Aleš – LÍNEK, Jiří. Novorozenci v pankrácké věznici v letech 1930 až 1962. Historická penologie. Praha: Vězeňská služba ČR – Akademie VS ČR, 2023, roč. XXI, č. 1, s. 12–20.

KYTNER, Vladimír. Soudní rehabilitace ve žďárském okresu. Komunismus na vysočině. Stalo se v době nesvobody a třídní nenávisti III. Jihlava: Parolaart s.r.o., 2001, s. 29–36.

 

L

LABJAK, Stanislav. Počítačová databáze EZO. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, roč. 1, č. 2, s. 58‒61.

LABJAK, Stanislav. Dezider Greguš (1933). Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2019, roč. 15, č. 2, s. 98–103.

LACKO, Martin. Dojmy Slovákov zo situácie v obsadenej časti ZSSR 1941−1942. (O jednom neznámom prameni). Slovanský přehled. Praha: Historický ústav AV ČR, 2005, č. 4, s. 511−517.

LACKO, Martin. Dezercia a zajatia príslušníkov zaišťovacej divízie v ZSSR v rokoch 1942–1943. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2007.

LACKO, Martin. Proti Poľsku. Odraz ťaženia roku 1939 v denníkoch a kronikách slovenskej armády. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008.

LACKO, Martin. Dotyky s boľševizmom (Dokumenty spravodajstva slovenskej armády 1940–1941). Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009.

LACKO, Martin. „Strážil som hranice nášho slovenského štátu (Rozhovor s bývalým príslušníkom Zboru finančnej stráže v rokoch 1942‒1945 Ľudom Matejovom). Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010, roč. 6, č. 2, s. 94‒105.

LACKO, Martin. Imrich Močko (1920, Behynce) – Moje roky v Národnej bezpečnosti (1945‒1949). Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010, roč. 6, č. 3, s. 74‒81.

LACKO, Martin – SABO, Ján. Gustav Polčík. Zo stanice NB do Štátnej bezpečnosti (1945‒1966). Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2011, roč. 7, č. 1, s. 83‒95.

LACKO, Martin. Spomienky na učiteľskú a vojenskú službu: Rozhovor s Rudolfem Ďurišom.  Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2012, roč. 8, č. 1, s. 96‒107.

LACKO, Miroslav. Činnost ministerstva vnitra v otázce repatriace a reemigrace po první a druhé světové válce. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2015, č. 13, s. 31‒64.

LACH, Ivan – STEHLÍK, Eduard. Vlast a čest jim byly dražší nežli život. Dvůr Králové: Fortprint, 2000.

LAKOSIL, Jan − Svoboda, Tomáš − Čermák, Ladislav. Souboj bez vítěze. Německé přípravy na dobývání čs. lehkého opevnění v roce 1938. Praha: Mladá fronta, 2010.

LAKOSIL, Jan − Svoboda, Tomáš. Československé opevnění 1938. Velká obrazová kniha. Praha: Mladá fronta, 2017.

LAKOSIL, Jan. Šumava 1938. Německá okupace v dobových fotografiích a dokumentech. Praha: Mladá fronta, 2018.

LAKOSIL, Jan. Cvičné bombardování objektu lehkého opevnění u Černčic aneb se Stukou proti řopíku. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2022, roč. 71, č. 1, s. 80−83.

LANGEROVÁ, Žo. Žila jsem s oddaným komunistou. Československo – můj osud 1934–1968. Přeložil Josef Moník. Praha: Prostor, 2017.

LANGHAMEROVÁ, Miroslava. Otrocká práce vězňů v Litoměřicích. KOKOŠKA, Stanislav – KOKOŠKOVÁ, Zdeňka – PAŽOUT, Jaroslav. Museli pracovat pro Říši: nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva v letech druhé světové války. Praha: Státní ústřední archiv, 2004, s. 148−154.

LAŇKA, Jiří. 30 let Útvaru rychlého nasazení. Almanach příspěvků VI. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011, s. 30–57.

LAŇKA, Jiří – GALAŠ, Radek. Vrchní policejní Miloslav Preininger. Policista a katolík. Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 309–327.

LAŇKA, Jiří. Policejní zajištění 1. celostátního sjezdu katolíků Československé republiky. Almanach příspěvků IX. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2014, s. 11–35.

LAŇKA, Jiří. Nasazení příslušníků ÚZU XIV správy SNB k osvobození rukojmí u obce Trstín – 1984. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 196–211.

LAŇKA, Jiří Ignác. Případ strážm. Bernarda Jaška ve vztahu ke katolické církvi. Almanach příspěvků XII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2018, s. 182–194.

LAŇKA, Jiří Ignác a kol. Duchovní služba Armády České republiky. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – Vojenský historický ústav, 2018.

LAŇKA, Jiří. Křesťanská policejní asociace. Almanach příspěvků VIII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 117–135.

LÁŠEK, Radan − Hřídel, Karel. Československé opevnění z let 1936−38 na Šumavě. Dvůr Králové nad Labem: Fortprint, 1996.

LÁŠEK, Radan. Jednotka určení SOS. Díly 1–3. Praha: Codyprint, 2006–2008.

LÁŠEK, Radan. Velitelé praporů SOS. Praha: Codyprint, 2009.

LÁŠEK, Radan. Obrana Podkarpatské Rusi. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, roč. 3, č. 1, s. 21−29.

LÁŠEK, Radan. Československá generalita. Generálové Fassati, Fiala, Gajda, Husák, Lášek, Matoušek, Rytíř, Syrový a Šidlík slovem a obrazem. Praha: Codyprint, 2013.

LÁŠEK, Radan. Ztracené varty. Strážci šumavské hranice 1938. Praha: Codyprint, 2018.

LAŠTOVIČKA, Zdeněk. Ilegální vysílačka českého policisty Josefa Laštovičky v období německé okupace. Almanach příspěvků XII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2018, s. 195–203.

LAŠTOVIČKA, Zdeněk. Před 70 roky skončil statečný boj hrdiny z Vysočiny proti pražskému gestapu. Almanach příspěvků VIII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 136–149.

LAZORIŠÁK, Štefan. Alexander Reis Francisty – Osud skrytý v kufríku. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017, roč. 13, č. 3, s. 62−69.

LEGAR, Ivan ‒ Vališ, Zdeněk. Oddíl zvláštního určení. Praha: Naše vojsko, 1987.

LEHÁR, Lubomír. Závodní milice 1945–1948. Odbory a naše revoluce: sborník studií. Praha: Práce, 1968.

LEIN, Richard. Plnění povinností, nebo velezrada? Čeští vojáci Rakousko-Uherska v první světové válce. Praha: Academia, 2018.

LENIN, Vladimír Iljič. O státu. Praha: Svoboda, 1950.

LENIN, Vladimír Iljič. Stát a revoluce. Učení marxismu o státu a úkoly proletariátu v revoluci. Praha 1950.

LEPŠÍK, Josef. Úkoly právního sjednocení v našem vojenském trestním právu. Právný obzor. Bratislava: Právnická jednota na Slovensku, 1937, roč. XX., s. 506–510.

LEPŠÍK, Josef. O vojenském polním trestním řízení. Právník, 1938, roč. 77, s. 147–164.

LESJUK, P. – ŠTĚPÁN, F. – ŽIVOTA, J. Ministerstvo vnitra – nová registratura 1939–1947. Inventář (Dodatek – sign. E). Praha: Státní ústřední archiv, 1960–1961.

LETZ, Róbert. Odkaz živým – Prípad Albert Púčik a spol. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008.

LETZ, Róbert − Matula, Pavol, eds. Dokumenty k procesu s Viliamom Žingorom a spol. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009.

LETZ, Róbert. Február 1948 zo slovenskej perspektívy. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, č. 22, s. 10‒34.

LETZ, Róbert. Biskup Štefan Barnáš. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017.

LETZ, Róbert. Slovenský zlatý orol a jeho samizdaty. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2020, roč. 16, č. 2, s. 3–21.

LEVORA, Vladimír. Ze stalinských gulagů do československého vojska. Klatovy: Galerie Klatovy / Klenová – Ústav pro studium totalitních režimů, 2020.

LEVÝ, Zbyněk. Vrchní strážmistr Jaroslav Honzátko. Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 390–427.

LIEBSCHER, Adolf. Soudní budova a trestnice v Užhorodě. Horizont, Brno: Václav Roštlapil, 1927, roč. I., č. 9, s. 156–159.

LICHNOVSKÝ, Milan. Otázka upevňování lidově demokratické moci v západním pohraničí v letech 1945‒1946 a úloha čs. armády. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1960, roč. 9, č. 5, s. 611‒647.

LICHNOVSKÝ, Milan. Bedřich Reicin a československá armáda. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, roč. 43, č. 1 (s. 3−36), č. 2 (s. 3−45); roč. 44, č. 6 (s. 81−117), 1994−1995.

LINDTNEROVÁ, Magdaléna. Zázračný návrat zo sibírskeho gulagu. Spomienky Júliusa Lindtnera. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2020, č. 4, s. 105–108.

LINKOVÁ, Marcela – STRAKOVÁ, Naďa, ed. Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent. Praha: Academia – Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 2017.

LIPSCHER, Ladislav. Židia v slovenskom štáte 1939–1945. Bratislava: Print-servis, 1992.

LISÁ, Martina – KRÁL, Karel. Československé vojenské lékárenství 1918–1928. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2001, roč. 50, č. 4, s. 816–831.

LIŠKA, Otakar a kol. Vykonané tresty smrti. Československo 1918‒1989. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2000.

LIŠKA, Otakar a kol. Tresty smrti vykonané v Československu v letech 1918‒1989. 2. opr. a rozš. vyd. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006.

LIŠKA, Přemysl. Dobrodružství kriminalistické balistiky. Praha: Universum, 2021.

LNĚNIČKOVÁ, Andrea. Činnost retribučních komisí v Ostravě v letech 1945−1948. BORÁK, Mečislav, ed. Retribuce v ČSR a národní podoby antisemitismu. Židovská problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných lidových soudů a trestních komisí ONV v letech 1945−1948. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002, s. 137−142.

LNĚNIČKOVÁ, Andrea. Postavení a povaha přečinů s židovskou tematikou u trestní nalézací komise v Ostravě v letech 1946‒1947. BORÁK, Mečislav, ed. Poválečná justice a národní podoby antisemitismu. Postih provinění vůči Židům před soudy a komisemi ONV v českých zemích v letech 1945–1948 a v některých zemích střední Evropy. Sborník příspěvků. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002, s. 127‒135.

LOEWY, Jiří. Vzpomínka na Dragulu. Bývalý politický vězeň vzpomíná na výjimečné lidi, s nimiž se setkal v roce 1948 v českolipské věznici. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání – Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2003, roč. I, č. 3, s. 20–23.

LONDON, Artur. Doznání. V soukolí pražského procesu. 2. vyd. Praha: Čs. spisovatel, 1990.

LONDON, Artur. K pramenům Doznání. Motáky z ruzyňské věznice. Brno: Doplněk, 1997.

LORENC, Alojz. Ministerstvo strachu? Neskartované spomienky generála Lorenca. Bratislava: Tatrapress, 1992.

LORENC, Alojz. Generál Lorenc – Dešifrovaný svet. Banská Bystrica: Forza, 2000.

LOUČ, Michal. Vezeňství v českých zemích v 70.‒80. letech 20. století pohledem pamětníků.  Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, č. 33, s. 30–49.

LOUČ, Michal. Ďáblický hřbitov. Místo paměti druhého a třetího odboje. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021.

LOUČOVÁ, Petra. Literární úkol, jak něco napsat, i když člověk vlastně nic psát nemůže. Cenzura korespondence politických vězňů v období tzv. noramlizace. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, č. 33, s. 80–103.

LOZOVIUKOVÁ, Kateřina – RADVANOVSKÝ, Zdeněk – SUCHÁ, Jitka. Mimořádný lidový soud v Liberci a Litoměřicích v letech 1945–1948. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 2001.

LÖBL, Evžen. Jak jsem se přiznal. Reportér: týdeník pro politiku, kulturu a sport. Praha: Čs. svaz novinářů, 1968, roč. 3, č. 19 (příloha), s. I–III. 

LÖBL, Eugen. Svedectvo o procese s vedením protištátneho sprisahaneckého centra na čele s Rudolfem Slánským. Bratislava: Vydavateľstvo politickej literatúry, 1968.

LÓŽI, Marián. Dynamika vnitrostranického teroru na lokální úrovni KSČ v době pozdního stalinismu. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, 2014.

LÓŽI, Marián. Exposing enemies in the regional leaderships of the Communist Party of Czechoslovakia 1950–1951. Securitas Imperii: Časopis pro studium moderních diktatur. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, č. 39, s. 111‒146.

LÓŽI, Marián. Ne československý Rajk, ale Berija. Barákova komise, KSČ a první reinterpretace procesů s protistátním spikleneckým centrem Rudolfa Slánského (1955–1956). Paměť a dějiny. Revue pro studium totalitních režimů. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2022, roč. 16, č. 3, s. 15−27.

LUDVÍKOVÁ, Miroslava. Spravedliví mezi národy na území Čech a Moravy. SKLENÁŘOVÁ, Sylva, ed. České, slovenské a československé dějiny 20. století II. Sborník z mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků. Univerzita Hradec Králové, 7. – 8. března 2007. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2007, s. 117–124.

LUKEŠ, František. Německá politika po Mnichovu a okupace Československa. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, 1966, č. 2, s. 3–18.

LUKEŠ, František. Podivný mír. Praha: Svoboda, 1968.

LUKEŠ, Igor. Mimořádná vojenská opatření v květnu 1938: nová interpretace. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1995, roč. 44, č. 5, s. 79–97.

LUKEŠ, Igor. The Birth of a Police State: The Czechoslovak Ministry of the Interior. 1945‒1948.  Intelligence and National Security, 1996, roč. 11, č. 1, s. 78‒88.

LUKEŠ, Igor. Der Fall Slánský. Eine Exilorganisation und das Ende des tschechoslowakischen Kommunistenführers 1952. Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. Berlin: Institut für Zetigeschichte, 1999, Vol. 47, No. 4, s. 459–501.

LUKEŠ, Igor. The Rudolf Slansky Affair. New Evidence. Slavic review: American Quarterly of Russian and East European studies. Illinois: University of Illinois, 1999, Vol. 58, No. 1, pp. 160–187.

LUKEŠ, Igor. Československo mezi Stalinem a Hitlerem: Benešova cesta k Mnichovu. Překlad Petra Kůsová. Praha: Prostor, 1999.

LUKEŠ, Igor. Operace Velký metař: kapitola z dějin studené války. ŠESTÁK, M. – VORÁČEK, E., eds. Evropa mezi Německem a Ruskem: sborník prací k sedmdesátinám Jaroslava Valenty. Praha: Historický ústav AV ČR, 2000 s. 575‒599.

LUKEŠ, Igor. Případ Vladimíra Komárka na pozadí změn v rovnováze sil mezi Východem aZápadem, 1948–1967. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2001, roč. 50, č. 3, s. 538–585.

LUKEŠ, Igor. Operace Velký metař. PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 59–85.

LUKEŠ, Igor. Ein nachrichtendienstliches Versagen. Die Amerikaner und die kommunistische Machtergreifung in der Tschechoslowakei 1948. Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 2007, Vol. 55, No. 2, s. 201–236.

LUKEŠ, Igor. Showdown in der Kapelle. Der tschechoslowakische Geheimdienst 1968. KARNER, Stefan – TOMILINA, Natalja – TŮMA, Oldřich et al., eds. Prager Frühling. Das internationale Krisenjahr. Band 1. Beiträge. Köln: Böhlau Verlag, 2008, s. 791−806.

LUKEŠ, Igor. Selhání tajných služeb: Československo 1945‒1948. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, č. 15, s. 12‒121.

LUKEŠ, Igor. KÁMEN: Studenoválečná akce samerickým rozměrem. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2011, roč. 60, č. 3, s. 40–46.

LUKEŠ, Igor. On the edge of the Cold War: American diplomats and spies in postwar Prague. Oxford; New York: Oxford University Press, 2012.

LUKEŠ, Igor. Československo nad propastí. Selhání amerických diplomatů a tajných služeb v Praze 1945−1948. Praha: Prostor, 2014.

LUKEŠ, Michal. Vojenská zpravodajská služba v pozadí Tukova procesu. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1997, roč. 46, č. 4, s.  33–46.

LUKEŠ, Michal. K úloze českého četnictva na Slovensku v roce 1918. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1998, roč. 47, č. 2, s. 53–64.

LUNEROVÁ, Jitka – ŠTĚRBA, Martin. Důsledky říšskoněmeckého výnosu z roku 1938 pro romské obyvatelstvo. MERVART, Jan – ŠTĚPÁN, Jiří a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století. Osudové osmičky v našich dějinách. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2008, s. 217–224.

LUŇÁK, Petr. Plánování nemyslitelného: československé válečné plány 1950–1990. 2. vyd. Praha: Dokořán, 2007.

LUPRICHOVÁ, Zuzana. Spomienky na pátra Jozefa Opralu. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2020, č. 3, s. 65–79.

LUPTÁK, Adam. Zapadli jsme do ústraní jako staromódní hrdinové, ponechavše místo jiným. „Váleční slepci“ v medzivojnovom Československu. KARPÍŠEK, Jaromír – STURZ, Zbyněk – BLÁHOVÁ, Marie, eds. České, slovenské a československé dějiny 20. století XII. Hradec Králové: Gaudeamus, 2018, s. 165–172.

LUŽA, Radomír. The Transfer of the Sudeten Germans. A Study of the Czech-German Relations, 1933–1962. New York: New York University Press, 1964.

 

M

MACÁK, Ernest. Zápisky spoza mreží. Bratislava: Don Bosco, 1996.

MACÁK, Ernest. Prenasledovaní pre Krista. Bratislava: Don Bosco, 2008.

MACÁK, Milan. Tváří v tvář okupaci. Příběh čs. vojenské rozvědky v srpnu 1968. Praha: Ministerstvo obrany ČR − AVIS, 2008.

MACEK, Jaroslav. Okupační justice v českém pohraničí a její vývoj (1938–1945). Sborník archivních prací archivu ministerstva vnitra. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1963, roč. XIII., č. 1, s. 63–118.

MACEK, Jaroslav – BRZOBOHATÝ, Jan. Spisová manipulace nacistické okupační správy – zásady a vývoj. Sborník archivních prací archivu ministerstva vnitra. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1965, roč. XV., č. 1, s. 229–276.

MACEK, Jaroslav. Situace v komunistickém hnutí v pohraničí 1938–1941. Odboj a revoluce – zprávy, příloha 4. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, 1966, roč. IV., s. 147–153.

MACEK, Jaroslav. Nacistická justice v pohraničí 1938−1945. Ústecký sborník historický. Ústí nad Labem: ONV − Okresní archiv v Ústí nad Labem, 1966, s. 139−172.

MACEK, Jonáš. Odsun Němců z Československa v letech 1945−1947. ČELKO, Vojtech a kol., eds. My a oni: česko-německé stýkání a potýkání ve dvacátém století. Výběr prací středoškolských studentů ve 4. ročníku dějepisné soutěže EUstory. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2008, s. 98−99.

MACEK, Pavel − UHLÍŘ, Lubomír. Dějiny policie a četnictva. I., Habsburská monarchie (1526−1918). Praha: Themis, 1997.

MACEK, Pavel – UHLÍŘ, Lubomír. Dějiny policie a četnictva. II., Československá republika 1918–1939. Praha: Police history, 1999.

MACEK, Pavel − Uhlíř, Lubomír. Dějiny policie a četnictva. III., Protektorát Čechy a Morava a Slovenský stát (1939−1945). Praha: Police history, 2001.

MACEK, Pavel − UHLÍŘ, Lubomír. Dějiny policie a četnictva. IV., Československo (1945−1989). Praha: Police history, 2011.

MACKE, Josef. Četnická stanice – Stanice SNB Ostrov. Historie stanice do roku 1947. Almanach příspěvků VI. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011, s. 219–244.

MACKE, Josef. Strmiska Karel a protistátní skupina SNB. Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 373–389.

MACKE, Josef. Václav Freisleben a osudový rok 1938 na Nejdecku. Almanach příspěvků IX. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2014, s. 112–124.

MACKE, Josef. Křižovatka smrti, poslední mrtví vojenského oddílu Železo. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 212–229.

MACKE, Josef. Perštejn a okolí ve víru henleinovských bojů. Almanach příspěvků IV. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 56–67.

MACKE, Josef. Dny osvobození – konec války v Ostrově. Almanach příspěvků V. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 87–102.

MACKE, Josef. Očistná akce v SNB v obvodu oblastního velitelství SNB Karlovy Vary. Almanach příspěvků VIII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 150–162.

Macková, Marie. Finanční stráž v Čechách 1842−1918. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017.

MADRY, Jindřich. Mocenský zvrat v dubnu 1969 a podíl vojáků na jeho provedení: realismus a iluze v Dubčekově normalizační politice. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1992, roč. 41, č. 4, s. 103–134.

MADRY, Jindřich. Počátky normalizace a armáda (duben–srpen 1969). Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1993, roč. 42, č. 4, s. 3–49.

MADRY, Jindřich. Sovětská okupace Československa, jeho normalizace v letech 1969–1970 a role ozbrojených sil. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994.

MACHÁT, František. Vzpomínky na spolupráci s gen. Bílým. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. V., č. 2 – příloha, 1967, s. 5–20.

MACHATKOVÁ, R. Ministerstvo vnitra – referát L. MV – ref. L. 1938–1948. Inventář. Praha: Státní ústřední archiv, 1967.

MACHULA, František. Mládež provinilá a ohrožená před úřady bezpečnostními. 2. vyd. Praha: Policejní klub odborné a literární práce v Československé republice, 1938.

MACHULA, Jaroslav. Sbor národní bezpečnosti (1945‒1991). Diplomová práce. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2012.

MACHUTOVÁ, Marcela. Vývoj kriminální policie do roku 1950. Almanach příspěvků II. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2007, s. 67–80.

MACHUTOVÁ, Marcela. Bezpečnostní rozhlas – nástroj boje proti zločinu. Almanach příspěvků III. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2008, s. 127–142.

MACHUTOVÁ, Marcela. Vážný příběh s veselým koncem. Almanach příspěvků VI. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011, s. 286–303.

MACHUTOVÁ, Marcela – GALAŠ, Radek. Praha policejní aneb pražský policejní místopis poprvé. Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 159–190.

MACHUTOVÁ, Marcela. Historie dopravní policie. Almanach příspěvků IV. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 565–596.

MACHUTOVÁ, Marcela. Policejní lékaři. Almanach příspěvků V. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 214–225.

MAJDIAKOVÁ, Kateřina. Politické procesy v Ústeckém kraji navazující na kauzu Milady Horákové a spol. VESELÝ, Martin, – ROKOSKÝ, Jaroslav, eds. Paměť a místo. Proměny společnosti ve 30. až 60. letech 20. století. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2015, s. 343–380.

MAJEWSKI, Piotr, M. Nierozegrana kampania. Możliwości obronne Czechosłowacji jesienią 1938 roku. Warszawa: Trio 2004.

MAJEWSKi, Piotr M. Bojovat, či ustoupit? Možnosti obrany Československa na podzim 1938. Brno: Conditio humana ve spolupráci s Muzeem druhé světové války v Gdaňsku 2018.

MAJEWSKI, Piotr, M. Kdy vypukne válka? 1938: Studie o krizi. Praha: Academia 2022.

MAJEWSKI, Piotr, M. Špinavec Harry. Osudy slavného podvodníka za Protektorátu Čechy a Morava. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, roč. 14, č. 1, s. 21–29.

MAJCHRZAK, Grzegors. Poľské občianske protesty proti intervencii v Československu z pohľadu bezpečnostných dokumentov. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2018, roč. 14, č. 2, s. 39–56.

MAJOROV, Aleksandr M. Vtoženije. Čechoslovakija, 1968. Sviedětělstva komandarma. Moskva: Prava čeloveka, 1998.

MAKOVIČKA, Jan. „… Já si pořád myslím, že jsem nikomu neublížil.“ František Horáček alias Jim Čert jako tajný spolupracovník StB, 1979‒1989. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2016, č. 14, s. 353−405.

MAKYNA, Pavol. Protižidovské výtržnosti a letákové akcie na Slovensku v lete 1946. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2020, roč. 16, č. 2, s. 39–50.

MALÁ, Irena – LESJUK, Petr. Okupace československého pohraničí hitlerovským Německem po Mnichovu. Sborník archivních prací archivu ministerstva vnit. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1959, roč. IX., č. 1, s. 3–58.

MÁLEK, Jiří. JUDr. Vlastislav Chalupa, agent StB. Securitas Imperii. Praha: Themis, 1994, č. 2, s. 72−116.

MÁLEK, Jiří. Metody Státní bezpečnosti a likvidace třetího odboje v letech 1948−1953. CUHRA, Jaroslav – VEBER, Václav, eds. Za svobodu a demokracii. Díl 1. Odpor proti komunistické moci. Praha: Karolinum, 1999, s. 60−84.

MÁLEK, Jiří. Justiční vražda Vladimíra Cermana.  BABKA, Lukáš – VEBER, Václav, eds. Za svobodu a demokracii III. Třetí (protikomunistický) odboj. Hradec Králové: Evropské hnutí v České republice − Univerzita Hradec Králové − Ústav filosofie a společenských věd v nakl. M&V, 2002, s. 221‒256.

MÁLEK, Lukáš. Některé méně známé aspekty služební kynologie. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 230–241.

MÁLEK, Lukáš. Některé méně známé aspekty služební kynologie. Almanach příspěvků XII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2018, s. 204–215.

MÁLEK, Lukáš. Chovná stanice služebních psů 3. brigády pohraniční stráže v Karlových Varech Staré Roli. Almanach příspěvků VIII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 163–173.

MALÍNEK, Tomáš. „Dub“ v „Oboře“. Západoněmečtí velvyslanci v hledáčku Státní bezpečnosti v letech 1968–1989. Securitas Imperii. Praha: Ústav po studium totalitních režimů, 2017, č. 30, s. 176−200.

MALÍNEK, Tomáš. Časopisy Federálního ministerstva vnitra ČSSR v období tzv. normalizace. Securitas Imperii: Časopis pro studium moderních diktatur. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, č. 38, s. 106‒144.

MALÍNEK, Tomáš. „Pražané šli na tanky s krumpáči“. Vzpomínka Wolfganga Stadlera na okupaci ČSSR v srpnu 1968. Paměť a dějiny. Revue pro studium totalitních režimů. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2023, roč. 17, č. 2, s.  30–34.

MALLOTA, Petr. Zapomenutý příběh o několika dějstvích: kovář Tomáš Rumíšek a „javornická“ vražda z března roku 1949. HAZDRA, Zdeněk – JUNEK, Marek, eds. Život ve stínu šibenice. Sborník Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2016, č. 3–4, s. 59–64.

MALLOTA, Petr. „Vše pro kamarády, čest a svobodu národa!“ Květoslav Prokeš a jeho místo v protinacistickém odboji. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, roč. 12, č. 1, s. 97‒105.

MALLOTA, Petr. „Vše pro kamarády, čest a svobodu národa!“ Květoslav Prokeš a jeho místo v protikmunistickém odboji. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, roč. 12, č. 2, s. 83–94.

MALLOTA, Petr. Střetnutí příslušníků Pohraniční stráže s kurýrem Josefem Maškem aneb neznámý příběh ze Šumavy padesátých let v dobových souvislostech. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, č. 32, s. 190–221.

MALÝ, Karel – Soukup, Ladislav, eds. Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918–1938) a jejich místo ve střední Evropě. 2 sv. (s. 594, s. 609–1173). Praha: Karolinum, 2010.

MALÝ, Petr, Jan − Soukup, František, − KAPRAS, Jan, eds. Armáda a národ. Praha: Národní rada československá v nakladatelství L. Mazáč, 1938.

MANDZÁK, Daniel Atanáz. „Agent a špión Vatikánu“. Redemptorista Ján Ivan Mastiliak – slovenský účastník monstrprocesu proti A. A. Machalkovi a spol. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008.

MANDZÁK, Daniel Atanáz, ed. Dokumenty k procesu s Augustinom A. Machalkom a spol. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009.

MANDZÁK, Daniel Atanáz, ed. Dokumenty k akcii „P“ Prešovský „sobor“. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2014.

MAŇÁK, Jiří. Čistky v Komunistické straně Československa 1969–1970. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1997.

MAREK, Jaroslav. Jméno ze seznamu. Praha: Futura, 2005.

MAREK, Jindřich. Jednotky SOS na Chomutovsku v roce 1938. Mnichov 1938. 2. díl. Praha: Svoboda, 1988, s. 100–106.

MAREK, Jindřich. Vojenská odbojová skupina „Bartoš“ a její přípravy Pražského povstání. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2005, roč. 54, č. 4, s. 74–89.

MAREK, Jindřich. Generál Alex přišel pozdě… In memoriam František Slunečko. Přísně tajné!: literatura faktu. Praha: Pražská vydavatelská společnost, 2005, č. 2, s. 94−110.

MAREK, Jindřich. Pravda o Němé barikádě. Přísně tajné!: literatura faktu. Praha: Pražská vydavatelská společnost, 2005, č. 3, s. 89−104.

MAREK, Jindřich. Geneze vojenského velitelství „Alex“ a jeho vliv na události v květnu 1945.  Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2007, roč. 56, č. 4, s. 70‒88.

MAREK, Jindřich. Vojenský a zpravodajský štáb ÚRO vkvětnu 1945. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2011, roč. 60, č. 2, s. 76–90.

MAREK, Jindřich. Radiostanice Vladislav vmarném boji o Podkarpatskou Rus. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2011, roč. 60, č. 4, s. 54–70.

MAREK, Jindřich. Vojenská komise ČNR a radiostanice ANNA vkvětnu 1945. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2012, roč. 61, č. 4, s. 67–82.

MAREK, Jindřich. Zpravodajská služba čs. legií v Rusku 1918–1920. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2012, roč. 61, č. 3, s. 29–44.

MAREK, Jindřich. Nouzové řešení, výměna generací, či první čistka? Personální změny ve vedení čs. četnictva a policie v květnu 1945. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2013, č. 11, s. 39‒50.

MAREK, Jindřich. Operace „Łom“: polské diverzní a teroristické útoky na Podkarpatské Rusi na podzim roku 1938. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2013, roč. 62, č. 4, s. 26–47.

MAREK, Jindřich. Pražská protiletecká ochranná policie v květnu 1945. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2015, roč. 64, č. 4, s. 52–69.

MAREK, Jindřich. „Hříchy“ policejního podplukovníka Emila Rožka. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 242–251.

MAREK, Jindřich. František Slavíček – policista, snajpr, výsadkář, průzkumník a především vlastenec. Almanach příspěvků XII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2018, s. 216–222.

MAREK, Jindřich. Výsadkové operace Destroyer a čs. odboj v Paříži v roce 1944. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2022, roč. 71, č. 1, s. 44−63.

MAREK, Jindřich. Českoslovenští „paradispečeři“ v operacích SOE v letech 1941−1944. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2022, roč. 71, č. 2, s. 20−41.

MAREK, Luboš. Četnická stanice Velká Dobrá za první republiky. Listy z Unhošťska: Vlastivědný zpravodaj Melicharova městského muzea v Unhošti. Unhošť: Melicharovo městské muzeum, 2010, roč. 48–49, s. 45–49.

MAREK, Luboš. Četnická stanice Kamenné Žehrovice za první republiky.  Město a region v dramatickém století. Slaný a Slánsko ve XX. století. Slaný, 2014, s. 37–52.

MAREK, Luboš. Četník a zbraň. Vybrané případy ze Slánska.  Bílá místa historie. Slaný a Slánsko ve XX. století. Slaný, 2015, s. 69–91.

MAREK, Luboš. Prohřešky četníků na Slánsku za první republiky. BARTONÍČEK, Pavel. Všude žijí lidé: Slaný a Slánsko ve XX. století. Slaný: Wotrubia, 2018, s. 149–166.

MAREK, Luboš. Pro vlast jsem ochoten nasadit i život aneb úmrtí četníků na Slánsku. BARTONÍČEK, Pavel. Život a smrt v kraji pod slánskou horou: Slaný a Slánsko ve XX. století. Slaný-Otruby: Wotrubia, 2019, s. 57–74.

MAREK, Luboš. Četnická stanice v Kladně (19181938). Diplomová práce. Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové. Hradec Králové, 2019.

MAREK, Luboš. Dozor nad filmovými projekcemi aneb četníci, policisté a úředníci v knosálech (1918–1930). STŘÍTESKÝ, Hynek. Příspěvky k počátkům kinematografie v českých zemích. Praha: Národní technické muzeum, 2021, s. 119–127.

MAREK, Pavel. Počátek likvidace živnostnictva 1948‒1950. PERNES, Jiří, ed. Po stopách nedávné historie. Sborník k 75. narozeninám doc. Karla Kaplana. Brno: Prius, 2003, s. 124‒152.

MAREŠOVÁ, Alena. Co se lze dozvědět z materiálů o kriminalitě od dob konce Rakousko-Uherska, za období I. světové války a I. republiky. Historická penologie. Praha: Akademie VS ČR – Kabinet dokumentace a historie, roč. XIV, č. 1, 2014, s. 21–43.

MARGOLIOVÁ-KOVÁLYOVÁ, Heda. Na vlastní kůži. Praha: Academia, 2012.

MARJINA, Valentina. Rehabilitácia tzv. slovenských buržoáznych nacionalistov a slovenská otázka. KINČOK, Branislav a kol. Gustáv Husák a jeho doba. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2015, s. 323−352.

MARKHAM, Mira. Světlana: Partisans and Power in Post-War Czechoslovakia. Contemporary European History, 2021, Vol. 30/1, pp. 16–31.

MARŠÁLEK, Pavel. Od restituce k revoluci: k právní obnově v poválečném Československu. KOKOŠKOVÁ, Zdeňka – KOCIAN, Jiří – KOKOŠKA, Stanislav, eds. Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody. Sborník z konference k 60. výročí konce druhé světové války. Praha: Národní archiv a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005, s. 118−124.

MARŠÁLEK, Pavel. Pod ochranou hákového kříže: nacistický okupační režim v českých zemích 1939–1945. Praha: Auditorium, 2012.

MARŠÁLEK, Pavel. Období nesvobody jako předmět zájmů české právní vědy v letech 1945–1948. TAUCHEN, Jaromír – SCHELLE, Karel, eds. Období nesvobody. Ostrava: Key Publishing, 2014, s. 37–46.

MARŠÁLEK, Zdenko – HOFMAN, Petr. Dunkerque 1944–1945. Ztráty Československé samostatné obrněné brigády během operačního nasazení ve Francii. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011.

MARŠÁLEK, Zdenko. Vojáci v moci politiků: Československá armáda na jaře 1945. KOKOŠKA, Stanislav – MARŠÁLEK, Zdenko – SMETANA, Vít a kol. Nultá hodina? Československo na jaře 1945 ve strategických souvislostech. Praha: Euroslavica, 2011, s. 56−79.

MARŠÁLEK, Zdenko. Československá zahraniční armáda 1939−1945 a marginalizace v procesu utváření kolektivní paměti. SOUKUPOVÁ, Blanka – NOSKOVÁ, Helena – BEDNAŘÍK, Petr, eds. Paměť – národ v menšiny – marginalizace – identity I. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2013, s. 41−48.

MARŠÁLEK, Zdenko ‒ VORÁČEK, Emil a kol. Interbrigadisté, Československo a španělská občanská válka: neznámé kapitoly z historie československé účasti v občanské válce ve Španělsku 1936‒1939. Praha: Historický ústav AV ČR, v.v.i., 2017.

MARŠÁLEK, Zdenko. „Česká“, nebo „československá“ armáda? Národnostní složení československých vojenských jednotek v zahraničí v letech 1939–1945. Praha, Academia 2017.

MARŠÁLEK, Zdenko. Together into Battle: The Armies in Exile: Considerable Value or „a Drop in the Ocean“. SMETANA, Vít – GEANEY, Kathleen Brenda (eds.). Exile in London. The Experience of Czechoslovakia and the Other Occupied Nations, 1939–1945. Praha: Karolinum, 2018, pp. 94−122.

MARŠÁLEK, Zdenko. Kliometrie a národní příběh. Zajatci z wehrmachtu jako vojáci československého zahraničního vojska za druhé světové války. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2020, č. 2, s. 235–254.

MARŠÁLEK, Zdeněk – HUBENÝ, David. Utváření armády a bezpečnostních složek v prvních letech meziválečného Československa. KOBER, Jan – HOLUBEC, Stanislav (eds.). Počátky Československé republiky. Díl 2. Praha: Academia, 2022, s. 618–658.

MARTINÁK, Peter. „Občania druhej kategórie“ – zaradenci do PTP. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, roč. 4, č. 4, s. 19‒40.

MARTÍNEK, Jiří. Geografové ve službách meziválečné armády: Antonín Basl a Jiří Čermák. BINAR, Aleš a kol. Ozbrojené síly a československý stát. Brno: Univerzita obrany, 2020, s. 27−32.

MARUŠIAK, Juraj. Príliš skoré predjarie… Slovenskí študenti v roku 1956. Bratislava: Veda, 2020.

MASIN, Barbara. Odkaz. Pravdivý příběh Mašínů. Praha: Mladá fronta 2011.

MASKALÍK, Alex. K osudom slovenských dôstojníkov po februári 1948. ŽÁČEK, Pavel – KOŠICKÝ, Patrik – GULDANOVÁ, Eva. Moc verzus občan. Úloha represie a politického násilia v komunizme. Zborník z mezinárodního seminára. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, s. 195–208.

MASKALÍK, Alex. Elita armády. Československá vojenská generalita 1918–1992. Košice: HWSK 2012.

MAŠATA, Jiří. Činnost Mimořádného lidového soudu v Novém Jičíně v letech 1945−1948 a židovská problematika. BORÁK, Mečislav, ed. Retribuce v ČSR a národní podoby antisemitismu. Židovská problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných lidových soudů a trestních komisí ONV v letech 1945−1948. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002, s. 83−90.

MAŠATA, Jiří. Případy pronásledování Židů ve spisech Mimořádného lidového soudu Nový Jičín. BORÁK, Mečislav, ed. Poválečná justice a národní podoby antisemitismu. Postih provinění vůči Židům před soudy a komisemi ONV v českých zemích v letech 1945–1948 a v některých zemích střední Evropy. Sborník příspěvků. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002, s. 104‒112.

MAŠEK, Ot. K nařízení ze dne 23. dubna 1919, č. 218 Sb. zák. a nař., o úředním stejnokroji úředníků politické a policejní služby státní. Věstník Ministerstva vnitra Republiky československé. Praha: Ministerstvo vnitra, 1919, roč. I., č. 3–4, s. 60–62.

MAŠÍN, Ctirad – MAŠÍN, Josef – PAUMER, Milan. Cesta na severozápad. Praha: Academia, 2010.

MAŠÍNOVÁ, Zdena – MARTIN, Rudolf. Čtyři české osudy. Tragický úděl rodiny Mašínovy. Praha – Litomyšl: Paseka, 2001.

Materialie k osnově nového zákona o výjimečném stavu. Věstník Ministerstva vnitra Republiky československé. Praha: Ministerstvo vnitra, 1919, roč. I., č. 1–2, s. 3–5.

MATES, Pavel: Státní správa a samospráva v počátečních letech republiky. KOBER, Jan – HOLUBEC, Stanislav, eds. Počátky Československé republiky. Díl 2. Praha: Academia, 2022, s. 121–146.

MATES, Pavel: Reforma územní správy (župní zákon). KOBER, Jan – HOLUBEC, Stanislav (eds.). Počátky Československé republiky. Díl 2. Praha: Academia, 2022, s. 147–175.

MATĚJKA, Ondřej. „The ‚Proton Pseudos‛ of Our Life After May 1945“: Czech Protestants and the Expulsion of Sudeten Germans. BARTH, Boris – KONRÁD, Ota – MRŇKA, Jaromír. Collective Identities and Post-War Violence in Europe, 1944–48. Institute for the Study of Totalitarian Regimes, Institute of International Studies, Faculty of Social Sciences at the Charles University in Prague, and The Center for the Transdisciplinary Research of Violence, Trauma and Justice (VITRI), 2022, pp. 165‒194.

MÁTLOVÁ, Simona. Soudní procesy s brněnskými augustiniány po roce 1948. Brno: Masarykova univerzita, 2015.

MATTHEWS, John P. C. Majáles 1956. Nevydařená revolta československých studentů. Brno: Prius, 2000.

MATULOVÁ, Helena. Vojenské trestní právo. Malý, Karel – Soukup, Ladislav, eds. Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918–1938) a jejich místo ve střední Evropě. 2. sv. Praha: Karolinum, 2010, s. 843–874.

MATÚŠÚ, Marie. Muži pro speciální operace. Praha: Naše vojsko, 2005.

MAZÚCH, Lukáš. Z případů četnictva v okolí Hradce Králové v letech  1914–1915. Východočeské listy historické. Hradec Králové: Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2013, č. 30, s. 199–213.

MAZÚCH, Lukáš. Věznice okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou 1850–1948 a její předchůdci. Historická penologie. Praha: Akademie VS ČR – Kabinet dokumentace a historie, roč. XIV, č. 1, 2014, s. 65–71.

MECLOVÁ, Anna. Bytové semináře pod dohledem Státní bezpečnosti. Sledování skupiny filozofů v období normalizace. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, roč. 3, č. 2, s. 87−100.

MEDVECKÝ, Matej. Využití „ľudáckej karty“ v politických procesoch – druhá polovica 40. rokov – 50. roky (od retribúcie ke konštrukcii). ŽÁČEK, Pavel – KOŠICKÝ, Patrik – GULDANOVÁ, Eva. Moc verzus občan. Úloha represie a politického násilia v komunizme. Zborník z mezinárodního seminára. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, s. 171–194.

MEDVECKÝ, Matej. Imrich Sucký – lovec v sieťach ŠtB. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2006, roč. 2, č. 1, s. 6‒18.

MEDVECKÝ, Matej. Vznik Ústredne štátnej bezpečnosti. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2006, roč. 2, č. 2, s. 24‒35.

MEDVECKÝ, Matej. Jako vysadiť agenta do NSR? Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2007, roč. 3, č. 4, s. 51‒66.

MEDVECKÝ, Matej. Spravodajské eso slovenského štátu. Kauza Imrich Sucký. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2007.

MEDVECKÝ, Matej. Správa o organizovanom oslavovanie. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, roč. 4, č. 2, s. 61‒65.

MEDVECKÝ, Matej. Februárové otřesy v ŠtB na Slovensku. MERVART, Jan – ŠTĚPÁN, Jiří a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století. Osudové osmičky v našich dějinách. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2008, s. 285–292.

MEDVECKÝ, Matej. Prvá obeť Štátnej bezpečnosti. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, roč. 5, č. 1, s. 59‒71.

MEDVECKÝ, Matej. K organizácii štruktúre Štátnej bezpečnosti a politického spravodajstva na Slovensku před februárom 1948. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010, roč. 6, č. 2, s. 23‒35.

MEDVECKÝ, Matej. Strana a jej Bezpečnost. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010, roč. 6, č. 4, s. 59‒65.

MEDVECKÝ, Matej. Za červené Slovensko. Štátna bezpečnost a politické spravodajstvo na Slovensku v rokoch 1945‒1948. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2011.

MEDVECKÝ, Matej – SIVOŠ, Jerguš – JAŠEK, Peter. V stopách železného Felixa. Štátna bezpečnosť na Slovensku v rokoch 1945–1989. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2012.

MEDVECKÝ, Matej – SYRNÝ, Marek. Represie slovenských komunistov v rokoch 1939‒1943. KÁRNÍK, Zdeněk ed. a kol.: Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Praha: Dokořán ‒ Ústav pro soudobě dějiny AV ČR, 2012, sv. 6, s. 89‒112.

MEDVECKÝ, Matej. K počiatkom československej rozviedky. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2012, roč. 8, č. 1, s. 18‒32.

MEDVECKÝ, Matej. Na prahu totality – československá rozviedka po komunistickom prevrate. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2013, roč. 9, č. 3, s. 32‒52.

MEDVECKÝ, Matej – SYRNÝ, Marek. V zajetí špiománie. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2014, roč. 10, č. 1, s. 63‒70.

MEDVECKÝ, Matej. Červená kapela na Slovensku? Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, č. 31, s. 12−39.

MEDVECKÝ, Matej. Na prahu studenej vojny. Československé vojenské výzvedné spravodajstvo v rokoch 1945–1946. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2020.

MEDVECKÝ, Matej. Československí vojenskí diplomati po skončení 2. svetovej vojny. BINAR, Aleš a kol. Ozbrojené síly a československý stát. Brno: Univerzita obrany, 2020, s. 275−286.

MĚCHÝŘ, Jan. Na okraj kauzy komunistických zločinů. KOCIAN, Jiří – TŮMA, Oldřich, eds. Deset let soudobých dějin. Jednání sekce Soudobé dějiny na VIII. sjezdu českých historiků. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2001, s. 72−81.

MENŠÍKOVÁ, Miroslava. Kniha policejního ředitelství v Brně. Zajímavý pramen k prvním měsícům okupace. Pocta svobodě. Sborník z pracovních setkání historiků a odbojářů k 50. výročí osvobození. Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 17−22.

MENTLÍK, Petr. Okresní akční výbor Národní fronty v Ostravě po únoru 1948. KABEŠOVÁ, Monika – BEKERA, Matěj – HOLUB, Ondřej a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století XIII. Hradec Králové: Gaudeamus, 2019, s. 197–208.

MERTLÍK, Vladimír. Mašínovi. Ve stínu šibenice. Praha: Euromedia Group, a. s., 2020.

Mezinárodní policejní kongres ve Vídni 1923. Věstník Ministerstva vnitra Republiky československé. Praha: Ministerstvo vnitra, 1924, roč. VI., č. 2, s. 83–84.

Mezinárodní úmluva o potírání obchodu zletilými ženami. Právník, 1936, roč. 75, s. 216–217.

Mezinárodní kriminologická společnost. Právník, 1938, roč. 74, s. 77–78.

MIČKO, Peter. Akcie československej armády a Zboru národnej bezpečnosti proti oddielom Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA) na Slovensku roku 1946. STŘEDOVÁ, Veronika, ed. České, slovenské a československé dějiny 20. století. Moderní přístup k soudobým československým dějinám. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2006, s. 114–127.

MICHÁLEK, Slavomír. Prípad Oatis. Československý komunistický režim verzus dopisovateľ Associated Press. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005.

MICHÁLEK, Slavomír. Kovbojská akcia Američanov: štěchovický prípad zroku 1946. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2011, roč. 60, č. 1, s. 4–23.

MICHÁLEK, Slavomír. Akcia „Selb“, odpoveď ŠtB na „vlak slobody“. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2011, roč. 5, č. 3, s. 13−30.

MICHÁLEK, Slavomír. Za hranicou sloboda 1948−1953. (Dakoty „slobody“ a vlak do Selbu). Bratislava: Veda, 2013.

MICHÁLEK, Stanislav. Formovanie názorov slovenského demokratického exilu v rokoch 1948−1989. HÁJEK, Jan – KOCIAN, Jiří – ZÍTKO, Milan, eds. Fragmenty dějin. Sborník prací k šedesátinám Jana Gebharta. Praha: Historický ústav AV ČR, 2006, s. 559−572.

MICHL, Jan. Legionářské organizace v Československu (1920–1938). Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2007, roč. 56, č. 4, s. 4–23.

MICHL, Jan. Osmnáct let v čele kontrarozvědky. Josef Stavinoha, náčelník VKR 1953−1971.  VOLNÁ, Kateřina, ed. Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945–1989. II. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, s. 185−192.

MICHL, Jan. Oldřich Burda – náčelník vojenské rozvědky v letech 1960–1968. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010, roč. 4, č. 3, s. 91−99.

MICHŇÁK, Alois, ed. KSČ o ozbrojených silách. Dokumenty 1918–1976. Praha: Naše vojsko, 1976.

MIKLE, Peter. Činnosť vybraných pohraničných jednotiek a pohraničných oddelení Verejnej bezpečnosti počas augustových udalostí v roku 1968. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2019, roč. 15, č. 2, s. 36–50.

MIKLOŠKO, František – SMOLÍKOVÁ, Gabriela – SMOLÍK, Peter, eds. Zločiny komunizmu na Slovensku 1948–1989, sv. 1. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2001.

MIKLOVÁ, Martina. Prověrky na lékařské fakultě v Brně na počátku „normalizace“. ČERNÁ, Marie – CUHRA, Jaroslav a kol. Prověrky a jejich místo v komunistickém vládnutí. Československo 1948–1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i, 2012, s. 94−120.

MIKLOVIČ, Michal. Kontrašpionážne opatrenia proti diplomatom USA. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2006, roč. 2, č. 4, s. 38‒47.

MIKLOVIČ, Michal. Akcia „KRUH“. Simulovanie spravodajských operácií v Bratislave. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2007, roč. 3, č. 2, s. 91‒93.

MIKLOVIČ, Michal. Agentúrno-opratívne prostredie v agende čs. rozviedky. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, roč. 4, č. 2, s. 66‒70.

MIKLOVIČ, Michal. Objektové zväzky I. správy (rozviedky). Pamäť národa, Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, roč. 4, č. 2, s. 94‒95.

MIKLOVIČ, Michal. Rezidentúra EXPO-67. ŠtB na svetovej výstave v Montrealu. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2011, roč. 5, č. 4, s. 62−72.

MIKLOVIČ, Michal. Reorganizácia rozviedky v roku 1969. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, roč. 6, č. 3, s. 91−98.

MIKLOVIČ, Michal. Pobočka Hlavnej správy rozviedky v Bratislave 1969‒1971. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2013, roč. 9, č. 4, s. 59‒68.

MIKLOVIČ, Michal. S manželom v zahraničí. Profil príslušníčky rozviedky Marie Černej. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, roč. 8, č. 1, s. 92−98.

MIKLOVIČ, Michal. Vybrané dokumenty ku konšpiračným a prepožičaným bytom rozviedky.  Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2014, roč. 10, č. 4, s. 57‒71.

MIKLOVIČ, Michal. Oblastný odbor rozviedky Banská Bystrica v roku 1980. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2016, roč. 12, č. 1, s. 56‒62.

MIKLOVIČ, Michal. Aktívne opatrenie „Land“. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017, roč. 13, č. 1, s. 51−57.

MIKLOVIČ, Michal. Z Bratislavy do Montrealu. Profil příslušníka rzoviedky Viliama Bezáka.  Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017, roč. 13, č. 4, s. 68‒78.

MIKLOVIČ, Michal. Rezidentúra Brusel v roku 1989. Jašek, Peter, ed. 1989 ‒ rok zmeny: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 4.‒5. novembra 2014. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017, s. 400‒411.

MIKLOVIČ, Michal. Czechoslovak Security Advisers in Mali in the Years 1960–1964 (Study and Selected Documents). Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, č. 37, s. 202–218.

MIKLOVIČ, Michal. Czechoslovak Security Advisers in Mali in the Years 1960–1964 (Study and Selected Documents). Securitas Imperii: Časopis pro studium moderních diktatur. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, č. 37, s. 202‒218.

MIKLOVIČOVÁ, Jana. Pôsobenie Akčného výboru Slovenského národného frontu v Trnave.  Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, roč. 5, č. 1, s. 4‒19.

MIKULKA, Jiří. Portréty statečných. Osudy význačných moravských představitelů národního odboje z let 1939−1945, na něž se mělo zapomenout. Brno: Masarykova univerzita,1995.

MIKULKA, Jiří. Akce „Letci“. Nezdařený pokus o odchod do exilu bývalých čs. příslušníků RAF Gejzy Holody, Vladimíra Nedělky, Karla Šedy, Karla Schoře a Jaroslava Šišpery v prosinci 1950. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Odbor Archivu bezpečnostních složek MV ČR, 2007, č. 5, s. 117–136.

MIKULKA, Jiří. Zemský velitel havaroval… K automobilové nehodě zemského velitele SNB pro Moravu a Slezsko plukovníka Huberta Mlynáře, k níž došlo 21. září 1948 u Holubic. Vyškovský sborník …: Sborník Moravského zemského archivu v Brně, Státního okresního archivu Vyškov. Slavkov u Brna: Státní okresní archiv Vyškov, 2010, sv. VII, s. 343–355.

MIKULKA, Jiří. „Rád bych sloužil pro bezpečnost našeho státu dále…“ Josef Gemrot – policista, parašutista a příslušník SNB (1911‒1955). Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2011, č. 8, s. 213‒250.

MIKULKA, Jiří. Zločin u Bučovic. Vražda Josefa Macourka spáchaná 24. srpna 1945 vojáky Rudé armády. Vyškovský sborník …: Sborník Moravského zemského archivu v Brně, Státního okresního archivu Vyškov. Slavkov u Brna: Státní okresní archiv Vyškov, 2011, sv. VIII, s. 227–241.

MIKULKA, Jiří – MIKULKA, Radek. Malý hanácký pitaval 1945 aneb Hříšní lidé města vyškovského a jejich strážci zákona. Vyškov: Radek Mikulka, 2011.

MIKULKA, Jiří. Tenkrát v třiapadesátém. Události politického charakteru z roku 1953 ve světle zpráv a tajných rozkazů náčelníka Okresního oddělení VB v Bystřici nad Pernštejnem. Vlastivědný sborník Bystřicka I. Bystřice nad Pernštejnem: Městské muzeum, 2012, s. 117–124.

MIKULKA, Jiří – MIKULKA, Radek. Případ kelečského faráře. Římskokatolický farář František Mikulka a jeho konfrontace se státní mocí v roce 1949. Vyškov: Radek Mikulka, 2012.

MIKULKA, Jiří. Konference Období nesvobody 1938‒1945. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2014, č. 12, s. 323‒324.

MIKULKA, Jiří. „Dělají vám jen to, co si zasloužíte!“ Léta 1938–1945 v obvodu četnické stanice Štoky (okres Havlíčkův Brod) pohledem vrchního strážmistra Františka Josefa Dostála. JEDLIČKA, Jiří, ed. Češi a Němci na Vysočině: soužití, rozdělení, dialog, spolupráce: [sborník příspěvků z česko-rakouské odborné konference] = Tschechen und Deutsche in der Vysočina: Zusammenleben, Trennung, Dialog, Zusammenarbeit: [Sammelband mit Beiträgen aus der tschechisch-österreichischen Fachkonferenz. Havlíčkův Brod: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 2014, s. 193–201.

MIKULKA, Jiří. K některým pramenům k odboji a perzekuci v období let 1939–1945 uloženým v Archivu bezpečnostních složek. Zápisy v památnících velitelství stanic SNB a seznamy perzekvovaných osob. TAUCHEN, Jaromír – SCHELLE, Karel, eds. Období nesvobody. Ostrava: Key Publishing, 2014, s. 187–191.

MIKULKA, Jiří. …aby na každé četnické stanici byla založena kronika. Památníky četnických stanic (respektive velitelství stanic SNB) se zvláštním zřetelem k jejich existenci po II. světové válce. Vyškovský sborník …: Sborník Moravského zemského archivu v Brně, Státního okresního archivu Vyškov. Slavkov u Brna: Státní okresní archiv Vyškov, 2014, sv. X, s. 181–204.

MIKULKA, Jiří. Životní osudy Josefa Sedláře aneb personální spis příslušníka SNB jako pramen k dějinám čs. zahraničního odboje za II. světové války. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2015, č. 13, s. 369‒373.

MIKULKA, Jiří. Hände hoch, boys! Zadržení čtyř amerických vojáků 28. srpna 1972 nedaleko Horní Hraničné (okres Cheb) a jejich výslech. VANĚK, Pavel a kol. Ochrana státní hranice v sedmdesátých letech 20. století. Brno: Technické muzeum v Brně, 2015, s. 83–88.

MIKULKA, Jiří. Personální spis příslušníka SNB jako pramen k dějinám čs. zahraničního odboje ze 2. světové války – Josef Nejtek. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2016, č. 14, s. 419−424.

MIKULKA, Jiří. Personální spis příslušníka SNB jako pramen k dějinám čs. zahraničního odboje za druhé světové války – Alois Mohyla. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2017, č. 15, s. 283–289.

MIKULKA, Jiří. Případ (nejen) osmi. K perzekuci příslušníkůMístního velitelství SNB v Praze v roce 1948. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2018, č. 16, s. 319–354.

MIKULKA, Jiří. „Zapomenutý bojovník. Životní osudy četníka, vojáka a příslušníka Sboru národní bezpečnosti Josefa Černého“. Brno v minulosti a dnes: sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna. Brno: Archiv města Brna, 2018, sv. 31, s. 159–187.

MIKULKA, Jiří. Protirežimní projevy na Bystřicku v období únor až prosinec 1948 zachycené v materiálech Sboru národní bezpečnosti. Vlastivědný sborník Bystřicka II. Bystřice nad Pernštejnem: Městské muzeum, 2018, s. 83–88.

MIKULKA, Jiří. Z Drahanské vrchoviny přes Alpy a Lamanšský průliv do Zahrady Čech. Životní příběh Karla Vlčka, účastníka zahraničního odboje za druhé světové války. Sborník archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2022, č. 20, s. 51−70.

MILOTA, Albert. Podplácení podle práva, platného na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Právný obzor. Bratislava: Právnická jednota na Slovensku, 1925, roč. VIII., s. 97–102.

MILOTA, Albert – NOŽIČKA, Josef. Trestné zákony země Slovenskej a Podkarpatoruskej. Kroměříž: J. Gusek, 1931.

MILOTOVÁ, Jaroslava – KÁRNÝ, Miroslav. Od Neuratha k Heydrichovi. Sborník archivních prací. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1989, roč. XXXV., č. 2, s. 281–394.

MILOTOVÁ, Jaroslava. Personální aspekty tzv. Heydrichovy správní reformy.  Paginae historiae. Sborník Státního ústředního archivu v Praze (Národního archivu). Praha, 1993, č. 1, s. 196−218.

MILOTOVÁ, Jaroslava. Výsledky Heydrichovy správní reformy z pohledu okupačního aparátu. Paginae historiae. Sborník Státního ústředního archivu v Praze (Národního archivu). Praha, 1994, č. 2, s. 161−174.

MILOTOVÁ, Jaroslava. Organizace nacistické propagandy a její působení v Protektorátu Čechy a Morava. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2000, roč. 49, č. 1, s. 87–99.

MINAŘÍK, Pavel – ŠRÁMEK, Pavel, eds. Dokumenty československé armády z podzimu 1938. Rozkazy hlavního velitelství od 24. do 28. září. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1996, roč. 45, č. 5, s. 83–110. 

MINAŘÍK, Pavel – ŠRÁMEK, Pavel, eds. Dokumenty československé armády z podzimu 1938: operační dokumentace vyšších velitelství od 24. do 28. září. I. armáda. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1997, roč. 46, č. 1, s.131–158.

MINAŘÍK, Pavel – ŠRÁMEK, Pavel, eds. Dokumenty československé armády z podzimu 1938: operační dokumentace vyšších velitelství od 26. do 30. září: II. a IV. armáda. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1997, roč. 46, č. 3, s.141–174.

MINAŘÍK, Pavel – ŠRÁMEK, Pavel, eds. Dokumenty československé armády z podzimu 1938: anketa „Armáda v roce 1938“. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1997, roč. 46, č.6, s. 87–133.

MINAŘÍK, Pavel – ŠRÁMEK, Pavel, eds. Dokumenty československé armády z podzimu 1938: anketa „Armáda v roce 1938“ – vyšší velitelství. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1998, roč. 47, č. 2, s. 103–136.

MINAŘÍK, Pavel – ŠRÁMEK, Pavel, eds. Dokumenty československé armády zpodzimu 1938: anketa „Armáda v roce 1938“ – velitelství divizí a vojenských těles zbraní. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1998, roč. 47, č. 6, s. 94–124.

MINAŘÍK, Pavel. Personální průvodce po mobilizované čs. branné moci v době vyvrcholení mnichovské krize: vojsková tělesa. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1999, roč. 48, č. 1, s. 154–177.

MINAŘÍK, Pavel – DUBÁNEK, Martin. Historie vojenských justičních orgánů 1945–1953. Ročenka 2007. Praha: Vojenský historický archiv, 2007, s. 153–163.

MINAŘÍK, Pavel ‒ ŠRÁMEK, Pavel. Československé vojenské letectvo v době vyvrcholení mnichovské krize. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2008, roč. 57, č. 2, s. 43–52.

MINAŘÍK, Pavel. Odsun sovětských vojsk z Československa 1989–1991 (1 a 2. část). Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2021, roč. 70, č. 3 (s. 4–35), č. 4 (s. 24–47).

MINAŘÍK, Pavel. Transformace československé armády v letech 1989 až 1992 − záměry versus realita. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2022, roč. 71, I. část (č. 3, s. 26−55), II. část – dokončení (č. 4, s. 76−95). 

Ministerstvo vnitra – presidium 1919–1940. Inventář (dodatek). Praha: Státní ústřední archiv, 1961.

MIŘIČKA, August. Politika národohospodářská a politika kriminální. MILDSCHUH, V. – VALINA, Fr. – BASCH, Ant., eds. Pocta k sedmdesátým narozeninám Prof. Dra Cyrila Horáčka. Praha: Nákladem Bursíka & Kohouta, knihkupců University Karlovy a České akademie věd a umění, 1932, s. 739–745.

MIŠENKO, Pavol. Četnícke pamäti. Súbor článkov publikovaných v rovnomennej rubrike Ľubovniansych novín v rokoch 2018–2019. Sabinov 2019.

MITÁČ, Ján. Administratívno-mocenské opatrenia československej štátnej moci na južnom Slovensku po roku 1945 (príklad Novozámockého okresu). Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2013, roč. 9, č. 2, s. 3‒21.

MITTMANN, Wolfgang. Fahnung. Grosse Fälle der Volkspolizei. Berlin: Das Neue Berlin, 1995.

MÍČOVÁ, Klára. Politické procesy v 50. letech 20. století na Havlíčkobrodsku – procesy se zemědělci v okolí Chotěboře. Diplomová práce. Pardubice: Fakulta humanitních studií Univerzity Pardubice, 2005.

MÍŠEK, Jiří J., ed. Partyzáni „Vela“: [sborník 1939−1945]. Praha 1946.

MLADÝ, Boh. K. Soumrak četnictva: satir. rom. četnické budoucnosti. Praha: [nákl.vl.], 1921.

MLADÝ, Boh. K., ed. Úsvit čs. výkonného četnictva, stavovská čítanka. Praha: s. n., 1925.

MLEJNEK, Tomáš. Armáda meziválečného Československa a vojáci německé národnosti na příkladu Znojemska. Sborník Státního okresního archivu Znojmo. Znojmo: SOkA Znojmo, 2006, s. 127–133.

MLYNÁŘ, Zdeněk. Mráz přichází z Kremlu. Vydání první. Praha: Zeď, 2018.

MLÝNSKÝ, Jaroslav. Únor 1948 a akční výbory Národní fronty. Praha: Academia, 1978.

MOCKO, Martin. Gustáv Husák vo výpovediach Imricha Suckého. KINČOK, Branislav a kol. Gustáv Husák a jeho doba. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2015, s. 239−282.

MOHYLA, Vladmír. Rozvědky. Historie Československého výzvědného zpravodajství 1918‒1990: Z pohledu bývalého důstojníka zpravodajské správy generálního štábu ČSLA. Praha: Brána, 2018.

MORAVEC, František. Master of Spies. The Memoirs of General František Moravec. London – Sydney – Toronto, 1976.

MORAVEC, František. Špion, jemuž nevěřili. Toronto: 68 Publishers, 1977.

MORAVEC, František. Špion, jemuž nevěřili. 3. vyd. Praha: Rozmluvy, 1990.

MORAVCOVÁ, Irena – TESAŘ, Petr. Deset dní na hranici. „Zprávy o českém teroru na podzim 1938“.  Ad fontes: sborník k 60. narozeninám PhDr. Karla Müllera. Opava: Zemský archiv v Opavě, 2018, s. 240‒272.

MORAVČÍK, Ctibor. Organizace bezpečnostního aparátu v Protektorátu Čechy a Morava. Právnické sešity. Brno: Masarykova univerzita, č. 49, 1993.

MORAVČÍK, Ctibor. Organizace soudnictví v Protektorátu Čechy a Morava. Brno: Masarykova univerzita, 1993.

MORBACHER, Ľubomír. 11. brigáda Pohraničnej stráže v systéme ochrany hranic. ŽÁČEK, Pavel – KOŠICKÝ, Patrik – GULDANOVÁ, Eva. Moc verzus občan. Úloha represie a politického násilia v komunizme. Zborník z mezinárodního seminára. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, s. 113–123.

MORBACHER, Ľubomír. 11. bratislavská brigáda Pohraničnej stráže a výnimočná „osobnost“ jej prvého veliteľa Floriana Čambala (1948‒1962). Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2010, č. 7, s. 95‒111.

MRÁZEK, Pavel. Československé ruční palné zbraně a kulomety ve službách ozbrojených sil Třetí říše. Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 475–485.

MRŇKA, Jaromír. Praha v nulté hodině: konec, nebo nový začátek? Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, roč. 11, č. 3, s. 33−41.

MRŇKA, Jaromír. Limity lidskosti. Politika a sociální praxe kolektivního násilí v českých zemích 1944–1946. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019.

MRVA, Jiří. Operace Verdikt. Vzpomínky na žurnalistické decennium. Wien: Doppler, 2010.

MURÁRIKOVÁ, Zdenka. Perzekúcie a deportácie židovského obyvatelstva v Trenčianskom okrese v rokoch 1939–1945. HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel, eds. České, slovenské a československé dějiny 20. století VII. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2012, s. 79–86.

MURÁRIKOVÁ, Zdenka. Slovenský vojenský dozor v Škodových závodoch v Dubnici nad Váhom v rokoch 1939–1945. HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století VIII. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2013, s. 109–118.

MURÁRIKOVÁ, Zdenka. Zbrojársky priemysel na strednom Považí na prelome rokov 1938/1939 (od Mníchova po zánik 2. Č-SR). TAUCHEN, Jaromír – SCHELLE, Karel, eds. Období nesvobody. Ostrava: Key Publishing, 2014, s. 47–58.

MUSILOVÁ, Dana. Měnová reforma 1953 a její sociální důsledky: studie a dokumenty. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994.

MUZIKANTOVÁ, Marie. Pohotovostní pluk VB ČSR (1969) 1970−1990 (Nástin organizačního vývoje). Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor archivní a spisové služby Ministerstva vnitra ČR, 2004, č. 2, s. 75−94.

MÜCKE, Pavel. „Den, na který jsme více než pět let čekali…“ Návraty roku 1945 v paměti vojáků čs. zahraniční armády. KOKOŠKOVÁ, Zdeňka – KOCIAN, Jiří – KOKOŠKA, Stanislav, eds. Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody. Sborník z konference k 60. výročí konce druhé světové války. Praha: Národní archiv a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005, s. 345−350.

MÜCKE, Pavel. „Pane generále, Vy jste to byl…“ aneb Obraz velitelů v paměti vojáků druhého čs. zahraničního odboje. SKLENÁŘOVÁ, Sylva, ed. České, slovenské a československé dějiny 20. století II. Sborník z mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků. Univerzita Hradec Králové, 7. – 8. března 2007. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2007, s. 143–153.

MÜCKE, Pavel. „S těžkým srdcem jsme odevzdávali zbraně…“ aneb Události Mnichova 1938 a 15. března 1939 v paměti vojáků čs. zahraničního odboje. MERVART, Jan – STŘEDOVÁ, Veronika a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století IV. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2009, s. 171–180.

MÜCKE, Pavel. Rámce paměti druhé světové války v českých zemích. Vzpomínkové práce vojáků druhého čs. zahraničního odboje. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2013.

MÜCKE, Pavel. Místa paměti druhé světové války. Svět vojáků československého zahraničního odboje. Praha: Karolinum, 2014.

MÜCKE, Pavel. vojna základ života…? Nad militantní zkušeností absolventů civilních vysokých škol. HLAVÁČEK, Jiří, ed. Mezi pakárnou a službou vlasti. Základní vojenská služba (1968−2004) v aktérské reflexi. Praha: Academia, 2021, s. 125−161.

MÜLLER, Jan. Mimořádný lidový soud v Uherském Hradišti 1945–1948. Diplomová práce. Hradec Králové: PedF, 2015.

MÜLLER, Lubomír. Rehabilitace odpíračů vojenské služby – postupné odstraňování nedůslednosti. BLAŽEK, Petr, ed. A nepozdvihne meč…: odpírání vojenské služby v Československu 1948–1989. Praha: Academia, 2007, s. 156−170.

MYRONIUK, Jiří. Rovnost jako zajatecký tábor pro Němce 1945–1949. KARPÍŠEK, Jaromír – STURZ, Zbyněk – BLÁHOVÁ, Marie, eds. České, slovenské a československé dějiny 20. století XII. Hradec Králové: Gaudeamus, 2018, s. 277–284.

MYRONIUK, Jiří. „Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.“ Životní dráha Viléma Rozehnal. PAŽOUT, Jaroslav – PORTMANN, Kateřina, eds. Spravedlnost, nebo pomsta? Potrestání válečných zločinců, kolaborantů a zrádců po 2. světové válce v Československu. Liberec – Praha: Technická univerzita v Liberci – Ústav pro studium totalitních režimů, 2022, s. 170−181.

N

NAKONEČNÝ, Milan. Vlajka. K historii a ideologii českého nacionalismu. Praha: Chvojkovo nakladatelství, 2001.

NAVARA, Luděk – SCHILDBERGER, Vlasitmil. Co vydalo pole u Bolíkovic. Průzkum na místě přestřelky s útočníky ze školy v Babicích. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, roč. 12, č. 3, s. 109–114.

NAVRÁTIL, Augustin. Za jakých podmínek jsem byl vyšetřován a pozorován ve vězeňském oddělení psychiatrické léčebny od 7. 1. do 11. 3. 1986.  GRUNTORÁD, Jiří – UHL, Petr, eds. O československém vězeňství. Praha: Orbis, 1990, s. 87−91.

NAVRÁTIL, Jaromír. Poznámky ke společenskému poslání čs. vojenského dějepisectví. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1967, roč. 16, č. 2, s. 189‒214.

NAVRÁTIL, Jaromír. Československé vojenské dějepisectví ve dvacátých letech. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1968, roč. 17, č. 5, s. 824‒865.

NAVRÁTIL, Jaromír. Československé vojenské dějepisectví ve třicátých letech. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1969, roč. 18, č. 6, s. 1030‒1081.

NAVRÁTIL, Jaromír. Dzúrovo velení ČSLA a jeho nástupnická strategie: (příspěvek k dějinám roku 1968.). I. a II. část. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1991, roč. 40, č. 6 (s. 70–94); 1992, roč. 41, č. 1 (s. 78–102).

NAVRÁTIL, Jaromír. K otázce výstavby Československé armády před rokem 1968. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1992, roč. 41, č. 5, s. 101–125.

NAVRÁTIL, Jaromír – VONDROVÁ, Jitka et al., eds. Prague Spring 1968: a National Security Archive Documents Reader. Budapest: CEU Press, 1998.

NAVRÁTIL, Pavel. Průvodce operativními svazky Hlavní správy rozvědky. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2011, č. 8, s. 253‒263.

Národní osvobození. Čtrnáctideník Českého svazu bojovníků za svobodu. Praha: Magnet-Press, ÚV ČPBS, Sdružení MAC, 1990−2019.

NEBESKÝ, Jiří, J. K. Příběh lágru. Internační tábor a perzekuce Němců v Hranicích (1945–1946). Hranice: Tichý typ, 2003.

NEČAS, Jaroslav. Legionáři před Mimořádným lidovým soudem v Chrudimi 1945‒1948. Theatrum historiae. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016, č. 18, s. 245‒293.

NEČAS, Jaroslav. Adolf Kolínský. Český dozorce ve službách gestapa. Praha: Academia, 2017.

NEČASOVÁ, Denisa. Obrazy nepřítele v Československu. Praha: NLN, 2020.

NEDBÁLEK, František. Charakteristika nacistických věznic a táborů v době okupace na území země Moravskoslezské. Brno: Měst. ČSPB, 1984.

NEDBÁLEK, František ‒ Hejl, František. Zvláštní akce 17. listopad a její průběh v Brně. Brno: Archiv města Brna, 1985.

NEDBÁLEK, František ‒ Kural, Václav, ed. Železniční transporty a pochody smrti vězňů koncentračních táborů a válečných zajatců přes české země ‒ zima a jaro 1945. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Albis international, 2005.

NEDOROSTEK, Miroslav. Církev má jít stále kupředu. S tajně vysvěceným knězem Josefem Hořákem o životě skryté církve. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, roč. 14, č. 4, s. 86–93.

NEDOROSTEK, Miroslav. O kněžství jsem se nezajímal. S Josefem Blahou o společenství Koinótés, které sloužilo i laikům. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, roč. 14, 2020, č. 4, s. 94‒100.

NEDVĚD, Jiří. Dobrovolníci svobody, trockističtí agenti nebo žoldáci Kominterny? (Interbrigadisté českýma očima). SKLENÁŘOVÁ, Sylva, ed. České, slovenské a československé dějiny 20. století II. Sborník z mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků. Univerzita Hradec Králové, 7. – 8. března 2007. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2007, s. 160–167.

NEDVĚDICKÝ, Kamil. Právní pohled na III. odboj. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010, č. 16, s. 30‒50.

NEDVĚDICKÝ, Kamil. Únor 1948 jako počátek nelegitimního režimu. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010, č. 17, s. 60‒79.

NEDVĚDICKÝ, Kamil. Zrušení Výzkumného ústavu penologického – normalizace v penologii. PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor, eds. Znormalizováno. Československo v letech 1978–1985. Praha – České Budějovice: Ústav pro studium totalitních režimů – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2020, s. 159–165.

NEJEDLÝ, Josef. Poukázková platidla Ministerstva vnitra 1967–1993. Almanach příspěvků IX. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2014, s. 299–326.

NEJEDLÝ, Josef. Generálové v československém a českém vězeňství a jejich insignie. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 252–280.

NEJEDLÝ, Josef. Nárameníky – symbol příslušnosti a hrdosti. Almanach příspěvků XII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2018, s. 223–256.

NEKOLA, Martin. „Naši lidé se potácí po táboře hladem.“ Češi v uprchlických táborech v Rakousku po únoru 1948. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, roč. 15, č. 2, s. 80‒89.

NĚMEC, Vít. Civilní protiletecká ochrana ČSR v letech 1929 až 1938. BINAR, Aleš a kol. Ozbrojené síly a československý stát. Brno: Univerzita obrany, 2020, s. 33−52.

NĚMEČEK, Jan. Vývoj Pardubicka za nacistické okupace v letech 1939−1942 a jeho podíl na národně osvobozeneckém boji českého lidu. Diplomová práce. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 1987.

NĚMEČEK, Jan. Příslušníci pardubického gestapa – Hubert Hanauske, Alois Aschenbrenner, Gerhard Schmecktal. Východočeský sborník historický. Pardubice: Východočeské muzeum, roč. 1 (1991), s. 201−203; roč. 2 (1992), s. 227−234; roč. 4 (1994), s. 207−208.

NĚMEČEK, Jan. Brig. generál Josef Mašín. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1992, roč. 41, č. 6, s. 134‒159.

NĚMEČEK, Jan, ed. Arnošt Heidrich a odboj 1939–1945. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1996, roč. 45, č. 1, s. 137–156.

NĚMEČEK, Jan. Mašínové. Zpráva o dvou generacích. Praha: Torst, 1998.

NĚMEČEK, Jan. Československý odboj v Polsku v roce 1939 a armádní generál Lev Prchala. HÁJEK, Jan – KOCIAN, Jiří – ZÍTKO, Milan, eds. Fragmenty dějin. Sborník prací k šedesátinám Jana Gebharta. Praha: Historický ústav AV ČR, 2006, s. 283−300.

NĚMEČEK, Jan. Pardubice za nacistické okupace. Východočeský sborník historický. Pardubice: Východočeské muzeum, 2016, č. 29, s. 161‒187.

NĚMEČEK, Jan – KUKLÍK, Jan. Was There an Alternative to the „Trnasfer“ of German Minorities from Czechoslovakia and Poland during the 1939−1944. Discussions on Post-War europe by the Goverments-in-Exile? SMETANA, Vít – GEANEY, Kathleen Brenda (eds.). Exile in London. The Experience of Czechoslovakia and the Other Occupied Nations, 1939–1945. Praha: Karolinum, 2018, pp. 134−159.

NĚMEČEK, Jan – VORÁČEK, Emil – LABZIN, Michael, eds. Rozbití Československa 1938–1939. Nově zpřístupněné dokumenty ruských archivů. Katalog výstavy. Praha 2019.

NĚMEČKOVÁ, Daniela. Mimořádný lidový soud v Praze. Diplomová práce. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2014.

NĚMEČKOVÁ, Daniela. Retribuce a činnost ministerstva spravedlnosti v letech 1945–1947, Paginae historiae. Sborník Státního ústředního archivu v Praze (Národního archivu). Praha, 2016, č. 24/2, s. 134–148.

NĚMEČKOVÁ, Daniela. Boj o retribuci. Činnost ministrů spravedlnosti 1945–1948. Moderní dějiny. Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2017, roč. 25, č. 2, s. 147–169.

NEMINÁŘ, Jiří. Češi ve wehrmachtu? KARPÍŠEK, Jaromír – STURZ, Zbyněk – BLÁHOVÁ, Marie, eds. České, slovenské a československé dějiny 20. století XI. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017, s. 259–270.

NEPRAŠ, Jaromír. Partyzánský oddíl Stalin. Dolní Újezd: JZD Obránců míru, 1985.

NEPRAŠ, Jaromír. Litomyšlsko v odboji. Svitavy: OV ČSPB – Okresní muzeum dělnického hnutí ve Svitavách, 1987.

NEPRAŠ, Jaromír – PETR, Jaroslav. Protinacistický odboj na Poličsku. Svitavy: Český svaz bojovníků za svobodu – okresní organizace Svitavy, 2002.

NEPRAŠ, Jaromír: Smrtí boj nekončí. In memoriam generála Josefa Svatoně. 2., rozšířené vydání. Proseč: Město Proseč, 2015.

NESNÍDAL, Jiří. Československá policie 1969–1989 (pohled zevnitř). Reportér. Čtrnáctideník pro politiku, ekonomiku, kulturu a sport. Praha: Novinář, 1990, č. 8, s. 14–16.

NESVADBA, František. Charakter a poslání armády tzv. slovenského státu v letech 1944‒1945.  Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1963, roč. 12, č. 1, s. 23‒60.

NESVADBA, František. Vládní vojsko a jeho odsun do Itálie. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1968, roč. 17, č. 6‒7, s. 924‒961.

NESVADBA, František. Zasedání a rozklad vládního vojska v Itálii. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1970, roč. 19, č. 3, s. 407‒457.

NESVADBA, František. Za svobodu Prahy. Praha: Horizont, 1980.

NEUMANN, Jan. Problematika restitucí židovského majetku v českých zemích v letech 1939−2004. BORÁK, Mečislav, ed. Ztracené dědictví. Příspěvky z „kulatých stolů“ na téma dokumentace, identifikace a restituce kulturních statků obětí druhé světové války. Praha: Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé světové války a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v nakl. Tilia, 2006, s. 19−25.

NEUPAUER, František. Rozhovor s dominikánom Akvinasom Jurajom Gaburom. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2019, roč. 15, č. 2, s. 72–87.

NEUPAUER, František – ŠRÁMKOVÁ, Angelika. „Udialo sa to za tmy a ticha.“ Rozhovor s chovancom rehole tešiteľov Emilom Rončákom o Barbarskej noci. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2020, roč. 16, č. 2, s. 75–87.

NEUPAUER, František – ŠIMULČÍK, Ján. Slovenská organizácia na ochranu ľudských práv v dokumentoch Štátnej bezpečnosti a príhovor Vladimíra Jukla z apríla 1968. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2022, roč. 18, č. 1, s. 37-51.

NEVYHOŠTĚNÝ, Josef. Financem na Podkarpatské Rusi. Praha: Codyprint, 2002.

NIESNER, Tomáš. Pohled na problematiku katolického disentu na Moravě v období tzv. normalizace. VANĚK, Miroslav, ed. Mocní? a Bezmocní? Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Praha: Prostor, 2006, s. 59−104.

NOCIÁROVÁ, Andrea. Úplná likvidácia oddielov UPA (banderovcov) a normalizácia bezpečnostných pomerov na Slovensku v roku 1948. MERVART, Jan – ŠTĚPÁN, Jiří a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století. Osudové osmičky v našich dějinách. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2008, s. 303–312.

NOSKOVÁ, Helena. Návrat Čechů z Volyně: naděje a skutečnost let 1945–1954. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999.

NOSKOVÁ, Helena – VÁCHOVÁ, Jana. Reemigrace Čechů a Slováků z Jugoslávie, Rumunska a Bulharska: 1945–1954. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2000.

NOSKOVÁ, Helena. Migrace, národní stát a národnostní menšiny v poválečném Československu. KOKOŠKOVÁ, Zdeňka – KOCIAN, Jiří – KOKOŠKA, Stanislav, eds. Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody. Sborník z konference k 60. výročí konce druhé světové války. Praha: Národní archiv a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005, s. 225−232.

NOSKOVÁ, Helena. Národnostní menšiny a politika komunistické moci v Československu v letech 1948−1989. NOSKOVÁ, Helena, ed. K problémům menšin v Československu v letech 1945–1989. Sborník studií. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005, s. 76−86.

NOSKOVÁ, Helena. Maďaři a české země. Ztráta tolerance v autoritativním režimu Československa. NOSKOVÁ, Helena, ed. K problémům menšin v Československu v letech 1945–1989. Sborník studií. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005, s. 87−112.

NOSKOVÁ, Helena. Volynští Čechové v poválečném Československu. HÁJEK, Jan – KOCIAN, Jiří – ZÍTKO, Milan, eds. Fragmenty dějin. Sborník prací k šedesátinám Jana Gebharta. Praha: Historický ústav AV ČR, 2006, s. 475−492.

NOVÁČKOVÁ, Helena – KOKOŠKOVÁ, Zdeňka, eds. Právní předpisy a německé obyvatelstvo Československa po roce 1945. Výběr z archivních dokumentů k osudům německých antifašistů. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. − Národní archiv, 2009.

NOSKOVÁ, Jana. Brněnský disent a jeho každodennost. VANĚK, Miroslav, ed. Mocní? a Bezmocní? Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Praha: Prostor, 2006, s. 105−140.

NOVÁK, David. Václav Píša. Čáslavský udavač ve službách gestapa. Zprávy Včely Čáslavské, Čáslav: Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“, 2019, č. 4, s. 47–56.

NOVÁK, Jan. Zatím dobrý. Mašínovi a největší příběh studené války. Praha: Argo – Paseka, 2011.

NOVÁK, Josef. Československé opevnění jako cíl inspekčních cest Adolfa Hitlera. BINAR, Aleš a kol. Ozbrojené síly a československý stát. Brno: Univerzita obrany, 2020, s. 243−252.

NOVÁK, Josef. Mimořádný lidový soud v Brně. PAŽOUT, Jaroslav – PORTMANN, Kateřina, eds. Spravedlnost, nebo pomsta? Potrestání válečných zločinců, kolaborantů a zrádců po 2. světové válce v Československu. Liberec – Praha: Technická univerzita v Liberci – Ústav pro studium totalitních režimů, 2022, s. 116−129.

NOVÁK, Otto. Henleinovci proti Československu. Z historie sudetoněmeckého fašismu v letech 1933–1938. Praha: Naše vojsko, 1987.

NOVÁKOVÁ, Luisa: Literatura určená k likvidaci: sborník příspěvků z konference pořádané v Brně 26.−27. listopadu 2002 k padesátému výročí politických procesů se spisovateli, Brno: Obec spisovatelů, 2004.

NOVOTNÁ, Hana. Kolektivizace na Turnovsku. HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel – BOŠTÍK, Pavel a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století IX. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2014, s. 361–372.

NOVOTNÁ, Petra. Pan Zdeněk Šplíchal z Moravských Budějovic. ČELKO, Vojtech a kol., eds. Sám proti moci. Výběr prací středoškolských studentů v dějepisné soutěži EUstory. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002, s. 15−40.

NOVOTNÝ, Josef. Činnost KSČ v letech 1938–1941. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. IV., č. 4, 1966, s. 65–114.

NOVOTNÝ, Lubomír. Akční výbory Národní fronty v letech 1948–1949 na příkladu Olomoucka. STŘEDOVÁ, Veronika, ed. České, slovenské a československé dějiny 20. století. Moderní přístup k soudobým československým dějinám. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2006, s. 128–139.

NOVOTNÝ, Lubomír. Lidové milice – ozbrojený sbor KSČ v Olomouci v letech 1948–1956. MERVART, Jan – STŘEDOVÁ, Veronika a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století IV. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2009, s. 187–200.

NOVOTNÝ, Lukáš. Německá menšina a česko-německé vztahy. KOKOŠKOVÁ, Zdeňka – KOCIAN, Jiří – KOKOŠKA, Stanislav, eds. Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody. Sborník z konference k 60. výročí konce druhé světové války. Praha: Národní archiv a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005, s. 233−238.

NOVOTNÝ, Lukáš. Dekrety a odsun v historické paměti Čechů. JEDLIČKA, Jiří, ed. Češi a Němci na Vysočině: soužití, rozdělení, dialog, spolupráce: [sborník příspěvků z česko-rakouské odborné konference] = Tschechen und Deutsche in der Vysočina: Zusammenleben, Trennung, Dialog, Zusammenarbeit: [Sammelband mit Beiträgen aus der tschechisch-österreichischen Fachkonferenz. Havlíčkův Brod: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 2014, s. 345–356.

NOVOTNÝ, René. Služebna Hlavního rasového a osídlovacího úřadu SS v Pardubicích 1941–1944. Východočeský sborník historický. Pardubice: Východočeské muzeum, 2012, č. 21, s. 253−330.

NOVOTNÝ, René. Nacistická národnostní politika na Pardubicku v letech 1939−1945. Východočeský sborník historický. Pardubice: Východočeské muzeum, 2013, č. 24, s. 169−217.

NOVOTNÝ, René. Obraz Čechů v německé rasové nauce a nacistické rasové ideologii.  Theatrum historiae. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013, č. 13, s. 167−219.

NOVOTNÝ, René. Zdravotní prohlídky jako nástroj rasové selekce v Protektorátu Čechy a Morava. SLABOTÍNSKÝ, Radek − STÖHROVÁ, Pavla, eds. Zdraví a nemoc v dějinách člověka a zvířat. Brno: Technické muzeum v Brně, 2014, s. 158−179.

NOVOTNÝ, René. Lékařská služba Hlavního rasového a osídlovacího úřadu SS. SLABOTÍNSKÝ, Radek – STÖHROVÁ, Pavla, eds. Kapitoly z dějin medicíny, farmacie a veterinárního lékařství. Brno: Technické muzeum v Brně, 2015, s. 92−111. 

NOVOTNÝ, René. Česko-moravská pobočka Hlavního rasového a osídlovacího úřadu SS, 1941–1945. Moderní dějiny, 2015, Vol. 23, č. 2, s. 157−220.

NOVOTNÝ, René. Národnost, rasa a pospolitost. Německé obyvatelstvo v Protektorátu Čechy a Morava. Disertační práce. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019.

NOVOTNÝ, René. Řešení české otázky. Nacistická rasová politika v Protektorátu Čechy a Morava. Praha: Epocha, 2021.

NOWAK, Krysztof. Retribuce ve Slezsku. PAŽOUT, Jaroslav – PORTMANN, Kateřina, eds. Spravedlnost, nebo pomsta? Potrestání válečných zločinců, kolaborantů a zrádců po 2. světové válce v Československu. Liberec – Praha: Technická univerzita v Liberci – Ústav pro studium totalitních režimů, 2022, s. 230−267.

NÝVLTOVÁ, Dana. Vojenská kancelář prezidenta republiky – Londýn, Košice 1940–1945. Inventář. Praha: Vojenský historický archiv, 1967.

 

O

O procesech a rehabilitacích. (zpráva „Pillerovy komise“ o politických procesech a rehabilitacích v Československu v letech 1949 až 1968). I. a II. díl. Praha: Florenc, 1990.

Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, 1962‒1970.

OLBRACHT, Ivan. Loupežník Šuhaj a „rozhořčení“ četníci. Čin: týdeník. Praha: Čin, 1933, roč. V., s. 459–464.

OLBRACHT, Ivan. Konec zrádcův. Rudé právo. Praha: ÚV KSČ, 1952, roč. 33, č. 318 (28. 11.), s. 2.

OLEJNÍK, Milan. Situácia nemeckého obyvateľstva v prvých rokoch komunistickej diktatúry. NOSKOVÁ, Helena, ed. K problémům menšin v Československu v letech 1945–1989. Sborník studií. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005.

OLEJNÍK, Milan. Dopad represívnych opatrení na postavenie nemeckého obyvatelstva na Slovensku v rokoch 1945−1946. KOVAŘÍK, David – ARBURG, Adrian von – DVOŘÁK, Tomáš a kol. Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945. Brno: Matice moravská, 2010, s. 252−268.

OLŠÁKOVÁ, Doubravka. Projekt vlády České republiky k dokumentaci osudů aktivních odpůrců nacismu. NEZHODOVÁ, Soňa – OLŠÁKOVÁ, Doubravka – PREČAN, Vilém, eds. In memoriam Johann Wolfgang Brügel. Sborník z konference věnované Johannu Wolfgang Brügelovi, která se uskutečnila v Hustopečích, jeho rodném městě, dne 13. září 2006. Praha: G plus G, 2007, s. 234−244.

OLŠÁKOVÁ, Doubravka, ed.: Letters from Prague, 1947−1957. Berlin: De Gruyter, 2022.

ONDRA, Hubert. Sonda do vývoje Státní bezpečnosti v Jihlavském kraji v letech 1948–1960.  Diplomová práce. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2011.

ONDRA, Hubert. Činnost vídeňské rezidentury československé rozvědky do roku 1955, sonda do vývoje čsl. rozvědné služby v letech 1945‒1955. Diplomová práce. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2014.

ONDRA, Hubert. Literatura o zpravodajských službách. Vojenská história: časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archivníctvo. Bratislava: VHÚ, 2017, roč. 21, č. 3,  s. 128‒137.

ONDRÁK, Vlastimil. Pohotovostní prapory SNB v nasazení proti banderovcům. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, 2018.

ONDRÁK, Vlastimil. Činnost Ukrajinské povstalecké armády v Československu v letech 1945 a 1946. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2022, č. 40, s. 112−152.

ONDRÁK, Vlastimil. Osudy příslušníků Ukrajinské povstalecké armády a Organizace ukrajinských nacionalistů, internovaných v Československu v průběhu Akce B. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2022, roč. 71, č. 1, s. 6−27.

ONDRIAŠ, Ján. Pokusy občanov NDR o nelegálne prekročenie štátnych hraníc ČSSR v priestore 11. brigády PS Bratislava v rokoch 1979–1989. HORÁK, Pavel – BOŠTÍK, Pavel – KARPÍŠEK, Jaromír – STURZ, Zbyněk a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století X. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2015, s. 187–196.

Operace „Banderovci“. Vojenské útvary operující proti banderovcům 1945–1948. Sdružený inventář. Praha: Vojenský historický archiv, 1966.

Osvěta SNB: čtrnáctideník Sboru národní bezpečnosti. Praha: Hlavní správa výchovy a osvěty při MV, 1945‒1948.

OŠLEJŠEK, Jakub. Civilní protiletecká ochrana a Luftschutz v Pardubicích v letech 1935−1945. Diplomová práce. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2015.

Otáhal, Milan, − Sládek, Zdeněk, eds. Deset pražských dnů: (17.-27. listopad 1989): dokumentace. Praha: Academia, 1990.

OTÁHAL, Milan. Opozice, moc, společnost 1969–1989. Příspěvek k dějinám „normalizace“. Praha: Maxdorf, 1994.

OTÁHAL, Milan. Podíl tvůrčí inteligence na pádu komunismu. Brno: Doplněk, 1999.

OTÁHAL, Milan. Normalizace 1969‒1989. Příspěvek ke stavu bádání. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002.

OTÁHAL, Milan. Studenti a komunistická moc v českých zemích 1968–1989. Brno: Dokořán, 2003.

OTÁHAL, Milan. Bojovali proti normalizačnímu režimu. VANĚK, Miroslav, ed. Mocní? a Bezmocní? Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Praha: Prostor, 2006, s. 141−174.

OTÁHAL, Milan. Česká společnost na počátku tzv. normalizace. TŮMA, Oldřich – VILÍMEK, Tomáš, eds. Pět studií k dějinám české společnosti po roce 1945. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2008, s. 10−64.

OTÁHAL, Milan. Opozice proti tzv. normalizaci v letech 1971−1977. KOCIAN, Jiří − OTÁHAL, Milan – VANĚK, Miroslav, eds. Historie prožité minulosti. K šedesátinám Oldřicha Tůmy. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., − IMS FSV UK, 2010, s. 226−236.

OTÁHAL, Milan. Opoziční proudy v české společnosti 1969−1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011.

OTÁHAL, Milan. Opozice v českých zemích na sklonku tzv. normalizace. BLAŽEK, Petr – PAŽOUT, Jaroslav, eds. Dominový efekt. Opoziční hnutí v zemích střední Evropy a pád komunistických režimů v roce 1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2013, s. 112−129.

 

P

PACNER, Karel. Československo ve zvláštních službách. Pohledy do historie československých výzvědných služeb 1914−1989. Díl 1−4. Praha: Themis, 2002.

PACNER, Karel. Vyzvědačky pod rudou hvězdou. Ženy v komunistických tajných službách. Praha: Brána, 2005.

PACNER, Karel. Českoslovenští vyzvědači 1914–1989. 3 sv. (1. sv. 1918–1945; 2. sv. 1945–1968; 3. sv. 1968–1989). Zlín: Kniha Zlín, 2020.

PACNER, Karel. Vyzvědačky bez závoje. Ženy západní i rudé špionáže. Zlín: Kniha Zlín, 2021.

PADEVĚT, Jiří. Průvodce protektorátní Prahou: místa − události − lidé. Praha: Academia − Archiv hlavního města Prahy, 2013.

PADEVĚT, Jiří. Krvavé finále. Jaro 1945 v českých zemích. Praha: Academia, 2015.

PADEVĚT, Jiří. Pochody a transporty smrti. Praha: Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2015.

PADEVĚT, Jiří. Krvavé léto 1945. Poválečné násilí v českých zemích. Praha: Academia, 2016.

PADEVĚT, Jiří. Státy násilné a státy přihlížející. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 281–289.

PADEVĚT, Jiří. Tři králové: odbojová činnost legendární skupiny a vysílací místa radiostanic Sparta I a Sparta II. Praha: Academia, 2017.

PADEVĚT, Jiří. Odbojová skupina bratří Mašínů. Praha: Academia, 2018.

PADEVĚT, Jiří. Za dráty: tábory v období 1938‒1945 na území dnešní České republiky. Praha: Academia, 2018.

PADEVĚT, Jiří. Odbojová skupina bratří Mašínů. Praha: Academia, 2018.

PADEVĚT, Jiří. Komunistické lágry. Tábory nucené práce, nápravně pracovní tábory, pracovní útvary vězňů a internační místa duchovních 1948–1962. Praha: Academia, 2019.

PAJER, Miloslav. Wellingtony nad Biskají. 311. čs. bombardovací peruť v období svého působení u Velitelství pobřežního letectva RAF (květen 1942 − květen 1943). Cheb: Svět křídel, 1998.

PALEČEK, Lukáš. Pamětní kniha plzeňské věznice z roku 1926. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání ‒ Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2010, roč. VIII, č. 1, s. 1–8.

PALEČEK, Lukáš. 130. výročí narození právníka a humanisty JUDr. Františka Kočího. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání ‒ Kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2010, roč. VIII, č. 3, s. 10–28.

PALEČEK, Lukáš. Václav Havel na Borech. Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání – Kabinet dokumentace a historie VS ČR, roč. X, č. 1, 2012, s. 1–56.

PALEČEK, Lukáš. Memorandum Františka Kočího o československém vězeňství. Historická penologie. Praha: Kabinet dokumentace a historie VS ČR, roč. XI, č. 1, 2013, s. 38–59.

PALEČEK, Pavel. Likvidace ostatků obětí nacismu a komunismu na území Československa. Neevidované kremace 1941–1945. Zemřelí ve věznicích 1948–1956. Brno: Prius, 2002.

PALEČEK, Pavel. Zapomenutý generál. Příběh náčelníka hlavního štábu Bohumila Bočka (1945‒1948) a jeho syna Zdeňka. PERNES, Jiří, ed. Po stopách nedávné historie. Sborník k 75. narozeninám doc. Karla Kaplana. Brno: Prius, 2003, s. 222‒245.

PALEČEK, Pavel. Podivný případ komunistických špionů Hany a Karla Köchrových. Čelovský, Bořivoj, ed. Oči a uši strany. Sedm pohledů do života StB. Šenov u Ostravy: Tilia, 2005, s. 39−78.

PALEČEK, Pavel. Ve službě Sovětskému svazu: edice žádosti Karla Vaše o přiznání sovětského občanství. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2013, roč. 62, č. 1, s. 98–112.

PALIVODOVÁ, Eva. Na stráži míru. Prezentace Pohraniční stráže na veřejnosti 1948‒1956.  Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2012, č. 10, s. 123‒142.

PALIVODOVÁ, Eva. Propaganda a indoktrinace v Pohraniční stráži 1948–1956. SKLENÁŘOVÁ, Sylva, ed. České, slovenské a československé dějiny 20. století VI. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2012, s. 77–84.

PALIVODOVÁ, Eva. Obraz vnějšího nepřítele – imperialisty – v karikatuře. HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel, eds. České, slovenské a československé dějiny 20. století VII. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2012, s. 171–182.

PALIVODOVÁ, Eva. obraz vnějšího nepřítele v časopisecké fotografii v Československu 1948–1956. HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století VIII. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2013, s. 157–170.

PALKO, Vladimír. Bernard Jaško a spol. – odpor proti komunizmu v ZNB. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, roč. 1, č. 4, s. 53‒58.

PALKO, Vladimír. Akcia „Jedľa“. Skúsenosti s odhaľovaním „nebezpečných“ špiónov Štátnou bezpečnosťou. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2006, roč. 2, č. 3, s. 9‒15.

PALKO, Vladimír. Bernard Jaško a spol. Odpor proti komunizmu v Zbore národnej bezpečnosti. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2006.

PALKO, Vladimír. Hranice pod drobnohľadom: Spravodajské oddelenie 11. brigády Pohraničnej stráže 1973‒1989. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, roč. 5, č. 4, s. 20‒33.

PALKO, Vladimír. Odpor proti komunismu ve Sboru národní bezpečnosti.  Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě. Sborník k mezinárodní konferenci. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010, s. 191−198.

PALKO, Vladimír. Jiří Kos – kariéra v rozviedke 11. brigády Pohraničnej stráže. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2015, roč. 11, č. 4, s. 81‒87.

PALKO, Vladimír. Michal Bilík – opora spravodajských zložiek 11. brigády PS na slovensko-rakúskom úseku štátnej hranice.  Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017, roč. 13, č. 1, s. 58−73.

PALKO, Vladimír. Desaťročie sledovania: Využitie Tajnej technickej prehliadky v akcii „LEKÁR“. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017, roč. 13, č. 3, s. 55−61.

PALKO, Vladimír. Zahraničný tajný spolupracovník „RICHARD“ v službách spravodajských zložiek 11. brigády Pohraničnej stráže. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2019, roč. 15, č. 2, s. 61–71.

PALKO, Vladimír. Antonín Brázdil. „Eso v rukáve“ spravodajskej skupiny Malacky 11. brigády Pohraničnej stráže. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2020, roč. 16, č. 1, s. 69–89.

PALKO, Vladimír. Štefan Kyseľ. Pohraničník „telom aj dušou“. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2020, č. 3, s. 80–100.

PALKO, Vladimír. Ostro sledovaná hranica. Spravodajská zložka 11. brigády Pohraničnej stráže v rokoch 1951–1989. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2021.

PANUŠ, Bernard. Projekt čs. legionáři – četníci a policisté. Almanach příspěvků III. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2008, s. 98–113.

PAPP, István. Chýbajúce slová. Rozhlasový a televízny prejav Lajosa Fehéra o vpáde do Československa. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2018, roč. 14, č. 2,  s. 61–72.

Partyzán: týdeník Sdružení českých partyzánů ve Svazu národní revoluce v Praze. Praha: Mladá fronta, 1946–1949.

PASÁK, Tomáš. Vývoj Vlajky v období okupace. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1966, roč. 15, č. 5, s. 864‒895.

PASÁK, Tomáš. Nekomunistický odboj a jeho spolupráce s protektorátní správou. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. V., č. 2 – příloha, 1967, s. 71–83.

PASÁK, Tomáš, ed. Generál Alois Eliáš a odboj. Praha: Melantrich, 1991.

PASÁK, Tomáš. Problémy české kolaborace.  MAYER, Francoise – DUCREUX, Elizabeth: Dějiny a paměť – odboj a kolaborace za druhé světové války. Praha: Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, 1995, s. 25−34.

PASÁK, Tomáš. JUDr. Emil Hácha: (1938‒1945). Praha: Horizont, 1997.

PASÁK, Tomáš. 17. listopad 1939 a Univerzita Karlova. Praha: Karolinum, 1997.

PASÁK, Tomáš. Pod ochranou říše. Praha: Práh, 1998.

PASÁK, Tomáš ‒ Pasáková, Jana, eds. Český fašismus 1922‒1945 a kolaborace  1939‒1945. Praha: Práh, 1999.

PASÁK, Tomáš. Emil Hácha: (1938‒1945). Praha: Rybka, 2007.

PASÁKOVÁ, Jana. Chlebíčková aféra: odbojový čin ministerského předsedy Aloise Eliáše?  Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2008, roč. 57, č. 1, s. 75–85.

PASTVOVÁ, Emília. Objektové zväzky teritoriálnych útvarov ŠtB na Slovensku k podozreniam zo spáchania trestného činu podľa § 109 Trestného zákona. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017, roč. 13, č. 4, s. 59‒67.

PASTVOVÁ, Emília. Emigrácia po roku 1968 vo Východoslovenskom kraji a emigrácie obyvateľov židovského pôvodu. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2019, roč. 15, č. 1, s. 62–74.

PAUK, Jaroslav: Pojem a postavení poškozeného ve vojenském trestním řízení. Právník, 1937, roč. 76, s. 303–310, 348–362.

PAUL, Karel. Základy. Školení. Organisace. Současný stav. 1. díl. Praha: Sfinx − Bohumil Janda, 1937.

PAULÍK, Jan. Legalizace pobytu části sovětských intervenčních vojsk – uzavření smlouvy o podmínkách jejich tzv. dočasného pobytu v Československu. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995.

PAULÍK, Jan. Po invazi: podkladová studie o vojenskopolitickém vývoji Československa od konce srpna 1968 do přelomu let 1968–1969. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1996.

PAULUS, Filip Svaz pro spolupráci s armádou. Formování branné výchovy v letech 1951‒1989. Paginae historiae. Praha: Národní archiv, 2018, roč. 26, č. 2, s. 158–188.

PAVEL, Jan. Vojenská správa a soukromý sektor v období první republiky. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2006, roč. 55, č. 1, s. 21–30.

PAVELČÍKOVÁ, Nina. Ohlas únorových událostí a počátky odporu proti komunistickému režimu ve Slezsku a na severní Moravě. KOCIAN, Jiří – DEVÁTÁ, Markéta, eds. Únor 1948 v Československu: Nástup komunistické totality a proměny společnosti. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2011, s. 129−135.

PAVLÍKOVÁ, Anna. Několik poznámek ke zpracování svazkové agendy Správy sledování.  Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR, 2006, č. 4, s. 311−317.

PAVLÍKOVÁ, Anna – URBÁNEK, Miroslav – ŽÁČEK, Pavel. Praha objektivem tajné policie. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008.

PAVLOV, Jozef. Produkt svojej doby. Okresný veliteľ Hlinkovej gardy vo Zvolene Róbert Kubička. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2020, roč. 16, č. 2, s. 59–74.

PÁVOVÁ, Jana. Demagog ve službách strany. Portrét komunistického politika a ideologa Václava Kopeckého. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008.

PAŽOUT, Jaroslav. Hnutí revoluční mládeže 1968–1970: edice dokumentů. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2004.

PAŽOUT, Jaroslav. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. BLAŽEK, Petr, ed. Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968‒1989. Praha: Ústav českých dějin FF UK ‒ Dokořán, 2005, s. 96‒110.

PAŽOUT, Jaroslav. Ohlas na perzekuci členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných v roce 1979 (edice dokumentů). Sborník archivních prací. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2005, roč. 55, č. 1, s. 215–275.

PAŽOUT, Jaroslav, ed. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Politická perzekuce, opozice a nezávislé aktivity v Československu v letech 1978‒1989: sborník grantového projektu. Praha: Libri prohibiti, 2007‒2009, sv. 1‒3.

PAŽOUT, Jaroslav. Odpírači vojenské služby a Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. BLAŽEK, Petr, ed. A nepozdvihne meč…: odpírání vojenské služby v Československu 1948‒1989. Praha: Academia, 2007, s. 111‒132.

PAŽOUT, Jaroslav. Mocným navzdory. Studentské hnutí v šedesátých letech 20. století. Praha: Prostor, 2008.

PAŽOUT, Jaroslav. Mezinárodní solidarita s perzekvovanými signatáři Charty 77. DEVÁTÁ, Markéta – SUK, Jiří – TŮMA, Oldřich, eds. Charta 77: od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci, 1977–1989. Sborník z konference k 30. výročí Charty 77, Praha, 21.–23. března 2007. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2008, s. 155−162.

PAŽOUT, Jaroslav. Perzekuce odpůrců režimu v okresu Liberec v období tzv. normalizace z pohledu Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Fontes Nissae. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010, č. 11, s. 153‒213.

PAŽOUT, Jaroslav. Trestněprávní perzekuce odpůrců režimu v období tzv. normalizace  (1969‒1989). Faktor stability i indikátor rozkladu komunistického režimu. Český a slovenský komunismus (1921‒2011). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ‒ Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 174‒192.

PAŽOUT, Jaroslav. Postihy za protirežimní vystoupení v Československu na konci 80. let. Dominový efekt. Opoziční hnutí v zemích střední Evropy a pád komunistických režimů v roce 1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2013, s. 161‒171.

PAŽOUT, Jaroslav. Perzekuce nonkonformních občanů v Československu v letech 1987−1989 v dokumentech VONS. BLAŽEK, Petr – PAŽOUT, Jaroslav, eds. Dominový efekt. Opoziční hnutí v zemích střední Evropy a pád komunistických režimů v roce 1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2013, s. 204−256.

PAŽOUT, Jaroslav. Opozice a nonkonformní aktivity v Československu v roce 1989 pohledem vnitrostranických informací ÚV KSČ. Dominový efekt. Opoziční hnutí v zemích střední Evropy a pád komunistických režimů v roce 1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2013, s. 278‒347.

PAŽOUT, Jaroslav. Informační boj o Československo/v Československu (1945‒1989). Praha: Ústav pro studium totalitních režimů. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014.

PAŽOUT, Jaroslav, ed. a kol. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných 1978‒1989. Edice dokumentů. Praha: Academia, 2014. 

PAŽOUT, Jaroslav. Ochrana společnosti nebo vnitřní vyhnanství? Zákon o ochranném dohledu č. 44/1973 Sb. z 25. dubna 1973 a jeho využití proti odpůrcům režimu. Paginae historiae. Sborník Státního ústředního archivu v Praze (Národního archivu). Praha, 2016, č. 24/2, s. 229–272.

PAŽOUT, Jaroslav. Trestněprávní perzekuce odpůrců režimu v Československu v období takzvané normalizace (1969‒1989). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2017.

PAŽOUT, Jaroslav. Použití násilí při protirežimních aktivitách během tzv. normalizace. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, roč. XII, č. 2, s. 25‒35.

PAŽOUT, Jaroslav − Portmann, Kateřina, eds. „Nechtění“ spoluobčané: skupiny obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z politických, národnostních, náboženských i jiných důvodů v letech 1945−1989. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018.

PAŽOUT, Jaroslav – ZÍTEK, Adam a kol. Lexikon nejvyšších představitelů československé justice a prokuratury v letech 1948–1989. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019.

PAŽOUT, Jaroslav. Trestněprávní postihy odpůrců režimu za verbální projevy v období tzv. normalizace. BURSÍK, Tomáš – PAŽOUT, Jaroslav, eds. Třídní (ne)spravedlnost. Proměny politicky motivované trestněprávní perzekuce v Československu v letech 1948–1989. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, s. 185–256.

PAŽOUT, Jaroslav. Od teroru k ideodiverzi. „Protistátní trestná činnost v komunistickém Československu pohledem speciálního odboru Generální prokuratury ČSSR (edice dokumentů). BURSÍK, Tomáš – PAŽOUT, Jaroslav, eds. Třídní (ne)spravedlnost. Proměny politicky motivované trestněprávní perzekuce v Československu v letech 1948–1989. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, s. 257–338.

PAŽOUT, Jaroslav. Podivná svoboda. Přijetí a aplikace zákona o ochranném dohledu v kontextu trestněprávní politiky normalizačního režimu. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, roč. 14, č. 4, s. 51–62.

PECKA, Jindřich. Váleční zajatci na českém území v letech 1939–1945. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. V., č. 5, 1967, s. 97–148.

PECKA, Jindřich. Kronika odsunu sovětských vojsk z Československa 1989–1991. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993.

PECKA, Jindřich. Váleční zajatci na území Protektorátu Čechy a Morava. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995.

PECKA, Jindřich. Na demarkační čáře: americká armáda v Čechách v roce 1945. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995.

PECKA, Jindřich. Sovětská armáda v Československu 1968–1991: chronologický přehled. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1996.

PECKA, Jindřich. Odsun sovětských vojsk z Československa 1989–1991: dokumenty. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1996.

PECKA, Jindřich, ed. Dvacet srpnových dnů roku 1968: československá krize v dokumentech uvolněných z archivů Ruské federace. Praha: s. n., 1997.

PECKA, Jindřich. Sovětská vojska v československém vývoji 1968–1991. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998.

PECKA, Jindřich. Stranictví a česká rezistence. Úvahy a představy z let druhé světové války. PECKA, Jindřich, ed. Acta contemporanea. K pětašedesátinám Viléma Prečana. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998, s. 277−294.

PEHAL, Martin – ŠŤASTNÁ, Eva. „Rodina“ (Oto Mádr, Ivan a Soňa Kapišinští). ČELKO, Vojtech a kol., eds. Sám proti moci. Výběr prací středoškolských studentů v dějepisné soutěži EUstory. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002, s. 61−70.

PEHR, Michal. Příspěvek k poznání socializující a lidové demokracie v Československu v letech 1945−1948. KOKOŠKOVÁ, Zdeňka – KOCIAN, Jiří – KOKOŠKA, Stanislav, eds. Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody. Sborník z konference k 60. výročí konce druhé světové války. Praha: Národní archiv a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005, s. 131−138.

PEHR, Michal. Zákon na ochranu republiky a doprovodné zákony v meziválečné éře.   Časopis Národního muzea. Řada historická. Praha: Národní muzeum, 2015, roč. 184, č. 3–4, s. 31–60.

PEHR, Michal. Živnostník proti totalitám. Eduard Jan Fusek přispěl ke zdaru washingtonské návštěvy kardinála Josefa Berana v roce 1966. Paměť a dějiny. Revue pro studium totalitních režimů. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, roč. 15, č. 2, s. 69–79.

PEHR, Michal. Katolická církev v Československu 1945−1948. Katolíci mezi nacismem a komunismem: Lenin či Kristus?. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů – Centrum pro studium demokracie a kultury, 2023.

Pecha, Miloslav ‒ Vondra, Václav. Českobudějovicko v době nacistické okupace a osvobození: 1939‒1945. 2., upr. a dopl. vyd. České Budějovice: Miloslav Pecha, 2006.

Pecha, Miloslav. Českobudějovicko v době nacistické okupace a osvobození: 1939‒1945. 3. přepracované a doplněné vydání. České Budějovice: Miloslav Pecha, 2015.

PECHOVÁ, Denisa. Archivní fond Vojenská kancelář prezidenta republiky 1945–1977. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1997, roč. 46, č. 2, s. 162–172.

PEJČOCH, Ivo. Židenický puč. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2006, roč. 55, č. 4, s. 20‒36.

PEJČOCH, Ivo. Český svaz válečníků. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2007, roč. 56, č. 1, s. 16–28.

PEJČOCH, Ivo. Svatoplukovy gardy. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav 2007, roč. 56, č. 4, s. 36–51.

PEJČOCH, Ivo. Propouštění bývalých příslušníků vládního vojska a slovenské armády z ČSLA v roce 1958. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2008, roč. 57, č. 3, s. 43–48.

PEJČOCH, Ivo. Hrdinové Železné opony. Útěky do svobodného světa s pomocí neobvyklých technických prostředků v letech 1949‒1989. Cheb: Svět křídel, 2008.

PEJČOCH, Ivo. Odchod příslušníků vládního vojska a slovenských ozbrojených sil z československé armády v roce 1958. MERVART, Jan – ŠTĚPÁN, Jiří a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století. Osudové osmičky v našich dějinách. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2008, s. 335–340.

PEJČOCH, Ivo. Útěky za železnou oponu. Cheb: Svět křídel, 2009.

PEJČOCH, Ivo. Agenti ve skafandrech. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2009, roč. 58, č. 1, s. 71‒78.

PEJČOCH, Ivo. Vojenské osoby popravené v období politických procesů v Československu v letech 1948‒1955. Praha: Ministerstvo obrany ČR, 2009.

PEJČOCH, Ivo − Tomek, Prokop. Agenti-chodci na popravišti. Kurýři západních zpravodajských služeb, popravení v letech 1949−1958. Cheb: Svět křídel, 2010.

PEJČOCH, Ivo. „Akce Praha-Žatec“.  Údajný pokus o vojenský protikomunistický puč. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2010, roč. 59, č. 2, s. 33‒51.

PEJČOCH, Ivo. Přechody přes železnou oponu. Příběhy odvážlivců, kteří se rozhodli riskovat a odejít přes důkladně zabezpečené a střežené hraniční pásmo. Cheb: Svět křídel, 2011.

PEJČOCH, Ivo. Vojáci na železné oponě. Vojáci, padlí při pokusu o přechod státní hranice, příslušníci Pohraniční stráže, usmrceni uprchlíky, a dezertéři přes železnou oponu 1948‒1989. Cheb: Svět křídel, 2011.

PEJČOCH, Ivo. Kontinuita druhého a třetího odboje. PEJČOCH, Ivo – TOMEK, Prokop, eds. Od svobody k nesvobodě 1945‒1956. Praha: Ministerstvo obrany České republiky ‒ Odbor komunikace a propagace MO, 2011, s. 107‒114.

PEJČOCH, Ivo. Vojenské osoby, usmrcené při pokusu o přechod státní hranice v období 1948‒1989.  Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2011, roč. 60, č. 3, s. 47‒64.

PEJČOCH, Ivo. Politické procesy s Šimonem Ornsteinem a Mordechajem Orenem ‒ antisemitské tendence v komunistickém Československu. Terezínské listy. Sborník Památníku Terezín. Praha: Oswald, 2011, sv. 39, s. 142‒154.

PEJČOCH, Ivo. Protikomunistické puče. Historie pokusů o vojenské svržení komunistického režimu v Československu 1948‒1958. Cheb: Svět křídel, 2011.

PEJČOCH, Ivo. Fašismus v českých zemích. Fašistické a nacionálněsocialistické strany a hnutí v Čechách a na Moravě 1922‒1945. Praha: Academia, 2011.

PEJČOCH, Ivo. Výcvik příslušníků brigády Hagana v Československu. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2011, roč. 60, č. 2, s. 4–21.

PEJČOCH, Ivo. Československé lodní vojsko 1918‒1959. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2012, roč. 61, č. 4, s. 4‒25.

PEJČOCH, Ivo. Ignác Nay ‒ dvakrát v odboji proti totalitě. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, roč. 6, č. 3, s. 116‒122.

PEJČOCH, Ivo. Z Británie do Hagany: příslušníci československého exilového vojska ve Velké Británii a „Wintonovy děti“ účastníky výcviku izraelské armády vČeskoslovensku. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2013, roč. 62, č. 2, s. 77–90.

PEJČOCH, Ivo. Ztráty na životech příslušníků Československé lidové armády v důsledku invaze vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 a sovětské okupace. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2013, roč. 62, č. 3, s. 88‒97.

PEJČOCH, Ivo − Tomek, Prokop. Policisté na popravišti. Příslušníci SNB, popravení v Československu z politických nebo kriminálních důvodů v letech 1949−1962. Cheb: Svět křídel, 2013.

PEJČOCH, Ivo. Příslušníci vládního vojska věznění a popravení nacisty. Terezínské listy. Sborník Památníku Terezín. Praha: Oswald, 2013, sv. 41, s. 57‒70.

PEJČOCH, Ivo ‒ Tomek, Prokop a kol. ČSLA a NLA v rámci Varšavské smlouvy. Praha: Ministerstvo obrany České republiky ‒ Vojenský historický ústav Praha, 2014.

PEJČOCH, Ivo – TOMEK, Prokop. Černá kniha sovětské okupace. Sovětská armáda v Československu a její oběti: 1968‒1991. Cheb: Svět křídel, 2015.

PEJČOCH, Ivo. Cyklistické jednotky československé armády: od legií do druhé světové války. I. část. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2015, roč. 64, č. 3, s. 4–19.

PEJČOCH, Ivo. Cyklistické jednotky československé armády: od legií do druhé světové války. II. část – dokončení. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2015, roč. 64, č. 4, s. 18-26.

PEJČOCH, Ivo ‒ PLACHÝ, Jiří. Ženy na popravišti. Tresty smrti vykonané v Československu na ženách v rámci retribučního soudnictví v letech 1945‒1948. Cheb: Svět křídel, 2016.

PEJČOCH, Ivo. Ve znamení zeleného hákového kříže. Národně socialistická česká dělnická a rolnická strana – historie české obdoby NSDAP. Cheb: Svět křídel, 2016.

PEJČOCH, Ivo ‒ TOMEK, Prokop. Okupace 1968 a její oběti. Nové pohledy na invazi armád Varšavské smlouvy do Československa roku 1968, počátek okupace a její oběti. Praha: Vojenský historický ústav, 2017.

PEJČOCH, Ivo. Teroristické metody při překonávání státní hranice. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, roč. XII, č. 2, s. 36–47.

PEJČOCH, Ivo. Jaroslav Blahník – kurýr, který střílel. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, roč. XII, č. 3, s. 84–92.

PEJČOCH, Ivo. Českoslovenští legionáři, popravení v Kobyliské střelnici v období druhého stanného práva. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2020, roč. 69., č. 1, s. 74–88.

PEJCHAL, Aleš. Stabilita vlastnických vztahů ve světle restituční judikatury. BORÁK, Mečislav, ed. Ztracené dědictví. Příspěvky z „kulatých stolů“ na téma dokumentace, identifikace a restituce kulturních statků obětí druhé světové války. Praha: Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé světové války a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v nakl. Tilia, 2006, s. 45−50.

PEJS, Oldřich. Duchovní služba ve vládním vojsku. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1994, roč. 43, č. 5, s. 35–47.

PEJS, Oldřich. Duchovní správa ve slovenské armádě 1939–1945. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1995, roč. 44, č. 2, s. 50–88.

PEKÁR, Martin. Národné výbory ako nástroj presunu moci na Slovensku v októbri 1938. MERVART, Jan – ŠTĚPÁN, Jiří a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století. Osudové osmičky v našich dějinách. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2008, s. 161–170.

PEKÁREK, Jaroslav. Vývoj správy policie v období let 1918–1989. Bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, 2012.

PEKÁRKOVÁ, Kateřina. Čestné pohřebiště popravených a umučených politických vězňů v Praze Ďáblicích. ČELKO, Vojtech a kol., eds. Kamenná paměť mého kraje. Výběr prací středoškolských studentů ve 2. ročníku dějepisné soutěže EUstory. Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2004, s. 45−53.

PELIKÁN, Jiří, ed. Potlačená zpráva: (zpráva komise ÚV KSČ o politických procesech a rehabilitacích v Československu 1949–1968). Wien: Europa-Verlag, 1970.

PERNES, Jiří. Dělnické demonstrace v Brně v roce 1951: výběr dokumentů. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1996.

PERNES, Jiří. Brno 1951: příspěvek k dějinám protikomunistického odporu na Moravě. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1997.

PERNES, Jiří. Až na dno zrady. Emanuel Moravec. Praha: Themis, 1997.

PERNES, Jiří. Aféra majora Šoffra. Střetnutí vysokoškolských studentů a dělníků Zbrojovky v Brně v únoru 1946. PECKA, Jindřich, ed. Acta contemporanea. K pětašedesátinám Viléma Prečana. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998, s. 295−318.

PERNES, Jiří. Takoví nám vládli. Komunističtí prezidenti Československa a doba, v níž žili. Praha: Brána, 2003.

PERNES, Jiří. Dějiny Československa očima Dikobrazu 1945–1990. Brno: Barrister & Principal, 2003.

PERNES, Jiří. Mládež vede Brno. Otto Šling a jeho brněnská kariéra (1945–1950). Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2004, roč. 11, č. 3, s. 45–60.

PERNES, Jiří. Češi v boji s Němci aneb Mohou být Němci loajálními občany Československa? KOCIAN, Jiří – PERNES, Jiří – TŮMA, Oldřich a kol. České průšvihy, aneb Prohry, krize, skandály a aféry českých dějin let 1948–1989. Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 49−54.

PERNES, Jiří. Vznik KSČ aneb Bude Československo socialistickým státem? KOCIAN, Jiří – PERNES, Jiří – TŮMA, Oldřich a kol. České průšvihy, aneb Prohry, krize, skandály a aféry českých dějin let 1948–1989. Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 61−68. 

PERNES, Jiří. Generál vyvržený z národa aneb Kdo byl Lev Prchala? KOCIAN, Jiří – PERNES, Jiří – TŮMA, Oldřich a kol. České průšvihy, aneb Prohry, krize, skandály a aféry českých dějin let 1948–1989. Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 136−140.

PERNES, Jiří. Zločiny vyhnání aneb Temné pudy české duše. KOCIAN, Jiří – PERNES, Jiří – TŮMA, Oldřich a kol. České průšvihy, aneb Prohry, krize, skandály a aféry českých dějin let 1948–1989. Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 149−154.

PERNES, Jiří. Omezená demokracie po roce 1945 aneb Zákony platí jen pro někoho. KOCIAN, Jiří – PERNES, Jiří – TŮMA, Oldřich a kol. České průšvihy, aneb Prohry, krize, skandály a aféry českých dějin let 1948–1989. Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 162−167.

PERNES, Jiří. Aféra majora Šoffra aneb Ve jménu národní jednoty. KOCIAN, Jiří – PERNES, Jiří – TŮMA, Oldřich a kol. České průšvihy, aneb Prohry, krize, skandály a aféry českých dějin let 1948–1989. Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 168−172.

PERNES, Jiří. Většina národa jde s KSČ aneb Zblázněná generace. KOCIAN, Jiří – PERNES, Jiří – TŮMA, Oldřich a kol. České průšvihy, aneb Prohry, krize, skandály a aféry českých dějin let 1948–1989. Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 216−223.

PERNES, Jiří. Opět do exilu aneb ve Vlasti hrozí smrt. KOCIAN, Jiří – PERNES, Jiří – TŮMA, Oldřich a kol. České průšvihy, aneb Prohry, krize, skandály a aféry českých dějin let  1948–1989. Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 224−229.

PERNES, Jiří. Proces s Miladou Horákovou aneb Smrt nevinných. KOCIAN, Jiří – PERNES, Jiří – TŮMA, Oldřich a kol. České průšvihy, aneb Prohry, krize, skandály a aféry českých dějin let 1948–1989. Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 230−235. 

PERNES, Jiří. Slánskyáda aneb Jedenáct provazů. KOCIAN, Jiří – PERNES, Jiří – TŮMA, Oldřich a kol. České průšvihy, aneb Prohry, krize, skandály a aféry českých dějin let 1948–1989. Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 236−241.

PERNES, Jiří. Kdo byl ministr Laušman aneb Čiň čertu dobře. KOCIAN, Jiří – PERNES, Jiří – TŮMA, Oldřich a kol. České průšvihy, aneb Prohry, krize, skandály a aféry českých dějin let 1948–1989. Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 248−253.

PERNES, Jiří. Listopad 1989 aneb Brutalita mužů v uniformách. KOCIAN, Jiří – PERNES, Jiří – TŮMA, Oldřich a kol. České průšvihy, aneb Prohry, krize, skandály a aféry českých dějin let 1948–1989. Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 350−359.

PERNES, Jiří. Komunistky s fanatismem v srdci. Praha: Brána, 2006.

PERNES, Jiří. Zatčení Igora Moravce v roce 1946. HÁJEK, Jan – KOCIAN, Jiří – ZÍTKO, Milan, eds. Fragmenty dějin. Sborník prací k šedesátinám Jana Gebharta. Praha: Historický ústav AV ČR, 2006, s. 493−506.

PERNES, Jiří. Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století. Brno: CDK, 2008.

PERNES, Jiří – POSPÍŠIL, Jaroslav – LUKÁŠ, Antonín. Alexej Čepička. Šedá eminence rudého režimu. Praha: Brána, 2008.

PERNES, Jiří. Snahy o upevnění komunistického režimu v Československu na přelomu 50. a 60. let. TŮMA, Oldřich – VILÍMEK, Tomáš, eds. Historik v soudobých dějinách. Milanu Otáhalovi k osmdesátým narozeninám. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2008, s. 177−200.

PERNES, Jiří. KSČ v roce 1956. Nesnadné dědictví stalinismu. KALOUS, Jan – KOCIAN, Jiří, eds. Český a slovenský komunismus: 1921–2011. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2012, s. 117−127.

PERNES, Jiří. Případ Karla Löbla. Ministr vlády České socialistické republiky tajným spolupracovníkem StB. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, č. 26, s. 64‒82.

PERNES, Jiří. Zprávy z Prahy 1953. Praha: Academia, 2016.

PERNICKÝ, Antonín. Nápravně výchovný ústav ministerstva spravedlnosti Valdice.  GRUNTORÁD, Jiří – UHL, Petr, eds. O československém vězeňství. Praha: Orbis, 1990, s. 104−117.

PEŠA, Václav. Sovětské informační kanceláře o osvobození Československa 1944–1945. Sborník archivních prací archivu ministerstva vnitra. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1975, roč. XXV., č. 1, s. 3–94.

PEŠEK, Jan a kol. Vojenské dějiny Československa. V. díl (1945−1955). Praha: Naše vojsko, 1989.

PEŠEK, Jan, ed. V tieni totality: politické perzekúcie na Slovensku v rokoch (1948−1953). Zborník materiálov z vedeckej konferencie v Bratislave 10. 4. 1996, doplnený o spomienky perzekvovaných osôb. Bratislava: Historický ústav SAV, 1996.

PEŠEK, Jan. Štátna bezpečnosť na Slovensku − jeden z nástrojov na ceste k totalite (1945−1948). Československé a polské cesty ke svobodě a suverenitě. Brno: Vojenská akademie v Brně, 1996, s. 138−167.

PEŠEK, Jan. Štátna bezpečnosť na Slovensku: 1948−1953. 2. vyd. Bratislava: Veda, 1999.

PEŠEK, Jan. Slovensko v rokoch 1953−1957. Kapitoly z politického vývoja. Brno: Prius pro Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, sv. 4, 2001.

PEŠEK, Jan − Letz, Róbert. Štruktúry moci na Slovensku 1948:1989. Prešov: Vaško, 2004.

Pešek, Jan. Slovensko na prelome 50. a 60. rokov. Politicko-mocenské aspekty vývoja. Brno: Prius pro Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005.

PEŠEK, Jan. Vlna politických procesov na Slovensku koncom 50. rokov. PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 179–191.

PEŠEK, Jan. Ľudové milice na Slovensku 1948−1989. HÁJEK, Jan – KOCIAN, Jiří – ZÍTKO, Milan, eds. Fragmenty dějin. Sborník prací k šedesátinám Jana Gebharta. Praha: Historický ústav AV ČR, 2006, s. 573−586.

PEŠEK, Jan. Komunistická strana Slovenska. Dejiny politického subjektu I. Na ceste k moci (1945−1948), pri moci − od prevratu k pokusu o reformu (1948−1968). Bratislava: Veda, 2012.

PEŠEK, Jan. Konflikty a spory vo vedení KSS v rokoch 1945−1950. KALOUS, Jan – KOCIÁN, Jiří, eds. Český a slovenský komunismus (1921−2011). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR − Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 94−105.

PEŠEK, Jan. Nástup komunistickej totality po roku 1948.  BYSTRICKÝ, Vlareián – PEŠEK, Jan – KOVÁČ, Dušan. Kľúčové problémy moderných slovenských dejín. Bratislava: Veda, 2012, s. 255‒282.

PEŠEK, Jan. Štátna moc a spoločnosť na Slovensku: 1945−1948−1989. Bratislava: Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, 2013.

PEŠKOVÁ, Jarmila. K antisemitským aktivitám Národního souručenství v letech 1939−1944. BORÁK, Mečislav, ed. Retribuce v ČSR a národní podoby antisemitismu. Židovská problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných lidových soudů a trestních komisí ONV v letech 1945−1948. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002, s. 161−172.

PEŠLA, Mikuláš. Mezi solidaritou, obchodem a politikou. Vojenský výcvik Afričanů v Československu v šedesátých letech. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, roč. 14, č. 3, s. 24–32.

PETRANSKÝ, Ivan A. Pokus Jehovových svedkov o legalizáciu činnosti na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov. PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor, eds. Znormalizováno. Československo v letech 1978–1985. Praha – České Budějovice: Ústav pro studium totalitních režimů – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2020, s. 277–285.

PETRÁŇ, Josef. Dvacáté století v Ouběnicích. Soumrak tradičního venkova. Praha: NLN, 2009.

PETRÁŠ, Jiří. Odsun Němců z Českých Budějovic. KOKOŠKOVÁ, Zdeňka – KOCIAN, Jiří – KOKOŠKA, Stanislav, eds. Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody. Sborník z konference k 60. výročí konce druhé světové války. Praha: Národní archiv a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005, s. 242−247.

PETRÁŠ, Jiří. Květen 1945 a srpen 1968 v Českých Budějovicích. Deníkové zápisky dvou žen. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2007.

PETRÁŠ, Jiří. Východní Čechy se zaměřením na Pardubicko v první polovině roku 1989 – komparace se situací v jižních Čechách. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2018, č. 16, s. 231–264.

PETRÁŠ, René. Specifika právního postavení Němců na počátku komunistické éry. KOVAŘÍK, David – ARBURG, Adrian von – DVOŘÁK, Tomáš a kol. Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945. Brno: Matice moravská, 2010, s. 318−335.

PETRÁŠ, René. Policie, četnictvo, správní přestupky. Malý, Karel – Soukup, Ladislav, eds. Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918–1938) a jejich místo ve střední Evropě. 2. sv. Praha: Karolinum, 2010, s. 1075–1098.

PETRÁŠ, René. Mezinárodněprávní ochrana menšin v meziválečné éře a její význam pro Němce v Československu (především na Vysočině). JEDLIČKA, Jiří, ed. Češi a Němci na Vysočině: soužití, rozdělení, dialog, spolupráce: [sborník příspěvků z česko-rakouské odborné konference] = Tschechen und Deutsche in der Vysočina: Zusammenleben, Trennung, Dialog, Zusammenarbeit: [Sammelband mit Beiträgen aus der tschechisch-österreichischen Fachkonferenz. Havlíčkův Brod: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 2014, s. 161–176.

PETRÁŠOVÁ, Ludmila. Vězeňské tábory v jáchymovských uranových dolech 1949–1961. Sborník archivních prací. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1994, roč. 44, č. 2, s. 333–446.

PETRÁŠOVÁ, Ludmila. Vězeňské tábory v Jáchymovských uranových dolech 1949‒1961. BABKA, Lukáš – VEBER, Václav, eds. Za svobodu a demokracii III, Třetí (protikomunistický) odboj. Hradec Králové: Evropské hnutí v České republice, Univerzita Hradec Králové − Ústav filosofie a společenských věd v nakl. M&V, 2002, s. 54‒75.

PETR, Michal. Pavel Wonka a StB (postseminářová úvaha). PETR, Miroslav, ed. Podmínky politických vězňů v období pozdního socialismu, seminář k 30. výročí tragické smrti Pavla Wonky. Hradec Králové: Dukas, 2018, s. 76‒82.

PETROV, Nikita. Der „Prager Frühling“ im Visiter des KGB. KARNER, Stefan – TOMILINA, Natalja – TŮMA, Oldřich et al., eds. Prager Frühling. Das internationale Krisenjahr. Band 1. Beiträge. Köln: Böhlau Verlag, 2008, s. 761−768.

PETROV, Vasiljevič N. Sovětští poradci ministerstva státní bezpečnosti a příprava procesu s R. Slánským (podle dokumentů Státní bezpečnosti). Pernes, Jiří, ‒ Foitzik, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.−16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005 s. 99−104.

PFEIFER, David. 5. oddíl Brigády Mistra Jana Husa na Holicku. KABEŠOVÁ, Monika – BEKERA, Matěj – HOLUB, Ondřej a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století XIII. Hradec Králové: Gaudeamus, 2018, s. 209–221.

PICH-TŮMA, Miroslav. Útěk a návrat. Hradec Králové: Kruh, 1986.

PICHLÍK, Karel – KLÍPA, Bohumír – ZABLOUDILOVÁ, Jitka. Českoslovenští legionáři (1914−1920). Praha: Mladá fronta,1996.

PIKL, Josef. Paměti jihočeského odbojáře. Praha: Academia – Ústav pro studium totalitních režimů, 2009.

PILÁT, Vladimír. Příprava takzvané Zvláštní skupiny čs. armády k činnosti na linii příměří v Koreji. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1998, roč. 47, č. 6, s. 58–83.

PINEROVÁ, Klára. Techniky brainwashingu využívané pracovníky Státní bezpečnosti a jejich následky.  HAZDRA, Zdeněk – JUNEK, Marek, eds. Život ve stínu šibenice: sborník Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2016, s. 5−12.

PINEROVÁ, Klára. Do konce života: političtí vězni padesátých let ‒ trauma, adaptace, identita. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017.

PINEROVÁ, Klára. Proměny vězeňského systému v období normalizace v českých zemích.   PETR, Miroslav, ed. Podmínky politických vězňů v období pozdního socialismu, seminář k 30. výročí tragické smrti Pavla Wonky. Hradec Králové: Dukas, 2018, s. 16‒22.

PINEROVÁ, Klára. Profesionalizace a modernizace vězeňství v období tzv. normalizace a úskalí jejich uplatňování v praxi. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, č. 33, s. 10–28.

PINEROVÁ, Klára, ed. Jáchymov – jeviště bouřlivého století. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018.

PINEROVÁ, Klára. Šedesátá léta ve vězeňství: sebereflexe, profesionalizace a expertizace. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2019, č. 17, s. 189–217.

PINEROVÁ, Klára – LOUČ, Michal. 1989: The Czech Prison System at a Crossroads. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, č. 36, s. 124–169.

PINKAS, Jaroslav, ed. Třetí odboj v didaktické perspektivě. Dějiny v diskuzi. Praha: Nakladatelství Lidové noviny – Ústav pro studium totalitních režimů, 2020.

PINKAS, Jaroslav. Případ Mašínů v didaktické perspektivě. PINKAS, Jaroslav, ed.: Třetí odboj v didaktické perspektivě. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, s. 173−202.

PINKAS, Oldřich, – ERHART, Josef, eds. Sbírka četnických předpisů: doplněno až do konce července 1923. Sv. 1. Kroměříž: J. Gusek, 1923.

PINKAS, Oldřich. Úkoly četnických stanic. Časopis policie a četnictva Protektorátu Čechy a Morava. Praha: Otakar Vaněk, 1942, roč. 12, č. 4−5, s. 115–118, 143–148.

PISKOVÁ, Renata. Výstražné procesy. Komunismus na vysočině. Stalo se v době nesvobody a třídní nenávisti III. Jihlava: Parolaart s.r.o., 2001, s. 9–28.

PISKOVÁ, Renata. Likvidace církve. Komunismus na vysočině. Stalo se v době nesvobody a třídní nenávisti III. Jihlava: Parolaart s.r.o., 2001, s. 37–58.

PIVCOVÁ, Zuzana, ed. Organizace Todt a její dokumentace uložená ve Vojenském historickém archivu v Praze. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1994, roč. 43, č. 6, s. 158–167.

PIVCOVÁ, Zuzana, ed. Písemnosti československé armády po vzniku protektorátu vroce 1939: (materiál německé provenience z fondů Vojenského historického archivu). Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1998, roč. 47, č. 6, s. 125–129.

PIVCOVÁ, Zuzana. Československá vojenská zahraniční služba ve fondech VÚA (Přehled a možnosti využití). Zudová-Lešková, Zlatica − Hofman, Petr, eds. Československá vojenská zahraniční služba v letech 1939−1945: sborník studií: příspěvky účastníků z mezinárodní konference uskutečněné dne 5. prosince 2006 v Praze. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR − Historický ústav AV ČR, 2008, s. 322−325.

PIVCOVÁ, Zuzana. Vojenské archivnictví v Protektorátu Čechy a Morava. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2009, roč. 58, č. 3, s. 102–105.

PIVCOVÁ, Zuzana. Sudetendeutsches Freikorps. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2011, roč. 60, č. 2, s. 105–108.

PIVCOVÁ, Zuzana. Heydrich a německá branná moc v protektorátu: z německé dokumentace VHA. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2012, roč. 61, č. 2, s. 82–86.

PLACÁK, Bedřich. Partyzáni bez legend. Život a boje partyzánské brigády na západním Slovensku. Praha: Klub osvobozeného samizdatu, 1992.

PLACÁK, Petr. StB a „protizákonné písemnosti“ v osmdesátých letech. Securitas Imperii. Praha: Themis, 1994, č. 1, s. 32−59.

Placák, Petr. Fízl. Praha: Torst, 2007.

PLACÁK, Petr. Fízl. 2. vydání. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů – Argo, 2023.

PLACHÁ, Pavla. Nina Jirsíková – umění jako strategie přežití všedního dne v koncentračním táboře. HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel – BOŠTÍK, Pavel a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století IX. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2014, s. 233–244.

PLACHÁ, Pavla. Černé a zelené trojúhelníky. Perzekuce a recepce skupiny asociálních a kriminálních vězňů na příkladu žen deportovaných z českého územído Ravensbrücku. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, č. 32, s. 38–64.

PLACHÁ, Pavla. O Flossenbürgu jsem tehdy slyšel poprvé. S Miroslavem Zikmundem o tom, jak na jaře 1945 vedl transport propuštěných vězňů z nacistického koncentračního tábora. Paměť a dějiny. Revue pro studium totalitních režimů. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2022, roč. 16, č. 1, s. 87−90.

PLACHÁ, Pavla. Útěk z tábora v Letech na nově nalezených fotografiích. Paměť a dějiny. Revue pro studium totalitních režimů. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2022, roč. 16, č. 1, s. 91−97.

PLACHÁ, Pavla – SACK, Birgit. Tento dopis si nechte na památku na mě. Praha – Lipsko: Ústav pro studium totalitních režimů – Nakladatelství Pulchra – Stiftung Sächsische Gedenkstätten / Gedenkstätte Münchner Platz Dresden – Universitätsverlag Leipzig, 2023.

PLACHÁ, Pavla. „Výchova byla svěřena německým úřadům.“ Dětské oběti nacistické převýchovy z českých zemí. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2023, roč. 17, č. 1, s. 11−20.

PLACHÁ, Pavla. „Stal se ze mě pořádný Němec“. Rozhovor s Miloslavem Kollerem o tom, jak byl během války unesen do Německa na převýchovu. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2023, roč. 17, č. 1, s. 21−26.

PLACHÝ, Jiří. Komunistická moc v tažení proti katolické církvi.  BABKA, Lukáš – VEBER, Václav, eds. Za svobodu a demokracii III. Třetí (protikomunistický) odboj. Hradec Králové: Evropské hnutí v České republice, Univerzita Hradec Králové − Ústav filosofie a společenských věd v nakl. M&V, 2002, s. 142‒153.

PLACHÝ, Jiří. Akce KNĚZ a ZAHRADNÍK (Dvojitý úspěch mělnické StB v boji s vnitřním nepřítelem). Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, roč. 10, 2003, s. 59‒72.

PLACHÝ, Jiří. Repatriace vojáků polské zahraniční armády na Západě do ČSR po roce 1945.  Od rywalizacji do wspóĺpracy (Relacje polsko-czeskie w badaniach mĺodych historyków z Polski i Republiki Czeskiej. Wrocĺaw: Kolegium Europy Wschodniej, 2003, s. 137‒148.

PLACHÝ, Jiří. Agent A-54 s StB. Sborník Archivu Ministerstva vnitra, Praha: OASS MV, 2004, roč. 2, s. 281‒292.

PLACHÝ, Jiří. Některé aspekty vývoje právního řádu v Československu v letech 1948-1954.  Československá justice v letech 1948‒1953 v dokumentech – II. díl, Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2004, s. 13‒29.

PLACHÝ, Jiří. Mjr. René Černý – oběť komunistické justiční zvůle. Protinacistický odboj v Pojizeří (Sborník příspěvků ze semináře, který se konal 20. května 2003 v Mladé Boleslavi), Mladá Boleslav: ČSPB, 2004, (nečísl.).

PLACHÝ, Jiří. „Rozpracování“ duchovních litoměřické diecéze Státní bezpečností. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2005, č. 11, s. 5‒89.

PLACHÝ, Jiří. Příspěvek k životopisu zrádce Jaroslava Nachtmanna. Historie a vojenství. Praha: VHÚ, 2005, roč. 54, č. 1, s. 75‒79.

PLACHÝ, Jiří. Biskup Trochta v hodině velké zkoušky. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2005, č. 11, s. 129‒134, 406.

PLACHÝ, Jiří. Major René Černý – zapomenutá oběť. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2005, č. 12, s. 209‒226, 391‒392.

PLACHÝ, Jiří. Případ kpt. P. Josefa Pojara. Securitas Imperii, Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2007, č. 14, s. 90‒138.

PLACHÝ, Jiří. Druhý život npor. Václava Kindla. Historie a vojenství. Praha: VHÚ, 2007, roč. 56, č.  4, s. 89‒94.

PLACHÝ, Jiří. Případy mladoboleslavské hrdelní retribuce 1945‒1947. Středočeský sborník historický. Praha: SOA Praha, 2008, č. 30‒34/2004‒2007, s. 154‒176.

PLACHÝ, Jiří. Hrdelní procesy u pražského Divisního soudu v letech 1937‒1938.  Historica Pragensia, 2/2005. Praha: Muzeum hlavního města Prahy, 2008, s. 163‒182.

PLACHÝ, Jiří. K typologii lidských ztrát československé armády v letech 1938–1939. MERVART, Jan – ŠTĚPÁN, Jiří a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století. Osudové osmičky v našich dějinách. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2008, s. 193–200.

PLACHÝ, Jiří. Vojáci „špinavé války“ – Češi a Slováci jako příslušníci Cizinecké legie v bojích v Indočíně (1948‒1954).  Historie a vojenství. Praha: VHÚ, 2009, č. 2, s. 81‒84.

PLACHÝ, Jiří. Československý podíl na spojenecké pomoci při výstavbě jugoslávských jednotek v letech 1944–1945 (Příspěvek k československo-jugoslávským vztahům).  Slovanský přehled. Praha: VHÚ, 2010, č. 1‒2, s. 161‒167.

PLACHÝ, Jiří. Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta a její studenti v polovině 50. let 20. století z pohledu Státní bezpečnosti. FIAMOVÁ, Martina – JAKUBČÍN, Pavol, eds. Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy. Bratislava: ÚPN, 2010, s. 84‒95.

PLACHÝ, Jiří a kol. Jmenný seznam příslušníků československé zahraniční armády na Západě, I. a II. část. Praha: OKP MO, 2011.

PLACHÝ, Jiří. Tajné přepážky polského podzemí vČeskoslovensku po roce 1945. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2011, roč. 60, č. 3, s. 65–68.

PLACHÝ, Jiří – PEJČOCH, Ivo. Masarykovy oprátky. Cheb: Svět křídel, 2012.

PLACHÝ, Jiří. Praha – Žatec a StB? Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, roč. VII, č. 1, s. 47‒55.

PLACHÝ, Jiří. Osudné selhání čs. zpravodajské služby? K předpokladům pro zařazení rt. Karla Čurdy do speciálních operací. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2013, roč. 62, č. 4, s. 60–70.

PLACHÝ, Jiří. Dvě cesty na šibenici. Životní osudy příslušníků pražského Gestapa Wilhelma Wollnera a Friedricha Dennerta. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, roč. VIII, č. 2, s. 89‒99.

PLACHÝ, Jiří. Horší než doba války… Osudy parašutistů v poúnorovém Československu. Cheb: Svět křídel, 2014.

PLACHÝ, Jiří a kol. Historie a současnost Vojenské kanceláře prezidenta republiky, Praha: Ministerstvo obrany České republiky ‒ VHÚ Praha ve spolupráci s Vojenskou kanceláří prezidenta republiky, 2015.

PLACHÝ, Jiří – PEJČOCH, Ivo. Velké kriminální případy. Praha: Academia, 2016,

PLACHÝ, Jiří. Jak StB hledala a (ne)našla lidické děti. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, roč. 11, č. 3, s. 58−67.

PLACHÝ, Jiří. V zájmu klidu a veřejného pořádku. Ke vznikuprvního koncentračního tábora na území Československa. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, roč. 12, č. 1, s. 49‒54.

PLACHÝ, Jiří. Z archivu liberecké státní policie. Předvolební kampaň Sudetoněmecké strany v květnu 1938. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, roč. 12, č. 1, s. 106‒115.

PLACHÝ, Jiří. Z vichystické Francie na Tisovo Slovensko. Repatriace slovenských vojáků 1. čs. divize ve Francii do vlasti v letech 1940–1944. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2020, roč. 69., č. 1, s. 4–43.

PLACHÝ, Jiří – PLACHÁ, Pavla. Incident V Kolkovně. Okolnosti zpřísnění nacistické bezpečností politiky v tzv. protektorátu v květnu 1940. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2020, roč. 69., č. 2, s. 84–95.

PLACHÝ, Jiří. Oběti „železné opony“ na Podkarpatské Rusi po sovětské anexi. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2020, roč. 69., č. 3, s. 60–75.

PLACHÝ, Jiří. Konec československé Podkarpatské Rusi Osvobozením nejvýchodnější části republiky Rudou armádou začal systematický tlak sovětských sil proti činnosti obnovených československých úřadů. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2021, roč. 15, č. 1, s. 63‒77.

PLACHÝ, Jiří. Poslední obránci protektorátu. Historie Dobrovolnické svatováclavské roty (březen–květen 1945). Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2021, roč. 70, č. 2, s. 4–29.

PLACHÝ, Jiří. Případ špiona Karla Richtera. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2021, roč. 70, č. 4, s. 4–23.

PLACHÝ, Jiří. Život a smrt poslance Františka Schwarze Odpůrce Edvarda Beneše se stal obětí politické perzekuce ještě před Únorem 1948. Paměť a dějiny. Revue pro studium totalitních režimů. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2022, roč. 16, č. 1, s. 65−79.

PLACHÝ, Jiří. „To víte, strana bude kvůli vám měnit dějiny!“ Neúspěšný pokus čs. výsadkářů ze Západu o morální rehabilitaci během pražského jara 1968. Paměť a dějiny. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2023, roč. 17, č. 1, s. 90−102.

PLACHÝ, Martin. Pardubická služebna gestapa jako součást nacistického perzekučního aparátu. Bakalářská práce. Pardubice: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, 2012.

PLACHÝ, Martin. Činnost orgánů okupační správy ve východních Čechách v Protektorátu Čechy a Morava. Diplomová práce. Pardubice: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, 2014.

PLANKA, Bohumil – VANĚČEK, Miloš. Několik poznámek k historii kriminalistické techniky (kriminalistického stopařství) po roce 1918. Almanach příspěvků X. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2016, s. 290–308.

PLAŠIL, Filip. Vnímání spolků pro podporu Němců v zahraničí československou státní mocí po roce 1933 na příkladu Krajského soudu v Jihlavě. JEDLIČKA, Jiří, ed. Češi a Němci na Vysočině: soužití, rozdělení, dialog, spolupráce: [sborník příspěvků z česko-rakouské odborné konference] = Tschechen und Deutsche in der Vysočina: Zusammenleben, Trennung, Dialog, Zusammenarbeit: [Sammelband mit Beiträgen aus der tschechisch-österreichischen Fachkonferenz. Havlíčkův Brod: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 2014, s. 141–160.

PLAVEC, Michal. Zprávy německé rozvědky o Československu (14. září – 14. října 1938). Paginae historiae, 2023, č. 1, roč. 31, s. 491–514.

PLIML, Josef. Jak obec vykonává trestní pravomoc a policii polní. Výklad i text všech platných zákonných ustanovení opatřený vzorci potřebnými při úřadování v obci. Praha: Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství (Ant. Svěcený), 1932.

PLIML, Josef. Jak obec vykonává policii požární (řád policie požární). Výklad a text příslušných záknných nařízení, opatřený vzorci, nálezy nejvyššího správnoho soudu a poznámkami. Praha: Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství (Ant. Svěcený), 1933.

PLOCEK, Josef. Právní aspekty komunistického teroru a protikomunistického odboje. Cuhra, Jaroslav − Veber, Václav, eds. Za svobodu a demokracii I. Odpor proti komunistické moci. Praha: Karolinum, 1999, s. 41−47.

PLOSOVÁ, Jaroslav. Vztahy mužstva důstojníků správních u četnictva po roce 1918. Almanach příspěvků II. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2007, s. 281–287.

PLOSOVÁ, Jaroslava. Řešení otázky četníků německé národnosti v prvních letech po vzniku Československé republiky. Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 2–7.

PLOSOVÁ, Jaroslava. Spolkový život četnictva ve 20. letech 20. století. Almanach příspěvků V. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 300–309.

PODOLEC, Ondrej. Legislatívne útoky totalitních režimov na vlastnícke právo na Slovensku (v Československu) v 20. storočí. MERVART, Jan – STŘEDOVÁ, Veronika a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století IV. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2009, s. 215–222.

PODOLEC, Ondrej. K retribučným súdnym procesom s poslancami Snemu slovenskej republiky. STŘEDOVÁ, Veronika – ŠTĚPÁN, Jiří a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století V. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2011, s. 105–116.

PODOLEC, Ondrej. Trestnoprávna represia za tzv. nedovolené opustenie republiky a jej prehodnocovanie v 80. rokoch 20. storočia. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2018, roč. 14, č. 1, s. 33‒56.

PODOLEC, Ondrej. Bude vojna? Reakcie občanov Československa na stavbu Berlínskeho múru. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2020, roč. 16, č. 1, s. 44–68.

PODRÁBSKÁ, Iveta. Věznice Valdice v proměnách času (1948‒1968). Pardubice: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, 2011.

POKORÁKOVÁ, Pavla. Legionářská minulost armádního generála Jana Sergeje Ingra. BINAR, Aleš a kol. Ozbrojené síly a československý stát. Brno: Univerzita obrany, 2020, 11−18.

POKORNÝ, Jindřich. Parsifal. Osudy jedné demokratické odbojové skupiny v letech 1938–1945 s poválečným dovětkem. Praha: Academia, 2009.

POKORNÝ, Ota. Brigádní generál Prokop Kumpošt. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1994, roč. 43, č. 6, s. 106–132.

POLÁČEK, Dr. Členové sborů uniformované stráže bezpečnosti jsou oprávněni vykonávati službu jen v policejním obvodu policejního úřadu (policejního ředitelství), k němuž jsou služebně přiděleni… Právník, 1937, roč. 76, s. 321–324.

POLÁČEK, Vít. „Taková ostatně byla éra“. Jak fungoval státem řízený doping v Československu z perspektivy vzpírání. Paměť a dějiny. Revue pro studium totalitních režimů. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2022, roč. 16, č. 4, s. 60−66.

POLIŠENSKÁ, Milada. Rozsah a formy perzekuce osob zavlečených z území Československa do bývalého SSSR v závěru 2. světové války podle pramenů z archivu Ministerstva zahraničních věcí České republiky. BORÁK, Mečislav a kol. Perzekuce občanů z území dnešní České republiky v SSSR. Sborník studií. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2003, s. 264‒274.

POLIŠENSKÁ, Milada. Soudruzi a excelence: vliv komunistů na československém velvyslanectví v Moskvě po druhé světové válce. KOKOŠKOVÁ, Zdeňka – KOCIAN, Jiří – KOKOŠKA, Stanislav, eds. Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody. Sborník z konference k 60. výročí konce druhé světové války. Praha: Národní archiv a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005, s. 48−57.

POLIŠENSKÁ, Milada. Čechoslováci v gulagu a československá diplomacie 1945–1953. Praha: Libri, 2006.

POLNAR, Stanislav. Státní bezpečnost a kultura v letech 1948 až 1989 − právněhistorický pohled. Právněhistorické studie. Praha: Karolinum, 2015, sv. 44/2, s. 62−81.

POLNAR, Stanislav. Nedovolené opuštění republiky v kontextu bezpečnostního práva. Securitas imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019, č. 34, s. 224–253.

POLNAR, Stanislav. Československé bezpečnostní složky a pátrání po materiálech Třetí říše. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2020, č. 18,  s. 13–42.

POLNAR, Stanislav. Strategické vzestupy a pády Emanuela Moravce. BINAR, Aleš a kol. Ozbrojené síly a československý stát. Brno: Univerzita obrany, 2020, s. 187−198.

POLNAR, Stanislav. Souvislosti bezpečnostní a vojskové ochrany československých hranic v letech 1918 až 1989. KOLÁŘ, Ondřej, ed. Státní hranice a pohraniční regiony ve střední Evropě 1918–1989. Opava: Slezské muzeum v Opavě, 2021, s. 217–243.

POLNAR, Stanislav. Jan Karlík (1895–1944). Zapomenutá osobnost československé vědy. Paginae historiae, 2023, č. 1, roč. 31, s. 41–61.

POLNAR, Stanislav. Generál Václav Prchlík (1922–1983). Klíčová osobnost vojenské reformy pražského jara. Paměť a dějiny. Revue pro studium totalitních režimů. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2023, roč. 17, č. 2, s.  16–29.

POLREICH, Miroslav. Utajená zákulisí. Domácí a zahraniční politika očima bývalého diplomata. Praha: Petrklíč, 2009.

POLREICH, Miroslav. Zpravodajská služba. Vyšší forma diplomacie. Praha: Česká citadela, 2019.

POPOVÁ, Martina. Soudní procesy spojené s Křesťanskodemokratickou stranou u Krajského soudu v Ústí nad Labem v letech 1954‒1955. ROKOSKÝ Jaroslav, ed. Vysokoškoláci o totalitě 2011. Sborník oceněných studentských prací. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 287‒318.

ПОПОВИЧ, Тетяна Миколаївна. Організація чехословацькокї жандармерії на Підкарпатській Русі (1919–1921). Науковий вісник Ужгородсього університету, серія Історія, ч. 2, 2018, с. 87–94.

ПОПОВИЧ, Тетяна Миколаївна. Утворення та перебування чехословацьких військових формувань на території Підкарпатської Русі (1919–1921 рр.). Науковий вісник Ужгородсього університету, серія Історія, ч. 2, 2020, с. 148–154.

ПОПОВИЧ, Тетяна Миколаївна. Соціально побутові умови та культурне життя чехословацьких військових на території Підкарпатської Русі (1919–1925 рр.). In: Paginae historiae, 2023, č. 1, roč. 31, s. 374–381.

PORTL, Pavel. Příslušníci Krajského velitelství Státní bezpečnosti Uherské Hradiště ve světle personálních spisů.  Slovácko: společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2012, roč. 53, s. 291−304.

PORTMANN, Kateřina. Tzv. druhá retribuce – případ Vladimíra Krajiny. BURSÍK, Tomáš – PAŽOUT, Jaroslav, eds. Třídní (ne)spravedlnost. Proměny politicky motivované trestněprávní perzekuce v Československu v letech 1948–1989. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, s. 49–92.

PORTMANN, Kateřina. Retribuce v českých zemích a německá otázka. PAŽOUT, Jaroslav – PORTMANN, Kateřina, eds. Spravedlnost, nebo pomsta? Potrestání válečných zločinců, kolaborantů a zrádců po 2. světové válce v Československu. Liberec – Praha: Technická univerzita v Liberci – Ústav pro studium totalitních režimů, 2022, s. 182−207.

POSCH, Martin. Britská tajná služba MI9 a stopy „útekárov“ na Slovensku. Historik a dějiny. V česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. Bratislava: Veda, 2018, s. 295−306.

POSCH, Martin. Československo a britské tajné služby počas druhej svetovej vojny. Dizertačná práca. Bratislava: Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2019.

POSCH, Martin. Od sabotáží k materiálnej podpore – aktivity britských spravodajských služieb v Československu. HALLON, Ľudovít – DUCHOŇOVÁ, Diana a kol. Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska. Bratislava: Veda − Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 305–317.

POSCH, Martin. Životný príbeh poručíka pechoty a člena výsadku Manganese Františka Bíroša. KARPÍŠEK, Jaromír – STURZ, Zbyněk – BLÁHOVÁ, Marie, eds. České, slovenské a československé dějiny 20. století XI. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017, s. 271–278.

POSCH, Martin. Spolupráca Special Operations Executice s československými spravodajcami vo svetle britských pramenov. BINAR, Aleš a kol. Ozbrojené síly a československý stát. Brno: Univerzita obrany, 2020, s. 123−136.

POSPÍŠIL, Filip. Modrá knížka neboli průkaz o neschopnosti k vojenské činné službě. BLAŽEK, Petr, ed. A nepozdvihne meč…: odpírání vojenské služby v Československu 1948–1989. Praha: Academia, 2007, s. 84−97.

POSPÍŠIL, Jaroslav. Hyeny. 5. dopl. vyd. Vizovice: Lípa, 2002.

POSPÍŠIL, Jaroslav a kol. Hyeny v akci. Vizovice: Lípa, 2003.

POUROVÁ, Jitka. Hlavní správa vojenské kontrarozvědky – III. správa SNB – a zpřístupňování dokumentů vzniklých její činností v souladu se zákonem č. 107/2002 Sb.  Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor archivní a spisové služby Ministerstva vnitra ČR, 2005, č. 3, s. 413−419.

POVAŽAN, Michal. Trestné právo na Slovensku v rokoch 1939–1944. TAUCHEN, Jaromír – SCHELLE, Karel, eds. Období nesvobody. Ostrava: Key Publishing, 2014, s. 323–332.

POVOLNÝ, Daniel. Operativní technika v rukou StB. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2001.

POVOLNÝ, Daniel. Operativní technika a StB. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2003, č. 10, s. 73‒146.

POVOLNÝ, Daniel. Vojenské řešení Pražského jara. STŘEDOVÁ, Veronika, ed. České, slovenské a československé dějiny 20. století. Moderní přístup k soudobým československým dějinám. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2006, s. 152–161.

POVOLNÝ, Daniel. Obnovená Hradní stráž ve službách prezidenta Edvarda Beneše v letech 1945−1948. Semper Paratus. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006, č. 2, s. 66−99.

POVOLNÝ, Daniel. Organizační vývoj VKR v rámci ministerstva národní bezpečnosti od dubna 1951 do června 1952. SKLENÁŘOVÁ, Sylva, ed. České, slovenské a československé dějiny 20. století II. Sborník z mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků. Univerzita Hradec Králové, 7. – 8. března 2007. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2007, s. 215–221.

POVOLNÝ, Daniel. Nejdelší noc ministra Dzúra (20.–21. srpna 1968). MERVART, Jan – STŘEDOVÁ, Veronika a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století IV. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2009, s. 223–230.

Povolný, Daniel. Organizační vývoj Vojenské kontrarozvědky v letech 1945−1990. Praha: Ministerstvo obrany ČR − Prezentační a informační centrum MO, 2009.

POVOLNÝ, Daniel. Zbrojovka Ing. F. Janeček v letech 1925–1929. STŘEDOVÁ, Veronika – ŠTĚPÁN, Jiří a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století V. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2011, s. 165–170.

POVOLNÝ, Daniel, ed. Sborník k 20. výročí vzniku Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Praha: Policie ČR − Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2015.

POVOLNÝ, Daniel. Operace Dunaj. Kravavá odpověď Varšavské smlouvy na pražské jaro 1968. Praha: Academia, 2018.

POVOLNÝ, Daniel a kol. Den hanby 1969. 21. srpen 1969 v ulicích českých a moravských měst. Praha: Mladá fronta, 2019.

POVOLNÝ, Daniel. „Dokud zde ti Ivani budou, mariáš nehraju“. První dny okupace ČSSR v srpnu 1968 ve vzpomínkách příslušníků plzeňského pracoviště vojenské rozvědky. Paměť a dějiny. Revue pro studium totalitních režimů. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2023, roč. 17, č. 2, s. 35–47.

POVOLNÝ, Mojmír. Zápas o lidská práva: Rada svobodného Československa a helsinský proces 1975–1989. Brno: Stilus Press, 2007.

Poznej svou armádu!: Vystoupení vojska v rámci X. všesokolského sletu 6. VII. 1938. Praha: Svaz čs. důstojnictva VOK. 1938.

PRAVDA, Alex. Moscow and Eastern Europe, 1988−1989: A Policy of Optimism and Caution. KRAMER, Mark – SMETANA, Vít, eds. Imposing, maintaining, and tearing open the Iron Curtain: the Cold War and East-Central Europe, 1945–1989. Lanham: Lexington Books, 2014, s. 305−334.

PREČAN, Vilém, ed. Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Bratislava, 1966.

PREČAN, Vilém. Nacistická politika a Tisův režim v předvečer Povstání. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1969, roč. 18, č. 6, s. 1082‒1146.

PREČAN, Vilém, ed. Slovenské národné povstanie. Nemci a Slovensko. Dokumenty. Bratislava, 1971.

PREČAN, Vilém. Nacistická politika a Tisův režim v předvečer Povstání (I, II, III, IV, V). Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1990, roč. 39, č. 2, (s. 3–25); č. 3 (s. 3– 21); č. 4 (s. 3–22); č. 5 (s. 16–50); č. 6 (s. 3–26).

PREČAN, Vilém. Nezávislá literatura a samizdat v Československu 70. a 80. let. Praha: Ústav pro soudobé dějiny ČSAV, 1992.

PREČAN, Vilém. Unabhängige Literatur und Samizdat in der Tschechoslowakei der 70er und 80er Jahre. Praha: Základní knihovna ČSAV, 1992.

PREČAN, Vilém. Minulost a dědictví Charty 77. Projev na společenském večeru k 20. výročí vzniku Charty 77. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1997.

PREČAN, Vilém. Charter 77: Its Past and Its Legacy. Address on the Twentieth Anniversary of Charter 77´s Founding. Prague: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1997.

PREPSL, František. Emil Strankmüller – životní příběh československého zpravodajce. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2017, č. 15, s. 15−30.

PREPSL, František. František Hieke-Stoj. Voják tělem i duší. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2020, č. 18, s. 273–296.

PRIBÁŇ, Jiří. Právo, kolektivní identita a vyrovnávání se s minulostí: Středoevropské zkušenosti s postkomunismem. KOKOŠKA, Stanislav – OELLERMANN, Thomas, eds. Sudetští Němci proti Hitlerovi: sborník německých odborných studií. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2008, s. 288−313.

PRINC, Michal. Soudnictví v českých zemích v letech 1848–1938 (soudy, soudní osoby, dobové problémy). Praha: Wolters Kluwer, 2015.

PRINC, Michal: Soudnictví v prvních letech republiky. KOBER, Jan – HOLUBEC, Stanislav (eds.). Počátky Československé republiky. Díl 2. Praha: Academia, 2022, s. 176–218.

Problematika holocaustu: dokumentace z fondů německé branné moci, uložených ve Vojenském historickém archivu v Praze. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1998, roč. 47, č. 3, s.133–141.

Proč lustrace. Proč debolševizace. Jmenný seznam popravených. Čest našim hrdinům. Lidová demokracie. Deník Československé strany lidové. Praha: Nakladatelství Lidová demokracie, 1991, roč. 47, č. 241 (15. 10. 1991), s. 5−10.

Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským. Praha: Ministerstvo spravedlnosti, 1953.

PROCHÁZKA, Jaromír. Partyzánský oddíl dr. Miroslava Tyrše. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1967, roč. 16, č. 5, s. 772‒796.

PROCHÁZKA, Jaroslav. Sestupme ke kořenům! Příspěvek ke kronice rodu Mašínů. 2. vyd. Dolní Kounice: ERGO Brauner, s. r. o., 2019.

PROCHÁZKA, Zdeněk – LIPTÁK, Ján a kol. Vojenské dějiny Československa III. díl (1918–1939). Praha: Naše Vojsko, 1987.

PROCHÁZKA, Zdeněk – LIPTÁK, Ján a kol. Vojenské dějiny Československa IV. díl (1939‒1945). Praha: Naše Vojsko, 1988.

PROCHÁZKA, Zdeněk – LIPTÁK, Ján a kol. Vojenské dějiny Československa V. díl  (1945‒1955). Praha: Naše Vojsko,1989.

PROCHÁZKOVÁ, Klára. Životní osudy zpravodajského důstojníka a vojenského diplomata plukovníka Aloise Čáslavky. Magisterská práce. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2015.

PROKEŠOVÁ, Kristýna. Karl Streit (1898−1948) poslední velitel přerovského gestapa a poslední popravený příslušník SS v Olomouci. Bakalářská práce. Olomouc.  Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2016.

Protektorátní ministerstvo vnitra. Číslo archivu 234. Stručný obsah svazku archivu. Praha 1960.

PROUZA, Petr. Procesy a lidé v nich. S JUDr. Františkem Antlem, prokurátorem v procesu se Slánským a spol. Student: týdeník mladé inteligence. Praha: ÚV ČSM, 1968, roč. 4, č. 18.

Prozatímní instrukce pro četnické pátrací stanice. Praha: Ministerstvo vnitra, 1927.

První mezinárodní kriminologický sjezd. Právník, 1938, roč. 77, s. 402–403.

První správa. Československá rozvědka v dokumentech, 1945−1990, I. Praha: ÚZSI, 2000.

PŘEVRÁTIL, Jiří. Vývoj situace v pohraničí v roce 1938. Almanach příspěvků I. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2019, s. 51–62.

PŘIKRYL, Josef − Slezák, Lubomír. Jihovýchodní Morava v boji proti okupantům. Brno: Blok, 1965.

PŘIKRYL, Josef. Příspěvek k ilegálním přechodům hranic na jihovýchodní Moravě na počátku nacistické okupace. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. V., č. 2 – příloha, 1967, s. 137–152.

PŘIKRYL, Josef. Příspěvek k počátkům partyzánského hnutí na Moravě. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. VII., č. 1, 1969, s. 8–70.

PŘIKRYL, Josef. 1. čs. partyzánská brigáda Jana Žižky: Srpen−listopad 1944. Ostrava: Profil, 1976.

PŘIKRYL, Vladimír ‒ Vališ, Zdeněk, eds. Za vlády tmy. Praha: Naše vojsko, 1993.

PTÁČNÍK, Pavel. První festival druhé kultury. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Odbor Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR, 2007, č. 5, s. 343–351.

PTÁČNÍKOVÁ, Světlana. Organizační vývoj Správy tělovýchovy a vrcholového sportu FMV a jejích nástupců v letech 1973−1993. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor archivní a spisové služby MV ČR, 2003, č. 1, s. 100−108.

PTÁČNÍKOVÁ, Světlana – VANÍČKOVÁ, Vladimíra. Judaika v Archivu Ministerstva vnitra. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor archivní a spisové služby MV ČR, 2005, č. 3, s. 321–342.

PTÁČNÍKOVÁ, Světlana. Stručný přehled fondů uložených v depozitáři FMV Archivu MV Brno-Kanice. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor archivní a spisové služby MV ČR, 2005, č. 3, s. 379−410.

PTÁČNÍKOVÁ, Světlana – VANÍČKOVÁ, Vladimíra – URBÁNEK, Miroslav. Informace o archivních materiálech k tématice poválečné sociální demokracie, uložených v Archivu Ministerstva vnitra. Sborník Archivu ministerstva vnitra. Praha: Odbor archivní a spisové služby MV ČR, 2005, č. 3, s. 343–376.

PTÁČNÍKOVÁ, Světlana – PENÍŽKOVÁ, Xenie. Českoslovenští letci působící za druhé světové války v RAF ve fondech Archivu bezpečnostních složek MV ČR (1. část). Sborník Archivu bezpečnostních složek Ministerstva vnitra. Praha: Odbor Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR, 2007, č. 5, s. 297–322.

PTÁČNÍKOVÁ, Světlana. Rešerše archivních materiálů k roku 1989 z fondů Archivu bezpečnostních složek. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2010, č. 7, s. 301‒349.

PTÁČNÍKOVÁ, Světlana. Archiv bezpečnostních složek a dokumenty o spolupráci StB a KGB.  VOLNÁ, Kateřina, ed. Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945–1989, II. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, s. 17−24.

PTÁČNÍKOVÁ, Světlana. Činnost československých zpravodajských služeb v Rakousku 1945‒1989. Konference – Raabs an der Thaya, 8.‒9. březen 2012. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2012, č. 10, s. 339‒342.

PUCCI, Molly. Security Empire. The Secret Police in Communist Eastern Europe. New Haven: Yale University Press, 2020.

PÚČIK, Miloslav – STANOVÁ, Mária, eds. Armáda a spoločnosť na Slovensku v kontexte európskeho vývoja 1948–1968. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave 17.–19. septembra 1996. Bratislava: Vojenský historický ústav MO SR, 1997.

PÚČIK, Miloslav. Rok 1968 a armáda na Slovensku – súvislosti a dôsledky. Bratislava: MO SR v Tlačovom a inf. stredisku, 1999.

PÚČIK, Miloslav. Spolková republika Německo – hlavný záujmový priestor vojenskej rozviedky ČSĽA (1960 až 1989). BINAR, Aleš a kol. Ozbrojené síly a československý stát. Brno: Univerzita obrany, 2020, s. 319−349.

PULEC, Jiří. Protektorátní kriminální policie – Kriminální ředitelství v Brně (1942–1945). Inventář. Brno, 1974.

PULEC, Martin. Nástin organizace a činnosti ozbrojených pohraničních složek v letech 1948‒1951. Securitas Imperii. Praha: Themis, 2001, č. 7, s. 55‒96.

PULEC, Martin. Agenturní činnost Mileny Markové. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2001, č, 7, s. 252–285.

PULEC, Martin. Československá pomoc Guineji a Portugalské Guineji ve vojensko-bezpečnostní oblasti. Securitas Imperii. Praha: Themis, 2002, č. 9, s. 307‒324.

PULEC, Martin. Příspěvek k pozadí pardubických procesů. Securitas Imperii. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2005, č. 12, s. 133‒171.

PULEC, Martin. Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek: Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945‒1989. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006.

PULEC, Martin. Operace československých zpravodajských služeb na státních hranicích po roce 1948. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2009, č. 6, s. 117‒178.

PULEC, Martin. Nestandardní jevy u Pohraniční stráže v posrpnovém období roku 1968. Semper Paratus. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2013, č. 1, s. 9−61.

PULEC, Martin. Několik poznámek k nasazení Pohraniční stráže proti pražským demonstrantům v srpnu roku 1969. (Dovětek k článku Nestandardní jevy u Pohraniční stráže v posrpnovém období roku 1968, uveřejněném v Semper paratus č. 1/2013). Semper Paratus. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2014, č. 2, s. 100−111.

PULEC, Martin. Stručné porovnání tzv. „tvrdých prostředků“ v ženijním zabezpečení státních hranic v lidově demokratickém Německu, Československu a Maďarsku v letech 1948−1989.  Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2017, č. 15, s. 179−220.

PULEC, Martin. Svobodník Pohraniční stráže Milan Schwarz – příběh dvou útěků a jednoho návratu. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2018, č. 16, s. 173–208.

PULEC, Martin. Únos linkového autobusu na hraniční přechod ve Strážném dne 9. listopadu 1984. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2020, č. 18, s. 229–274.

PULEC, Martin. Smrt v pohraniční uniformě − mýty a skutečnost: seznamy zemřelých pohraničníků v letech 1945−1991. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2021.

PURDEK, Imrich. Československá vojenská symbolika v rokoch 1914–1939. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2013.

PURDEK, Imrich. Československá a slovenská vojenská symbolika v priesečníku heraldiky, faleristiky a vexilológie (1914–1945). Bratislava: Vojenský historický ústav, 2015.

PURDEK, Imrich. V poušti proti Iráku. Československý protichemický prapor ve válce v Zálivu. Dějiny a současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2021, č. 1, s. 19–22.

PYTLÍK, Pavol. Kariéry v službách ŠtB: Ondrej Dovina, Ivan Jozefko. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, roč. 4, č. 3, s. 88‒90.

PYTLÍK, Pavol. Kariéry v službách ŠtB: Štefan Havran, Jozef Lipcsey. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, roč. 4, č. 4, s. 86‒88.

PYTLÍK, Pavol. Kariéry v službách ŠtB: Ján Jackuliak, Michal Moroz. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, roč. 5, č. 1, s. 78‒81.

PYTLÍK, Pavol. Kariéry v službách ŠtB: Homola Štefan, Karchutňák Michal. Pamäť národa, roč. 5, č. 2. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, s. 77‒80.

PYTLÍK, Pavol. Imrich Velický, Michal Kolbasa. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010, roč. 6, č. 3, s. 82‒85.

 

R

RADIMSKÝ, Jiří. Chronologie partyzánských a jiných bojových akcí na Moravě 1943–1945. Sborník archivních prací archivu ministerstva vnitra. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1965, roč. XV., č. 1, s. 3–172.

RAGAČ, Radoslav. Kolektívny portrét vedenia správy ŠtB v období normalizácie. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, roč. 1, č. 4, s. 67‒68.

RAGAČ, Radoslav. Zo zákulisia XII. správy ZNB. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2007, roč. 3, č. 2, s. 63‒67.

RAGAČ, Radoslav. Zvláštne finančné prostriedky v podmienkach Správy Štátnej bezpečnosti Bratislava. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2007, roč. 3, č. 2, s. 68‒72.

RAGAČ, Radoslav. Kariéry v službách ŠtB: Ján Korbela, Ján Popelka. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2007, roč. 3, č. 2, s. 75‒76.

RAGAČ, Radoslav. Kariéry v službách ŠtB: Alexander Nemec, Július Ševčík. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2007, roč. 3, č. 3, s. 88‒90.

RAGAČ, Radoslav. Kariéry v službách ŠtB: Jozef Gonda, Miloslav Žalman. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, roč. 4, č. 1, s. 96‒98.

RAGAČ, Radoslav. Kariéry v službách ŠtB: Štefan Martišky, Jozef Martinovský. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, roč. 4, č. 2, s. 99‒101.

RAGAČ, Radoslav, ed. August´68. Okupácia a občiansky odpor na Slovensku v obrazových dokumentech Archívu Ústavu pamäti národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008.

RAJLICH, Jiří. Na nebi hrdého Albionu. Válečný deník československých letců ve službách britského letectva 1940−1945. Praha: Ares, 1999−2004. 7 sv.

RAJLICH, Jiří. Českoslovenští letci – účastníci bitvy o Francii. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2000, roč. 49, č. 1, s. 135–179.

RAJLICH, Jiří – ČERNÝ, Karel. K tragédii paravýsadků IRIDIUM a BRONZE. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2009, roč. 58, č. 1, s. 13–30.

RAJLICH, Jiří. Rudé hvězdy nad Ostravou. K problematice zapomenutých sovětských „strategických“ nočních náletů na Moravskou Ostravu v průběhu ledna až března 1945.  Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2020, roč. 69., č. 1, s. 44–73.

RAJLICH, Jiří. Spitfiry nad Ostravou, Kittyhawky nad Opavou. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2020, roč. 69., č. 2, s. 52–79.

RAJLICH, Jiří. 4:0 nad Tachovem. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2022, roč. 71, č. 1, s. 28−43.

RAJLICH, Jiří. Bombardér T2990 se odmlčel − tečka po 81 letech. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2022, roč. 71, č. 3, s. 82−103.

RAJLICH, Jiří. Německý letecký most pro „pevnost Vratislav“ a české země (1. část). Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 2022, roč. 71, č. 4, s. 4−41.

RAK, Jiří – Veselý, Martin, eds. Armáda a společnost v českých zemích v 19. a první polovině 20. století: [sborník příspěvků z konference konané ve dnech 29.-31. května 2003 v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně, Ústav slovansko-germánských studií, 2004.

RAMBOUSEK, Ota. Jenom ne strach. Praha: Nezávislé středisko, 1990.

RAMBOUSEK, Otakar. S prstem na spoušti. Praha: Primus, 1997.

RAMBOUSEK, Otakar. Paměti lichoběžníka. Praha: Primus, 1999.

RAPAVÁ, Ivana. Mimořádný lidový soud v Mostě v letech 1945–1948. Ústí nad Labem: Albis International, 2010.

RAŠKA, Francis D. Opuštění bojovníci. Historie Rady svobodného Československa 1949‒1961. Praha: Academia, 2009.

RAŠLA, Anton. Civilista v armáde. Spomienky na roky 1938–1945. Bratislava: Vydavateľstvo politickej literatúry,1967.

RAŠLA, Anton. Problémy vojenského plánu Slovenského národného povstania. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. VII., č. 3, 1969, s. 5–12.

RAŠLA, Anton. Polní prokurátor vzpomíná. Vzpomínky na léta 1938–1945. Praha: Naše vojsko, 1970.

RATAJ, Jan − Houda, Přemysl. Československo v proměnách komunistického režimu. Praha: Oeconomica, 2010.

RÁZEK, Adolf. StB + justice = nástroj třídního boje v akci BABICE. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2002.

RÁZEK, Miroslav. Okupace Zakarpatské Ukrajiny čs. vojskem na jaře 1919. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1960, roč. 9, č. 1, s. 51‒87.

REIMAN, Michal. Poznámky o společenské situaci a disidentství minulých let. TŮMA, Oldřich, ed. Historické studie. K sedmdesátinám Milana Otáhala. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998, s. 168−175.

REIMAN, Michal. Otevřený dopis Bořivoji Čelovskému. Zpravodaj historického klubu. Praha: Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872), 2005, roč. 16, č. 1, s. 85−88.

REISCH, Alfred, A. Horké knihy ve studené válce. Program tajné distribuce knih ze Západu za železnou oponou financovaný CIA. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018.

RENDEK, Peter. Systém zjednotenej evidencie poznatkov o nepriateľovi. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, roč. 1, č. 2, s. 62‒74.

RENDEK, Peter. K problematice vedecko-technickej špionáže sovietskeho bloku: Americká správa o sovietskom programe nadobúdania západných technologií vojenského významu, september 1985. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2006, roč. 2, č. 1, s. 36‒56.

RENDEK, Peter. Agentúrno-operatívne zväzky v informačnom systéme československej rozviedky. Pamäť národa. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2006, roč. 2, č. 2, s. 68‒73.

RENDEK, Peter. EZO – Evidence zájmových osob. Sborník Archivu bezpečnostních složek. Praha: Archiv bezpečnostních složek, 2012, č. 10, s. 279‒329.

Rice, Condoleezza. The Soviet Union and the Czechoslovak army, 1948−1983. Uncertain allegiance. Princeton: Princeton University Press, 1984.

RICHTER, Karel. V úkrytu pod podlahou. Přísně tajné!: literatura faktu. Praha: Pražská vydavatelská společnost, 2005, č. 2, s. 83−93.

RICHTER, Tomáš. Odbojová organizace Obrana národa ve východních Čechách v letech 1939‒1940. Východočeský sborník historický. Pardubice: Východočeské muzeum, 2011, č. 19, s. 221‒238.

RIPKA, Vojtěch – HOŘENÍ, Karina. Odboj a odpor jako výzkumné téma – inspirace pro cestu pod povrch. PINKAS, Jaroslav, ed.: Třetí odboj v didaktické perspektivě. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020, s. 17−48.

ROČEK, Josef. Organisace zdravotní služby civilní protiletecké ochrany. 2. dopl. vyd. Olomouc-Lutín: nákladem Školy protiletecké ochrany, 1938.

ROEWER, Helmut – SCHÄFER, Stefan – UHL, Matthias. Encyklopedie tajných služeb ve 20. století. Praha: Euromedia Group, k. s. – Knižní klub v edici Universum, 2006.

ROGUĽOVÁ, Jaroslava. Prípad Čubírková.  Sokolský, Leon, ed. Kriminalita, bezpečnost a súdnictvo v minulosti miest a obcí na Slovensku: zborník z rovnomennej vedeckej konferencie konanej 1.‒3. októbra 2003 v Lučenci. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. s. 344‒346.

ROHOVSKÝ, Tomáš. Četnická stanice Třebíč 2 Borovina v letech 1918 až 1945. Třebíč: T. Rohovský, 2015.

ROKOSKÝ, Jaroslav. Poválečný proces s předsedou Agrární strany Rudolfem Beranem. PERNES, Jiří – FOITZIK, Jan, eds. Politické procesy v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005, s. 115–129.

ROKOSKÝ, Jaroslav. Agrárníci – političtí vězni Národní fronty. KOKOŠKOVÁ, Zdeňka – KOCIAN, Jiří – KOKOŠKA, Stanislav, eds. Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody. Sborník z konference k 60. výročí konce druhé světové války. Praha: Národní archiv a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005, s. 144−153.

ROKOSKÝ, Jaroslav. Návrat politických vězňů do Ústeckého kraje na amnestii 1960. VESELÝ, Martin – ROKOSKÝ, Jaroslav, eds. Paměť a místo: proměny společnosti ve 30. až 60. letech 20. století. Vydání první. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v brÚstí nad Labem, 2015, s. 427–494.

ROKOSKÝ, Jaroslav. Útěk z Ilavy 1951. „Češi zakovávajů do želiez, Slováci odkovávajů.“ Rokoský, Jaroslav – Veselý, Martin, eds. Za svojí ideou, za svým cílem (1939–1989). Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2018, s. 229–280.

ROKOSKÝ, Jaroslav. Útěk z Leopoldova. Věznice, odboj, doba. Padesátá léta v Československu. 3 sv. Praha: Academia, 2021.

ROKOSKÝ, Jaroslav. Kanonýr před Státním soudem. Případ brněnského fotbalisty Zdeňka Sobotky. Paměť a dějiny. Revue pro studium totalitních režimů. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2022, roč. 16, č. 4, s. 3−9.

ROKOSKÝ, Jaroslav. Na Západ s námi jezdilo „oko“ a „ucho“. S Vladimírem Martincem o povinných družbách se sovětskými hokejisty, platech hokejových hvězd sedmdesátých let a tajemných mužích z vnitra, kteří doprovázeli mužstvo při reprezentaci v zahraničí. Paměť a dějiny. Revue pro studium totalitních režimů. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2022, roč. 16, č. 4, s. 44−51.

RONISOVÁ, Olga. Spojenie nekomunistického odboja v Čechách a na Morave s nekomunistickým odbojom na Slovensku. Odboj a revoluce. Zprávy. Praha: Československý výbor pro dějiny protifašistického odboje a Historicko-dokumentační komise při ÚV SPB, roč. V., č. 2 – příloha, 1967, s. 153–159.

ROTHKIRCHEN, Livia. Osud Židů v Čechách a na Moravě v letech 1938−1945. ROTHKIRCHEN, Livia – SCHMIDT-HARTMANN, Eva – DAGAN, Avigdor – JANIŠOVÁ, Milena (ed.). Osud Židů v Protektorátu 1939–1945. Praha: Trizonia, 1991, s. 17−80.

ROUBÍČEK, Jan. Divizní soud Praha 1918–1939. Inventář. Praha: Vojenský historický archiv, 1963.

ROUBÍČEK, Jan. Divizní soud Plzeň 1919–1939. Inventář. Praha: Vojenský historický archiv, 1963.

ROUBÍČEK, Marcel. Svaz Brannosti 1945–49. K padesátému výročí vzniku. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1995, roč. 44, č. 3, s. 107–116.

RUDNY, Zenon. Pražské povstání v květnu 1945 a vlasovci. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav, 1995, roč. 44, č. 2, s. 3–37.

RUGGENTHALER, Peter – KNOLL, Harald. Die Moskauer „Verhandlung“. KARNER, Stefan – TOMILINA, Natalja – TŮMA, Oldřich et al., eds. Prager Frühling. Das internationale Krisenjahr. Band 1. Beiträge. Köln: Böhlau Verlag, 2008, s. 717−760.

Rukověti branné výchovy. Rukověť branné výchovy, vyšší stupeň. Praha: Vědecký ústav vojenský, 1934, 1936−1937.

RULC, Jiří. Dějiny služební kynologie. Almanach příspěvků II. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2007, s. 93–121.

RULC, Jiří. Výcvikové středisko služebních psů v Býchorech u Kolína. Almanach příspěvků III. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2008, s. 366–394.

RULC, Jiří. Historický vznik, vývoj a zánik chovatelské stanice služební psů pohraniční stráže Nový Žďár u Aše. Almanach příspěvků VI. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011, s. 329–365.

RULC, Jiří. Tragická smrt psovoda Aloise Taubra a služebního psa Arca. Almanach příspěvků VII. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2012, s. 56–67.

RULC, Jiří. Historie vzniku služební kynologie u Ozbrojené ochrany železnic. Almanach příspěvků IX. konference policejních historiků. Praha: Tiskárna Minis